Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0366(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0276/2013

Внесени текстове :

A7-0276/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Обяснение на вота
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Приети текстове
PDF 285kWORD 107k
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0788),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0420/2012),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно използването на делегирани актове,

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, от Камарата на депутатите на Чешката република, Парламента на Кралство Дания, Камарата на депутатите на Република Гърция, Камарата на депутатите на Италианската република, Сената на Италианската република, Събранието на Португалската република, Камарата на депутатите на Румъния, Риксдага на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 юли 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 55, 37 и 37а от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и на комисията по правни въпроси (A7-0276/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 65.
(2) OВ C 280, 27.9.2013 г., стр. 57.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 8 октомври 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0398).


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО
P7_TC1-COD(2012)0366

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/40/EС.)

Правна информация - Политика за поверителност