Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2154(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0059/2014

Pateikti tekstai :

A7-0059/2014

Debatai :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0164

Priimti tekstai
PDF 302kWORD 73k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras
SOLVIT
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

2014 m. vasario 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT) (2013/2154(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendaciją dėl SOLVIT principų (2013/461/ES)(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą „Galių Europos bendrojoje rinkoje suteikimas įmonėms ir piliečiams. Portalo „Jūsų Europa“ plėtros bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis veiksmų planas“ (COM(2013)0636),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Veiksmingesnis problemų sprendimas bendrojoje rinkoje – geresnis SOLVIT galimybių išnaudojimas jo 10-ųjų metinių proga“ (SWD(2012)0033),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 28 d. pirmąją Komisijos ataskaitą „Bendrosios rinkos integracijos būklė 2013 m. Indėlis į 2013 m. metinę augimo apžvalgą“ (COM(2012)0752),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 8 d. Komisijos komunikatą „Geresnė bendrosios rinkos valdysena“ (COM(2012)0259),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimas. 2011 m. metinis valdymo vertinimas“ (SWD(2012)0025),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 4 d. paskelbtą internetinę bendrosios rinkos rezultatų suvestinę,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos mėn. atliktą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytą tyrimą dėl Europos vieno langelio principo,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos valdymo(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni augimo skatinimo veiksmai“(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0059/2014),

A.  kadangi bendrojoje rinkoje piliečiai ir įmonės turi veiksmingai naudotis savo teisėmis ir kadangi šias teises užtikrinantys ES teisės aktai turi būti veiksmingai įgyvendinami, siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai ir visos įmonės pasinaudotų vidaus rinkos galimybėmis;

B.  kadangi piliečių informavimas apie jų teises ir sudaromos geresnės sąlygos naudotis tomis teisėmis padeda pagerinti vidaus rinkos veikimą;

C.  kadangi šiuo metu naudojantis SOLVIT kasmet nagrinėjama apytiksliai 1 300 bylų ir maždaug 90 proc. šių bylų išsprendžiama per 70 dienų terminą;

D.  kadangi susidomėjimas portalu „Jūsų Europa“ ir naudojimasis juo sparčiai didėja ir kadangi, internetinės bendrosios rinkos rezultatų suvestinės duomenimis, 2012 m. portale kasdien apsilankydavo daugiau nei 11 000 lankytojų (palyginti su 6 500 lankytojų 2011 m.);

E.  kadangi Europos Parlamentas ne kartą ragino toliau didinti SOLVIT pajėgumus ir sudaryti sąlygas gauti daugiau ir išsamesnės informacijos apie teises Europos Sąjungoje;

F.  kadangi SOLVIT yra svarbi priemonė sprendžiant pagrindines problemas, taigi ji padeda geriau laikytis Sąjungos teisės bendrosios rinkos srityje; kadangi nepaisant to, SOLVIT vis dar nėra pakankamai populiarus ir jo galimybėmis nėra visapusiškai pasinaudojama;

G.  kadangi, naudojantis visomis SOLVIT sistemos galimybėmis, ši sistema gali daugelyje sričių būti naudinga užkertant kelią per dažnam teismų sistemų naudojimui, kuris gali būti labai sudėtingas ir apsunkinti piliečių ir įmonių galimybes išspręsti savo problemas;

H.  kadangi, kaip parodė Europos Parlamento atliktas tyrimas dėl Europos vieno langelio principo, Europos Sąjungos piliečiai ir įmonės internetu gali gauti išsamią informaciją, patarimų ir pagalbos, tačiau informuotumas apie tokias galimas paslaugas yra labai menkas: 91,6 proc. respondentų nieko nežinojo apie kokias nors internetu teikiamas paslaugas, kuriomis galima pasinaudoti sprendžiant su bendrąja rinka susijusias problemas;

I.  kadangi SOLVIT teikiamos pagalbos veiksmingumui didelę įtaką turi šio tinklo darbuotojų parengimo lygis;

J.  kadangi reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant geriau integruoti SOLVIT į nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis teikiamas įvairias pagalbos paslaugas ir jų vykdymo užtikrinimo priemones;

K.  kadangi piliečiai ir įmonės, norėdami tinkamai nustatyti iškilusias problemas ir sugebėti jas spręsti, turi žinoti apie savo teises bendrojoje rinkoje ir kadangi reikia dar didesnių pastangų šioms žinioms stiprinti;

Įžanga. Veiksmingas naudojimasis teisėmis ir galimybėmis bendrojoje rinkoje

1.  dar sykį pakartoja, kad visu bendrosios rinkos pajėgumu galima pasinaudoti tik tada, kai piliečiai ir įmonės žino apie savo teises bei galimybes ir geba jomis veiksmingai naudotis; primena, kad šiuos tikslus galima pasiekti tik tuo atveju, jei valstybės narės veiksmingai užtikrins bendrosios rinkos teisės aktų laikymąsi ir bus sudarytos sąlygos gauti geros kokybės informaciją, taip pat naudotis efektyviomis problemų sprendimo priemonėmis;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad nemažai su bendrąja rinka susijusių problemų atsirado dėl perteklinio reguliavimo, užvilkinto arba netinkamo vienos ar daugiau valstybių narių vykdomo teisės aktų įgyvendinimo arba Sąjungos teisei prieštaraujančių nacionalinių taisyklių; griežtai ragina Komisiją šiais klausimais daryti didesnį spaudimą bendrosios rinkos taisyklių nesilaikančioms valstybėms narėms;

3.  pažymi, kad nemažai su bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimu susijusių problemų yra nustatoma per SOLVIT, ir džiaugiasi šio tinklo indėliu įgyvendinant administracinius ir reguliavimo pakeitimus, kuriais siekiama pašalinti tokias problemas; primygtinai ragina Tarybą imtis priemonių viešojo administravimo institucijų funkcijoms tobulinti, kad būtų sustiprintas nacionalinių valdžios institucijų ir Komisijos bendradarbiavimas;

4.  pabrėžia, kad SOLVIT reikalingos efektyvios priemonės, skirtos Komisijos informavimui apie vidaus rinkos sunkumus, kurie kyla dėl ES teisės neįgyvendinimo ir kuriuos pastebi SOLVIT;

5.  pabrėžia, kad tinkamas bendrosios rinkos teisės aktų įgyvendinimas, jų vykdymo užtikrinimas ir laikymasis itin svarbus Europos vartotojams bei įmonėms, taigi ir visai ekonomikai apskritai bei piliečių pasitikėjimui bendrosios rinkos veikimu; taip pat atkreipia dėmesį į valstybių narių teisinius įsipareigojimus šioje srityje;

6.  pakartoja savo raginimus toliau tobulinti taikytinas pažeidimų nagrinėjimo procedūras, apimant visas priemones, kuriomis užtikrinama griežtesnė tokių procedūrų taikymo tvarka pažeidus Sąjungos teisės nuostatas bendrosios rinkos srityje, ir taikant spartesnes procedūras;

7.  be to, pabrėžia, kaip svarbu visokeriopai stengtis užtikrinti, kad su vykdymu susijusioms problemoms būtų užkirstas kelias, jos būtų pastebėtos arba pašalintos dar iki tol, kol tampa būtina pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą;

8.  pabrėžia, kad visiškas nesitaikstymas su Paslaugų direktyvoje nustatytų įpareigojimų nesilaikymu ir šios direktyvos įgyvendinimo bei perkėlimo į nacionalinę teisę tarpusavio vertinimas yra priemonės, padedančios užtikrinti veiksmingą bendrosios rinkos teisės aktų taikymą;

SOLVIT – pagalbinė priemonė asmenims ir įmonėms sprendžiant problemas

9.  teigiamai vertina naują Komisijos rekomendaciją dėl SOLVIT valdymo principų, kuri sudaro sąlygas atnaujinti SOLVIT;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad SOLVIT padėjo pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir įrodė savo naudą; tačiau pažymi, jog dar yra ką tobulinti, ypač su įmonėmis susijusių ginčų sprendimą ir pareiškimų nagrinėjimo greitį;

11.  palankiai vertina Komisijos pastangas toliau gerinti SOLVIT tinklo darbo efektyvumą siekiant neformaliai ir sparčiai spręsti su vidaus rinka susijusius tarpvalstybinius ginčus, naudojant kuo prieinamesnes piliečiams procedūras, nes tai priemonė, padedanti spręsti neteisingo taikymo po perkėlimo į nacionalinę teisę problemas, ir siūlo, kad valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų su Komisija siekiant gerinti SOLVIT sistemą kaip nemokamą ir naudotojui patogią paslaugą;

12.  mano, kad derėtų nuolat gerinti SOLVIT centrų veiklos rezultatus, visų pirma susijusius su socialinės apsaugos atvejais, taip pat ragina geriau derinti nacionalinių socialinės apsaugos sistemų veiklą;

13.  ragina skirti ypatingą dėmesį visiems tarpvalstybiniams darbo teisės klausimams, socialinėms teisėms ir vienodam požiūriui ir visų pirma skirti dėmesį klausimams, susijusiems su pensijomis, Europos Sąjungos darbuotojais ir komandiruotais darbuotojais;

14.  ypač pabrėžia SOLVIT reikšmę mobiliesiems darbuotojams vienodo požiūrio ir tarpvalstybinių problemų sprendimo klausimais;

15.  nurodo, kad dauguma SOLVIT klientų yra piliečiai; pabrėžia poreikį išnaudoti dideles SOLVIT, kaip įmonių problemų sprendimo priemonės, galimybes; pabrėžia, kad reikia labiau stengtis įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, teikti daugiau informacijos apie SOLVIT, šviesti jas apie SOLVIT teikiamas galimybes ir sudaryti geresnes sąlygas naudotis šiuo tinklu; teigiamai vertina neseniai atnaujintą įmonių portalą „Jūsų Europa“ ir mano, kad tai – tinkamas žingsnis minėta linkme;

16.  ragina stiprinti SOLVIT viešuosius ryšius, kad gerokai padidėtų SOLVIT žinomumas; ragina valstybes nares, Komisiją ir Europos Parlamento narius savo rinkimų apygardose rengti informuotumo didinimo kampanijas siekiant propaguoti SOLVIT ir portalo „Jūsų Europa“ vaidmenį; pabrėžia, kad valstybės narės turi galimybę toliau propaguoti SOLVIT regioniniu lygmeniu, bet atkreipia dėmesį, kad visi atvejai turi būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad į SOLVIT vis dar dažnai kreipiamasi su SOLVIT nesusijusiais klausimais ir kad dėl to SOLVIT lėčiau nagrinėja skundus; taigi pabrėžia, kad reikia piliečiams ir įmonėms geriau išaiškinti SOLVIT įgaliojimus;

18.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad SOLVIT tinklo palaikymui būtų skirti pakankami ištekliai, atsižvelgiant į 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacijoje nustatytas SOLVIT centrų organizavimo sąlygas;

19.  pabrėžia, jog svarbu išlaikyti SOLVIT teikiamų paslaugų kokybę, nepaisant biudžeto apribojimų ir ribotų žmogiškųjų išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad SOLVIT centruose svarbu įdarbinti pakankamą skaičių gerai parengtų darbuotojų, turinčių reikiamos teisinės patirties ir mokančių atitinkamas Sąjungos kalbas, taip pat į tai, jog atitinkamai svarbu darbuotojus tinkamai apmokyti, kad būtų nuolat atnaujinami jų įgūdžiai ir žinios;

20.  pabrėžia, kad svarbu, jog visi SOLVIT centrai įvairiose valstybėse narėse teiktų panašaus standarto paslaugas, nes tai itin svarbu veiksmingam problemų sprendimui;

21.  pabrėžia, kad svarbus greitas problemų, kurių atveju reikalingas vien Sąjungos teisės išaiškinimas, sprendimas, o sudėtingais atvejais – tinkama komunikacija su pareiškėjais;

22.  ragina geriau suderinti SOLVIT su kitomis skundų nagrinėjimo procedūromis, visų pirma su „EU Pilot“;

23.  pabrėžia, jog svarbu skatinti SOLVIT nagrinėti daugiau su verslu susijusių bylų; pažymi, kad šiuo tikslu verslininkų bendruomenė turėtų būti geriau informuojama apie SOLVIT, SOLVIT ir ES bei nacionalinės verslo asociacijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti, pavyzdžiui, darbo grupėje, kurioje dalyvautų SOLVIT centrų ir verslo asociacijų atstovai, o kai kurie SOLVIT centrai turėtų dažniau imtis nagrinėti sudėtingesnes bylas;

24.  apgailestauja, jog nemažai su verslu susijusių bylų, kurias galėtų nagrinėti SOLVIT, yra atmetamos dėl to, kad yra pernelyg sudėtingos; laikosi nuomonės, kad, jei kai kuriems SOLVIT centrams tokios su verslu susijusios bylos atrodo pernelyg sudėtingos nagrinėti, šią problemą reikia spręsti vietos lygmeniu, t. y. tuose SOLVIT centruose;

25.  pabrėžia Komisijos teikiamos neoficialios pagalbos nagrinėjant bylas, įskaitant neoficialią teisinę konsultaciją sudėtingų bylų atveju, svarbą; ragina SOLVIT centrus naudotis tokia pagalba;

26.  pabrėžia, kad svarbu SOLVIT centrams tarpusavyje keistis informacija, taip pat rekomenduoja valstybėms narėms investuoti į šių centrų tarpusavio bendradarbiavimo tobulinimą; ragina SOLVIT centrus visoje Sąjungoje inicijuoti išsamesnį ir platesnio užmojo keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, taip pat pabrėžia, kad svarbus SOLVIT centrų keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais įgyvendinant ir propaguojant teikiamas paslaugas;

27.  teigiamai vertina Komisijos rekomendacijoje (2013/461/ES) pateiktą paaiškinimą dėl SOLVIT įgaliojimų, susijusių su bylomis, kuriose nacionalinės taisyklės prieštarauja Sąjungos teisei (jos dar vadinamos struktūrinėmis bylomis); teigiamai vertina tai, kad kai kurie SOLVIT centrai imasi tokių bylų; ragina visus SOLVIT centrus teikti veiksmingą pagalbą iškilus tokioms struktūrinėms problemoms, įskaitant pagalbą nustatant galimas problemas, susidarančias dėl nacionalinės teisės aktų;

28.  ragina SOLVIT centrus drąsiau ir efektyviau reaguoti į skundus ir ypač imtis nagrinėti sudėtingesnes bylas;

29.  atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu, kad visos procedūros metu būtų palaikomas pareiškėjo, susijusių SOLVIT centrų ir Komisijos bendravimas bei glaudus bendradarbiavimas; pažymi, kad labai dažnai pareiškėjas su SOLVIT centru bendrauja tik pateikdamas prašymą ir baigus nagrinėti bylą, bet ne pačios procedūros metu;

30.  mano, kad valstybių narių visų lygių valdžios institucijos ir SOLVIT turėtų glaudžiau bendradarbiauti;

31.  itin palankiai vertina tai, kad SOLVIT centrai užtikrina asmens duomenų saugumą, ir ragina nuolat stebėti ir prireikus didinti šią apsaugą, kad būtų laikomasi naudotojų duomenų apsaugos reikalavimų;

32.  pabrėžia informuotumo apie SOLVIT, jo matomumo didinimo ir informavimo apie jį nežinantiems žmonėms svarbą; ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti vienodas galimybes visiems, pavyzdžiui, neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, naudotis SOLVIT centrais ir interneto portalais ir šiuo klausimu išnagrinėti visas įmanomas galimybes užmegzti naudotojų ir SOLVIT centrų ryšį; atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo (COM(2012)0721);

33.  pabrėžia, kad reikia sujungti ir integruoti SOLVIT interneto portalus su kitais susijusiais subjektais ir platformomis, kad padidėtų jų prieinamumas ir matomumas visiems naudotojams, siūlo, kad valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų su Komisija ir pagerintų SOLVIT sistemą užtikrinant nuoseklų požiūrį visoje Europos Sąjungoje ir didinant jos matomumą; mano, kad atitinkamų ES institucijų tinklalapiuose derėtų pateikti interneto nuorodą į portalą „Jūsų Europa“;

34.  pabrėžia, kad labai svarbu skleisti žinias apie SOLVIT atvejų duomenų bazę ir palankiai vertina Komisijos rekomendaciją dėl poreikio teikti informaciją apie alternatyvius problemų sprendimo tinklus arba informacijos šaltinius, įskaitant kitas įmanomas teisių gynimo priemones nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu tais atvejais, kai SOLVIT to padaryti negali;

35.  ragina SOLVIT centrus vykdyti aktyvią veiklą ir patiems imtis iniciatyvos užmegzti ryšius su piliečiais, įmonėmis bei nacionaliniais parlamentais;

36.  teigiamai vertina internetinę bendrosios rinkos rezultatų suvestinę, kurioje pateikiami duomenys apie valstybių narių veiklą, susijusią su SOLVIT ir portalu „Jūsų Europa“, taip pat apie jų veiklos rezultatus ES teisės aktų, reglamentuojančių bendrosios rinkos veikimą, atžvilgiu;

37.  ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tolesnių veiksmų tarp piliečių, įmonių ir verslininkų skleisti informaciją apie šių priemonių prieinamumą, naudojant visų formų žiniasklaidą, įskaitant internetą, siekiant užtikrinti, kad informacija pasiektų kuo daugiau piliečių ir įmonių; ragina valstybes nares organizuoti informavimo kampanijas, nukreiptas į konkrečias grupes, įskaitant įmones, ypač mažąsias ir vidutines;

38.  ragina Komisiją toliau stebėti, kaip veikia Sąjungos problemų sprendimo priemonės, visų pirma SOLVIT, ir, atliekant metinę augimo apžvalgą, pranešti apie tai metinėje bendrosios rinkos integracijos ataskaitoje; be to, pakartoja savo raginimą Komisijai stiprinti bendrosios rinkos valdymą nustatant specialų Europos semestro ramstį, drauge ir kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas;

39.  įsipareigoja toliau atidžiai stebėti SOLVIT pažangą; primygtinai ragina Komisiją, siekiant norima linkme tobulinti SOLVIT, nustatyti išmatuojamus tarpinius tikslinius rodiklius; taip pat ragina valstybes nares nustatyti ir savo pačių išmatuojamus tikslinius rodiklius ir terminus, iki kurių turi būti pasirengta nagrinėti bylas vietos SOLVIT centruose; šiuo klausimu mano, kad galimas būdas tai įgyvendinti galėtų būti su piliečiais ir su verslu susijusių bylų atskyrimas stebint pažangą; mano, kad, jei šie tikslai nebus pasiekti, reikėtų iš naujo apsvarstyti galimybę neoficialią procedūrą pakeisti teisėkūros procedūra priimamu aktu, atsižvelgiant į esamas priemones, pavyzdžiui, į Direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir Reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo; ragina Tarybą šioje srityje siekti tokio paties užmojo tikslų kaip Parlamento; ragina Komisiją ir valstybes nares atidžiai stebėti pažangą siekiant ES ir nacionalinių SOLVIT tikslų pagal Europos semestrą;

Portalas „Jūsų Europa“. Geresnis reagavimas į piliečių ir įmonių poreikius

40.  atkreipia dėmesį į tai, kad vis dažniau naudojamasi portalu „Jūsų Europa“;

41.  ragina Komisiją ir valstybes nares derinant atitinkamas savo matomumo didinimo kampanijas aiškiai atskirti portalą „Jūsų Europa“ ir SOLVIT;

42.  teigiamai vertina portalo „Jūsų Europa“ veiksmų plane nustatytus tikslus: baigti įgyvendinti praktinės geros kokybės informacijos apie ES teises bendrojoje rinkoje teikimo tvarką, didinti informuotumą apie portalą „Jūsų Europa“ ir įgyvendinti glaudų Komisijos bei valstybių narių bendradarbiavimą;

43.  ragina Komisiją imtis efektyvesnių veiksmų portalą „Jūsų Europa“ pristatyti kaip įmonėms skirtą priemonę ir didinti jo matomumą, be kita ko, geriau naudojantis socialine žiniasklaida; mano, kad kuriant portalo „Jūsų Europa“ prekės ženklą ir įtraukiant SOLVIT šis portalas turėtų tapti vienu bendru prieigos punktu, kuriuo Europos vartotojai ir įmonės galėtų naudotis susidūrę su problemomis arba ieškodami informacijos; mano, kad toks bendras prieigos punktas galėtų būti naudojamas kaip piliečių ir įmonių informacijos centras ir geriau padėtų jiems prieiti prie įvairių informacijos priemonių ir specializuotų problemų sprendimo mechanizmų, įskaitant SOLVIT;

44.  ragina Komisiją išplėsti portalo „Jūsų Europa“ aprėptį, kad jame būtų nurodytos visos teisės, prievolės ir galimybės bendrojoje rinkoje, taip pat kuo labiau padidinti jo patogumą naudotojams;

45.  primygtinai ragina valstybes nares teikti informaciją apie nacionalines taisykles ir procedūras, susijusias su ES teisėmis; ragina valstybes nares užtikrinti, kad ši informacija būtų praktiška, pateikta nenaudojant profesinio žargono, vienodai visiems prieinama, nuolat atnaujinama ir prieinama visomis ES kalbomis, taip pat susieti savo nacionalinius (e. valdžios) portalus su portalu „Jūsų Europa“;

o
o   o

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms.

(1) OL L 249, 2013 9 19, p. 10.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0054.
(3) OL C 332 E, 2013 11 15, p. 72.
(4) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 51.
(5) OL C 349 E, 2010 12 22, p. 10.

Teisinė informacija - Privatumo politika