Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0366(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0276/2013

Indgivne tekster :

A7-0276/2013

Forhandlinger :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Afstemninger :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Stemmeforklaringer
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 106k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0788),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0420/2012),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om anvendelsen af delegerede retsakter,

—  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, det danske Folketing, det græske Parlament, det italienske Deputeretkammer, det italienske Senat, den portugisiske Nationalforsamling, det rumænske Deputeretkammer og den svenske Rigsdag om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. juli 2013(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. juli 2013(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. december 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55, 37 og 37a,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Retsudvalget (A7-0276/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 65.
(2) EUT C 280 af 27.9.2013, s. 57.
(3) Denne holdning svarer til ændringerne vedtaget den 8. oktober 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0398).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF
P7_TC1-COD(2012)0366

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/40/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik