Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0366(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0276/2013

Ingivna texter :

A7-0276/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Röstförklaringar
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Antagna texter
PDF 199kWORD 72k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0788),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0420/2012),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över användningen av delegerade akter,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska deputeradekammaren, det danska folketinget, det grekiska parlamentet, den italienska deputeradekammaren, den italienska senaten, det portugisiska parlamentet, den rumänska deputeradekammaren och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 juli 2013(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 juli 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55, 37 och 37a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för rättsliga frågor (A7-0276/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 65.
(2) EUT C 280, 27.9.2013, s. 57.
(3) Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen antagna den 8 oktober 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0398).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG
P7_TC1-COD(2012)0366

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/40/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy