Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2154(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0059/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0059/2014

Keskustelut :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0164

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 58k
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg
SOLVIT
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. helmikuuta 2014 sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT) (2013/2154(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2013 annetun komission suosituksen 2013/461/EU SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista(1),

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Yritysten ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sisämarkkinoilla: toimintasuunnitelma Sinun Eurooppasi -portaalin tehostamiseksi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa” (COM(2013)0636),

–  ottaa huomioon SOLVIT-verkon täyden potentiaalin vapauttamista koskevan 24. helmikuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT’s full potential at the occasion of its 10th anniversary” (SWD(2012)0033),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission ensimmäisen kertomuksen ”Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 2013 – Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2013” (COM(2012)0752),

–  ottaa huomioon sisämarkkinoiden hallinnointia koskevan 8. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamisesta (COM(2012)0259),

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011” (SWD(2012)0025),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 julkistetun verkossa olevan sisämarkkinoiden tulostaulun,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, heinäkuussa 2013 julkaistun tutkimuksen ”A European Single Point of Contact”,

–  ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoinnin hallinnoinnista(2),

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista(3),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla(4),

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman tehokkaasta ongelmanratkaisusta sisämarkkinoilla (SOLVIT)(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0059/2014)

A.  katsoo, että kansalaisten ja yritysten oikeuksia sisämarkkinoilla on hyödynnettävä tehokkaasti ja että nämä oikeudet takaava EU:n lainsäädäntö on pantava tehokkaasti täytäntöön, jotta varmistetaan, että kaikki kansalaiset ja yritykset hyötyvät sisämarkkinoiden mahdollisuuksista;

B.  katsoo, että oikeuksien siirtäminen kansalaisille ja apu näiden oikeuksien käyttämisessä edistää sisämarkkinoiden toimintaa;

C.  ottaa huomioon, että SOLVIT-verkostossa käsitellään vuosittain noin 1 300 tapausta ja löydetään ratkaisu noin 90 prosentille asiakkaista 70 päivän määräajassa;

D.  ottaa huomioon, että kiinnostus Sinun Eurooppasi -portaalia kohtaan ja portaalin käyttö kasvavat nopeasti ja että verkossa olevan sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan portaalia käytti vuonna 2012 päivittäin yli 11 000 kävijää, kun määrä edeltävänä vuonna oli 6 500;

E.  toteaa vaatineensa toistuvasti, että SOLVIT-verkostoa vahvistetaan ja saataville tuodaan enemmän ja parempaa tietoa EU-oikeuksista;

F.  katsoo, että SOLVIT-verkostolla on merkittävä rooli keskeisenä ongelmanratkaisuvälineenä ja siten myös unionin sisämarkkinalainsäädännön paremman noudattamisen takaamiskeinona; katsoo, että SOLVIT-verkostoa käytetään tästä huolimatta liian vähän eikä sen kaikkia mahdollisuuksia ole hyödynnetty;

G.  katsoo, että SOLVIT-verkostosta voi täysimääräisesti käytettäessä tulla monissa tapauksissa hyödyllinen tapa välttyä käyttämästä tuomioistuinjärjestelmää, joka saattaa monimutkaisuutensa vuoksi vaikeuttaa kansalaisten ja yritysten ongelmien ratkaisua;

H.  ottaa huomioon, että parlamentin teettämästä tutkimuksesta ”A European Single Point of Contact” ilmenee, että vaikka Euroopan kansalaisille ja yrityksille on verkossa tarjolla runsaasti tietoa, neuvoja ja apua, näiden palvelujen tunnettuus on hyvin huono, sillä 91,6 prosentilla vastanneista ei ollut tietoa mistään verkkopalveluista, joista voisi saada apua sisämarkkinoihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen;

I.  ottaa huomioon, että SOLVIT-keskusten tehokas apu riippuu suuresti työntekijöiden hyvästä koulutuksesta;

J.  katsoo, että on tehtävä lisää työtä SOLVIT-verkoston integroimiseksi paremmin kansallisella ja unionin tasolla käytettävissä olevien avustuspalvelujen ja täytäntöönpanokeinojen joukkoon;

K.  toteaa, että kansalaisten ja yritysten on oltava tietoisia oikeuksistaan sisämarkkinoilla voidakseen tunnistaa ongelmat oikein niiden ilmetessä sekä ratkaistakseen ne, ja katsoo, että tietoisuutta asiasta on yhä lisättävä;

Johdanto: sisämarkkinoihin liittyvien oikeuksien ja mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen

1.  muistuttaa, että sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää vain, jos kansalaiset ja yritykset ovat tietoisia oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan ja pystyvät käyttämään niitä tehokkaasti; muistuttaa, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos jäsenvaltiot takaavat sisämarkkinalainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon ja jos saatavilla on laadukasta tietoa ja tehokkaita ongelmanratkaisumekanismeja;

2.  korostaa, että monet sisämarkkinoihin liittyvät ongelmat johtuvat ylisääntelystä, viivästyneestä tai väärästä täytäntöönpanosta yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai kansallisista säännöistä, jotka ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa; kehottaa painokkaasti komissiota painostamaan tältä osin niitä jäsenvaltioita, jotka eivät noudata sisämarkkinasääntöjä;

3.  huomauttaa, että monet sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat havaitaan SOLVIT-verkoston kautta, ja korostaa SOLVIT-verkoston suotuisaa vaikutusta hallinnollisiin ja sääntelyllisiin muutoksiin tällaisten ongelmien korjaamiseksi; kehottaa neuvostoa määräämään julkishallintojen tehtäviä parantavia toimenpiteitä kansallisten viranomaisten ja komission välisen yhteistyön parantamiseksi;

4.  korostaa, että SOLVIT-verkostolla pitää olla toimiva mekanismi, jolla tiedotetuista EU:n lainsääsäädännön soveltamatta jättämiseen liittyvistä sisämarkkinoiden ongelmista ilmoitetaan komissiolle;

5.  korostaa, että sisämarkkinalainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano, valvonta ja noudattaminen on äärimmäisen tärkeää eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten sekä näin ollen myös koko talouden ja kansalaisten sisämarkkinoiden toimintaa kohtaan tunteman luottamuksen kannalta; korostaa myös tähän liittyviä jäsenvaltioiden oikeudellisia velvoitteita;

6.  toistaa vaatimuksensa, että sovellettavia rikkomusmenettelyjä on kehitettävä edelleen muun muassa niin, että taataan tällaisten menettelyjen tiukempi käyttö sisämarkkinoita koskevan unionin lainsäädännön rikkomusten yhteydessä ja sovelletaan nopeampia menettelyjä;

7.  korostaa lisäksi, että on tärkeää pyrkiä kaikin tavoin varmistamaan, että täytäntöönpanon ongelmat ehkäistään, havaitaan ja poistetaan, ennen kuin on tarpeen käynnistää virallisia rikkomusmenettelyjä;

8.  painottaa nollatoleranssin soveltamista palveludirektiivin noudattamatta jättämiseen sekä vertaisarvioinnin käyttämistä palveludirektiivin täytäntöönpanossa ja saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että sisämarkkinalainsäädäntöä sovelletaan tehokkaasti;

SOLVIT: apua henkilöille ja yrityksille ongelmien ratkaisemiseen

9.  pitää myönteisenä SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista annettua komission suositusta, joka näyttää suuntaa SOLVIT 2.0:lle;

10.  huomauttaa, että SOLVIT-verkosto on tuonut konkreettisia tuloksia ja osoittanut hyödyllisyytensä; toteaa kuitenkin, että parantamisen varaa on, erityisesti yritystoimintaan liittyvien kiistojen ratkaisemisen ja kyselyjen selvittämiseen käytetyn ajan suhteen;

11.  pitää myönteisenä, että komissio pyrkii parantamaan edelleen SOLVIT-verkon tehokasta työtä sisämarkkinoita koskevien rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisemiseksi epävirallisesti ja nopeasti; katsoo, että SOLVIT-verkko on väline, jolla mahdollisimman kansalaisläheisiä menettelyjä soveltaen käsitellään virheellisiä tulkintoja, jotka aiheutuvat saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä; ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä komission kanssa SOLVIT-järjestelmän kehittämiseksi ilmaisena ja käyttäjäystävällisenä palveluna;

12.  katsoo, että SOLVIT-keskusten toimintaa olisi parannettava jatkuvasti erityisesti sosiaaliturvatapausten osalta, ja kannustaa koordinoimaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä paremmin;

13.  edellyttää, että on keskityttävä erityisesti kaikkiin työoikeutta, sosiaalisia oikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskeviin rajat ylittäviin kysymyksiin, etenkin esimerkiksi niihin, joissa on kyse eläkkeistä, Euroopan unionin työntekijöistä ja työntekijöiden lähettämisestä;

14.  korostaa SOLVIT-verkon erityistä merkitystä liikkuville työntekijöille yhdenvertaista kohtelua koskevien kysymysten ja rajatylittävien ongelmien ratkaisun kannalta;

15.  panee merkille, että suuri enemmistö SOLVIT-verkoston asiakkaista on kansalaisia; painottaa tarvetta hyödyntää SOLVIT-verkoston suuret mahdollisuudet yritysten ongelmanratkaisuvälineenä; korostaa, että on pyrittävä tehokkaammin tiedottamaan yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, SOLVIT-verkostosta, kertomaan niille sen mahdollisuuksista ja auttamaan niitä käyttämään sitä paremmin; pitää Sinun Eurooppasi ‑yritysportaalin äskettäistä päivittämistä myönteisenä askeleena tähän suuntaan;

16.  kehottaa tehostamaan SOLVIT-verkkoa koskevaa kansalaisläheistä tiedottamista, jotta verkosta tulisi tunnetumpi; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja vaalipiireissään toimivia Euroopan parlamentin jäseniä ottamaan osaa valistuskampanjoihin edistääkseen Sinun Eurooppasi ‑portaalin ja SOLVIT-portaalin tunnettuutta; tähdentää, että jäsenvaltiot voivat edistää SOLVIT-verkon toimintaa alueellisesti, mutta kaikki tapaukset on käsiteltävä kansallisella tasolla;

17.  panee merkille, että SOLVIT-verkostoon tulee yhä paljon sille kuulumattomia asioita, mikä hidastaa aiheellisten valitusten käsittelyä verkostossa; korostaa samalla tarvetta lisätä yrittäjien ja kansalaisten tietoisuutta SOLVIT-verkoston toimivallasta;

18.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että SOLVIT-verkoston ylläpitämiseen on riittävästi voimavaroja suhteessa SOLVIT-keskusten organisoinnin ehtoihin, jotka on määritetty komission 17. syyskuuta 2013 antamassa suosituksessa;

19.  korostaa, että on tärkeää ylläpitää SOLVIT-verkoston tarjoaman palvelun laatua määrärahojen ja henkilöstöresurssien rajallisuudesta huolimatta; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että SOLVIT-keskuksissa on tarpeeksi hyvin koulutettua henkilöstöä, joilla on riittävä oikeudellinen asiantuntemus ja asianmukaisten unionin kielten taito, ja siihen liittyen taata työntekijöille asianmukaista koulutusta heidän pätevyytensä edistämiseksi jatkuvasti;

20.  korostaa eri jäsenvaltioissa toimivien SOLVIT-keskusten palveluiden laadun vastaavuuden takaamisen tärkeyttä, mikä on ratkaisevaa ongelman sujuvan ratkaisemisen kannalta;

21.  painottaa, että on tärkeää ratkaista nopeasti ongelmat, jotka edellyttävät vain unionin lainsäädännön selventämistä ja monimutkaisissa tapauksissa riittävää tiedonvaihtoa hakijoiden kanssa;

22.  peräänkuuluttaa parempaa yhteensovittamista muiden valitustenkäsittelymenettelyjen, erityisesti EU Pilot -hankkeen, kanssa;

23.  korostaa, että on tärkeää ohjata SOLVIT-verkostoa käsittelemään enemmän yritystapauksia; huomauttaa tämän edellyttävän sitä, että yrityksillä on enemmän tietoa SOLVIT-verkostosta, että SOLVITin ja eurooppalaisten sekä kansallisten yrittäjäjärjestöjen yhteistyö syvenee esimerkiksi perustamalla SOLVIT-keskukset ja kansalliset yrittäjäjärjestöt yhdistävä työryhmä ja että jotkin SOLVIT-keskukset ovat valmiita vastaanottamaan mutkikkaampia tapauksia;

24.  pitää valitettavana, että monet yritystapaukset, joita voitaisiin käsitellä SOLVIT-verkostossa, hylätään liian monimutkaisuuden vuoksi; katsoo, että jos tällaisia yritystapauksia pidetään joissakin SOLVIT-keskuksissa liian mutkikkaina, tämä ongelma on ratkaistava paikallisesti kyseisissä keskuksissa;

25.  pitää tärkeänä sitä, että komissio avustaa epävirallisesti tapausten käsittelyssä ja antaa muun muassa epävirallisia lainopillisia neuvoja monimutkaisissa tapauksissa; kehottaa SOLVIT-keskuksia hyödyntämään tätä apua;

26.  korostaa SOLVIT-keskusten välisen tiedonvaihdon merkitystä ja suosittelee, että jäsenvaltiot parantavat näiden keskusten välistä yhteistyötä; kannustaa unionin kaikkia SOLVIT-keskuksia käynnistämään yksityiskohtaisempaa ja kauaskantoisempaa parhaiden käytänteiden vaihtoa ja korostaa tällaisen tietojenvaihdon merkitystä palvelujen tarjoamisen ja markkinoinnin kannalta;

27.  pitää myönteisenä komission suosituksen 2013/461/EU sisältämää selvennystä SOLVIT-verkoston toimeksiannosta tapauksissa, joissa kansalliset säännöt ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa (toisin sanoen rakenteellisissa tapauksissa); on tyytyväinen siihen, että jotkin SOLVIT-keskukset vastaanottavat tällaisia tapauksia; kehottaa kaikkia SOLVIT-keskuksia antamaan aina tehokasta apua tällaisiin rakenteellisiin ongelmiin muun muassa auttamalla tunnistamaan ehdotetun kansallisen lainsäädännön mahdollisesti aiheuttamat ongelmat;

28.  kehottaa SOLVIT-keskuksia vastaamaan valituksiin rohkeammin ja tehokkaammin ja erityisesti käsittelemään mutkikkaampia tapauksia;

29.  korostaa sen tärkeyttä, että hakija, asianomaiset SOLVIT-keskukset ja komissio ylläpitävät viestintää ja tiivistä yhteistyötä koko menettelyn ajan; panee merkille, että useissa tapauksissa hakijaa ei kuulla menettelyn aikana vaan hakija on yhteydessä SOLVIT-keskukseen vain hakemuksen toimittamisen ja tapauksen päätökseen saattamisen yhteydessä;

30.  katsoo, että tarvitaan kaikkien kansallisten hallintotasojen ja SOLVITin tiiviimpää yhteistyötä;

31.  pitää erityisen myönteisenä, että SOLVIT-verkossa suojellaan henkilötietoja, ja kehottaa valvomaan tätä suojaa jatkuvasti ja tarvittaessa parantamaan sitä, jotta se täyttää käyttäjien tietosuojavaatimukset;

32.  korostaa, että on tärkeää lisätä SOLVIT-verkoston tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä tuoda verkostoa lähemmäs ihmisiä, jotka eivät tiedä siitä; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan yhdenvertaisen pääsyn SOLVIT-keskuksiin ja verkkoportaaleihin kaikille, ja erityisesti vammaisille tai epäedullisessa asemassa oleville ja iäkkäille henkilöille, ja kehittämään kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja käyttäjien ja SOLVIT-keskusten välisen yhteyden luomiseksi tämän osalta; ottaa huomioon komission ehdotuksen direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (COM(2012)0721);

33.  korostaa tarvetta yhdistää ja integroida SOLVIT-portaalit muiden asiaankuuluvien toimijoiden ja foorumien kanssa, jotta ne saadaan kaikkien käyttäjien näkyviin ja saataville; ehdottaa, että jäsenvaltioiden pitäisi työskennellä tiiviisti komission kanssa SOLVIT-järjestelmän parantamiseksi takaamalla johdonmukainen lähestymistapa koko Euroopan unionissa ja lisäämällä sen näkyvyyttä; katsoo, että asianomaisten toimielinten verkkosivustoilla olisi oltava linkki Sinun Eurooppasi ‑sivustolle;

34.  tähdentää, että SOLVIT-tapauksia koskevasta tietokannasta on tiedotettava paremmin, ja suhtautuu myönteisesti komission suositukseen, jonka mukaan vaihtoehtoisista ongelmanratkaisuverkoista tai tietolähteistä on tarjottava tietoa, mukaan lukien muut mahdolliset muutoksenhakukeinot, sekä kansallisella että unionin tasolla tapauksissa, joita SOLVIT ei voi ottaa käsiteltäviksi;

35.  kannustaa SOLVIT-keskuksia toimimaan ennakoivasti luomalla oma-aloitteisesti yhteyksiä kansalaisiin ja yrityksiin sekä kansallisiin parlamentteihin;

36.  pitää myönteisenä verkossa olevaa sisämarkkinoiden tulostaulua, jossa esitetään tietoja jäsenvaltioiden edistymisestä SOLVIT-verkoston ja Sinun Eurooppasi -portaalin osalta sekä niiden edistymisestä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisen EU:n lainsäädännön osalta;

37.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia näiden välineiden saatavuutta koskevan tiedon levittämiseksi kansalaisten, yritysten ja yrittäjien keskuuteen tiedotusvälineiden avulla, mukaan lukien Internetissä niin, että tieto saavuttaisi mahdollisimman monta kansalaista ja yritystä; kehottaa jäsenvaltioita järjestämään erityisille vastaanottajaryhmille kohdistettuja tiedotuskampanjoita myös yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille;

38.  kehottaa komissiota jatkossakin seuraamaan sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevassa kertomuksessaan unionin ongelmanratkaisumekanismien ja erityisesti SOLVIT-verkoston suorituskykyä osana vuotuista kasvuselvitystä; kehottaa lisäksi uudelleen komissiota vahvistamaan sisämarkkinahallintoa perustamalla EU-ohjausjaksoon erityisen pilarin ja antamaan räätälöityjä maakohtaisia suosituksia;

39.  on edelleen sitoutunut seuraamaan tiiviisti SOLVIT-verkoston edistystä; kehottaa komissiota asettamaan mitattavissa olevia välitavoitteita SOLVIT-verkoston toivotulle kehitykselle; kannustaa edelleen jäsenvaltioita asettamaan omat mitattavissa olevat tavoitteensa ja määräaikansa tapausten käsittelyn kehittämiselle paikallisissa SOLVIT-keskuksissa; katsoo, että seurantaprosessia voitaisiin edistää erottelemalla kansalaisia koskevat tapaukset ja yrityksiä koskevat tapaukset omiksi kokonaisuuksikseen; katsoo, että jos tavoitteita ei saavuteta, epävirallisen menettelyn korvaamista säädöksellä tulisi harkita uudelleen ottaen huomioon olemassa olevat mekanismit, kuten vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi (2013/11/EU) ja verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus ((EU) N:o 524/2013); kehottaa neuvostoa seuraamaan parlamentin tavoitetta tässä suhteessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti edistystä kohti näitä unionin ja kansallisia SOLVIT-tavoitteita EU-ohjausjaksolla;

Sinun Eurooppasi: kansalaisten ja yritysten tarpeiden parempi huomioiminen

40.  panee merkille Sinun Eurooppasi -portaalin käytön jatkuvan kasvun;

41.  kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita erottamaan selvästi toisistaan Sinun Eurooppasi- ja SOLVIT-portaalin koordinoidessaan kummankin näkyvyyskampanjaa;

42.  on tyytyväinen Sinun Eurooppasi -portaalia koskevan toimintasuunnitelman tavoitteisiin: tarjota käytännöllistä ja laadukasta tietoa EU:n takaamista oikeuksista sisämarkkinoilla, lisätä tietoisuutta Sinun Eurooppasi -portaalista ja luoda tiivis kumppanuus komission ja jäsenvaltioiden välille;

43.  kannustaa komissiota toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä markkinoidakseen Sinun Eurooppasi -portaalia yrityksille tarkoitettuna välineenä ja lisätäkseen sen näkyvyyttä muun muassa hyödyntämällä paremmin sosiaalista mediaa; katsoo, että luomalla Sinun Eurooppasi -portaalista brändi ja sisällyttämällä siihen SOLVIT siitä voitaisiin muodostaa yksi yhteinen yhteyspiste EU:n kuluttajille ja yrityksille, joilla on ongelmia tai jotka hakevat tietoa; katsoo, että tällainen yksi yhteinen yhteyspiste voisi toimia kansalaisten ja yritysten yhteyspaikkana ja auttaa heitä saamaan käyttöönsä eri tietovälineitä ja erityisiä ongelmanratkaisumekanismeja, kuten SOLVIT;

44.  kehottaa komissiota laajentamaan Sinun Eurooppasi -portaalin soveltamisalaa niin, että se kattaa kaikki sisämarkkinoiden oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet, ja tekemään siitä mahdollisimman helppokäyttöisen;

45.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan tietoja EU-oikeuksia koskevista kansallisista säännöistä ja menettelyistä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että tiedot ovat käytännöllisiä, yleiskielisiä, tasapuolisesti kaikkien saatavilla, ajantasaisia ja saatavilla asianmukaisilla kielillä, sekä linkittämään kansalliset portaalinsa (sähköinen hallinto) Sinun Eurooppasi ‑portaaliin;

o
o   o

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

(1)EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0054.
(3)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 72.
(4)EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(5)EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö