Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2175(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0065/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0065/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0161

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 404kWORD 106k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας
P7_TA(2014)0161A7-0065/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (2013/2175(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας» (COM(2013)0150),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2013)0462),

–  έχοντας υπόψη τις "υψηλού επιπέδου αρχές του ΟΟΣΑ για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων από θεσμικούς επενδυτές",

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις: Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008)0394), η οποία αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου αυτού και στην προώθηση της μεγέθυνσης των ΜΜΕ και των δυνατοτήτων τους να δημιουργούν θέσεις εργασίας, χάρη στον περιορισμό των διαφόρων προβλημάτων τα οποία θεωρείται ότι παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014–2020) (COM(2011)0834),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο "Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη" (COM(2011)0078) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απριλίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010(3),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0065/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εμπορικές τράπεζες αποτελούν πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης στην ΕΕ, παρέχοντας ποσοστό άνω του 75% της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση εθνικού χρέους στην ΕΕ έχουν παρεμποδίσει σημαντικά τη διαδικασία χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη να διοχετεύει αποταμιεύσεις στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές ανάγκες, λόγω του ασθενούς μακροοικονομικού κλίματος··

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες επενδύσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έδειξαν πρόσφατες μελέτες της Επιτροπής(4)1, οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, ιδίως όταν συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ, λόγω των δευτερευουσών συνεπειών τους και της ύπαρξης θετικού δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, είχαν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ανταγωνιστές της ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ ή η Ιαπωνία, έχουν διατηρήσει τις δημόσιες επενδύσεις σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι πολιτικές της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα δημόσιων επενδύσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επίμονη έλλειψη εμπιστοσύνης και υψηλό επίπεδο απροθυμίας ανάληψης κινδύνων εκ μέρους τόσο ιδιωτών όσο και θεσμικών επενδυτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οι χαμηλές προβλέψεις οικονομικής μεγέθυνσης, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον, όπως και η οικονομική αβεβαιότητα, έχουν μειώσει σημαντικά την παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης καθώς και την προθυμία ανάληψης κινδύνων για μακροπρόθεσμα έργα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι στα κράτη μέλη εμποδίζουν την επενδυτική ικανότητα του δημόσιου τομέα στον τομέα των υποδομών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα (π.χ. τον Ιανουάριο 2013) ζητήσει ένα νομοθετικό κείμενο για την αναδιάρθρωση εταιριών προκειμένου να καταστεί δυνατός ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις επιχειρήσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη η αυξανόμενη ανεργία εν γένει, και ειδικότερα η ανεργία των νέων, εξακολουθεί να συνιστά μείζονα απειλή για την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση σε επίπεδο ΕΕ·

Σκεπτικό

1.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει μια εκτενή συζήτηση ως προς τους τρόπους ενθάρρυνσης των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και βελτίωσης και διαφοροποίησης του συστήματος χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί επειγόντως απτή πρόοδος, προκειμένου να επανεκκινηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ· τονίζει ότι ο ορισμός περί μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι ισορροπημένος και να περιλαμβάνει την ύπαρξη σταθερών στοιχείων παθητικού προκειμένου να καλύπτονται τα μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού χωρίς κανέναν κίνδυνο υπερβολικής ρευστότητας·

2.  τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις πρέπει να αντιστοιχούν στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας ώστε να παρέχουν την αναγκαία βάση για τη διαρκή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και για την κοινωνική ευημερία που απαιτούνται για την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  επισημαίνει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και ζητεί μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων, κρατών μελών και τοπικών και περιφερειακών αρχών, προκειμένου να προωθηθούν τα διεθνικά έργα και η δημιουργία μιας νοοτροπίας ευνοϊκής για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε όλη την ΕΕ·

4.  τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με την επικαιροποιημένη βιομηχανική πολιτική του 2012, με την πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας», καθώς και με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

5.  επισημαίνει ότι τα έξοδα κατάρτισης και εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

6.  επισημαίνει ότι η ικανότητα της οικονομίας να παρέχει χρηματοδότηση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις εξαρτάται από τη δημόσια και ιδιωτική ζήτηση, που είναι και οι δύο πολύ χαμηλές στην ΕΕ, από την επενδυτική της κουλτούρα καθώς και από τη δυνατότητά της να δημιουργεί χρηματοδοτική ικανότητα και να προσελκύει και να διατηρεί κεφάλαια άμεσων εγχώριων και ξένων επενδύσεων·

7.  επισημαίνει ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση των κεφαλαιαγορών με την πραγματοποίηση αντικυκλικών επενδύσεων και ως εκ τούτου προάγουν τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση·

8.  επισημαίνει ότι οι τράπεζες στην ΕΕ παρέχουν ποσοστό άνω του 75% της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, γεγονός που δημιουργεί σημαντική εξάρτηση από την εν λόγω πηγή χρηματοδότησης, ενώ στις ΗΠΑ οι τράπεζες παρέχουν λιγότερο από το 20% του συνόλου της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να καλύπτεται από άρτια ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές·

9.  επισημαίνει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ θα καταστεί πιο ανθεκτικό με μια ευρύτερη γκάμα μη τραπεζικών πηγών και μέσων χρηματοδότησης που θα εξυπηρετούν τους αποταμιευτές και τις ανάγκες μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των εταιρειών·

10.  επισημαίνει ότι για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, η κατανομή στοιχείων ενεργητικού πρέπει να κατευθυνθεί προς τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

11.  τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση είναι προτεραιότητα για τους δημόσιους προϋπολογισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί και να αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και προς το "δίπτυχο"· στηρίζει κατά συνέπεια την πρωτοβουλία για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση·

Εμπόδια στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

12.  επισημαίνει ότι η δημόσια χρηματοδότηση είναι περιορισμένη λόγω του χαμηλού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, της κακής διαχείρισης του δημόσιου προϋπολογισμού και της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

13.  επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, ή ακόμη και έχουν αποκλεισθεί από αυτές, λόγω υπερβολικών επιπέδων χρέους κατά τα τελευταία έτη, ενώ οι κεφαλαιαγορές υπήρξαν η βασική αιτία της πρόσφατης κρίσης· επισημαίνει ακόμα ότι η πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαιο καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής σε πολλά κράτη μέλη, διότι οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια μόνο με υπερβολικά σκληρούς όρους·

14.  επισημαίνει ότι ορισμένοι επενδυτές από τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα πρέπει να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στις εξελισσόμενες και αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις υποτίθεται ότι θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι οι επενδυτές μπορεί επίσης να αποθαρρύνονται από το να επενδύσουν σε συγκεκριμένους τομείς, δεδομένου του κινδύνου ρυθμιστικών αλλαγών που μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τα οικονομικά χαρακτηριστικά ενός έργου·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων, τους συστημικούς κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κεφαλαιαγορές και η κοινωνία γενικά λόγω της συσσώρευσης άκαυστων περιουσιακών στοιχείων άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εν λόγω αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στην πράσινη βίβλο·

17.  επισημαίνει ότι οι πτωχευτικοί κώδικες που ισχύουν επί του παρόντος στην ΕΕ είναι κατακερματισμένοι και ορισμένοι ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποθαρρύνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις και να περιορίσουν την ικανότητα των επενδυτών να ανακτήσουν το κεφάλαιό τους σε περίπτωση αποτυχίας του έργου· προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά την προστασία των επενδυτών· recognises that bankruptcy provisions fall within the competence of the Member States;

Εναλλακτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης

18.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές τράπεζες είναι πιθανόν να παραμείνουν βασική πηγή χρηματοδότησης και ότι έχει καίρια σημασία η δημιουργία από τα κράτη μέλη νέων πηγών που θα συμπληρώσουν τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς και θα καλύψουν το κενό χρηματοδότησης ενώ θα προσφέρουν το κατάλληλο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο που θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας· εκφράζει τη λύπη του για το ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια, η δημόσια προσφορά φθίνει στην ΕΕ, παρεμποδίζοντας την μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την καινοτομία και τη σταθερότητα· επισημαίνει ότι στις εισηγμένες ΜΜΕ οφείλεται ένα σημαντικό ποσοστό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στην ΕΕ και θεωρεί λυπηρό το ότι τη στιγμή της μεγέθυνσής τους οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται αντιμέτωπες με περιορισμούς σε ό,τι αφορά τα κεφάλαιά τους·

19.  προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας επενδυτικής ενότητας στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

20.  χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια· επισημαίνει ότι, όπως προκύπτει από τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά τους, θα εξυπηρετούν κυρίως θεσμικούς επενδυτές· επισημαίνει ότι το καθεστώς της ΕΕ για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων και κοινωνικών επενδύσεων παρέχει επίσης κατάλληλα μοντέλα επενδυτικών μέσων·

21.  τονίζει τον ενισχυμένο ρόλο των νέων, καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης και σε κάθε χρηματοδότηση καλυπτόμενη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία· επισημαίνει ότι ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής αυξάνεται διαρκώς, δεδομένης της περιορισμένης διαθεσιμότητας δανεισμού για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την νομική ευκρίνεια και διαφάνεια των νέων χρηματοπιστωτικών μέσων που λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών που ορίζει η Επιτροπή (off-the-shelf financial instruments) και να καθιερώσει στενότερη συσχέτιση με τις εναλλακτικές δανειοδοτικές λύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

22.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα βελτιωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για λιγότερο ρευστά επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να διοχετευθεί η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα των ιδιωτικών νοικοκυριών σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να προσφερθεί μια πρόσθετη συνταξιοδοτική λύση·

23.  ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν περαιτέρω την πρωτοβουλία της EE και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης μεγάλων ευρωπαϊκών έργων υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας της πληροφορίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές πρωτοβουλίες για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων που θα υποστηρίζονται από προγράμματα εγγυήσεων· υπενθυμίζει ότι δημόσιες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις με στόχο τη διασφάλιση της επαρκούς παροχής δημόσιων αγαθών·

24.  πιστεύει ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ/ΡΡΡs) μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική μέθοδο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ορισμένες επενδύσεις, κυρίως σε έργα υποδομής· επισημαίνει ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη που θα παρέχει δυνατότητα ορθής επιλογής, αξιολόγησης, σχεδιασμού και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και χρηματοδότησης τέτοιων έργων·

25.  εκτιμά ότι οι δημόσιοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές (εθνικές, περιφερειακές ή πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να δοθεί στις Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να ανοίξει η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, ειδικά εκείνων που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία σε στόχους δημόσιας πολιτικής σχετιζόμενους με την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της δημοκρατικής υιοθέτησης αποδεκτών μακροπρόθεσμων επενδυτικών στόχων και μηχανισμών διευκόλυνσης·

26.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να αναπτύξει, σε ένα έγγραφο παρακολούθησης, μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη αποτίμηση έργων γενικού ενδιαφέροντος που στηρίζονται από δημόσιους πόρους σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλα δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, και να ιδρύσουν εθνικούς ή περιφερειακούς δημόσιους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς φορείς που να μπορούν να διδαχθούν από τις βέλτιστες πρακτικές των ήδη υπαρχόντων φορέων· επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι εν λόγω εθνικές ή περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, που συχνά είναι συνεταιριστικές, συνέχισαν, στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, να προσφέρουν αξιόπιστη χρηματοδότηση στις περιφερειακές και τις τοπικές οικονομίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξή τους προς τέτοιου τύπου χρηματοπιστωτικούς φορείς·

28.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους ώστε να στηρίξει τα κράτη μέλη που χρειάζονται χρηματοοικονομική και τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία των δικών τους δημόσιων εθνικών και περιφερειακών φορέων μακροπρόθεσμων επενδύσεων, καθώς και να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός μηχανισμού εγγυήσεων της ΕΕ για δημόσιους εθνικούς φορείς μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα τεχνικών συγκέντρωσης και ομαδοποίησης, και να βελτιώσουν έτσι τις προοπτικές κοινωνικών και άλλου είδους έργων υποδομής μικρής κλίμακας ώστε να προσελκύσουν τις απαραίτητες επενδύσεις·

30.  επισημαίνει την ταχεία ανάπτυξη της συλλογικής διαδικτυακής χρηματοδότησης και πιστεύει ότι αυτή μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η προστασία των επενδυτών και η διαφάνεια·

31.  πιστεύει ότι οι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα προικοδοτικά ταμεία (endowments), αποτελούν κατάλληλους και αξιόπιστους προμηθευτές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, δεδομένου του μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα των επιχειρηματικών τους μοντέλων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να ελεγχθούν κατάλληλες εποπτικές και προληπτικές απαιτήσεις σχετικά με τους εν λόγω θεσμικούς επενδυτές, ώστε να προωθηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πραγματική οικονομία·

32.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης, όπως αρχικές δημόσιες προσφορές, διαδικτυακή συμμετοχική χρηματοδότηση, δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων και (καλυμμένα) ομόλογα, ή μέσω νέων τμημάτων της αγοράς· καλεί την ΕΕ να κάνει μια απογραφή των επιτυχημένων εθνικών πρωτοβουλιών και να στηριχθεί σε αυτές για να εντοπίσει και να εξαλείψει τυχόν εμπόδια στις αρχικές δημόσιες προσφορέςä υποστηρίζει την καθιέρωση της ταξινόμησης των "αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ" βάσει της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξή τους μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει μια κοινή μεταξύ διευθύνσεων αντίληψη για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης των δημόσιων αγορών για τις ΜΜΕ, καθώς και ενός τρόπου με τον οποίο οι οδηγίες του προγράμματος δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορούν να διαφοροποιήσουν τη σύνθεση της ομάδας των επενδυτών·

33.  33. ενθαρρύνει τις κανονιστικές προσπάθειες για υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού με παράλληλη αποτροπή υπερβολικά περίπλοκων δομών, υπερβολικής επανατιτλοποίησης και περισσότερων των τριών τμημάτων· τονίζει ότι υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη τυποποίηση και διαφάνεια ως προς τους κινδύνους που ενυπάρχουν· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιβλέπουν στενά και να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της διατομεακής ομάδας εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού των Επιτροπών Κινητών Αξιών και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την τιτλοποίηση· επισημαίνει ότι απουσιάζει μια συνεκτική αντίληψη, και γι’ αυτό ζητεί την ανάπτυξη ενός συνολικού κανονιστικού πλαισίου και έναν ορισμό για την "υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση"" εκτιμά ότι η υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση μπορεί να έχει χρήσιμο ρόλο στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση για μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού και να αποβεί επωφελής για τις δανειζόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

34.  τονίζει ότι η τιτλοποίηση ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην κρίση, καθώς η μακροπρόθεσμη ευθύνη για τον κίνδυνο διασκορπιζόταν κατά μήκος της αλυσίδας τιτλοποίησης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών και δημόσιων ταμιευτηρίων, και την ικανότητα των τραπεζών να λαμβάνουν μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων επενδύσεών τους·

35.  χαιρετίζει τις ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων υπέρ της πιστωτικής ενίσχυσης, και το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία που αποσκοπεί στη δημιουργία πρόσθετης χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ·

36.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τον περιττό διοικητικό και κανονιστικό φόρτο και ειδικά να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών· χαιρετίζει την έγκριση της Ρυθμιστικής Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Small Business Act) και των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και «Ορίζων 2020» · επισημαίνει ότι ο κατακερματισμός των κεφαλαιαγορών έχει κάνει πολύ δύσκολη και δαπανηρή τη χρηματοδότηση του τομέα των ΜΜΕ·

37.  συνιστά στην ΕΤΕπ να συγκροτήσει έναν ειδικό κλάδο για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ με εξατομικευμένους δανειακούς όρους·

38.  επισημαίνει την έκκληση της Επιτροπής για χρήση κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ή επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως αυτά ρυθμίζονται με την οδηγία περί διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFM) και με τον κανονισμό περί ευρωπαϊκής εταιρίας επιχειρηματικού κεφαλαίου, ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου, ιδίως έναντι εταιρειών που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης ή ανάπτυξης· επισημαίνει ότι επί του παρόντος υπάρχει έντονη φορολογική ανισορροπία που ευνοεί τη χρηματοδότηση από δανειακά κεφάλαια· πιστεύει ότι οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να παρέχουν πολύτιμη μη χρηματοδοτική στήριξη, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συμβουλές, συμβουλές για στρατηγικές εμπορικής προώθησης, και κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω το ρόλο αυτών των εταιριών στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για την εξάλειψη όλων των προκαταλήψεων έναντι των ιδίων κεφαλαίων στις διάφορες εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οικονομίες·

Ρυθμιστικό περιβάλλον

39.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη φιλικού προς τους επενδυτές επιχειρηματικού κλίματος με ισχυρή προθυμία για τεχνολογική πρόοδο αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η ΕΕ ένας ελκυστικός προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων τόσο εντός της ΕΕ όσο και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, ώστε να μπορεί η Ευρώπη να έχει πρόσβαση σε παγκόσμιες συγκεντρώσεις κεφαλαίου· σημειώνει εν προκειμένω ιδίως τη σημασία της διασφάλισης της εφαρμογής της οδηγίας για τους ΔΟΕΕ (AIFM) κατά τρόπο που να ενθαρρύνονται οι ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη·

40.  θεωρεί σημαντικό το να έχουν οι επενδυτές μια επιλογή ανάμεσα σε πολλά ελκυστικά επενδυτικά προϊόντα προκειμένου να διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους·

41.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξάλειψης του υπερβολικά βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα της συμπεριφοράς των επενδυτών, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας υπεύθυνης επενδυτικής κουλτούρας που να συμβάλλει στην πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην Ευρώπη·

42.  τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης μιας κοινής αποδοχής ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανάπτυξη δεν αλληλοαποκλείονται αλλά μάλλον αλληλεξαρτώνται, και διαμορφώνουν μια σημαντική βάση για την οικοδόμηση και ενίσχυση της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των επενδυτών·

43.  υπογραμμίζει τη σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης των επενδυτών και της κατανόησής τους προκειμένου να δημιουργηθεί μια μακροπρόθεσμη επενδυτική νοοτροπία στην Ευρώπη και επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί·

44.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ομοιόμορφου κανονιστικού πλαισίου και ασφάλειας δικαίου για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· εκτιμά ότι η τρέχουσα και η μελλοντική μεταρρύθμιση του κανονιστικού συστήματος θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά, οι δε επιπτώσεις τους να επιτηρούνται στενά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης προκειμένου να περιορισθεί ο κατακερματισμός των κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά υπηρεσιών προκειμένου να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό της·

45.  ζητεί την εφαρμογή κινήτρων για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συμμετοχής στο κεφάλαιο, όπως επιπλέον δικαιώματα ψήφου στα διοικητικά συμβούλια, επιπλέον μετοχές ή υψηλότερα μερίσματα·

46.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις σωρευτικές επιπτώσεις των συμπεφωνημένων και εν εξελίξει ρυθμίσεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

47.  χαιρετίζει τις εξελίξεις στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική σύμπραξη· επισημαίνει τη σημασία των εν λόγω διαπραγματεύσεων για την ενίσχυση των πολιτικών και των μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, με στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας·

48.  εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση κανονισμού για τις σχετικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να περιληφθεί μια ειδική εκτίμηση επιπτώσεων για τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις·

49.  υποστηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων να εξετάσει το ενδεχόμενο διαμόρφωσης ορισμένων διατάξεων όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του καθεστώτος Φερεγγυότητα II για την αποφυγή πιθανών εμποδίων στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει πλήρεις διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να τροποποιήσει περαιτέρω την υφιστάμενη νομοθεσία·

50.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προβλεφθεί, στην πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες επενδύσεων, η εφαρμογή κατάλληλου συντελεστή στάθμισης κινδύνου στα ανοίγματα εκείνα που εξασφαλίζονται πλήρως με υποθήκες επί κρίσιμων έργων υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των επικοινωνιών· εκτιμά ότι η περαιτέρω νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των μακροπρόθεσμων επενδυτών, να αξιολογεί τους κινδύνους των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ενσωματώνοντας τη φύση και τη διάρκεια των στοιχείων παθητικού, και να αναγνωρίζει τη θετική επίδραση των σταθερών στοιχείων παθητικού·

51.  προτρέπει την Επιτροπή να προσπαθήσει να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και τη σύγκλιση στον τομέα των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, επιδιώκοντας τη διενέργεια παγκόσμιου διαλόγου τόσο στο επίπεδο των G20 όσο και στο επίπεδο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB)·

52.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού απαιτούν εκτενείς γνώσεις και αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων που συνδέονται με αυτές· υπογραμμίζει συνεπώς ότι οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν εκτενή εμπειρογνωμοσύνη και ορθή διαχείριση κινδύνων, για τη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων·

53.  πιστεύει ότι οι χρηστές λογιστικές αρχές των μακροπρόθεσμων στόχων που ισχύουν για θεσμικούς επενδυτές, όπως το πέρασμα σε μια φιλική για το κλίμα οικονομία, μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη συνέπεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και θα πρέπει να απηχούν συστηματικά την οικονομική τακτική που εφαρμόζουν οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές· τονίζει όμως ότι η εφαρμογή αυτών των λογιστικών αρχών δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κινήτρων για κυκλικές στρατηγικές· καλεί το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων να λάβει υπόψη τον κίνδυνο των κυκλικών διακυμάνσεων όταν θα επανεξετάσει τις πρακτικές αποτίμησης βάσει τρέχουσας τιμής και βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών και να αναγνωρίσει την κεντρική σημασία της σύνεσης όταν αναθεωρήσει το εννοιολογικό του πλαίσιο· πιστεύει ότι η γνωστοποίηση σαφών και τυποποιημένων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με τις μεγάλες εταιρείες μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια και να ενισχύσει την ύπαρξη φιλικότερου προς τους επενδυτές κλίματος·

54.  προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες της G20 επί των προτάσεων δημιουργίας ενός πολυμερούς επενδυτικού πλαισίου που θα ορίζει ελάχιστα πρότυπα και θα τροποποιεί ορισμένους κανονισμούς μακροπρόθεσμων επενδύσεων και λογιστικούς κανόνες εύλογης αξίας με σκοπό την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων και της αστάθειας ώστε να ενθαρρύνονται έτσι οι διασυνοριακές επενδύσεις·

55.  εκτιμά ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για ένα αξιόπιστο φορολογικό περιβάλλον που θα αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις· επισημαίνει ότι ορισμένα φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση των επενδύσεων· · ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τονίζει ότι η εσωτερική αγορά απαιτεί διαφάνεια και καλύτερο συντονισμό των εθνικών φορολογικών πολιτικών, για να διευκολύνονται οι διασυνοριακές επενδύσεις και να αποφεύγεται τόσο η διπλή φορολογία όσο και η διπλή μη φορολογία· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα έγκρισης φορολογικών πλεονεκτημάτων για τη συμμετοχή σε βιώσιμα έργα υποδομής ή παροχής άλλων φορολογικών κινήτρων και εκχωρήσεων, ώστε να προαχθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

56.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να επανεξετάσουν τα εργαλεία προγραμματισμού των προϋπολογισμών τους και να εκπονήσουν και να δημοσιεύσουν τα δικά τους εθνικά προγράμματα υποδομών, ώστε να παράσχουν στους επενδυτές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη λεπτομερείς πληροφορίες και να προσφέρουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και να προωθήσουν το σχεδιασμό των μελλοντικών έργων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα μηχανισμό τυποποίησης των δεδομένων των έργων υποδομής και δημοσιοποίησής τους μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων·

57.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός μακροπρόθεσμα σταθερού τομεακού κανονιστικού πλαισίου για τους αναδόχους συμβάσεων μεγάλων υποδομών μεταφοράς που δεν λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, ώστε να καταστεί δυνατή, χάρη σε κατάλληλους κανόνες χρέωσης, η πρόσβαση στην απαραίτητη χρηματοδότηση, η μακροπρόθεσμη ανάκτηση του κόστους, καθώς και η επαρκής απόδοση της επένδυσης·

58.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των φορολογικών κινήτρων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και την ενεργειακή μετάβαση και να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές διαφοροποίησης μεταξύ χαμηλότερων κεφαλαιουχικών εξόδων για πράσινες επενδύσεις και υψηλότερων κεφαλαιουχικών εξόδων για επενδύσεις σε έργα που δεν συνάδουν με τη μετάβαση στον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό·

59.  ζητεί να δοθεί στις ΜΜΕ κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα ευρωπαϊκά ταμεία μακροπρόθεσμων επενδύσεων (ELTIFs), δεδομένου ότι αυτές αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· θεωρεί ότι η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων· τονίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μιας εταιρίας, ώστε να δημιουργούνται και να διατηρούνται βιώσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας·

60.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία να κάνουν κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις συνεπείς προς τα ευρωπαϊκά και διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και αρχών του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι τα σχέδια της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (οδηγία ΙΕΣΠ/IORP) δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό την προστασία των εργαζομένων, των φορολογουμένων και της πραγματικής οικονομίας έναντι μελλοντικών ανεπαρκειών της αγοράς·

62.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεννόηση με την ΕΤΕπ σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό εξατομικευμένων δανείων και εγγυητικών σχημάτων· προτρέπει την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για την εφαρμογή νέων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων από τα ευρωπαϊκά ταμεία διαρθρωτικών και επενδυτικών κεφαλαίων και να συνεχίσει να στηρίζει τις επενδυτικές στρατηγικές τους απέναντι στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας· επιπλέον, καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει επίσης τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας κατά τον ορισμό του μεγέθους αυτών των εξατομικευμένων δανείων και των συναφών κανόνων και άλλων σχετικών συστημάτων, ούτως ώστε να καταστούν όσο το δυνατόν πιο συμβατά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν τα ευρωπαϊκά ταμεία διαρθρωτικών και επενδυτικών κεφαλαίων, ιδίως όταν πρόκειται για την κατάλληλη χρηματοδότηση νεαρών επιχειρηματιών και κοινωνικών επιχειρήσεων·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 377 E της 7.12.2012, σ. 102.
(2) ΕΕ L 115 της 25.4.13, σ. 1.
(3) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(4) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου