Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2154(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0059/2014

Внесени текстове :

A7-0059/2014

Разисквания :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0164

Приети текстове
PDF 390kWORD 80k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно SOLVIT (2013/2154(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2013 г. относно „Увеличаване на правата на предприятията и гражданите в единния пазар на Европа: план за действие за укрепване на „Вашата Европа“ в сътрудничество с държавите членки“ (COM(2013)0636),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г. относно подобряване на ефективното решаване на проблемите на единния пазар — разгръщане на пълния потенциал на SOLVIT по случай 10 години от нейното създаване (SWD(2012)0033),

—  като взе предвид първия доклад на Комисията от 28 ноември 2012 г. на тема „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. — Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По‑добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал — годишна проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

—  като взе предвид достъпното онлайн информационно табло за единния пазар, публикувано на 4 юли 2013 г.,

—  като взе предвид проучването „A European Single Point of Contact“ (Единно европейско звено за контакт), направено през юли 2013 г. по поръчка на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно управлението на единния пазар(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Актът за единния пазар — следващите стъпки към растежа“(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно SOLVIT(5),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0059/2014),

А.  като има предвид, че гражданите и предприятията трябва ефективно да се ползват от правата си в единния пазар и че законодателството на ЕС, което гарантира тези права, трябва да бъде ефективно прилагано, за да се гарантира, че всички граждани и предприятия се възползват от потенциала на вътрешния пазар;

Б.  като има предвид, че информирането на гражданите относно техните права и улесняването на упражняването на тези права спомагат за по-доброто функциониране на вътрешния пазар;

В.  като има предвид, че понастоящем SOLVIT разглежда около 1 300 случая годишно и успява да намери решения за около 90 % от своите клиенти в рамките на 70-дневния срок;

Г.  като има предвид, че интересът към портала „Вашата Европа“ (Your Europe) и степента на използването му бързо нарастват и че според онлайн информационното табло за единния пазар той е бил посещаван от над 11 000 души всеки ден през 2012 г. спрямо 6500 посетители през предходната година;

Д.  като има предвид, че нееднократно е призовавал към допълнително укрепване на мрежата на SOLVIT и за предоставянето на достъп до повече и по-добра информация за правата в ЕС;

Е.  като има предвид, че SOLVIT играе важна роля като ключов инструмент за решаване на проблеми и следователно като средство за осигуряване на по-доброто спазване на правото на Съюза в областта на единния пазар; като има предвид, че въпреки това SOLVIT не се използва в достатъчна степен и не е оползотворила изцяло своя потенциал;

Ж.  като има предвид, че ако бъде използвана пълноценно, системата SOLVIT може в голям брой области да се превърне в полезен начин за предотвратяване на прекомерното използване на съдебната система, което може да бъде изключително сложно и поради това затруднява гражданите и предприятията при решаването на техните проблеми;

З.  като има предвид, че според поръчаното от него проучване „A European Single Point of Contact“ (Единно европейско звено за контакт) на разположение на европейските граждани и предприятия са внушителни по обем информация, съвети и помощ онлайн, но степента на осведоменост за тези услуги е много ниска, като 91,6 % от анкетираните не познават нито една онлайн услуга, която могат да ползват за решаване на проблеми, свързани с единния пазар;

И.  като има предвид, че ефективността на помощта, предоставяна от SOLVIT, зависи до голяма степен от това колко добре е обучен нейният персонал;

Й.  като има предвид, че следва да се положи по-голямо усилие за по-доброто интегриране на SOLVIT сред услугите за подпомагане и инструментите за правоприлагане, достъпни на национално равнище и на равнището на Съюза;

К.  като има предвид, че за да идентифицират правилно проблемите при появата им и да могат да ги решат, гражданите и предприятията трябва да са наясно с правата си в рамките на единния пазар и като има предвид, че все още е необходимо да се полагат повече усилия за повишаване на степента на осведоменост;

Въведение: ефективно ползване на правата и възможностите в рамките на единния пазар

1.  Отново заявява, че потенциалът на единния пазар може да бъде разгърнат само ако гражданите и предприятията са наясно с правата си и възможностите и могат да ги ползват ефективно; припомня, че тези цели могат да бъдат постигнати само ако държавите членки осигуряват ефективно прилагане на законодателството в областта на единния пазар и ако се предостави достъп до качествена информация и ефективни механизми за решаване на проблемите;

2.  Подчертава, че много проблеми в сферата на единния пазар произтичат от свръхрегламентирането, късното или погрешно прилагане от страна на една или повече държави членки на правото на Съюза или от национални норми, които противоречат на това право; в тази връзка решително призовава Комисията да окаже натиск върху онези държави членки, които не спазват нормите на единния пазар;

3.  Отбелязва, че множество проблеми, свързани с прилагането на нормите на единния пазар, се установяват чрез мрежата на SOLVIT и приветства приноса на SOLVIT за административните и регулаторни промени с оглед на решаването на тези проблеми; призовава Съвета да предприеме мерки с цел да се внесат подобрения по отношение на задачите, възложени на държавните администрации, за да се засили сътрудничеството между националните органи и Комисията;

4.  Подчертава необходимостта SOLVIT да разполага с ефективно средство за подаване на сигнали до Комисията за възникнали във връзка с неприлагане на правото на ЕС проблеми на вътрешния пазар, които са й станали известни;

5.  Подчертава, че правилното прилагане, изпълнение и спазване на законодателството в областта на единния пазар е от изключително значение за европейските потребители и предприятия и следователно за икономиката като цяло и доверието на гражданите във функционирането на единния пазар; подчертава също така и правните задължения на държавите членки в тази връзка;

6.  Отново призовава за доусъвършенстване на приложимите процедури за нарушение, включително чрез гарантиране на по-строгото използване на тези процедури при нарушаване на правните разпоредби на Съюза в областта на единния пазар и чрез прилагането на ускорени процедури;

7.  Подчертава освен това колко е важно да се положат всички усилия да се гарантира, че проблемите, свързани с изпълнението, се предотвратяват, разкриват или отстраняват, преди да се наложи започването на официални процедури за нарушение;

8.  Изтъква важността на прилагането на нулева търпимост спрямо неспазването на Директивата за услугите, както и на партньорските проверки на изпълнението и транспонирането на посочената директива, като способи за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството в областта на единния пазар;

SOLVIT: в помощ на гражданите и предприятията при решаването на проблеми

9.  Приветства новата препоръка на Комисията относно принципите, приложими за SOLVIT, която подготвя почвата за SOLVIT 2.0;

10.  Отбелязва, че мрежата на SOLVIT постигна осезаеми резултати и доказа ползата от съществуването си; отбелязва обаче, че могат да се направят още много подобрения, по-специално по отношение на решаването на спорове, свързани с търговската дейност, както и на времето, необходимо за отговор при запитвания;

11.  Приветства усилията на Комисията за по-нататъшно оптимизиране на ефективната дейност на мрежата на SOLVIT във връзка с неформалното и бързо решаване на проблеми при трансгранични спорове, засягащи въпроси на вътрешния пазар — като инструмент за действие по отношение на случаи на неправилно прилагане след транспониране — като се използват процедури, които са възможно най-лесно достъпни за гражданите, и предлага държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Комисията за подобряване на системата SOLVIT като безплатна и лесна за ползване услуга;

12.  Счита, че функционирането на центровете на SOLVIT следва постоянно да се подобрява, особено по отношение на случаите, свързани със социалната сигурност, и насърчава по-добрата координация на националните системи за социална сигурност;

13.  Призовава за поставянето на особен акцент върху всички трансгранични трудовоправни въпроси, социални права и еднакво третиране, като се отделя особено внимание на въпросите, свързани с пенсиите, работниците от Европейския съюз и командированите работници;

14.  Подчертава по-специално значението на SOLVIT за мобилните работници по отношение на въпросите за равното третиране и решаването на трансгранични проблеми;

15.  Отбелязва, че много голяма част от клиентите на SOLVIT са граждани; подчертава необходимостта от разгръщане на огромния потенциал на SOLVIT като средство за решаване на проблемите на предприятията; подчертава, че трябва да се положат още много усилия, за да се повиши степента на осведоменост на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, за SOLVIT, за да им бъдат разяснени нейните възможности и да им се предостави възможността да я използват по-ефективно; приветства неотдавнашното обновяване на портала за предприятията „Вашата Европа“ като положителна стъпка в тази посока;

16.  Призовава за активизиране на връзките на SOLVIT с обществеността с цел значително повишаване на осведомеността за мрежата; призовава държавите членки, Комисията и членовете на Европейския парламент, в рамките на техните избирателни райони, да участват в кампании за повишаване на осведомеността с цел популяризиране на ролята на портала „Вашата Европа“ и SOLVIT; изтъква факта, че държавите членки могат да продължат да популяризират SOLVIT на регионално равнище, като същевременно отбелязва, че обработването на случаите трябва да се извършва на национално равнище;

17.  Обръща внимание на факта, че SOLVIT все още привлича голям обем случаи, които не се отнасят до SOLVIT, и че това води до забавяне на разглеждането на жалбите до SOLVIT; поради това подчертава, че е необходимо компетентността на SOLVIT да бъде по-добре разяснена на гражданите и предприятията;

18.  Призовава държавите членки да гарантират, че се осигуряват подходящите ресурси за поддържането на мрежата на SOLVIT по отношение на условията, уреждащи организацията на центровете на SOLVIT, посочени в препоръката на Комисията от 17 септември 2013 г.;

19.  Подчертава, че е от значение да се поддържа качеството на предлаганата от SOLVIT услуга въпреки ограниченията по отношение на бюджетните средства и човешките ресурси; подчертава, че е от значение да се гарантира, че центровете на SOLVIT разполагат с достатъчно на брой добре обучен персонал с подходящ юридически експертен опит и владеене на съответните езици на Съюза, както и че на персонала съответно е осигурено подходящо обучение с цел непрекъснато да повишава своите умения и знания;

20.  Подчертава, че е от значение центровете на SOLVIT в отделните държави членки да осигуряват сходен стандарт на обслужване, тъй като това е от ключово значение за ефективното решаване на проблемите;

21.  Подчертава значението на намирането на бързи решения на проблемите, при които се изисква единствено разясняване на правото на Съюза, а в по-сложните случаи — на подходяща комуникация с жалбоподателите;

22.  Призовава за по-висока степен на съгласуваност с други процедури за разглеждане на жалби и най-вече с „Пилот ЕС“ (EU Pilot);

23.  Подчертава значението на ориентирането на SOLVIT към разглеждане на повече случаи, свързани с търговската дейност; отбелязва, че за тази цел е необходимо деловите кръгове да познават по-добре SOLVIT, да е налице по-тясно сътрудничество между SOLVIT и европейските и националните търговски сдружения, например под формата на работни групи, в рамките на които си сътрудничат центровете на SOLVIT и търговски сдружения, и в някои центрове на SOLVIT да е налице готовност да се поемат по-сложни случаи;

24.  Изразява съжаление, че немалко случаи, свързани с търговската дейност, които биха могли да бъдат разглеждани от SOLVIT, биват отхвърляни с обосновката, че са твърде сложни; счита, че ако някои центрове на SOLVIT смятат тези случаи, свързани с търговската дейност, за твърде сложни за разглеждане, то това е проблем, който се нуждае от решаване на място във въпросните центрове на SOLVIT;

25.  Подчертава колко е важно Комисията да оказва неформална помощ при разглеждането на случаите, включително като предлага неформални правни съвети в сложните случаи; призовава центровете на SOLVIT да се възползват от тази помощ;

26.  Подчертава значението на обмена на информация между центровете на SOLVIT и препоръчва държавите членки да инвестират в подобряване на сътрудничеството между тези центрове; насърчава центровете на SOLVIT в целия ЕС да започнат по-подробен и широкообхватен обмен на най-добри практики и подчертава колко е важно да се извършва такъв обмен между центровете на SOLVIT във връзка с прилагането и популяризирането на предлаганите услуги;

27.  Приветства пояснението, дадено в Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията във връзка с правомощията на SOLVIT в случаи, когато национални норми противоречат на правото на Съюза (т.нар. „структурни случаи“); приветства поемането на подобни случаи от някои центрове на SOLVIT; призовава всички центрове на SOLVIT да предоставят ефективна помощ всеки път, когато възникнат подобни структурни проблеми, включително като помагат да се установят евентуалните проблеми, които предложено национално законодателство може да създаде;

28.  Призовава центровете на SOLVIT да действат по-уверено и по-ефикасно, когато отговарят на жалби и особено когато разглеждат по-сложни случаи;

29.  Подчертава, че е важно жалбоподателят, ангажираните със случая центрове на SOLVIT и Комисията да поддържат контакт и тясно сътрудничество, докато трае процедурата; отбелязва, че докато трае процедурата в много случаи не се търси становището на жалбоподателя и че същият е в контакт с центъра на SOLVIT само в момента на подаване на жалбата и когато случаят бъде приключен;

30.  Счита, че трябва да има по-тясно сътрудничество между всички нива на управление в държавите членки и SOLVIT;

31.  Приветства по-специално защитата на личните данни от страна на центровете на SOLVIT и призовава тази защита да бъде непрестанно наблюдавана и, когато е необходимо, повишавана в отговор на исканията за защита на данни, внесени от ползвателите;

32.  Подчертава колко е важно да се повиши осведомеността за мрежата на SOLVIT и нейната видимост, както и тя да се доближи до хората, които не я познават; призовава държавите членки и Комисията да гарантират равен достъп до центровете и онлайн порталите SOLVIT, напр. за лицата с увреждания или в напреднала възраст, и да разработват всички възможни варианти за установяване на контакт между ползвателите и центровете на SOLVIT в този контекст; взема под внимание предложението на Комисията за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор (COM(2012)0721);

33.  Подчертава необходимостта от свързване и интегриране на порталите на SOLVIT с други участници и платформи в тази област, за да се увеличи достъпността и видимостта за всички потребители; предлага държавите членки да си сътрудничат тясно с Комисията с цел усъвършенстване на системата SOLVIT чрез гарантиране на съгласуван подход в рамките на ЕС и повишаване на нейната видимост; счита, че всички имащи отношение уебсайтове на европейските институции следва да включват връзка към уебсайта „Вашата Европа“;

34.  Подчертава, че е важно да се разпространява информация относно базата данни, съдържаща разглежданите от SOLVIT случаи, и приветства препоръката на Комисията относно необходимостта да се предоставя информация за алтернативни мрежи за решаване на проблеми или източници на информация, включително други възможни средства за правна защита както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, в случаите, които не могат да бъдат обработени от SOLVIT;

35.  Насърчава центровете на SOLVIT да проявят активност и да поемат собствени Инициативи за създаване на контакти с гражданите, предприятията и националните парламенти;

36.  Приветства онлайн информационното табло за единния пазар, което предоставя данни относно резултатите на държавите членки във връзка със SOLVIT и „Вашата Европа“, както и резултатите им по отношение на приложимото към функционирането на единния пазар законодателство на ЕС;

37.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат допълнителни мерки за разпространяването на информация сред гражданите, предприятията и предприемачите за наличието на тези инструменти, като използват всички медийни форми, включително интернет, с цел да се гарантира, че информацията достига до възможно най-голям брой граждани и предприятия; призовава държавите членки да организират информационни кампании, насочени към конкретни групи, включително предприятия — по-специално малки и средни предприятия;

38.  Призовава Комисията да продължи да следи, в рамките на годишния доклад за степента на интеграция на единния пазар, резултатите на механизмите на Съюза за решаване на проблеми, и по-специално SOLVIT, като част от Годишния обзор на растежа; освен това отново призовава Комисията да укрепи управлението на единния пазар, като създаде специален стълб в рамките на европейския семестър, включително специални препоръки за отделните държави;

39.  Запазва ангажимента си да следи отблизо напредъка на SOLVIT; настоятелно призовава Комисията да определи измерими етапни цели за желаното развитие на SOLVIT; насърчава държавите членки също така да определят свои собствени измерими цели и срокове за развитието на процедурата по разглеждането на случаите в местните центрове на SOLVIT; в тази връзка счита, че отделното разглеждане на свързаните с гражданите и свързаните с търговската дейност случаи за целите на наблюдението на напредъка би могло да бъде правилният модел за развитие; счита, че ако тези цели не бъдат постигнати, следва да бъде отново обмислена възможността за замяна на неофициалната процедура със законодателен акт, като се вземат под внимание съществуващите механизми, например предвидените в Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове и Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове; настоятелно призовава Съвета да следва стремежа на Парламента в това отношение; призовава Комисията и държавите членки да наблюдават отблизо напредъка, постигнат по отношение на тези цели на Съюза и национални цели по отношение на SOLVIT в рамките на европейския семестър;

„Вашата Европа“: по-добро удовлетворяване на нуждите на гражданите и предприятията

40.  Отбелязва, че степента на използване на портала „Вашата Европа“ непрекъснато се повишава;

41.  Насърчава Комисията и държавите членки да правят ясно разграничение между „Вашата Европа“ и SOLVIT, като същевременно координират съответните си кампании за видимост;

42.  Приветства целите, заложени в плана за действие „Вашата Европа“, и по-специално да се предлага практическа и качествена информация относно правата в ЕС в рамките на единния пазар, да се повиши осведомеността за „Вашата Европа“ и да се осъществи на практика близкото партньорство между Комисията и държавите членки;

43.  Насърчава Комисията да предприеме по-ефективни мерки за позициониране на портала „Вашата Европа“ като инструмент за предприятията и да увеличи неговата видимост, включително чрез по-добро използване на социалните медии; счита, че с използването на търговски марки и с включването на SOLVIT порталът „Вашата Европа“ следва да се превърне в единна точка за достъп за европейските потребители и предприятия, когато се сблъскат с проблеми или търсят информация; счита, че такава единна точка за достъп може да послужи като отправна точка за гражданите и предприятията и да улесни в по-голяма степен достъпа им до различни информационни средства и специализирани механизми за решаване на проблеми, включително SOLVIT;

44.  Призовава Комисията да разшири обхвата на портала „Вашата Европа“, така че да покрие изцяло правата, задълженията и възможностите в рамките на единния пазар и да го направи възможно най-лесен за ползване;

45.  Настоятелно призовава държавите членки да предоставят информация за националните норми и процедури във връзка с правата в ЕС; призовава държавите членки да гарантират, че тази информация е практическа, общопонятна, еднакво достъпна за всички, актуална и достъпна на съответните езици, както и да свържат своите национални портали (услуги на електронното правителство) с „Вашата Европа“;

o
o   o

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0054.
(3) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 72.
(4) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 51.
(5) ОВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 10.

Правна информация - Политика за поверителност