Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0366(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0276/2013

Esitatud tekstid :

A7-0276/2013

Arutelud :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Hääletused :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 48k
Kolmapäev, 26. veebruar 2014 - Strasbourg
Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0788),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0420/2012),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ning artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust delegeeritud õigusaktide kasutamise kohta,

–  võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja, Taani Folketingi, Kreeka Esindajatekogu, Itaalia Saadikutekoja, Itaalia Senati, Portugali Vabariigi Kogu, Rumeenia Saadikutekoja ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 3. juuli 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 55, 37 ja 37a,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0276/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 327, 12.11.2013, lk 65.
(2) ELT C 280, 27.9.2013, lk 57.
(3) Käesolev seisukoht asendab 8. oktoobril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0398).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/.../EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ
P7_TC1-COD(2012)0366

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/40/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika