Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0309(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0373/2013

Teksty złożone :

A7-0373/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/02/2014 - 10.6
CRE 27/02/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0169

Teksty przyjęte
PDF 287kWORD 43k
Czwartek, 27 lutego 2014 r. - Strasburg
Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I
P7_TA(2014)0169A7-0373/2013
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0650),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0371/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 5 lutego 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0373/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
P7_TC1-COD(2012)0309

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 509/2014.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie dodatkowej oceny Kolumbii i Peru

Parlament Europejski i Rada uznają potrzebę przeprowadzenia dodatkowej oceny spełnienia odnośnych kryteriów przez Kolumbię i Peru, zanim Komisja przedstawi Radzie zalecenia dotyczące decyzji upoważniających do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów o ruchu bezwizowym z tymi państwami.

Komisja zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do tej oceny oraz do jak najszybszego jej przekazania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Parlament Europejski i Rada przyjmują do wiadomości to zobowiązanie Komisji.

Oświadczenie Komisji w sprawie informowania Parlamentu Europejskiego

Komisja odnotowuje z zadowoleniem przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę jej wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 w celu dostosowania załączników zawierających wykazy państw trzecich, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu, oraz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z takiego wymogu.

Zgodnie z porozumieniem ramowym z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, a w szczególności jego pkt 23, Komisja potwierdza swoje zobowiązanie do systematycznego informowania Parlamentu Europejskiego o przebiegu negocjacji w sprawie umów o ruchu bezwizowym w następstwie przeniesienia wybranych państw do wykazu zawartego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Komisja będzie co najmniej dwa razy w roku przedstawiać właściwym organom Parlamentu Europejskiego aktualne informacje.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności