Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0339(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0224/2012

Pateikti tekstai :

A7-0224/2012

Debatai :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Balsavimas :

PV 26/02/2014 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0156

Priimti tekstai
PDF 341kWORD 67k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - Strasbūras
Trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0709),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 168 straipsnio 5 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0399/2011),

–  atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartiją ir jos 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“(1),

–  atsižvelgdamas į baltąją knygą „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“ (COM(2007)0630),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,(2)

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ES(4),

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. lapkričio 20 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7‑0224/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 9 E, 2010 1 15, p. 56.
(2) OL C 143, 2012 5 12, p. 102.
(3) OL C 225, 2012 7 27, p. 223.
(4) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 25.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1350/2007/EB
P7_TC1-COD(2011)0339

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 282/2014.)

Teisinė informacija - Privatumo politika