Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0415(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0104/2014

Ingivna texter :

A7-0104/2014

Debatter :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0166

Antagna texter
PDF 193kWORD 36k
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg
Visumkrav för medborgare från tredjeländer ***I
P7_TA(2014)0166A7-0104/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0853),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0430/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 februari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0104/2014),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen,

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt,

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav
P7_TC1-COD(2013)0415

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 259/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy