Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0339(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0224/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0224/2012

Debates :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Balsojumi :

PV 26/02/2014 - 9.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0156

Pieņemtie teksti
PDF 279kWORD 90k
Trešdiena, 2014. gada 26. februāris - Strasbūra
Trešā ES daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014–2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Veselība izaugsmei” — trešo ES daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības jomā 2014.–2020. gadam (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0709),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 168. panta 5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0399/2011),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 35. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. oktobra rezolūciju “Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam”(1),

–  ņemot vērā Balto grāmatu “Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam” (COM(2007)0630),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. maija atzinumu(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūciju par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā ES(4),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 20. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0224/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 9 E, 15.1.2010., 56. lpp.
(2) OV C 143, 12.5.2012., 102. lpp.
(3) OV C 225, 27.7.2012., 223. lpp.
(4) OV C 199 E, 7.7.2012., 25. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 26. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1350/2007/EK
P7_TC1-COD(2011)0339

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 282/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika