Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2154(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0059/2014

Esitatud tekstid :

A7-0059/2014

Arutelud :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0164

Vastuvõetud tekstid
PDF 206kWORD 53k
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
SOLVIT
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Euroopa Parlamendi 27. veebruari 2014. aasta resolutsioon siseturu probleemide lahendamise võrgustiku SOLVIT kohta (2013/2154(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 17. septembri 2013. aasta soovitust 2013/461/EL SOLVITi toimimise põhimõtete kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni 17. septembri 2013. aasta teatist „Ettevõtjate ja kodanike kaasarääkimisvõimaluste parandamine ühtsel turul: tegevuskava portaali „Teie Euroopa” paremaks muutmiseks koostöös liikmesriikidega” (COM(2013)0636),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2012. aasta töödokumenti „Ühtse turu probleemide tõhusa lahendamise edendamine – SOLVITi täieliku potentsiaali kasutamine 10 aasta möödumise puhul selle loomisest” (SWD(2012)0033),

–  võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta esimest aruannet „Ühtse turu integratsiooni olukord 2013 – Panus 2013. aasta majanduskasvu analüüsi” (COM(2012)0752),

–  võttes arvesse komisjoni 8. juuni 2012. aasta teatist „Ühtse turu parem juhtimine” (COM(2012)0259),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2012. aasta töödokumenti „Ühtse turu tulemuslikkuse suurendamine: iga-aastane valitsemistavade kontroll 2011” (SWD(2012)0025),

–  võttes arvesse 4. juulil 2013. aastal veebis avaldatud ühtse turu tulemustabelit,

–  võttes arvesse 2013. aasta juuli uurimust „A European Single Point of Contact ” (Euroopa ühtne kontaktpunkt), mille tellis siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon,

–  võttes arvesse oma 7. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni ühtse turu akti ja järgmiste sammude kohta majanduskasvuks(3),

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul(4),

–  võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni SOLVITi kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0059/2014),

A.  arvestades, et kodanike ja ettevõtjate õigusi ühtsel turul tuleb kasutada tulemuslikult, ja arvestades, et tõhusalt tuleb jõustada ELi õigust, mis tagab nimetatud õigused, et kõik kodanikud ja ettevõtjad saaksid kasutada siseturu võimalusi;

B.  arvestades, et kodanike teavitamine nende õigustest ja abi nende õiguste kasutamisel aitavad kaasa siseturu paremale toimimisele;

C.  arvestades, et SOLVIT käsitleb praegu umbes 1300 juhtumit aastas ja suudab leida lahenduse umbes 90%-le oma klientidest 70päevase tähtaja jooksul;

D.  arvestades, et huvi „Teie Euroopa” vastu kasvab kiiresti, ja arvestades, et vastavalt veebis avaldatud ühtse turu tulemustabelile külastas 2012. aastal portaali iga päev rohkem kui 11 000 külastajat, võrreldes 6500 külastajaga aasta eelnenud aastal;

E.  arvestades, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on korduvalt nõudnud SOLVITi võrgustiku tugevdamist ja ELi õiguste kohta rohkema ja parema teabe kättesaadavust;

F.  arvestades, et SOLVITil on tähtis koht peamise probleemide lahendamise vahendina ja seega liidu ühtse turu alase õiguse parema järgimise tagamise vahendina; arvestades, et sellele vaatamata on SOLVIT jätkuvalt alakasutatud ega ole oma potentsiaali rakendanud;

G.  arvestades, et SOLVIT võib selle täieliku ärakasutamise korral paljudel juhtudel olla kasulik võimalus vähendada liigset pöördumist kohtusüsteemi poole, sest kohtusüsteem on sageli väga keeruline ja teeb kodanike ja ettevõtete jaoks probleemide lahendamise raskeks;

H.  arvestades, et vastavalt siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uurimusele „A European Single Point of Contact” (Euroopa ühtne kontaktpunkt) on samal ajal, kui Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele on laiaulatuslikult kättesaadav veebiteave, -nõuanded ja -abi, teadlikkus kõnealuste teenuste kohta väga madal, kusjuures 91,6% küsitletutest ei teadnud midagi ühestki veebiteenusest, mida kasutada ühtse turuga seotud probleemide lahendamiseks;

I.  arvestades, et tõhusa abi saamine SOLVITi keskustest sõltub suuresti töötajate heast väljaõppest;

J.  arvestades, et tuleks teha rohkem jõupingutusi SOLVITi paremaks integreerimiseks riigi ja liidu tasandil kättesaadavate abiteenuste ja jõustamisvahendite valikusse;

K.  arvestades, et probleemide õigeks tuvastamiseks siis, kui need ilmnevad, ja selleks, et suuta neid lahendada, peavad kodanikud ja ettevõtjad olema teadlikud oma õigustest ühtse turu piires, ja arvestades, et endiselt on aktuaalne vajadus selleteemalisi teadmisi suurendada;

Sissejuhatus: õiguste ja võimaluste tulemuslik kasutamine ühtsel turul

1.  kordab taas, et ühtse turu potentsiaali saab ära kasutada ainult siis, kui kodanikud ja ettevõtjad on teadlikud oma õigustest ja võimalustest ning on suutelised neid tulemuslikult kasutama; tuletab meelde, et kõnealuseid eesmärke saab saavutada ainult siis, kui liikmesriigid tagavad ühtse turu õigusaktide tulemusliku jõustamise ja tehakse kättesaadavaks kvaliteetne teave ning tõhusad probleemide lahendamise mehhanismid;

2.  toonitab, et paljud ühtse turu probleemid tulenevad ülemääraste nõuete kehtestamisest, hilinenud või valest rakendamisest ühe või mitme liikmesriigi poolt või liikmesriigi eeskirjadest, mis on vastuolus liidu õigusega; nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks sellega seoses survet liikmesriikidele, kes ei järgi ühtse turu eeskirju;

3.  juhib tähelepanu sellele, et paljud ühtse turu rakendamisega seotud probleemid tehakse kindlaks SOLVITi võrgustiku abil, ning märgib tunnustavalt ära SOLVITi panuse haldus- ja regulatiivsetesse muudatustesse selliste probleemide lahendamiseks; palub nõukogul võtta meetmeid avaliku sektori asutuste ülesannete parandamiseks, et edendada riikide asutuste ja komisjoni vahelist koostööd;

4.  rõhutab, et SOLVITil peaks olema mehhanism, mille abil teatada komisjonile ilmnenud probleemidest siseturul seoses ELi õiguse rakendamata jätmisega;

5.  rõhutab, et ühtse turu alaste õigusaktide nõuetekohane rakendamine ja jõustamine on äärmiselt tähtis Euroopa tarbijatele ja ettevõtjatele ning seetõttu majandusele laiemalt ja ka kodanike usalduse suurendamisele ühtse turu toimimise vastu; rõhutab samuti liikmesriikide õiguslikke kohustusi sellega seoses;

6.  tuletab meelde oma nõudmist veelgi täiustada kohaldatavaid rikkumismenetlusi, sealhulgas tagades selliste menetluste rangema kasutamise liidu ühtse turu valdkonna õigussätete rikkumiste korral ja kohaldades kiiremaid menetlusi;

7.  toonitab lisaks, et tuleb teha kõik mis võimalik, et ennetada jõustamisprobleeme, need tuvastada või kõrvaldada enne, kui tekib vajadus algatada ametlik rikkumismenetlus;

8.  toonitab nulltolerantsi olulisust teenuste direktiivi rikkumise korral ning teenuste direktiivi rakendamisele ja ülevõtmisele antavat vastastikust eksperdihinnangut kui meetodeid ühtse turu õigusaktide tulemusliku kohaldamise tagamiseks;

SOLVIT aitab üksikisikutel ja ettevõtjatel probleeme lahendada

9.  väljendab heameelt komisjoni uue soovituse üle, milles käsitletakse SOLVITi juhtpõhimõtteid, millega sillutatakse teed SOLVIT 2.0-le;

10.  märgib, et SOLVITi võrgustik on saavutanud arvestatavaid tulemusi ja tõestanud oma kasulikkust; märgib siiski, et arenguruumi on küllaga, eriti seoses äritegevusega seotud erimeelsuste lahendamise ja päringutele vastamiseks kuluva ajaga;

11.  väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle parandada veelgi SOLVITi võrgustiku (vahend ülevõtmisjärgsete ebaõige kohaldamise juhtumitega tegelemiseks) edukat tööd siseturualaste küsimustega seotud piiriüleste vaidluste mitteametlikul, kiirel ja kodanikele võimalikult kättesaadaval lahendamisel, ning soovitab liikmesriikidel teha tihedat koostööd komisjoniga, et parandada SOLVITi süsteemi kasutajasõbralikke tasuta teenuseid;

12.  on seisukohal, et SOLVITi keskuste tegevust tuleb pidevalt edendada, eriti seoses sotsiaalkindlustuse juhtumitega, ning julgustab parandama riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist;

13.  nõuab erilise tähelepanu pööramist kõikidele piiriülestele õigusküsimustele, sotsiaalsetele õigustele ja võrdsele kohtlemisele, pöörates erilist tähelepanu pensionite, Euroopa Liidu töötajate ja lähetatud töötajatega seotud probleemidega ;

14.  rõhutab eeskätt SOLVITi tähtsust võõrtöötajate jaoks võrdse kohtlemise küsimustes ja seoses piiriüleste probleemide lahendamisega;

15.  märgib, et valdav enamik SOLVITi klientidest on kodanikud; rõhutab vajadust võtta kasutusele SOLVITi suur potentsiaal probleemide lahendamise vahendina ettevõtjate jaoks; rõhutab, et tuleb teha rohkemat, et ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, saaksid SOLVITist teadlikumaks, koolitada neid selle võimaluste vallas ja võimaldada neil seda paremini kasutada; väljendab heameelt „Teie Euroopa” äriportaali hiljutise ajakohastamise üle positiivse sammuna selles suunas;

16.  nõuab SOLVITi üldsusega suhtlemise parandamist, et tõsta märkimisväärselt teadlikkust sellest võrgustikust; kutsub liikmesriike, komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmeid korraldama oma valijatele teavituskampaaniaid „Teie Euroopa” ja SOLVITi tegevuse propageerimiseks; rõhutab, et liikmesriikidel on võimalus tutvustada SOLVITit ka piirkondades, ja juhib tähelepanu asjaolule, et kõikide juhtumitega tuleb tegelda oma riigi tasandil;

17.  juhib tähelepanu asjaolule, et SOLVITi poole pöördutakse endiselt paljude muu valdkonna probleemidega ja see aeglustab SOLVITiga seotud kaebuste läbivaatamist; rõhutab samas vajadust suurendada ettevõtjate ja elanike teadlikkust SOLVITi pädevusvaldkonnast;

18.  palub liikmesriikidel tagada, et SOLVITi võrgustiku tööshoidmiseks tehakse kättesaadavaks piisavad vahendid, ja osutab komisjoni 17. septembri 2013. aasta soovituses kehtestatud tingimustele SOLVITi keskuste korralduse kohta;

19.  rõhutab, et SOLVITi osutatavate teenuste kvaliteet tuleb säilitada vaatamata eelarvepiirangutele ja vähestele inimressurssidele; rõhutab, et SOLVITi keskustel peab olema piisavalt hästi koolitatud personali, kellel on kohased õigusalased eriteadmised ja kes valdavad asjaomaseid liidu keeli, ning selle saavutamiseks tuleb töötajatele tagada kvalifikatsiooni pidevaks tõstmiseks vajalikud koolitused;

20.  rõhutab, et eri liikmesriikides tegutsevad SOLVITi keskused peavad pakkuma võrreldava kvaliteediga teenuseid, mis on oluline probleemide tõhusa lahendamise seisukohast;

21.  rõhutab, et oluline on lahendada kiiresti probleemid, mis vajavad vaid liidu õiguse selgitamist, kuid keeruliste juhtumite puhul tuleb tagada taotlejate põhjalikum teavitamine;

22.  nõuab paremat ühtlustamist teiste kaebuste käsitlemise menetlustega, eelkõige projektiga „EU Pilot”;

23.  rõhutab, et SOLVIT tuleks suunata rohkem ettevõtjatega seotud juhtumite käsitlemisele; märgib, et see nõuab SOLVITi paremat tundmist äriringkondades, SOLVITi koostöö tihendamist Euroopa ja riigi tasandi ettevõtjate ühendustega, näiteks SOLVITi keskuste ja ettevõtjate ühenduste töörühmade moodustamise abil, ning mõne SOLVITi keskuse valmisolekut võtta lahendada keerukamaid juhtumeid;

24.  peab kahetsusväärseks, et paljud ettevõtjatega seotud juhtumid, mida SOLVIT võiks käsitleda, lükatakse tagasi põhjusel, et need on liiga keerulised; on seisukohal, et kui mõni SOLVITi keskus leiab, et ettevõtjatega seotud juhtumid on käsitlemiseks liiga keerulised, tuleb selle probleemiga tegelda SOLVITi keskustes kohapeal;

25.  toonitab, et komisjon peaks andma mittemetlikku abi juhtumite lahendamisel, sealhulgas mitteformaalset õigusabi keerulistel juhtudel; palub SOLVITi keskustel kasutada sellist abi;

26.  rõhutab SOLVITi keskuste vahelise teabevahetuse tähtsust ja soovitab liikmesriikidel investeerida nende keskuste koostöö edendamisse; julgustab kogu liidu SOLVITi keskusi alustama põhjalikumat ja laialdasemat heade tavade vahetamist ning rõhutab teabevahetuse olulisust SOLVITi keskuste vahel seoses teenuste osutamise ja edendamisega;

27.  väljendab heameelt komisjoni soovituses 2013/461/EL tehtud selgituse üle SOLVITi volituste kohta seoses juhtumitega, mille puhul siseriiklikud eeskirjad on vastuolus liidu õigusega (tuntud ka kui nn struktuurilised juhtumid); avaldab heameelt asjaolu üle, et mõned SOLVITi keskused on hakanud kõnesolevaid juhtumeid käsitlema; kutsub SOLVITi keskusi üles pakkuma tõhusat abi alati, kui sellised struktuurilised probleemid tekivad, ning aitama tuvastada võimalikke probleeme seoses siseriiklike õigusaktide eelnõudega;

28.  palub SOLVITi keskustel olla julgem ja tõhusam kaebustele reageerimisel ja eriti keerulisemate juhtumite käsitlemisel;

29.  toonitab, et kaebuse esitaja, asjaomased SOLVITi keskused ja komisjon peavad omavahel suhtlema ja tegema tihedat koostööd; märgib, et sageli ei konsulteerita kaebuse esitajaga menetluse vältel, vaid ta puutub SOLVITi keskusega kokku ainult siis, kui ta esitab kaebuse ja kui juhtum lõpetatakse;

30.  leiab, et tuleks tõhustada koostööd riigi kõigi tasandite ametiasutuste ja SOLVITi vahel;

31.  tunneb heameelt eelkõige isikuandmete kaitse üle SOLVITi keskustes ning nõuab andmekaitse pidevat jälgimist ja vajaduse korral tugevdamist, et see vastaks kasutajate andmekaitsevajadustele;

32.  rõhutab, et on vaja suurendada teadlikkust SOLVITi võrgustikust ja selle nähtavust ning tuua see lähemale inimestele, kes ei ole sellest teadlikud; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama kõigile võrdse juurdepääsu SOLVITi keskustele ja veebiportaalidele, näiteks puuetega ja vanemaealistele inimestele, ning arendama sellega seoses välja kõik võimalused kasutajate ja SOLVITi keskuste vahel kontakti loomiseks; võtab arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta (COM(2012)0721);

33.  rõhutab vajadust siduda ja integreerida SOLVITi portaalid muude asjaomaste osalejate ja platvormidega, et parandada nende kättesaadavust ja nähtavust kõigile kasutajatele; soovitab liikmesriikidel teha tihedat koostööd komisjoniga, et parandada SOLVITi süsteemi, tagades sidusa lähenemisviisi kogu ELis ja parandades selle nähtavust; on seisukohal, et kõigi asjaomaste ELi institutsioonide veebilehtedel peaks olema link „Teie Euroopa” veebisaidile;

34.  rõhutab, et oluline on levitada teavet SOLVITi juhtumite andmebaasi kohta, ning toetab komisjoni soovitust seoses vajadusega anda teavet alternatiivsete probleemide lahendamise võrgustike või teabeallikate kohta, kaasa arvatud teiste võimalike õiguskaitsevahendite kohta nii riigi kui ka liidu tasandil SOLVITi pädevusse mittekuuluvatel juhtudel;

35.  julgustab SOLVITi keskusi tegutsema ennetavalt ja suhtlema omal algatusel kodanike, ettevõtjate ning liikmesriikide parlamentidega;

36.  väljendab heameelt veebis avaldatud ühtse turu tulemustabeli üle, milles esitatakse andmed liikmesriikide tulemuste kohta SOLVITi ja „Teie Euroopa” osas ning ELi ühtse turu toimimise jaoks oluliste õigusaktide järgimise kohta;

37.  palub komisjonil ja liikmesriikidel astuda täiendavaid samme, et levitada teavet kodanikele, äriühingutele ja ettevõtjatele nende vahendite kättesaadavuse kohta kõigi massiteabevahendite, sh interneti kaudu nii, et see jõuaks võimalikult paljude kodanike ja ettevõtjateni; kutsub liikmesriike korraldama teavituskampaaniaid konkreetsetele sihtrühmadele, sealhulgas ettevõtjatele ning eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

38.  palub komisjonil jätkata ühtse turu integratsiooni käsitlevates iga-aastastes aruannetes liidu probleemide lahendamise mehhanismide, eriti SOLVITi tulemuslikkuse jälgimisega osana iga-aastasest majanduskasvu analüüsist; tuletab lisaks meelde oma üleskutset komisjonile tugevdada ühtse turu juhtimist, nähes Euroopa poolaasta raames ette eraldi tsükli ja andes muu hulgas konkreetseid riigipõhiseid soovitusi;

39.  kohustub ka edaspidi jälgima tähelepanelikult SOLVITi edusamme; nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks mõõdetavad vahe-eesmärgid SOLVITi soovitava arengu kohta; julgustab ka liikmesriike seadma endale mõõdetavad eesmärgid ja tähtajad juhtumite lahendamise süsteemide väljatöötamiseks kohalikes SOLVITi keskustes; peab sellega seoses järelevalve parandamise seisukohast edasiviivaks eraisikutega seotud juhtumite ja ettevõtjatega seotud juhtumite lahutamist; on veendunud, et kui neid eesmärke ei saavutata, tuleks uuesti arutada mitteformaalse menetluse asendamist õigusaktiga, võttes arvesse olemasolevaid mehhanisme, mis on sätestatud näiteks direktiivis 2013/11/EL vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ja määruses (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta; palub nõukogul võtta arvesse Euroopa Parlamendi huvi sellega seoses; kutsub komisjoni ja liikmesriike jälgima tähelepanelikult Euroopa poolaasta raames ELi ja liikmesriikide SOLVITit käsitlevate eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme;

„Teie Euroopa”: kodanike ja ettevõtjate vajadustele paremini reageerimine

40.  märgib, et portaali „Teie Euroopa” kasutamine kasvab pidevalt;

41.  julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema nähtavuse suurendamise kampaaniate koordineerimisel selgelt vahet portaalil „Teie Euroopa” ja võrgustikul SOLVIT;

42.  tunneb heameelt portaali „Teie Euroopa” tegevuskavas seatud järgmiste eesmärkide üle: kujundada välja praktilise, kvaliteetse teabe osutamine ELi õiguste kohta ühtsel turul; suurendada teadlikkust portaalist „Teie Euroopa” ning luua toimiv partnerlus komisjoni ja liikmesriikide vahel;

43.  ergutab komisjoni astuma tõhusamaid samme, et propageerida portaali „Teie Euroopa” kui vahendit ettevõtjatele ja suurendada selle nähtavust, kasutades selleks muu hulgas paremini ära sotsiaalmeedia võimalused; on seisukohal, et asjakohase brändimise ja SOLVITi kaasamise kaudu peaks portaal „Teie Euroopa” muutuma ühtseks kontaktpunktiks Euroopa tarbijatele ja ettevõtjatele probleemide korral ja teabe leidmisel; on veendunud, et niisugune ühtne kontaktpunkt võiks olla kodanikele ja ettevõtjatele lähtepunktiks ja hõlbustada nende juurdepääsu mitmesugustele teabevahenditele ja konkreetsetele probleemide lahendamise mehhanismidele, sealhulgas SOLVITile;

44.  kutsub komisjoni laiendama portaali „Teie Euroopa” pädevusvaldkonda, et see hõlmaks täielikult ühtse turu õigusi, kohustusi ja võimalusi, ning muutma selle võimalikult kasutajasõbralikuks;

45.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid annaksid teavet ELi õigustega seonduvate siseriiklike eeskirjade ja menetluste kohta; palub liikmesriikidel tagada, et kõnealune teave oleks praktiline, erialakeele vaba, kõigile võrdselt kättesaadav, ajakohane ja kättesaadav asjaomastes keeltes, ning siduma oma riigiportaalid (e-valitsus) portaaliga „Teie Euroopa”;

o
o   o

46.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 249, 19.9.2013, lk 10.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0054.
(3) ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 72.
(4) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 51.
(5) ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika