Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0366(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0276/2013

Pateikti tekstai :

A7-0276/2013

Debatai :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Balsavimas :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 94k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d. - Strasbūras
Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0788),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0420/2012),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 bei 114 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl deleguotuojų aktų naudojimo,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Deputatų Rūmų, Danijos parlamento, Graikijos parlamento, Italijos Deputatų Rūmų, Italijos Senato, Portugalijos parlamento, Rumunų Deputatų Rūmų ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 3 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. gruodžio 18 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55, 37 ir 37a straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0276/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 327, 2013 11 12, p. 65.
(2) OL C 280, 2013 9 27, p. 57.
(3) Ši pozicija pakeičia 2013 m. spalio 8 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0398).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo, ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB
P7_TC1-COD(2012)0366

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/40/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika