Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2175(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0065/2014

Indgivne tekster :

A7-0065/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0161

Vedtagne tekster
PDF 165kWORD 66k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi
P7_TA(2014)0161A7-0065/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 26. februar 2014 om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (2013/2175(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens grønbog “Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi” (COM(2013)0150),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (COM(2013)0462),

—  der henviser til OECD's principper på højt plan for finansiering af langsigtede investeringer fra finansielle investorer,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "Tænk småt først – En ’Small Business Act’ for Europa” (COM(2008)0394), der anerkender SMV'ernes centrale rolle i EU's økonomi og sigter mod at styrke denne rolle og fremme deres vækst- og jobskabelsespotentiale ved at afbøde en række problemer, som menes at være hindrende for deres udvikling,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "En handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er" (COM(2011)0870),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 ”Status vedrørende ’Small Business Act’ for Europa” (COM(2011)0078) og til sin beslutning af 12. maj 2011 desangående(1),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde(2),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og forordning (EU) nr. 1095/2010(3),

—  der henviser til forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget samt til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Regionaludviklingsudvalget (A7-0065/2014),

A.  der henviser til, at forretningsbanker ifølge Kommissionen er en primær kilde til finansiering i EU og tegner sig for mere end 75 % af den finansielle formidling;

B.  der henviser til, at den globale finansielle krise og statsgældkrisen i EU i betydelig grad har skadet den finansielle formidlingsproces og den europæiske finansielle sektors evne til at kanalisere opsparing over i langsigtede investeringsbehov set i lyset af det svage makroøkonomiske miljø;

C.  der henviser til, at offentlige investeringer spiller en central rolle som drivkraft for langsigtede investeringer; der henviser til Kommissionens nylige undersøgelser(4), hvoraf det fremgår, at politikker til finanspolitisk konsolidering, navnlig når de koordineres på EU-plan, har haft en meget alvorlig indvirkning på langsigtede investeringer på grund af afsmittende virkninger og eksistensen af en positiv finanspolitisk multiplikator;

D.  der henviser til, at EU's internationale konkurrenter, såsom USA og Japan, har opretholdt et højt offentligt investeringsniveau, mens EU's politikker har resulteret i meget lave niveauer for sådanne investeringer;

E.  der henviser til, at der hersker en udpræget mangel på tillid og en høj grad af risikoaversion blandt både private og institutionelle investorer;

F.  der henviser til, at det lavtforrentede miljø og de lave vækstskøn for i hvert fald den nærmeste fremtid samt den økonomiske usikkerhed har medført et betydelig fald i udbuddet af langsigtet finansiering og i risikovilligheden for så vidt angår langsigtede projekter;

G.  der henviser til, at begrænset offentlig finansiering i medlemsstaterne har hæmmet den offentlige sektors kapacitet til at investere i infrastruktur;

H.  der henviser til, at Parlamentet mere end én gang har opfordret til at udarbejde en lovgivningsmæssig retsakt om omstrukturering af virksomheder (således allerede i januar 2013) for at sikre, at virksomhederne kan foretage langsigtet planlægning;

I.  der henviser til, at stigningen i den samlede arbejdsløshed og i ungdomsarbejdsløsheden i særdeleshed fortsat udgør en alvorlig trussel mod den økonomiske og sociale konvergens på EU-plan;

Begrundelse

1.  glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at indlede en bred debat om måder, hvorpå udbuddet af langsigtet finansiering kan fremmes, og hvordan systemet med finansiel formidling af langsigtede investeringer i EU kan forbedres og diversificeres; understreger imidlertid, at der straks skal træffes konkrete foranstaltninger for at sætte nyt skub i de langsigtede investeringer og jobskabelsen i EU; understreger, at definitionen af langsigtet finansiering bør være afbalanceret og omfatte stabile forpligtelser med henblik på at håndtere langsigtede aktiver uden risiko for overdreven likviditet;

2.  understreger, at langsigtede investeringer skal være i overensstemmelse med realøkonomiens behov, så de danner det nødvendigt grundlag for den fortsatte bæredygtige økonomiske vækst og sociale velfærd, som er nødvendig for at skabe et konkurrencedygtigt, holdbart, socialt inklusivt og innovativt EU;

3.  noterer sig de specifikke omstændigheder, som de lokale og regionale niveauer står over for, og opfordrer til effektivt samarbejde mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder med henblik på fremme tværnationale projekter og etablere en langsigtet investeringskultur i hele EU;

4.  understreger, at langsigtede investeringer skal være i overensstemmelse med målene i Europa 2020-vækststrategien, ajourføringen af meddelelsen om industripolitikken fra 2012, initiativet "Innovation i EU" og Connecting Europe-faciliteten;

5.  understreger, at udgifter til erhvervsuddannelse og almen uddannelse bør behandles som langsigtede investeringer;

6.  bemærker, at økonomiens kapacitet til at stille finansiering til rådighed for langsigtede investeringer afhænger af den offentlige og den private efterspørgsel, som begge er meget lave i EU, samt økonomiens investeringskultur og evne til at generere finansieringskapacitet og til at tiltrække og fastholde indenlandsk og udenlandsk direkte investeringskapital;

7.  understreger, at langsigtede investeringer spiller en afgørende rolle for at stabilisere de finansielle markeder gennem kontracykliske investeringer og derved fremmer bæredygtig økonomisk vækst;

8.  bemærker, at bankerne i EU tegner sig for mere end 75 % af den langsigtede finansiering, hvilket skaber en betydelig afhængighed af denne finansieringskilde, hvorimod mindre end 20 % af al langsigtet finansiering i USA ydes af banker, hvor langt størstedelen sker gennem veludviklede kapitalmarkeder;

9.  bemærker, at modstandsdygtigheden af EU's finansielle system styrkes med en bredere vifte af finansieringskilder og -instrumenter, der går uden om bankerne og imødekommer opsparerne og de langsigtede finansieringsbehov i virksomhederne;

10.  bemærker, at det for at nå EU-målene på klima- og energiområdet er nødvendigt at allokere midler til langsigtede grønne investeringer;

11.  understreger, at de offentlige budgetter skal prioritere finanspolitisk konsolidering med henblik på at sikre og genoprette overensstemmelsen med stabilitets- og vækstpagten samt den såkaldte "twopack"; støtter derfor initiativet om at øge omfanget af private investeringer i langsigtet finansiering;

Hindringer for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

12.  bemærker, at offentlig finansiering er begrænset som følge af langsom økonomisk vækst, dårlig forvaltning af de offentlige budgetter og ydelse af statsstøtte med henblik på at redde finansielle institutioner;

13.  bemærker, at visse lande på grund af alt for stor gældssætning i de senere år står over for alvorlige hindringer i forbindelse med at få adgang til kapitalmarkeder eller sågar nægtes adgang hertil, selv om kapitalmarkederne var den væsentligste årsag til den nuværende krise; bemærker desuden, at det i mange medlemsstater er blevet betydeligt sværere for SMV'er at få adgang til kapital, fordi forretningsbanker kun yder lån på alt for skrappe betingelser;

14.  bemærker, at visse investorer i bank- og forsikringssektoren er nødt til at tilpasse deres forretningsmodeller til de nye og skærpede reguleringsmæssige krav; påpeger, at disse krav har til formål at styrke finansieringen af realøkonomien og bør bidrage til EU's overordnede mål om en bæredygtig, inklusiv og intelligent økonomi;

15.  bemærker, at risikoen for lovgivningsmæssige ændringer, der kan ændre et projekts økonomi i væsentlig grad, også kan afskrække investorer fra at investere i visse sektorer;

16.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici at vurdere de systemiske risici for kapitalmarkederne og samfundet som helhed som følge af byrden af ikkebrændbare kulstofaktiver; anmoder Kommissionen om at aflægge rapport om nævnte vurdering som en opfølgning på grønbogen;

17.  bemærker, at de nuværende konkurslovgivninger i EU er opsplittede og i nogle tilfælde kan hindre grænseoverskridende investeringer og begrænse investorernes mulighed for at inddrive deres midler, hvis et projekt mislykkes; advarer om faren ved at starte en nedadgående spiral med hensyn til investorbeskyttelse; anerkender, at konkursbestemmelser hører under medlemsstaternes kompetence;

Alternative finansieringsmekanismer

18.  bemærker, at forretningsbanker sandsynligvis vil forblive en primær finansieringskilde, og at det for medlemsstaterne derfor gælder om at fastlægge nye kilder med henblik på at supplere de eksisterende mekanismer og udfylde finansieringshullet, samtidig med at de sikrer, at der findes en passende lovgivnings- og tilsynsramme, som er tilpasset realøkonomiens behov; beklager, at antallet af børsintroduktioner i EU er faldet de sidste tyve år, hvilket hæmmer væksten, jobskabelsen, innovationen og stabiliteten; bemærker, at en betydelig andel af alle de jobs, som er skabt i EU, er sket i børsnoterede SMV'er, og beklager de negative konsekvenser af, at sådanne virksomheders adgang til kapital begrænses, mens de er i vækst;

19.  foreslår, at muligheden for at oprette en investeringssektion inden for Den Europæiske Unions budget undersøges;

20.  glæder sig over Kommissionens lovgivningsforslag vedrørende langsigtede investeringsfonde; bemærker, at den påtænkte udformning af disse fonde vil indebære, at de hovedsageligt vil være til fordel for institutionelle investorer; påpeger, at EU-ordningen om alternative investeringsfonde, venturekapital og sociale investeringsfonde også indeholder egnede modeller for investeringsinstrumenter;

21.  understreger de nye innovative finansielle instrumenters styrkede rolle inden for alle aktivitetsområder og i forbindelse med al den finansiering, der dækkes af de europæiske struktur- og investeringsfonde; understreger, at de nye finansielle instrumenter inden for rammerne af samhørighedspolitikken spiller en stadig større rolle set i lyset af de dårlige lånemuligheder for investering i realøkonomien; opfordrer Kommissionen til at sikre den retlige klarhed og gennemsigtighed i de nye finansielle standardinstrumenter og kæde dem tættere sammen med Den Europæiske Investeringsbanks (EIB’s) lånemuligheder;

22.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til en forbedret europæisk ramme for mindre likvide investeringsfonde med henblik på at kanalisere de private husholdningers kortsigtede likviditet over i langsigtede investeringer og tilvejebringe en supplerende pensionsløsning;

23.  tilskynder interessenter i EU-/EIB-initiativet for projektobligationer til at udvikle initiativet yderligere med henblik på at øge finansieringen af store europæiske infrastrukturprojekter inden for transport-, energi- og informationsteknologisektorerne; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale projektobligationsinitiativer understøttet af garantiordninger; minder om, at offentlige garantier kun bør stilles på strenge betingelser med det formål at sikre en tilstrækkelig levering af offentlige goder;

24.  mener, at offentlig-private partnerskaber (OPP) kan være en effektiv og omkostningseffektiv metode til at lette samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor for visse investeringers vedkommende, navnlig infrastrukturprojekter; bemærker, at der er et stort behov for en høj grad af ekspertise med henblik på at sikre en passende udvælgelse, evaluering og udformning af samt langsigtet planlægning og etablering af finansieringsordninger for sådanne projekter;

25.  mener, at langsigtede offentlige investorer (nationale, regionale eller multilaterale udviklingsbanker og offentlige finansielle institutioner) i væsentlig grad kan stimulere private investeringer for at gøre det muligt for SMV’er at få adgang til kapital og virke som katalysator for langsigtet finansiering til virksomheder af bredere offentlig interesse og strategisk betydning, hvilket vil sige virksomheder, der vil føje merværdi til offentlige politiske mål, såsom at fremme den økonomiske vækst, den sociale samhørighed og beskyttelsen af miljøet; understreger vigtigheden af ansvarlighed, gennemsigtighed og demokratisk ejerskab til de tilstræbte langsigtede investeringsmål og tilhørende mekanismer;

26.  opfordrer Kommissionen til i en opfølgende meddelelse at undersøge og udvikle en harmoniseret strategi for den langsigtede vurdering af projekter af almen interesse, der støttes med offentlige midler på EU-plan og nationalt plan;

27.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette hensigtsmæssige netværk for samarbejde og informationsudveksling og til at etablere nationale eller regionale langsigtede offentlige investorer, som kan tage ved lære af den bedste praksis, som anvendes af de allerede etablerede institutioner; fremhæver i denne forbindelse, at sådanne nationale eller regionale udviklingsbanker, som ofte har et kooperativt præg, har fortsat med at tilbyde regionale og lokale økonomier pålidelig finansiering under den nuværende krise; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres støtte til finansielle institutioner af denne type;

28.  opfordrer Kommissionen til at undersøge måder, hvorpå det er muligt at yde støtte til medlemsstater, der har behov for finansiel og teknisk bistand i forbindelse med etableringen af deres langsigtede nationale og regionale offentlige investorer, og undersøge muligheden for at indføre en EU-garantimekanisme for langsigtede nationale offentlige investorer;

29.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for sammenlægningsteknikker som et middel til at forbedre udsigterne for sociale infrastrukturprojekter og andre infrastrukturprojekter af mindre omfang med henblik på at tiltrække de nødvendige investeringer;

30.  bemærker den hastige vækst i "crowd funding", og mener, at det kan åbne op for nye muligheder; understreger imidlertid vigtigheden af at opretholde kravene til investorbeskyttelse og gennemsigtighed;

31.  mener, at institutionelle investorer – forsikringsselskaber, pensionsfonde, familieforetagender, investeringsforeninger og stiftelser – er hensigtsmæssige og pålidelige kilder til langsigtet finansiering, som følge af at tidshorisonterne for deres forretningsmodeller er længere; understreger, at de relevante tilsyns- og reguleringskrav til disse institutionelle investorer skal justeres og kalibreres med henblik på at fremme langsigtede investeringer i en intelligent, bæredygtig og inklusiv realøkonomi;

32.  understreger behovet for at forbedre adgangen til kapitalmarkeder gennem nye finansieringskilder, såsom børsintroduktioner, "crowd funding", peer-to-peer-långivning og (dækkede) obligationer, eller gennem nye markedssegmenter; opfordrer EU til at gøre status over og bygge videre på vellykkede nationale initiativer med henblik på at identificere og fjerne hindringer for børsintroduktioner; støtter indførelsen af klassifikationen SRM-vækstmarkeder i direktivet om markeder for finansielle instrumenter; opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen heraf gennem revisionen af prospektdirektivet; opfordrer desuden Kommissionen til gennem en tilgang, der går på tværs af alle direktorater, at undersøge mulighederne for at forbedre de offentlige markeder for SMV'er og finde ud af, hvordan direktiver om handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser kan diversificere investorpuljen;

33.  tilskynder til regulerende tiltag til sikring af securitiserede aktiver af høj kvalitet, samtidig med at yderst komplekse strukturer, overdreven gensecuritisation og flere end tre trancher undgås; bemærker, at der er mulighed for øget standardisering og gennemsigtighed; opfordrer Kommissionen og ECB til nøje at følge og aktivt deltage i de aktiviteter, som udføres af arbejdsgruppen vedrørende securitisering i IOSCO/FSB-regi (henholdsvis Den Internationale Børstilsynsorganisation og Rådet for Finansiel Stabilitet); bemærker, at der mangler en sammenhængende tilgang og opfordrer derfor til, at der udvikles overordnede rammer for securitisering og en klar definition af "securitisering af høj kvalitet"; mener, at securitisering af høj kvalitet kan spille en nyttig rolle i finansiel formidling af både lang- og kortfristede aktiver og navnlig kan komme små og mellemstore låntagere til gode;

34.  bemærker, at securitisering var en af de medvirkende faktorer til krisen, idet det langsigtede risikoansvar var spredt ud på hele securitiseringskæden; opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at styrke såvel banksystemet, herunder andelsbanker og offentlige sparekasser, som bankernes adgang til langsigtet refinansiering til dækning af langsigtede investeringer;

35.  glæder sig over Den Europæiske Investeringsfonds kreditforbedringsforanstaltninger og over rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, som tilsigter at generere yderligere finansiering til SMV'er;

36.  opfordrer Kommissionens til at mindske de unødvendige administrative og reguleringsmæssige byrder og navnlig tage hensyn til de særlige forhold for SMV’er og iværksættere; glæder sig over vedtagelsen af "Small Business Act" for Europa, programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) og Horisont 2020-programmerne; bemærker, at opsplitningen af de finansielle markeder har gjort finansieringen af SMV-sektoren mere vanskelig og byrdefuld;

37.  anbefaler EIB at oprette en specialafdeling for finansiering af SMV'er med skræddersyede lånevilkår;

38.  bemærker Kommissionens opfordring til at anvende ”private equity” eller venturekapital, som reguleret i direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde og forordningen om europæiske venturekapitalfonde, som en alternativ finansieringskilde, navnlig over for virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase; bemærker, at skattesystemet aktuelt begunstiger lånefinansiering; mener, at venturekapital og private equity kan yde værdifuld ikke-finansiel støtte, som omfatter konsulentydelser, finansiel rådgivning, rådgivning om marketingstrategi og erhvervsuddannelse; opfordrer Kommissionen til at vurdere sådanne virksomheders rolle i finansieringen af EU’s økonomi yderligere; opfordrer Kommissionen til at arbejde på at fjerne enhver forudindtagethed mod egenkapital i de forskellige nationale økonomier, i den europæiske økonomi og i den globale økonomi;

De lovgivningsmæssige rammer

39.  understreger, at et investeringsvenligt erhvervsklima, der er præget af en stærk vilje til at opnå teknologiske fremskridt, er en forudsætning for at gøre EU til et attraktivt sted for udenlandske direkte investeringer; understreger behovet for at fremme kapitalens frie bevægelighed både inden for EU samt mellem EU og tredjelande, så EU kan få del i de globale kapitalpuljer; bemærker i denne forbindelse især vigtigheden af at sikre, at direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde gennemføres på en sådan måde, at EU tiltrækker udenlandske investeringer;

40.  finder det vigtigt, at investorerne kan vælge mellem mange attraktive investeringsprodukter, så de kan diversificere deres investeringer;

41.  understreger behovet for at eliminere overdreven kortsigtethed blandt investorerne og arbejde hen imod en ansvarlig investeringskultur, der fremmer langsigtede investeringer i EU;

42.  understreger behovet for at nå til en fælles forståelse af, at finansiel stabilitet og vækst ikke udelukker hinanden, men snarere er indbyrdes afhængige og udgør et vigtigt grundlag for at kunne øge og forbedre investorernes tillid på lang sigt;

43.  understreger betydningen af finansiel uddannelse og investorernes forståelse i forbindelse med etableringen af en langsigtet investeringskultur i EU og fremhæver EU-lovgivningens mulige rolle i denne sammenhæng;

44.  understreger, at sammenhæng i de reguleringsmæssige rammer og retssikkerhed er en nødvendig betingelse for et velfungerende indre marked for finansielle tjenesteydelser; mener, at man grundigt bør vurdere den nuværende og den kommende reform af reguleringssystemet grundigt, og at konsekvenserne deraf bør følges nøje; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde indførelsen af bankunionen med henblik på at mindske opsplitningen af finansielle markeder; opfordrer Kommissionen til at realisere det indre marked for tjenesteydelser med henblik på at frigøre dets fulde potentiale;

45.  opfordrer til indførelse af incitamenter til fremme af langsigtet aktiebesiddelse, såsom yderligere stemmerettigheder i direktioner, flere aktier og højere udbytte;

46.  opfordrer Kommissionen til nøje at vurdere de kumulative virkninger af den allerede indførte og igangværende finansielle regulering af langsigtede investeringer;

47.  glæder sig over udviklingen i de igangværende forhandlinger om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab; bemærker forhandlingernes betydning for styrkelsen af politikker og foranstaltninger til udvidelse af investeringerne mellem USA og EU til støtte for jobskabelse, bæredygtig økonomisk vækst og international konkurrenceevne;

48.  mener, at ethvert lovgivningsmæssigt forslag, som er relevant for reguleringen af finansielle tjenesteydelser, bør omfatte en særlig konsekvensanalyse om langsigtet finansiering;

49.  støtter fuldt ud Kommissionens opfordring til Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger om at undersøge den potentielle kalibrering af visse kapitalkravsbestemmelser under Solvens II-ordningen med henblik på at undgå eventuelle hindringer for langsigtet finansiering; opfordrer Kommissionen til at afholde grundige høringer om de foreslåede kalibreringer og ændre den nuværende lovgivning yderligere;

50.  gentager sin opfordring til indførelse af kravet fra forslag til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber om, at disse skal tildele eksponeringer, som fuldt og helt er sikret ved pant i kritiske infrastrukturprojekter på transport-, energi- og kommunikationsområdet, en passende risikovægt; mener, at yderligere lovgivning bør tage hensyn til de langsigtede investorers behov, vurdere risikoen forbundet med finansielle aktiver, herunder forpligtelsernes art og varighed, og anerkende den positive virkning af stabile forpligtelser;

51.  opfordrer Kommissionen til at forsøge at forbedre det internationale samarbejde og konvergensen på området for langsigtet investering ved at deltage i den globale dialog på både G20- og FSB-niveau;

52.  mener, at investeringer i langsigtede aktiver kræver et indgående kendskab til og en grundig vurdering af de langsigtede risici, der er tilknyttet disse; understreger derfor, at investorerne skal opbygge en solid ekspertise og foretage en god risikostyring for at sikre langsigtede engagementer;

53.  mener, at sunde regnskabsprincipper, som er forenelige med de langsigtede mål for institutionelle investorer, såsom overgangen til en klimavenlig økonomi, kan forbedre gennemsigtigheden og overensstemmelsen i finansiel information og systematisk bør afspejle den økonomiske tilgang, som langsigtede investorer anvender; understreger imidlertid, at gennemførelsen af disse regnskabsprincipper ikke må resultere i, at der skabes incitamenter for procykliske strategier; opfordrer indtrængende International Accounting Standards Board til at tage højde for risikoen for en procyklisk udvikling i forbindelse med revisionen af praksisser for løbende værdiansættelse og opgørelse til modelværdi og anerkende det helt afgørende i at udvise forsigtighed i forbindelse med revisionen af dets Conceptual Framework; mener, at offentliggørelse af klare og standardiserede ikkefinansielle oplysninger i forbindelse med store virksomheders kan øge gennemsigtigheden og skabe et mere investorvenligt klima;

54.  opfordrer Kommissionen til nøje at følge G20's forslagsarbejde vedrørende fastlæggelsen af en multilateral investeringsramme, der fastsætter minimumsstandarder og ændrer visse regler for langsigtede investeringer og værdibaserede regnskabsprincipper med henblik på at imødegå kortvarige udsving og volatilitet og dermed fremme grænseoverskridende investeringer;

55.  mener, at der er et stærkt behov for pålidelige skatteforhold, som afværger hindringer for langsigtede investeringer; bemærker, at visse skattelettelser og koncessioner kan være nøglen til at fremme investering; tilskynder til udveksling af bedste praksis og understreger, at det indre marked kræver gennemsigtighed og en bedre samordning af de nationale skattepolitikker for at lette grænseoverskridende investering og for at undgå såvel dobbeltbeskatning som dobbelt ikkebeskatning; tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at vurdere muligheden for at tillade skattefrit udbytte på bæredygtige infrastrukturprojekter eller indføre andre skattelettelser og ‑koncessioner med henblik på at fremme langsigtet investering;

56.  opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med lokale og regionale myndigheder at revidere deres budgetplanlægningsværktøjer og offentliggøre deres egne nationale infrastrukturplaner med henblik på at stille detaljerede oplysninger til rådighed for investorer og andre interessenter og skabe større sikkerhed omkring fremtidige projekter; opfordrer Kommissionen til at gøre det muligt for medlemsstaterne at fastlægge en metode til at standardisere infrastrukturprojektdata og gøre dem tilgængelige via et centralt datalager;

57.  mener, at det er af afgørende betydning for koncessionshavere, som opererer med store transportinfrastrukturer, og som ikke modtager offentlige midler, at indføre en stabil, sektorspecifik lovgivningsramme, eftersom dette gennem en passende afgiftsordning vil gøre det muligt for dem at opnå den finansiering, som de har brug for, dække deres omkostninger på lang sigt og sikre sig et tilstrækkeligt afkast af deres investeringer;

58.  opfordrer Kommissionen til at vurdere virkningen af medlemsstaternes skattelettelser i forbindelse med langsigtet finansiering og energiomstillingen og til at kortlægge bedste praksis for differentieringen mellem lavere kapitalomkostninger til grønne investeringer og højere kapitalomkostninger til investeringer i projekter, der er uforenelige med overgangen til en bæredygtig energiforsyning;

59.  opfordrer til, at SMV’er sikres prioriteret adgang til langsigtede investeringsfonde (ELTIF), eftersom de udgør rygraden i væksten og jobskabelsen i EU; mener, at denne adgang bør ledsages af en forenkling af ansøgningsprocedurerne; fremhæver betydningen af at sikre lettere adgang til finansiering under hele livscyklussen for en virksomhed med henblik på at skabe og bevare bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet;

60.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tilskynde pensionsfonde til at træffe socialt ansvarlige beslutninger om investeringer, der er forenelige med de menneskerettigheder samt de sociale og miljømæssige standarder, der er vedtaget på EU- og internationalt plan, herunder de relevante OECD- og FN-retningslinjer og -principper; minder om, at Kommissionens planer om at revidere direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (IORP-direktivet) ikke må afskrække bæredygtig, langsigtet finansiering;

61.  understreger behovet for bedre finansiel regulering og tilsyn med henblik på at beskytte arbejdstagere, skatteydere og realøkonomien mod fremtidige markedssvigt;

62.  opfordrer Kommissionen til at styrke kommunikationen og forbindelserne med EIB i forbindelse med udformningen af skræddersyede låne- og garantiordninger; opfordrer EIB til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og regionerne om deres gennemførelse af nye innovative finansielle instrumenter gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde og til at fortsætte med at støtte deres investeringsstrategi, der er rettet mod den sociale økonomi; opfordrer desuden EIB til også at overveje muligheden for større fleksibilitet i forbindelse med fastlæggelsen af størrelsen af og reglerne for sådanne skræddersyede lån og andre beslægtede ordninger for at gøre dem mest muligt kompatible med de finansielle instrumenter, som tilbydes gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde, navnlig når det handler om tilstrækkelig finansiering af unge iværksættere og socialøkonomiske virksomheder;

o
o   o

63.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 102.
(2) EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1.
(3) EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.
(4) Se http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp_456_en.pdf.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik