Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0339(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0224/2012

Teksty złożone :

A7-0224/2012

Debaty :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0156

Teksty przyjęte
PDF 282kWORD 54k
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg
Trzeci wieloletni program działań UE w dziedzinie zdrowia (2014–2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0709),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0399/2011),

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 35,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. pt. „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”(1),

–  uwzględniając białą księgę pt. „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008–2013” (COM(2007)0630),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 lutego 2012 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania nierówności zdrowotnych w UE(4),

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 20 listopada 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0224/2012),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 56.
(2) Dz.U. C 143 z 12.5.2012, s. 102.
(3) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 223.
(4) Dz.U. C 199E z 7.7.2012, s. 25.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE
P7_TC1-COD(2011)0339

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 282/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności