Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0299(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0272/2013

Ingivna texter :

A7-0272/2013

Debatter :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0157

Antagna texter
PDF 195kWORD 39k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I
P7_TA(2014)0157A7-0272/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – 2011/0299(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0657), och det ändrade förslaget (COM(2013)0329),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0149/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 februari 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 november 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur och utbildning (A7‑0272/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 143, 22.5.2012, s. 120.
(2) EUT C 225, 27.7.2012, s. 211.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG
P7_TC1-COD(2011)0299

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 283/2014)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy