Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0373/2013

Внесени текстове :

A7-0373/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.6
CRE 27/02/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0169

Приети текстове
PDF 290kWORD 43k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване ***I
P7_TA(2014)0169A7-0373/2013
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0650),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0371/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 5 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0373/2013),

1.  Приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  Одобрява изявлението на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 27 февруари 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване
P7_TC1-COD(2012)0309

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 509/2014.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно допълнителната оценка на Колумбия и Перу

Европейският парламент и Съветът признават, че е необходимо да се извърши допълнителна оценка на изпълнението на съответните критерии от Колумбия и Перу, преди Комисията да представи на Съвета препоръки за решения, с които се разрешава започването на преговори за сключване на споразумения за отмяна на визовия режим с тези страни.

Комисията поема ангажимент да извърши незабавно тази оценка и да я предаде на Европейския парламент и на Съвета във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент.

Европейският парламент и Съветът вземат предвид този ангажимент на Комисията.

Изявление на Комисията относно информирането на Европейския парламент

Комисията приветства приемането от Европейския парламент и Съвета на предложението ѝ за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001, което цели да актуализира приложенията със списъците с трети страни, чиито граждани подлежат на изискването за притежаване на виза или са освободени от него.

В съответствие с Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, и по-специално точка 23 от него, Комисията отново потвърждава ангажимента си да информира редовно Европейския парламент относно провеждането на преговорите за сключване на споразумения за отмяна на визовия режим вследствие на прехвърлянето на някои страни в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001. Комисията ще предоставя актуална информация на съответните органи в Европейския парламент най-малко два пъти годишно.

Правна информация - Политика за поверителност