Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0373/2013

Esitatud tekstid :

A7-0373/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.6
CRE 27/02/2014 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0169

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 37k
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I
P7_TA(2014)0169A7-0373/2013
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 27. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0650),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0371/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 5. veebruari 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7‑0373/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avalduse;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud
P7_TC1-COD(2012)0309

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 509/2014) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus Colombia ja Peruu täiendava hindamise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu tunnistavad, et tuleb täiendavalt hinnata Colombia ja Peruu vastavust asjaomastele kriteeriumidele, enne kui komisjon esitab nõukogule soovitused otsuse kohta alustada nende riikidega läbirääkimisi viisavabaduslepingute sõlmimiseks.

Komisjon lubab nimetatud hindamised viivitamata läbi viia ning esitada need Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad komisjoni lubaduse teadmiseks.

Komisjoni avaldus Euroopa Parlamendi teavitamise kohta

Komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament ja nõukogu on võtnud vastu komisjoni ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 539/2001, et ajakohastada selle lisasid, milles on loetletud riigid, kelle kodanikelt nõutakse viisat või kelle kodanikud on viisanõudest vabastatud.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelisi suhteid käsitleva 20. oktoobri 2010. aasta raamkokkuleppega, eriti selle artikliga 23, kordab komisjon oma lubadust teavitada Euroopa Parlamenti regulaarselt viisavabaduslepingute läbirääkimistest, mille aluseks on teatavate riikide kandmine määruse (EÜ) nr 539/2001 II lisasse. Komisjon esitab Euroopa Parlamendi vastavatele organitele ajakohastatud teabe vähemalt kaks korda aastas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika