Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0339(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0224/2012

Texte depuse :

A7-0224/2012

Dezbateri :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Voturi :

PV 26/02/2014 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0156

Texte adoptate
PDF 279kWORD 54k
Miercuri, 26 februarie 2014 - Strasbourg
Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0709),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0399/2011),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 35,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 intitulată „Împreună pentru sănătate: o abordare strategică pentru UE 2008-2013”(1),

–  având în vedere Cartea albă – Împreună pentru sănătate: O abordare strategică pentru UE 2008-2013” (COM(2007)0630),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 februarie 2012(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 2012(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE(4),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 noiembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0224/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 9 E , 15.1.2010, p. 56.
(2) JO C 143, 12.5.2012, p. 102.
(3) JO C 225, 27.7.2012, p. 223.
(4) JO C 199 E , 7.7.2012, p. 25.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE
P7_TC1-COD(2011)0339

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 282/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate