Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0210(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0082/2014

Внесени текстове :

A7-0082/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0168

Приети текстове
PDF 284kWORD 40k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Контрол на лица на външните граници ***I
P7_TA(2014)0168A7-0082/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0441 — C7‑0186/2013 — 2013/0210(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0441),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви а) и б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0186/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 5 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7‑0082/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 27 февруари 2014 г. с оглед приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрола на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решения № 895/2006/EО и № 582/2008/EО
P7_TC1-COD(2013)0210

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 565/2014/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност