Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0339(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0224/2012

Ingivna texter :

A7-0224/2012

Debatter :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0156

Antagna texter
PDF 200kWORD 46k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
Tredje programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I
P7_TA(2014)0156A7-0224/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 2014–2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0709),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0399/2011),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 35,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013”(1),

–  med beaktande av Vitbok – Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013 (COM(2007)0630),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 februari 2012(2),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 2012(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om att minska ojämlikhet i hälsa i EU(4),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 november 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7‑0224/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 56.
(2) EUT C 143, 12.5.2012, s. 102.
(3) EUT C 225, 27.7.2012, .s. 223.
(4) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 25.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om inrättande av ett tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1350/2007/EG
P7_TC1-COD(2011)0339

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 282/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy