Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0366(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0276/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0276/2013

Debates :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Balsojumi :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Pieņemtie teksti
PDF 275kWORD 105k
Trešdiena, 2014. gada 26. februāris - Strasbūra
Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0788),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7-0420/2012),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 53. panta 1. punktu un 62. un 114. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par deleģēto aktu lietojumu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Čehijas Deputātu palāta, Dānijas parlaments, Grieķijas Parlaments, Itālijas Deputātu palāta, Itālijas Senāts, Portugāles Parlaments, Rumānijas Deputātu palāta un Zviedrijas Parlaments un kur apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 4. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 3. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 18. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55., 37. un 37.a pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0276/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(3);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 327, 12.11.2013., 65. lpp.
(2) OV C 280, 27.9.2013., 57. lpp.
(3) Ar šo nostāju aizstāj 2013. gada 8. oktobrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0398).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 26. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK
P7_TC1-COD(2012)0366

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/40/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika