Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2154(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0059/2014

Texte depuse :

A7-0059/2014

Dezbateri :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0164

Texte adoptate
PDF 389kWORD 81k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
SOLVIT
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitor la SOLVIT (2013/2154(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2013 intitulată „Consolidarea participării întreprinderilor și cetățenilor în cadrul pieței unice europene: plan de acțiune pentru dinamizarea portalului «Europa ta», în cooperare cu statele membre” (COM(2013)0636),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012 intitulat „Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT's full potential at the occasion of its 10th anniversary” (Consolidarea soluționării eficiente a problemelor pe piața unică – Deblocarea întregului potențial al SOLVIT cu ocazia celei de a 10-a aniversări a rețelei) (SWD(2012)0033),

–  având în vedere primul raport al Comisiei din 28 noiembrie 2012 privind „Situația integrării pieței unice în 2013 - Contribuție la Analiza anuală a creșterii 2013” (COM(2012)0752),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 iunie 2012 intitulată „O guvernanță mai bună pentru piața unică” (COM(2012)0259),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012 intitulat „Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011” (Asigurarea funcționării pieței unice - Bilanț anual de guvernanță pentru 2011) (SWD(2012)0025),

–  având în vedere Tabloul de bord online al pieței unice publicat la 4 iulie 2013,

–  având în vedere studiul „Ghișeul unic european” din iulie 2013, solicitat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din cadrul Parlamentului,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2013 referitoare la guvernanța pieței unice(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2012 referitoare la Actul privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT(5),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7‑0059/2014),

A.  întrucât drepturile cetățenilor și ale întreprinderilor în cadrul pieței interne trebuie să fie exercitate în mod eficace, iar legislația UE care garantează aceste drepturi trebuie să fie pusă în aplicare în mod eficient pentru a se garanta faptul că cetățenii și întreprinderile profită de potențialul pieței unice;

B.  întrucât informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor și facilitarea exercitării acestor drepturi contribuie la îmbunătățirea funcționării pieței unice;

C.  întrucât SOLVIT tratează, în prezent, aproximativ 1 300 de cazuri pe an și este în măsură să ofere soluții pentru aproximativ 90% din clienții săi în termenul-limită de 70 de zile;

D.  întrucât interesul cetățenilor față de portalul „Europa ta” crește în mod rapid, la fel ca utilizarea acestui portal, și întrucât, potrivit Tabloului de bord online al pieței unice, în 2012 portalul a fost accesat de peste 11 000 de vizitatori în fiecare zi, față de 6 500 de vizitatori cu un an în urmă;

E.  întrucât a solicitat în mod repetat ca rețeaua SOLVIT să fie consolidată în continuare și să se adopte măsuri pentru a pune la dispoziția publicului informații mai detaliate și mai fiabile în legătură cu drepturile de care beneficiază în UE;

F.  întrucât SOLVIT joacă un rol important ca instrument-cheie pentru soluționarea problemelor și, prin urmare, ca mijloc de asigurare a unui nivel mai ridicat de respectare a legislației Uniunii în ceea ce privește piața unică; întrucât, în ciuda acestui fapt, utilizarea SOLVIT este în continuare insuficientă și acest instrument nu și-a valorificat pe deplin potențialul;

G.  întrucât, dacă se folosește la capacitatea sa maximă, sistemul SOLVIT poate deveni în multe domenii o modalitate utilă de a preveni utilizarea excesivă a sistemelor judiciare, care pot fi extrem de complicate și care îngreunează soluționarea problemelor cetățenilor și ale întreprinderilor;

H.  întrucât, potrivit studiului comandat de Comisia IMCO, intitulat „Ghișeul unic european”, deși cetățenii și întreprinderile din UE au acces la o gamă largă de informații, modalități de consiliere și asistență online, nivelul lor de informare cu privire la aceste servicii este foarte scăzut, în condițiile în care 91,6% din persoanele care au participat la sondaj nu aveau cunoștință de niciun serviciu online la care ar putea recurge pentru a semnala probleme legate de piața unică;

I.  întrucât eficiența asistenței oferite prin sistemul SOLVIT depinde în mare măsură de nivelul de pregătire a personalului;

J.  întrucât ar trebui depuse mai multe eforturi în vederea unei mai bune integrări a SOLVIT în gama de servicii de asistență și de instrumente de punere în aplicare existente la nivel național și la nivelul Uniunii;

K.  întrucât, pentru a putea identifica în mod corect problemele atunci când acestea apar și a le putea soluționa, cetățenii și întreprinderile trebuie să își cunoască drepturile în cadrul pieței unice și întrucât este necesar să se depună eforturi suplimentare pentru a spori nivelul de sensibilizare cu privire la aceste drepturi,

Introducere: utilizarea efectivă a drepturilor și oportunităților în cadrul pieței unice

1.  reiterează faptul că potențialul pieței unice poate fi valorificat numai dacă întreprinderile și cetățenii cunosc drepturile și oportunitățile care li se oferă și sunt în măsură să le pună în practică în mod efectiv; reamintește că aceste obiective pot fi îndeplinite doar dacă statele membre asigură punerea în aplicare efectivă a legislației referitoare la piața unică și dacă se pun la dispoziție informații de bună calitate și mecanisme eficiente de soluționare a problemelor;

2.  subliniază că multe dintre problemele pieței unice au drept cauză suprareglementarea, punerea în aplicare cu întârziere sau în mod incorect a legislației de către unul sau mai multe state membre sau normele naționale care sunt în contradicție cu legislația Uniunii; îndeamnă cu fermitate Comisia, în acest sens, să facă presiuni asupra statelor membre care nu respectă normele referitoare la piața unică;

3.  subliniază faptul că multe dintre problemele legate de punerea în aplicare a normelor referitoare la piața unică sunt detectate prin intermediul rețelei SOLVIT și salută contribuția SOLVIT la impunerea unor modificări administrative și normative pentru a remedia aceste probleme; îndeamnă Consiliul să stabilească măsuri pentru a îmbunătăți sarcinile administrațiilor publice în vederea consolidării cooperării dintre autoritățile naționale și Comisie;

4.  subliniază necesitatea ca SOLVIT să dispună de mecanisme eficiente de alertare a Comisiei în legătură cu problemele identificate de rețea referitoare la piața unică, rezultate din cauza neaplicării legislației UE;

5.  subliniază faptul că transpunerea și punerea în aplicare adecvată, precum și respectarea legislației referitoare la piața unică sunt extrem de importante pentru consumatorii și întreprinderile europene și, prin urmare, pentru economie în ansamblu și pentru încrederea cetățenilor în funcționarea pieței unice; relevă, de asemenea, obligațiile juridice ale statelor membre în acest sens;

6.  își reiterează solicitarea privind dezvoltarea în continuare a procedurilor aplicabile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inclusiv prin asigurarea unei puneri în aplicare mai stricte a procedurilor respective în cazul în care sunt încălcate prevederile dreptului Uniunii în ceea ce privește piața unică, precum și prin introducerea unor proceduri mai rapide;

7.  subliniază, în plus, că este important să se depună toate eforturile pentru a asigura faptul că problemele legate de punerea în aplicare a legislației sunt prevenite, depistate și soluționate înainte ca inițierea unor proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor să fie necesară;

8.  subliniază că este necesar să se aplice principiul toleranței zero pentru nerespectarea Directivei privind serviciile și să se folosească evaluarea inter pares în ceea ce privește punerea în aplicare și transpunerea acesteia, ca metode de asigurare a punerii în aplicare efective a legislației privind piața unică;

SOLVIT: asistență pentru persoanele fizice și întreprinderi în vederea soluționării problemelor

9.  salută noua Recomandare a Comisiei privind principiile care guvernează SOLVIT, care pune bazele instituirii noului instrument SOLVIT 2.0;

10.  remarcă faptul că rețeaua SOLVIT a obținut rezultate tangibile și și-a demonstrat utilitatea; constată totuși că există în continuare numeroase posibilități de îmbunătățire, în special în ceea ce privește soluționarea litigiilor comerciale și perioada necesară pentru a răspunde solicitărilor de informații;

11.  salută eforturile Comisiei de a îmbunătăți în continuare activitatea eficientă a rețelei SOLVIT în ceea ce privește soluționarea informală și rapidă a litigiilor transfrontaliere legate de piața internă - un instrument de tratare a aplicării necorespunzătoare în urma transpunerii - cu ajutorul unor proceduri cât mai accesibile cetățenilor și sugerează ca statele membre să coopereze îndeaproape cu Comisia pentru a îmbunătăți sistemul SOLVIT, astfel încât acesta să devină un serviciu gratuit și ușor de utilizat;

12.  consideră că activitatea centrelor SOLVIT ar trebui să fie îmbunătățită în mod constant, în special în ceea ce privește cazurile legate de asigurările sociale, și încurajează o mai bună coordonare a sistemelor naționale de asigurări sociale;

13.  solicită acordarea unei atenții deosebite tuturor problemelor de drept al muncii cu caracter transfrontalier, precum și aspectelor referitoare la drepturile sociale și la egalitatea de tratament, cu un accent deosebit pe chestiunile referitoare la pensii, lucrătorii din Uniunea Europeană și lucrătorii detașați;

14.  subliniază în special importanța rețelei SOLVIT pentru lucrătorii migranți în ceea ce privește chestiunile referitoare la egalitatea de tratament și la soluționarea problemelor transfrontaliere;

15.  constată că marea majoritate a clienților SOLVIT sunt cetățeni; subliniază necesitatea de a valorifica pe deplin potențialul considerabil al SOLVIT în calitate de instrument de soluționare a problemelor pentru întreprinderi; subliniază faptul că trebuie să se depună mai multe eforturi, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a spori nivelul de sensibilizare a întreprinderilor în legătură cu SOLVIT, pentru a asigura informarea acestora în legătură cu posibilitățile sale și pentru a le permite să utilizeze mai eficient acest instrument; salută recenta actualizare a portalului „Europa ta” pentru întreprinderi, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă în această direcție;

16.  solicită să fie îmbunătățite activitățile de relații cu publicul ale SOLVIT pentru a spori în mod semnificativ gradul de cunoaștere a acestei rețele; invită statele membre, Comisia și deputații în Parlamentul European, în circumscripțiile lor, să întreprindă campanii de sensibilizare prin care să promoveze rolul portalului „Europa ta” și al SOLVIT; subliniază faptul că statele membre pot promova SOLVIT suplimentar la nivel regional, deși toate cazurile trebuie tratate la nivel național;

17.  atrage atenția asupra faptului că SOLVIT primește încă un volum ridicat de cazuri care nu intră în sfera sa de competență și că acest lucru încetinește tratarea reclamațiilor care îi sunt trimise; prin urmare, subliniază necesitatea ca sfera de competență a SOLVIT să fie mai bine explicată cetățenilor și întreprinderilor;

18.  invită statele membre să garanteze faptul că se pun la dispoziție resurse adecvate pentru a menține rețeaua SOLVIT, făcând trimitere la condițiile de organizare a centrelor SOLVIT prevăzute de Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013;

19.  subliniază importanța menținerii calității serviciului oferit de SOLVIT în ciuda restricțiilor bugetare și a resurselor umane limitate; relevă că este important să se garanteze faptul că centrele SOLVIT dispun de personal suficient și bine pregătit, care deține competențe adecvate în domeniul juridic și cunoaște limbile pertinente ale Uniunii, și că personalului i se oferă o formare adecvată pentru a-i îmbunătăți în permanență competențele și cunoștințele;

20.  subliniază faptul că este important ca centrele SOLVIT din diferitele state membre să ofere un nivel similar al serviciilor, întrucât acest lucru este esențial pentru soluționarea eficientă a problemelor;

21.  subliniază importanța unor soluții rapide la problemele care necesită numai clarificarea legislației Uniunii și comunicarea adecvată cu solicitanții implicați în cazuri complicate;

22.  solicită să se asigure o mai bună coordonare cu alte proceduri de tratare a plângerilor, în special cu instrumentul „EU Pilot”;

23.  subliniază faptul că este important ca activitatea SOLVIT să fie orientată către tratarea unui număr mai mare de cazuri ale întreprinderilor; observă că, pentru a realiza acest lucru, este necesară o informare pe scară mai largă în rândul întreprinderilor cu privire la SOLVIT, o cooperare mai strânsă între SOLVIT și asociațiile întreprinderilor europene și naționale, de exemplu sub forma unui grup de lucru în care să se reunească centrele SOLVIT și asociațiile de întreprinderi, și o mai mare disponibilitate a unora dintre centrele SOLVIT de a accepta cazuri mai complexe;

24.  regretă faptul că numeroase cazuri care privesc întreprinderile și care ar putea fi tratate de SOLVIT sunt respinse pe motiv că sunt prea complexe; este de părere că, dacă anumite centre SOLVIT consideră că respectivele cazuri legate de întreprinderi sunt prea complexe pentru a fi acceptate, acest lucru constituie o problemă care trebuie soluționată local, în cadrul centrelor SOLVIT în cauză;

25.  subliniază importanța asigurării de către Comisie a unei asistențe informale în tratarea cazurilor, inclusiv a consilierii juridice informale în cazurile complexe; invită centrele SOLVIT să recurgă la această asistență;

26.  subliniază importanța schimbului de informații între centrele SOLVIT și recomandă ca statele membre să depună eforturi pentru a îmbunătăți cooperarea dintre aceste centre; încurajează centrele SOLVIT din întreaga Uniune să inițieze schimburi de bune practici mai detaliate și mai semnificative și subliniază importanța acestor schimburi dintre centrele SOLVIT legate de punerea în practică și promovarea serviciilor acordate;

27.  salută clarificările prezentate în Recomandarea Comisiei 2013/461/UE în ceea ce privește mandatul SOLVIT în cazurile în care reglementările naționale sunt în contradicție cu legislația Uniunii (cunoscute și drept cazuri structurale); salută preluarea cazurilor respective de către anumite centre SOLVIT; invită toate centrele SOLVIT să asigure o asistență eficace ori de câte ori apar astfel de probleme structurale, inclusiv prin contribuția lor la identificarea potențialelor probleme create de legislația națională propusă;

28.  invită centrele SOLVIT să acționeze mai ferm și mai eficient atunci când răspund la plângeri și, în special, când tratează cazuri mai complexe;

29.  subliniază că este important ca între petenți, centrele SOLVIT implicate și Comisie să existe o comunicare și o colaborare strânsă pe parcursul procedurii; remarcă faptul că, în numeroase cazuri, petenții nu sunt consultați pe parcursul procedurii, ci intră în contact cu centrele SOLVIT doar în momentul depunerii plângerii și la finalizarea cazului;

30.  consideră că ar trebui să existe o cooperare mai strânsă între toate nivelurile de administrație din statele membre și SOLVIT;

31.  salută în special protecția datelor cu caracter personal de care au dat dovadă centrele SOLVIT și solicită ca protecția asigurată să fie monitorizată în permanență, iar atunci când este cazul, să fie intensificată în vederea respectării cerințelor utilizatori legate de protecția datelor;

32.  subliniază faptul că este important să se sporească vizibilitatea rețelei SOLVIT și nivelul de informare a publicului cu privire la aceasta, precum și apropierea acestui serviciu de cetățenii care nu cunosc despre existența rețelei; invită statele membre și Comisia să asigure acces egal la centrele SOLVIT și la portalurile online, de exemplu pentru persoanele cu handicap sau pentru persoanele în vârstă, precum și să dezvolte toate opțiunile posibile pentru a stabili contacte între utilizatori și centrele SOLVIT în acest context; ia act de propunerea de directivă prezentată de Comisie privind accesibilitatea site-urilor de internet ale organismelor din sectorul public (COM(2012)0721);

33.  subliniază necesitatea de a conecta și integra portalurile SOLVIT cu alți actori și platforme pertinente pentru a spori accesibilitatea și vizibilitatea pentru toți utilizatorii; invită statele membre să coopereze strâns cu Comisia pentru a îmbunătăți sistemul SOLVIT prin asigurarea unei abordări coerente pe tot teritoriul UE și prin îmbunătățirea vizibilității acestuia; consideră că paginile de internet pertinente ale instituțiilor europene ar trebui să includă un link către site-ul „Europa ta”;

34.  subliniază importanța difuzării informațiilor referitoare la baza de date a cazurilor SOLVIT și salută recomandarea Comisiei referitoare la necesitatea de a oferi, pentru cazurile care nu pot fi tratate de SOLVIT, informații cu privire la rețelele alternative de soluționare a problemelor sau la surse de informare, inclusiv la alte căi de atac posibile, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii;

35.  încurajează centrele SOLVIT să fie proactive stabilind din proprie inițiativă contacte cu cetățenii, întreprinderile și cu parlamentele naționale;

36.  salută Tabloul de bord online al pieței unice, care prezintă informații referitoare la performanța statelor membre în legătură cu rețeaua SOLVIT și cu portalul „Europa ta”, precum și informații referitoare la performanța acestora în ceea ce privește legislația UE care este pertinentă pentru funcționarea pieței unice;

37.  solicită Comisiei și statelor membre să adopte noi măsuri pentru a disemina în rândul cetățenilor, al întreprinderilor și al antreprenorilor informații cu privire la disponibilitatea acestor instrumente, utilizând toate mijloacele de comunicare în masă, inclusiv internetul, pentru a se asigura că informațiile ajung la un număr cât mai mare de cetățeni și întreprinderi; invită statele membre să organizeze campanii de informare orientate către grupuri specifice, inclusiv către întreprinderi - în special către întreprinderile mici și mijlocii;

38.  invită Comisia să continue să monitorizeze, în cadrul raportului anual cu privire la integrarea pieței unice, performanța mecanismelor Uniunii de soluționare a problemelor, în special a SOLVIT, ca o componentă a Analizei anuale a creșterii; își reiterează, de asemenea, solicitarea adresată Comisiei de a consolida guvernarea pieței unice prin instituirea unui pilon specific dedicat semestrului european, inclusiv prin elaborarea unor recomandări specifice fiecărei țări;

39.  își menține în continuare angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluția SOLVIT; îndeamnă Comisia să instituie obiective măsurabile care să permită urmărirea evoluției dorite a SOLVIT; încurajează statele membre să își stabilească propriile obiective măsurabile și termene pentru dezvoltarea sistemului de tratare a cazurilor în centrele SOLVIT locale; consideră în acest sens că, pentru a monitoriza evoluția, s-ar justifica separarea cazurilor care vizează cetățenii de cele care vizează întreprinderile; consideră că, dacă aceste obiective nu sunt atinse, ar trebui să se reanalizeze posibilitatea înlocuirii procedurii informale cu un act legislativ, având în vedere mecanismele existente precum cele prevăzute de Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor și de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor; îndeamnă Consiliul să urmeze obiectivele Parlamentului în acest sens; invită Comisia și statele membre să monitorizeze îndeaproape, în cadrul semestrului european, progresul realizat în îndeplinirea acestor obiective SOLVIT la nivel european și național;

„Europa ta”: asigurarea unei reacții mai pertinente la nevoile cetățenilor și ale întreprinderilor

40.  ia act de creșterea continuă a gradului de utilizare a portalului „Europa ta”;

41.  încurajează Comisia și statele membre să facă o deosebire clară între programele „Europa ta” și SOLVIT în coordonarea campaniilor de sporire a vizibilității acestora;

42.  salută obiectivele stabilite în planul de acțiune „Europa ta”, și anume finalizarea prezentării de informații practice și de bună calitate cu privire la drepturile de pe piața unică a UE, sporirea gradului de cunoaștere a portalului „Europa ta” și punerea în practică a unui parteneriat strâns între Comisie și statele membre;

43.  încurajează Comisia să întreprindă măsuri mai eficace pentru poziționarea portalului „Europa ta” ca instrument destinat întreprinderilor și să sporească vizibilitatea acestuia, inclusiv prin utilizarea mai amplă a rețelelor de socializare; consideră că prin intermediul unor măsuri de branding și cu implicarea SOLVIT, portalul „Europa ta” ar trebui să devină punctul unic de acces pentru consumatorii și întreprinderile europene în cazul în care acestea se confruntă cu probleme sau caută informații; consideră că un astfel de punct unic de acces ar putea servi ca punct de referință pentru cetățeni și întreprinderi și le-ar putea facilita acestora accesul la diferite instrumente de informare și la mecanisme specializate de soluționare a problemelor, inclusiv la SOLVIT;

44.  invită Comisia să extindă sfera de interes a portalului „Europa ta” astfel încât acesta să includă toate drepturile, obligațiile și oportunitățile de pe piața unică și să îl facă cât mai ușor de utilizat;

45.  îndeamnă statele membre să furnizeze informații privind normele și procedurile naționale care vizează drepturile la nivelul UE; invită statele membre să se asigure că aceste informații sunt practice, nu conțin expresii de specialitate, sunt accesibile în mod egal pentru toată lumea, sunt actualizate și disponibile în limbile pertinente și să asigure legătura între portalurile lor naționale (instrumentele de e-guvernare) și „Europa ta”;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 249, 19.9.2013, p. 10.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0054.
(3) JO C 332 E, 15.11.2013, p. 72.
(4) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(5) JO C 349 E, 22.12.2010, p. 10.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate