Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2154(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0059/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0059/2014

Debates :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0164

Pieņemtie teksti
PDF 303kWORD 75k
Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris - Strasbūra
SOLVIT
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 27. feburāra rezolūcija par SOLVIT (2013/2154(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. septembra Ieteikumu Nr. 2013/461/ES par principiem, kas reglamentē SOLVIT(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. septembra paziņojumu „Uzņēmumu un pilsoņu tiesības Eiropas vienotajā tirgū: rīcības plāns portāla „Tava Eiropa” sekmēšanai sadarbībā ar dalībvalstīm” (COM(2013)0636),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 24. februāra darba dokumentu „Efektīva problēmu risinājuma pastiprināšana vienotajā tirgū ― SOLVIT iespēju veicināšana saistībā ar tā 10. gadadienu” (SWD(2012)0033),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 28. novembra pirmo ziņojumu „Stāvoklis vienotā tirgus integrācijā 2013. gadā — materiāls gada izaugsmes pētījumam 2013. g.” (COM(2012)0752),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 8. jūnija paziņojumu „Vienotā tirgus labāka pārvaldība” (COM(2012)0259),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 24. februāra darba dokumentu „Vienotā tirgus ieviešana — 2011. gada pārvaldības pārskats” (SWD(2012)0025),

–  ņemot vērā 2013. gada 4. jūlijā internetā publiskoto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīto un 2013. gada jūlijā sagatavoto pētījumu „Eiropas vienotais kontaktpunkts”,

–  ņemot vērā 2013. gada 7. februāra rezolūciju par vienotā tirgus pārvaldību(2),

–  ņemot vērā 2012. gada 14. jūnija rezolūciju „Akts par vienoto tirgu — turpmākie pasākumi izaugsmes nodrošināšanai”(3),

–  ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū(4),

–  ņemot vērā 2010. gada 9. marta rezolūciju par SOLVIT(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0059/2014),

A.  tā kā vienotajā tirgū iedzīvotāju un uzņēmumu tiesības jāizmanto efektīvi un efektīvi jāīsteno tie ES tiesību akti, kuros šīs tiesības garantētas, lai nodrošinātu, ka visi iedzīvotāji un uzņēmumi gūst labumu no iespējām, ko piedāvā iekšējais tirgus;

B.  tā kā iedzīvotāju informēšana par viņu tiesībām un šo tiesību izmantošanas veicināšana palīdz uzlabot iekšējā tirgus darbību;

C.  tā kā pašlaik SOLVIT izskata 1300 lietas gadā un 70 dienu termiņā saviem klientiem piedāvā risinājumu aptuveni 90 % lietu;

D.  tā kā strauji palielinās interese par portālu „Tava Eiropa” un tas tiek izmantots arvien vairāk, un tā kā saskaņā ar internetā publiskoto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu 2012. gadā katru dienu portālu apmeklēja vairāk nekā 11 000 interesentu, savukārt gadu iepriekš — tikai 6500;

E.  tā kā vairākkārt ir paustas prasības turpināt nostiprināt SOLVIT tīklu un nodrošināt vairāk un pilnīgāku informāciju par ES tiesībām;

F.  tā kā SOLVIT ir svarīga nozīme, jo tas ir viens no galvenajiem problēmu risināšanas līdzekļiem, un tāpēc uzskatāms arī par līdzekli, kas ļauj nodrošināt labāku atbilstību tiem Savienības tiesību aktiem, kuri attiecas uz vienoto tirgu; tā kā, neraugoties uz minētajām priekšrocībām, SOLVIT joprojām tiek izmantots pārāk maz, kā arī tā potenciāls netiek izmantots pilnībā;

G.  tā kā SOLVIT sistēma, izmantojot to pilnībā, vairākās jomās var kļūt par lietderīgu veidu, kā novērst pārmērīgu vēršanos tiesu sistēmas iestādēs, kurās šis process var būt ārkārtīgi sarežģīts, tādējādi apgrūtinot iedzīvotāju un uzņēmumu iespējas atrisināt savas problēmas;

H.  tā kā pasūtītajā pētījumā „Eiropas vienotais kontaktpunkts” norādīts — kaut arī Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem internetā ir pieejama plaša informācija, konsultācijas un palīdzība, informētības līmenis par šiem pakalpojumiem ir ļoti zems, turklāt 91,6 % no visiem aptaujātajiem atbildēja, ka viņi nezina nevienu internetā pieejamu pakalpojumu, kuru izmantot, lai noskaidrotu ar vienoto tirgu saistītus jautājumus;

I.  tā kā SOLVIT nodrošinātās palīdzības efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik labi apmācīts ir tā personāls;

J.  tā kā vairāk pūļu būtu jāvelta tam, lai labāk integrētu SOLVIT dažādos palīdzības pakalpojumos un valsts un Savienības līmenī pieejamos īstenošanas līdzekļos;

K.  tā kā iedzīvotājiem un uzņēmumiem jāzina savas tiesības vienotajā tirgū, lai noteiktu problēmas, ja tās rodas, un rastu pareizo risinājumu, un tā kā vēl daudz jāpaveic, lai uzlabotu viņu informētību;

Ievads: tiesību efektīva izmantošana un iespējas vienotajā tirgū

1.  vēlreiz uzsver, ka vienotā tirgus potenciālu ir iespējams pilnībā izmantot tikai tad, ja iedzīvotāji un uzņēmumi ir informēti par savām tiesībām un iespējām un spēj tās efektīvi izmantot; atgādina, ka šos mērķus var panākt tikai tad, ja dalībvalstis nodrošina vienotā tirgus tiesību aktu efektīvu īstenošanu un ja ir pieejama kvalitatīva informācija un iedarbīgs problēmu risināšanas mehānisms;

2.  uzsver, ka daudzas problēmas, kas saistītas ar vienoto tirgu, ir radušās tādēļ, ka viena vai vairākas dalībvalstis izvirza īpašas prasības un īstenošanu veic novēloti vai nepareizi vai arī valstu tiesību akti ir pretrunā ar Savienības tiesību aktiem; šajā sakarībā stingri aicina Komisiju izdarīt spiedienu uz tām dalībvalstīm, kuras neievēro vienotā tirgus noteikumus;

3.  norāda, ka ar SOLVIT palīdzību ir konstatētas daudzas problēmas, kas saistītas ar vienotā tirgus noteikumu īstenošanu, un pauž gandarījumu par SOLVIT ieguldījumu administratīvu un regulatīvu izmaiņu veikšanā, lai šādas problēmas novērstu; mudina Padomi pieņemt pasākumus, lai pilnveidotu publiskās administrācijas pienākumus nolūkā stiprināt sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un Komisiju;

4.  uzsver, ka SOLVIT ir nepieciešami efektīvi līdzekļi, lai brīdinātu Komisiju par iekšējā tirgus problēmām, kuras radušās ES tiesību aktu neīstenošanas dēļ un par kurām ir ziņots SOLVIT;

5.  uzsver, ka patērētājiem un uzņēmumiem Eiropā — un līdz ar to arī ekonomikai kopumā — ir ārkārtīgi svarīgi, lai vienotā tirgus tiesību akti tiktu pareizi ieviesti, īstenoti un ievēroti, tādējādi panākot iedzīvotāju uzticēšanos vienotā tirgus darbībai; šajā sakarībā uzsver arī dalībvalstu juridiskās saistības;

6.  atkārtoti prasa turpināt pilnveidot piemērojamo pārkāpumu tiesvedību, tostarp nodrošinot šādu procesu sistemātiskāku izmantošanu gadījumos, kad pārkāpti Savienības tiesību aktu noteikumi vienotā tirgus jomā, un piemērojot paātrinātas procedūras;

7.  turklāt uzsver, ka ir svarīgi pēc iespējas vairāk censties, lai nodrošinātu ar īstenošanu saistīto problēmu novēršanu, atklāšanu vai likvidēšanu pirms oficiālas pārkāpumu procedūras sākšanas;

8.  uzsver, ka pilnīgi noteikti netiks pieļauta Pakalpojumu direktīvas neievērošana un ka tiks veikta tās īstenošanas un transponēšanas salīdzinoša izvērtēšana, kas būs paņēmiens, kā nodrošināt vienotā tirgus tiesību aktu efektīvu piemērošanu;

SOLVIT: palīdzība privātpersonām un uzņēmumiem atrisināt problēmas

9.  atzinīgi vērtē Komisijas jauno ieteikumu par principiem, kas reglamentē SOLVIT un ļauj attīstīt SOLVIT 2.0;

10.  norāda, ka SOLVIT ir nodrošinājis taustāmus rezultātus un pierādījis savu lietderību; tomēr norāda, ka ir iespējams veikt vēl vairāk uzlabojumu, jo īpaši attiecībā uz strīdīgu uzņēmējdarbības jautājumu izskatīšanu un domstarpību atrisināšanai nepieciešamo laiku;

11.  atzinīgi vērtē Komisijas pieeju arī turpmāk uzlabot SOLVIT tīkla, kas ir instruments nepareizas piemērošanas transponēšanas rezultātā novēršanai, veiksmīgo darbu neformālai un ātrai problēmu risināšanai pārrobežu strīdu izšķiršanā iekšējā tirgus jautājumos, izmantojot procedūras, kuras ir pieejamas pēc iespējas vairāk pilsoņiem, un ierosina, lai dalībvalstis cieši sadarbotos ar Komisiju SOLVIT sistēmas kā brīva un lietotājiem draudzīga pakalpojuma uzlabošanai,

12.  uzskata, ka nepārtraukti būtu jāuzlabo SOLVIT centru darbības rezultāti, jo īpaši attiecībā uz lietām, kas saistītas ar sociālo nodrošinājumu, un mudina uzlabot dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju;

13.  prasa īpašu uzmanību pievērst visiem ar darba tiesībām un sociālajām tiesībām, un vienlīdzīgu attieksmi saistītiem pārrobežu jautājumiem, īpaši ņemot vērā pensiju jomu, strādājošo, kas pārvietojas Eiropas Savienībā, un norīkoto strādājošo problēmas;

14.  jo īpaši uzsver, ka SOLVIT ir svarīgs tiem darba ņēmējiem, kuri pārvietojas, lai risinātu ar vienlīdzīgu attieksmi saistītus jautājumus un pārrobežu problēmas;

15.  norāda, ka lielākā daļa SOLVIT klientu ir iedzīvotāji; uzsver, ka uzņēmumiem ir jāizmanto SOLVIT lielais potenciāls kā problēmu risināšanas līdzeklis; uzsver, ka uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, vairāk jāinformē par SOLVIT, jāizglīto par tā iespējām un jāļauj uzņēmumiem to izmantot pēc iespējas labāk; atzinīgi vērtē uzņēmējdarbības portāla „Tava Eiropa” neseno atjaunināšanu, uzskatot to par pozitīvu virzību minēto mērķu sasniegšanā;

16.  prasa SOLVIT darbu sabiedrisko attiecību jomā padarīt intensīvāku, lai ievērojami palielinātu informētības līmeni par tīklu; aicina dalībvalstis, Komisiju un Eiropas Parlamenta deputātus savos vēlēšanu apgabalos iesaistīties informētības palielināšanas kampaņās, lai popularizētu portāla „Tava Eiropa” un SOLVIT nozīmi; uzsver, ka dalībvalstīm ir izvēles iespēja turpināt popularizēt SOLVIT reģionos, vienlaikus norādot, ka visas lietas jāizskata valsts līmenī;

17.  vērš uzmanību uz to, ka SOLVIT joprojām saņem ļoti daudz jautājumu, kuru risināšana nav SOLVIT kompetencē, un ka šis apstāklis kavē SOLVIT iespējas izskatīt tam iesniegtās sūdzības; tādēļ uzsver, ka ir jānodrošina iedzīvotājiem un uzņēmumiem labāks skaidrojums par SOLVIT uzdevumiem;

18.  aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekamus resursus SOLVIT tīkla uzturēšanai, ņemot vērā noteikumus, ar kuriem reglamentē SOLVIT centru organizāciju, kā paredzēts Komisijas 2013. gada 17. septembra ieteikumā;

19.  uzsver, ka ir jāsaglabā SOLVIT piedāvāto pakalpojumu kvalitātes līmenis, neraugoties uz ierobežoto budžetu un ierobežotajiem cilvēkresursiem; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai SOLVIT centriem būtu pietiekami daudz labi apmācītu darbinieku, kuriem ir attiecīgas juridiskās zināšanas un attiecīgo Savienības valodu zināšanas, un lai darbiniekiem attiecīgi tiktu nodrošināta piemērota apmācība, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot viņu iemaņas un zināšanas;

20.  uzsver, ka ir svarīgi, lai visi SOLVIT centri, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, nodrošinātu līdzīgu pakalpojumu standartu, jo tas ir nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu problēmas;

21.  uzsver, ka ir svarīgi ātri atrisināt problēmas, kuras saistītas tikai ar nepieciešamību izskaidrot Savienības tiesības, kā arī pienācīgi sazināties ar sūdzību iesniedzējiem sarežģītu lietu gadījumā;

22.  prasa nodrošināt labāku saskaņotību ar citām sūdzību izskatīšanas procedūrām, jo īpaši ar projektu „EU Pilot”;

23.  uzsver, ka ir svarīgi izmantot SOLVIT, lai izskatītu lielāku skaitu ar uzņēmējdarbību saistītu lietu; norāda — lai panāktu šo mērķi, ir jāpalielina uzņēmēju informētība par SOLVIT, jāveido ciešāka sadarbība starp SOLVIT un Eiropas un dalībvalstu uzņēmēju asociācijām, piemēram, darba grupu veidā, kurās tiek iesaistīti SOLVIT centri un uzņēmēju asociācijas, un konkrētiem SOLVIT centriem ir jābūt vēlmei uzņemties izskatīt sarežģītākas lietas;

24.  pauž nožēlu, ka daudzas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas, kuras SOLVIT varētu izskatīt, tiek noraidītas, pamatojoties uz to, ka tās ir pārāk sarežģītas; uzskata, ka gadījumos, kad daži SOLVIT centri atzīst, ka šādas ar uzņēmējdarbību saistītas lietas tiem ir pārāk sarežģītas, tā ir problēma, kas jārisina vietējā līmenī šajos SOLVIT centros;

25.  uzsver, ka ir svarīgi, lai Komisija sniegtu neformālu palīdzību lietu izskatīšanā, tostarp neformālas juridiskas konsultācijas sarežģītu lietu gadījumā; aicina SOLVIT centrus izmantot šādu palīdzību;

26.  uzsver, ka ir svarīgi apmainīties ar informāciju starp SOLVIT centriem, un iesaka dalībvalstīm veikt ieguldījumus, lai uzlabotu šo centru sadarbību; mudina SOLVIT centrus visā Savienībā sākt konkrētāku un mērķtiecīgāku apmaiņu ar paraugpraksi un uzsver, ka šādai apmaiņai starp SOLVIT centriem ir būtiska nozīme pakalpojumu sniegšanā un to veicināšanā;

27.  atzinīgi vērtē Komisijas Ieteikumā 2013/461/ES sniegto skaidrojumu par SOLVIT pilnvarām gadījumos, kad valsts tiesību akti ir pretrunā ar Savienības tiesību aktiem (tā dēvētajos strukturālajos gadījumos); atzinīgi vērtē to, ka konkrēti SOLVIT centri ir apņēmušies izskatīt šādus gadījumus; aicina visus SOLVIT centrus nodrošināt efektīvu palīdzību šādu strukturālu problēmu rašanās gadījumā, tostarp palīdzot noteikt iespējamās problēmas, ko rada ierosinātie valsts tiesību akti;

28.  aicina SOLVIT centrus sniegt konkrētākas un noderīgākas atbildes, izskatot sūdzības un jo īpaši risinot sarežģītākas lietas;

29.  uzsver, ka ir svarīgi, lai sūdzības iesniedzējs, iesaistītie SOLVIT centri un Komisija savā starpā sazinātos un cieši sadarbotos visā procedūras laikā; norāda, ka vairākos gadījumos procedūras laikā apspriešanās ar sūdzības iesniedzēju nenotiek un vienīgā sazināšanās starp sūdzības iesniedzēju un SOLVIT centru notiek tikai, sūdzību iesniedzot, un tad, kad lieta ir pabeigta;

30.  uzskata, ka vajadzētu veidot ciešāku sadarbību starp visu līmeņu pārvaldes iestādēm dalībvalstīs un SOLVIT;

31.  īpaši atzinīgi vērtē to, ka SOLVIT konsultāciju dienesti aizsargā personas datus, un prasa nepārtraukti uzraudzīt šo aizsardzību un nepieciešamības gadījumā to izvērst, lai izpildītu prasības par lietotāju datu aizsardzību;

32.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt gan informētību par SOLVIT, gan tā redzamību, kā arī iepazīstināt ar tā darbību tos cilvēkus, kuri par to neko nezina; aicina dalībvalstis un Komisiju visiem nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi SOLVIT centriem un tiešsaistes portāliem, piem., personām ar invaliditāti un gados vecākiem cilvēkiem, un šajā sakarībā nodrošināt visas iespējas izveidot kontaktus starp lietotājiem un SOLVIT centriem; ņem vērā Komisijas priekšlikumu direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (COM(2012)0721);

33.  uzsver, ka SOLVIT portāli ir jāsaista un jāintegrē ar citiem attiecīgiem dalībniekiem un platformām, lai visiem lietotājiem palielinātu piekļuves iespējas un redzamību; iesaka dalībvalstīm cieši sadarboties ar Komisiju, lai uzlabotu SOLVIT sistēmu, nodrošinot saskaņotu pieeju visā ES un uzlabojot tās atpazīstamību; uzskata, ka attiecīgo Eiropas iestāžu mājaslapās būtu jānorāda saite uz vietni „Tava Eiropa”;

34.  uzsver, ka ir svarīgi paplašināt zināšanas par SOLVIT izskatīto lietu datubāzi, un atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu attiecībā uz nepieciešamību sniegt informāciju par alternatīviem problēmu risināšanas tīkliem vai informācijas avotiem, tostarp citiem iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem gan valstu, gan Savienības līmenī lietās, kuras SOLVIT nevar izskatīt;

35.  mudina SOLVIT centrus aktīvi iesaistīties kontaktu veidošanā ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem un dalībvalstu parlamentiem, īstenojot paši savas iniciatīvas;

36.  atzinīgi vērtē internetā publiskoto vienotā tirgus rezultātu apkopojumu, kurā sniegta informācija par dalībvalstu sasniegumiem attiecībā uz SOLVIT un portālu „Tava Eiropa”, kā arī par sasniegumiem to ES tiesību aktu īstenošanā, kuri saistīti ar vienotā tirgus darbību;

37.  aicina Komisiju un dalībvalstis veikt turpmākos pasākumus, lai informāciju par šo instrumentu pieejamību izplatītu starp iedzīvotājiem, uzņēmumiem un uzņēmējiem, izmantojot dažādus plašsaziņas līdzekļus, tostarp internetu, lai panāktu, ka informācija sasniedz pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu; aicina dalībvalstis organizēt īpašām grupām, tostarp uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, paredzētas informācijas kampaņas;

38.  aicina Komisiju turpināt uzraudzīt Savienības problēmrisināšanas mehānismu, jo īpaši SOLVIT, darbības rezultātus, sagatavojot gada ziņojumu par vienotā tirgus integrāciju un iekļaujot to gada izaugsmes pētījumā; turklāt atgādina par savu aicinājumu Komisijai stiprināt vienotā tirgus pārvaldību, izveidojot īpašu Eiropas pusgada pīlāru, tostarp sagatavojot katrai valstij paredzētus konkrētus ieteikumus;

39.  apstiprina apņemšanos cieši uzraudzīt SOLVIT progresu; mudina Komisiju noteikt novērtējamus atskaites punktus vēlamajā SOLVIT attīstībā; turklāt aicina dalībvalstis noteikt pašām savus novērtējamus mērķus un termiņus, lai attīstītu lietu izskatīšanu vietējos SOLVIT centros; šajā sakarībā uzskata, ka, nošķirot sūdzības, ko iesniedz iedzīvotāji, no sūdzībām, ko iesniedz uzņēmumi, varētu panākt progresu lietu uzraudzības jomā; uzskata, ka šo mērķu nesasniegšanas gadījumā, būtu jāapsver iespēja aizstāt neformālo procedūru ar leģislatīvu aktu, ņemot vērā pašreizējos mehānismus, piemēram, tos, kuri paredzēti Direktīvā 2013/11/ES par strīdu alternatīvu izšķiršanu un Regulā (ES) Nr. 524/2013 par strīdu izšķiršanu tiešsaistē; šajā sakarībā mudina Padomi pārraudzīt Parlamenta mērķa sasniegšanu; aicina Komisiju un dalībvalstis cieši uzraudzīt progresu, kas Eiropas pusgadā panākts attiecībā uz šiem ES un dalībvalstu SOLVIT mērķiem;

„Tava Eiropa”: iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzību labāka apmierināšana

40.  norāda, ka arvien vairāk palielinās portāla „Tava Eiropa” izmantotāju skaits;

41.  mudina Komisiju un dalībvalstis skaidri nošķirt portālu „Tava Eiropa” un SOLVIT, vienlaikus koordinējot attiecīgās kampaņas to redzamības palielināšanai;

42.  atzinīgi vērtē „Tava Eiropa” rīcības plānā noteiktos mērķus, t. i., pilnveidot praktiskas, kvalitatīvas informācijas sniegšanu par ES tiesībām vienotajā tirgū; palielināt informētību par portālu „Tava Eiropa” un praksē īstenot ciešas partnerattiecības starp Komisiju un dalībvalstīm;

43.  mudina Komisiju veikt efektīvākus pasākumus, lai pozicionētu portālu „Tava Eiropa” kā uzņēmumiem paredzētu līdzekli un palielināt tā atpazīstamību, tostarp plašāk izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus; uzskata, ka, veidojot zīmolu un integrējot SOLVIT, portāls „Tava Eiropa” varētu kļūt par vienotu kontaktpunktu Eiropas patērētājiem un uzņēmumiem gadījumos, kad rodas problēmas vai kad viņi meklē informāciju; uzskata, ka šāds vienots kontaktpunkts iedzīvotājiem un uzņēmumiem varētu būt atsauces punkts, kas vēl vairāk uzlabotu viņu piekļuvi dažādiem informācijas līdzekļiem un īpašiem problēmu risināšanas mehānismiem, tostarp SOLVIT;

44.  aicina Komisiju paplašināt portāla „Tava Eiropa” darbības jomu, lai tajā pilnībā ietvertu tiesības, pienākumus un iespējas vienotajā tirgū un padarītu to pēc iespējas vienkāršāku lietošanā;

45.  mudina dalībvalstis sniegt informāciju par valsts noteikumiem un procedūrām attiecībā uz ES tiesībām; aicina dalībvalstis nodrošināt, lai šī informācija būtu praktiska, viegli saprotama, vienādi pieejama visiem, atjaunināta un pieejama attiecīgajās valodās, un izveidot saikni starp dalībvalstu portāliem (e-valdību) un „Tava Eiropa”;

o
o   o

46.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

(1) OV L 249, 19.9.2013., 10. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0054.
(3) OV C 332 E, 15.11.2013., 72. lpp.
(4) OV C 296 E, 2.10.2012., 51. lpp.
(5) OV C 349 E, 22.12.2010., 10. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika