Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2154(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0059/2014

Ingivna texter :

A7-0059/2014

Debatter :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0164

Antagna texter
PDF 238kWORD 58k
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg
Solvit
P7_TA(2014)0164A7-0059/2014

Europaparlamentets resolution av den 27 februari 2014 om Solvit (2013/2154(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av kommissionens rekommendation 2013/461/EU av den 17 september 2013 om principerna för Solvit(1),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2013 Stärka företag och invånare på EU:s inre marknad: En handlingsplan för att förbättra Ditt Europa i samarbete med medlemsstaterna (COM(2013)0636),

—  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 februari 2012 Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT’s full potential at the occasion of its 10th anniversary (SWD(2012)0033),

—  med beaktande av kommissionens första rapport av den 28 november 2012 Den inre marknadens integration 2013 – Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2013 (COM(2012)0752),

—  med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 juni 2012 Bättre styrning av den inre marknaden (COM(2012)0259),

—  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 februari 2012 Making the Single Market deliver – Annual governance check-up 2011 (SWD(2012)0025),

—  med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden på nätet, som offentliggjordes den 4 juli 2013,

—  med beaktande av undersökningen A European Single Point of Contact från juli 2013, som gjordes på uppdrag av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

—  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 om styrelseformer på den inre marknaden(2),

—  med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 om inremarknadsakten – de kommande åtgärderna för att skapa tillväxt(3),

—  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden(4),

—  med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2010 om Solvit(5),

—  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0059/2014), och av följande skäl:

A.  Allmänheten och företagen måste kunna utöva sina rättigheter på den inre marknaden, och den EU‑lagstiftning som garanterar dessa rättigheter måste verkställas i praktiken, så att allmänheten och företagen kan dra nytta av den inre marknadens potential.

B.  Genom att upplysa medborgarna om deras rättigheter och underlätta deras utövande av dem kan man till bidra till en mer välfungerande inre marknad.

C.  Solvit hanterar för närvarande omkring 1 300 fall per år och hittar i omkring 90 procent av fallen en lösning inom tidsfristen på 70 dagar.

D.  Intresset för och användningen av Ditt Europa växer snabbt, och enligt resultattavlan för den inre marknaden på nätet hade portalen 2012 över 11 000 besökare per dag, vilket kan jämföras med 6 500 året dessförinnan.

E.  Europaparlamentet har upprepade gånger krävt att Solvit-nätverket ska byggas ut ytterligare och ge tillgång till mer och bättre information om rättigheterna i EU.

F.  Solvit spelar en viktig roll som ett centralt verktyg för problemlösning och bidrar därför till en bättre efterlevnad av EU-lagstiftning om den inre marknaden. Trots detta är Solvit fortfarande underutnyttjat och har inte förverkligat sin fulla potential.

G.  Om Solvit-nätverket utnyttjas fullt ut kan det i många fall vara ett användbart verktyg för att begränsa den överdrivna användningen av domstolsförfaranden, som ofta är mycket komplicerade och därmed gör det svårt för allmänheten och företagen att lösa sina problem.

H.  Enligt den undersökning som gjorts på utskottets uppdrag – ”A European Single Point of Contact” – har allmänheten och företagen i EU visserligen tillgång till en stor mängd information, rådgivning och stöd på nätet, men väldigt få känner till att dessa tjänster finns och hela 91,6 procent av de tillfrågade kände inte till någon onlinetjänst som man kan vända sig till med problem som rör den inre marknaden.

I.  Hur effektiv hjälp Solvit kan ge beror i hög grad på hur välutbildad personalen är.

J.  Större ansträngningar bör göras för att på ett bättre sätt integrera Solvit i de stödtjänster och verktyg för verkställighet som finns på nationell nivå och EU-nivå.

K.  För att korrekt identifiera problem när de uppstår och kunna lösa dem måste allmänheten och företagen vara medvetna om sina rättigheter på den inre marknaden, och det finns fortfarande mycket att göra för att öka denna medvetenhet.

Inledning: utnyttjande av rättigheter och möjligheter på den inre marknaden

1.  Europaparlamentet upprepar att den inre marknaden kan förverkliga sin fulla potential bara om allmänheten och företagen är medvetna om sina rättigheter och möjligheter och kan utnyttja dem på ett lämpligt sätt. Parlamentet erinrar om att dessa mål kan uppnås endast om medlemsstaterna ser till att lagstiftningen om den inre marknaden verkligen verkställs och att det finns tillgång till information av hög kvalitet och effektiva problemlösningsmekanismer.

2.  Europaparlamentet betonar att många problem på den inre marknaden är resultatet av nationell överreglering eller försenat eller felaktigt genomförande från en eller flera medlemsstaters sida, eller av nationella regler som går stick i stäv med EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen i detta sammanhang att sätta press på de medlemsstater som inte följer bestämmelserna om den inre marknaden.

3.  Europaparlamentet påpekar att många problem som rör genomförandet av bestämmelserna om den inre marknaden upptäcks genom Solvit-nätverket, och lovordar detta bidrag till administrativa förändringar och regelförändringar för att komma till rätta med sådana problem. Rådet uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra de offentliga förvaltningarnas arbetsuppgifter i syfte att stärka samarbetet mellan nationella myndigheter och kommissionen.

4.  Europaparlamentet betonar att Solvit behöver en effektiv mekanism för att underrätta kommissionen om inrapporterade problem på den inre marknaden vilka orsakats av att EU‑lagstiftningen inte genomförts.

5.  Europaparlamentet understryker att det är av yttersta vikt för europeiska konsumenter och företag, och därmed för ekonomin i stort och för allmänhetens förtroende för den inre marknadens funktion, att lagstiftningen om den inre marknaden genomförs, verkställs och efterlevs på rätt sätt. Parlamentet framhåller även medlemsstaternas rättsliga förpliktelser i detta avseende.

6.  Europaparlamentet efterlyser återigen en vidareutveckling av de tillämpliga överträdelseförfarandena, även genom en striktare tillämpning av dessa förfaranden vid överträdelser av unionsrättsliga bestämmelser om den inre marknaden samt snabbare förfaranden.

7.  Europaparlamentet understryker vidare att allt måste göras för att se till att problem med verkställigheten förebyggs, upptäcks eller undanröjs innan formella överträdelseförfaranden behöver inledas.

8.  Europaparlamentet framhåller nolltolerans mot bristande regelefterlevnad, liksom att medlemsstaterna granskar varandras genomförande och införlivande av tjänstedirektivet, som metoder för att se till att lagstiftningen om den inre marknaden verkligen tillämpas.

Solvit: hjälper privatpersoner och företag att lösa problem

9.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya rekommendation om principerna för Solvit, som banar väg för Solvit 2.0.

10.  Europaparlamentet konstaterar att Solvit-nätverket har uppnått konkreta resultat och bevisat sin användbarhet, men konstaterar samtidigt att det finns ett betydande utrymme för förbättringar, särskilt beträffande lösandet av företagsrelaterade tvister och den tid det tar att besvara frågor.

11.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar för att fortsätta att förbättra Solvit-nätverkets framgångsrika arbete med informella och snabba lösningar av gränsöverskridande tvister som rör den inre marknaden – ett verktyg för att hantera felaktig tillämpning efter införlivande – med hjälp av förfaranden som är så tillgängliga som möjligt för allmänheten, och föreslår att medlemsstaterna i nära samarbete med kommissionen arbetar för att förbättra Solvit-systemet som en kostnadsfri och användarvänlig tjänst.

12.  Europaparlamentet anser att Solvit-centrumen kontinuerligt bör förbättra sitt arbete, särskilt i ärenden som rör socialförsäkringar, och efterlyser bättre samordning av de nationella socialförsäkringssystemen.

13.  Europaparlamentet efterlyser ett särskilt fokus på alla gränsöverskridande frågor som rör arbetsrätt, sociala rättigheter och likabehandling, med särskild uppmärksamhet åt frågor som rör pensioner, EU-arbetstagare och utstationerade arbetstagare.

14.  Europaparlamentet framhåller i synnerhet Solvits betydelse för mobila arbetstagare när det gäller frågor om likabehandling och lösningar på gränsöverskridande problem.

15.  Europaparlamentet noterar att den stora majoriteten av Solvits klienter är privatpersoner, och betonar att Solvit behöver förverkliga sin stora potential som problemlösningsverktyg för företag. Parlamentet betonar att mer behöver göras för att göra företagen, i synnerhet de små och medelstora, mer medvetna om Solvit, upplysa dem om nätverkets möjligheter och göra det möjligt för dem att använda det på ett bättre sätt. Parlamentet välkomnar den senaste uppdateringen av portalen Ditt Europa för företag som ett steg i rätt riktning.

16.  Europaparlamentet efterlyser en intensifiering av marknadsföringen för Solvit i syfte att öka medvetenheten om nätverket betydligt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentets ledamöter, i sina valkretsar, att delta i informationskampanjer för att föra ut budskapet om Ditt Europa och Solvit. Parlamentet understryker att medlemsstaterna har möjligheten att främja Solvit ytterligare regionalt, och konstaterar att all ärendehantering måste ske på nationell nivå.

17.  Europaparlamentet påpekar att Solvit fortfarande drar till sig ett stort antal ärenden som inte hör till nätverkets verksamhetsområde och att detta sinkar behandlingen av klagomål till Solvit. Parlamentet betonar därför att Solvits uppdrag måste förklaras bättre för allmänheten och företagen.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser för att bibehålla Solvit-nätverket, med beaktande av de villkor för Solvit-centrumens organisation som anges i kommissionens rekommendation av den 17 september 2013.

19.  Europaparlamentet betonar vikten av att kvaliteten på Solvits tjänster upprätthålls trots budgetrestriktioner och begränsade personalresurser. Parlamentet betonar vikten av att Solvit-centrumen har tillräckligt många välutbildade anställda, att de har tillräcklig juridisk kompetens och kunskap i relevanta EU-språk och att personalen får genomgå lämplig fortbildning för att kontinuerligt uppdatera sina färdigheter och kunskaper.

20.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att alla Solvit-centrum i de olika medlemsstaterna tillhandahåller tjänster av jämförbar kvalitet, eftersom detta är nyckeln till effektiv problemlösning.

21.  Europaparlamentet betonar vikten av snabba lösningar på problem som inte kräver mer än ett förtydligande av unionslagstiftningen, liksom lämplig kommunikation med sökande i komplicerade fall.

22.  Europaparlamentet efterlyser en bättre anpassning till andra förfaranden för hantering av klagomål, i synnerhet EU Pilot.

23.  Europaparlamentet understryker att Solvit måste inriktas på hantering av mer företagsrelaterade ärenden, och konstaterar att detta förutsätter att Solvit blir mer känt inom näringslivet och samarbetar närmare med europeiska och nationella näringslivsorganisationer, till exempel genom en arbetsgrupp som för samman Solvit‑centrumen och näringslivsorganisationerna, samt att vissa Solvit-centrum blir villiga att ta sig an mer komplicerade ärenden.

24.  Europaparlamentet beklagar att många företagsrelaterade ärenden som skulle kunna hanteras av Solvit avvisas med hänvisning till att de är alltför komplicerade. Om vissa Solvit-centrum anser att sådana företagsrelaterade ärenden är alltför komplicerade för dem att hantera, anser parlamentet att detta är ett problem som måste angripas lokalt vid dessa Solvit-centrum.

25.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att kommissionen ger informellt bistånd i hanteringen av ärenden, inklusive informell juridisk rådgivning i komplicerade ärenden. Parlamentet uppmanar Solvit-centrumen att dra nytta av detta bistånd.

26.  Europaparlamentet betonar vikten av informationsutbyten mellan olika Solvit-centrum, och rekommenderar att medlemsstaterna satsar på att förbättra samarbetet mellan dem. Parlamentet uppmuntrar Solvit-centrumen i hela unionen att inleda mer ingående och omfattande utbyten av bästa praxis, och betonar vikten av sådana utbyten mellan Solvit‑centrumen för genomförandet och främjandet av de tjänster som tillhandahålls.

27.  Europaparlamentet välkomnar förtydligandet i kommissionens rekommendation 2013/461/EU angående Solvits behörighet i ärenden där nationella regler strider mot EU‑lagstiftningen (även kallade strukturella ärenden). Parlamentet ser positivt på att sådana ärenden tas upp av vissa Solvit-centrum, och uppmanar alla Solvit-centrum att ge lämpligt stöd när sådana strukturella problem uppstår, bland annat att genom att hjälpa till att ringa in möjliga problem i föreslagen nationell lagstiftning.

28.  Europaparlamentet uppmanar Solvit-centrumen att bli djärvare och effektivare när det gäller att besvara klagomål och i synnerhet att handlägga mer komplicerade ärenden.

29.  Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att sökanden, de berörda Solvit-centrumen och kommissionen står i kontakt med varandra och har ett nära samarbete under hela förfarandet. Parlamentet noterar att sökanden i många fall inte rådfrågas under förfarandet, utan endast har kontakt med Solvit-centrumet när ärendet anmäls respektive avslutas.

30.  Europaparlamentet anser att det behövs ett närmare samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter på alla nivåer och Solvit.

31.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet det personuppgiftsskydd som Solvit-centrumen upprätthåller, och begär att detta skydd kontrolleras kontinuerligt och vid behov utökas för att tillgodose användarnas krav på uppgiftsskydd.

32.  Europaparlamentet betonar vikten av ökad medvetenhet om och synlighet för Solvit och av att nätverket förs närmare människor som inte känner till det. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att alla, även personer med funktionsnedsättning och äldre, har lika tillgång till Solvit-centrumen och internetportalerna samt att utnyttja alla möjligheter att etablera kontakt mellan användarna och Solvit-centrumen i detta hänseende. Parlamentet noterar kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (COM(2012)0721).

33.  Europaparlamentet betonar att Solvit-portalerna behöver länkas till och integreras med andra relaterade aktörer och plattformar i syfte att öka tillgängligheten och synligheten för alla användare. Parlamentet föreslår att medlemsstaterna arbetar nära tillsammans med kommissionen för att förbättra Solvit-systemet genom att garantera en konsekvent strategi för hela EU och öka dess synlighet. Parlamentet anser att det bör finnas en länk till webbplatsen Ditt Europa på EU-institutionernas relevanta webbsidor.

34.  Europaparlamentet understryker vikten av att sprida kunskap om Solvits databas över ärenden, och välkomnar kommissionens rekommendation om behovet att tillhandahålla information om alternativa nätverk för problemlösning eller informationskällor, inklusive andra möjligheter till rättelse, både på nationell nivå och på EU-nivå, i ärenden som Solvit inte kan hantera.

35.  Europaparlamentet uppmuntrar Solvit-centrumen att agera proaktivt genom att ta egna initiativ för att etablera kontakt med allmänhet, företag och nationella parlament.

36.  Europaparlamentet välkomnar resultattavlan för den inre marknaden på nätet, som ger uppgifter om medlemsstaternas resultat med avseende på Solvit och Ditt Europa och i fråga om EU-lagstiftning som är relevant för den inre marknadens funktion.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att sprida information om tillgången till dessa verktyg bland allmänhet, företag och entreprenörer med hjälp av alla medier, inklusive internet, så att informationen når ut till så många personer och företag som möjligt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anordna informationskampanjer riktade till specifika målgrupper, bland annat företag, och i synnerhet små och medelstora företag.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för årsrapporten om den inre marknadens integration fortsätta att övervaka hur EU:s problemlösningsmekanismer fungerar, i synnerhet Solvit, som en del av den årliga tillväxtöversikten. Parlamentet upprepar vidare sin uppmaning till kommissionen att stärka styrningen av den inre marknaden genom att inrätta en specifik pelare för den europeiska planeringsterminen med särskilda landsspecifika rekommendationer.

39.  Europaparlamentet kommer även fortsättningsvis att noga följa Solvits framsteg. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa mätbara milstolpar för den önskade utvecklingen av Solvit. Parlamentet uppmuntrar också medlemsstaterna att fastställa egna mätbara mål och tidsfrister för utvecklingen av ärendehanteringen vid de lokala Solvit‑centrumen. Parlamentet anser i detta sammanhang att en uppdelning av ärenden i medborgar- och företagsrelaterade fall i syfte att följa framstegen skulle kunna vara en framkomlig väg. Om dessa mål inte uppnås anser parlamentet att man på nytt bör överväga möjligheten att ersätta det informella förfarandet med en rättsakt, med beaktande av befintliga mekanismer såsom de som anges i direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning och förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister. Rådet uppmanas kraftfullt att följa parlamentets ambition i detta avseende. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att noga följa de framsteg som görs på vägen mot dessa mål för Solvit på EU-nivå och nationell nivå inom den europeiska planeringsterminen.

Ditt Europa: tillgodoser allmänhetens och företagens behov bättre

40.  Europaparlamentet konstaterar att användningen av portalen Ditt Europa hela tiden ökar.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra tydlig åtskillnad mellan Ditt Europa och Solvit och att samordna sina respektive kampanjer för ökad synlighet.

42.  Europaparlamentet välkomnar målen i handlingsplanen för Ditt Europa, nämligen att komplettera tillhandahållandet av praktisk information av hög kvalitet om EU-rättigheter på den inre marknaden, i syfte att öka medvetenheten om Ditt Europa och etablera ett nära partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta mer verkningsfulla åtgärder för att marknadsföra Ditt Europa som ett verktyg för företag och att öka dess synlighet, bland annat genom bättre användning av sociala medier. Parlamentet anser att portalen Ditt Europa, genom en utveckling av varumärket och med inkluderande av Solvit, bör bli den gemensamma kontaktpunkten för europeiska konsumenter och företag som ställs inför problem eller söker information. En sådan gemensam kontaktpunkt kan tjäna som referenspunkt för allmänhet och företag och underlätta deras tillgång till olika informationsverktyg och specialiserade mekanismer för problemlösning, inklusive Solvit.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka räckvidden för Ditt Europa så att den omfattar samtliga rättigheter, skyldigheter och möjligheter på den inre marknaden och att göra den så användarvänlig som möjligt.

45.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lämna information om nationella regler och förfaranden som rör EU-rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att denna information är praktisk, lättbegriplig, lika tillgänglig för alla, aktuell och tillgänglig på alla relevanta språk samt att länka sina nationella portaler (e-förvaltning) till Ditt Europa.

o
o   o

46.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EUT L 249, 19.9.2013, s. 10.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0054.
(3) EUT C 332 E, 15.11.2013, .s 72.
(4) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(5) EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 10.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy