Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2595(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0219/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0170

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 53k
Torsdag den 27. februar 2014 - Strasbourg
Situationen i Ukraine
P7_TA(2014)0170RC-B7-0219/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine og navnlig til sin beslutning af 6. februar 2014 om situationen i Ukraine(1),

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2013 om udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine(2),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. december 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets ekstraordinære møde om Ukraine den 20. februar 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at flere hundrede tusinde mennesker, efter den ukrainske præsidents og regerings beslutning om ikke at undertegne associeringsaftalen, spontant gik på gaden i hele landet for at demonstrere til støtte for den europæiske integration; der henviser til, at demonstranter i Kijev på fredelig vis har besat Uafhængighedspladsen (Maidan Nezalezhnosti) med krav om omfattende politiske ændringer med henblik på at få regeringen til at revurdere sin beslutning;

B.  der henviser til, at myndighederne under præsident Janukovitj klart overtrådte loven ved at give sikkerhedsstyrkerne tilladelse til at anvende skarp ammunition mod demonstranterne og ved at indsætte snigskytter på tagene på og omkring Uafhængighedspladsen, der siden slutningen af november 2013 har været epicentret for demonstrationer mod regeringen og for Europa; der henviser til, at demonstranter og tilskuere blev henrettet på gaderne i Kijev, hvilket fremkaldte international vrede og fordømmelse;

C.  der henviser til, at tre udenrigsministre fra EU samtidig rejste til Kijev i et forsøg på at mægle mellem præsident Janukovitj og oppositionen for at finde en kompromisløsning; der henviser til, at det lykkedes dem at bringe parterne til enighed om en køreplan for en fredelig og demokratisk løsning på krisen; der henviser til, at Ruslands særlige udsending ligeledes har medvirket til at fremme aftalen, men ikke har medundertegnet den;

D.  der henviser til, at EU som følge heraf besluttede at indføre målrettede sanktioner, herunder indefrysning af aktiver og et visumforbud, rettet mod de ansvarlige for krænkelserne af menneskerettighederne, vold og overdreven magtanvendelse; der henviser til, at medlemsstaterne samtidig nåede til enighed om at suspendere eksportlicenser til udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og om at revurdere eksportlicenser til udstyr, der er omfattet af fælles holdning 2008/944/FUSP;

E.  der henviser til, at indbyggere i Lviv og Donetsk tog initiativ til at anvende henholdsvis det russiske og ukrainske sprog i deres dagligdag den 26. februar 2014 som et udtryk for solidaritet og enhed for hele landet;

F.  der henviser til, at det ukrainske parlament den 21. februar 2014 vedtog en resolution, der fordømte "anti-terroroperationer" og krævede, at sikkerhedsstyrkerne trak sig fra Kijevs centrum; der henviser til, at parlamentet derved demonstrerede sin vilje til at spille en central rolle og tage kontrol over situationen i landet; der henviser til, at parlamentet den efterfølgende dag stemte om og vedtog at afskedige præsident Janukovitj, vende tilbage til forfatningen fra 2004, udskrive valg i utide til afholdelse den 25. maj 2014 samt frigive tidligere premierminister Julia Timosjenko;

1.  hylder de personer, der kæmper og dør for europæiske værdier, og udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene og sin stærke fordømmelse af alle voldshandlinger og opfordrer alle ukrainske borgere til sammen med de politiske og civile ledere til at udvise størst mulig ansvarlighed i denne historiske stund for Ukraine;

2.  fordømmer på det kraftigste urostyrkernes – såsom Berkuts, snigskytters og andres – overdrevent brutale fremfærd, der førte til en dramatisk optrapning af volden; beklager dybt de dræbte og sårede på begge sider og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier; advarer om, at enhver yderligere eskalering af volden ville være katastrofal for den ukrainske nation og risikerer at underminere landets enhed og territoriale integritet; understreger, at det nu er af afgørende betydning, at alle parter udviser ansvarsbevidsthed, tilbageholdenhed og engagement med hensyn til at indgå i en inklusiv politisk dialog og undgå udenretslige gengældelseshandlinger; opfordrer alle politiske kræfter til at arbejde sammen på dette afgørende tidspunkt for Ukraine for at lette kompromisløsninger, tage klart afstand fra ekstremister og undgå provokationer og voldelige aktioner, der kan give næring til separatistiske bevægelser;

3.  påskønner den ansvarlige rolle, som det ukrainske parlament udviste ved at påtage sig sine fulde forfatningsmæssige opgaver og udfylde det politiske og institutionelle tomrum, der blev skabt ved regeringens tilbagetrædelse og parlamentets efterfølgende afskedigelse af præsidenten; bemærker de foranstaltninger, der er vedtaget af parlamentet hidtil, især med hensyn til en tilbagevenden til forfatningen fra 2004, beslutningen om at afholde et præsidentvalg den 25. maj 2014, beslutningen om at trække politi og sikkerhedsstyrker tilbage og løsladelsen af Julia Timosjenko fra fængslet; understreger, hvor vigtigt det er, at det ukrainske parlament og dets medlemmer fortsætter med at overholde retsstatsprincipperne;

4.  roser Ukraines borgere for det rolige magtskifte og den folkelige ukuelighed, de har udvist de seneste måneder, og understreger, at disse folkelige protester tjener som et eksempel og vil markere et vendepunkt i Ukraines historie; understreger, at denne demokratiske og folkelige sejr ikke bør ødelægges af hævntanker eller gengældelseshandlinger mod modstandere eller af interne politiske stridigheder; understreger, at de, der begik forbrydelser mod Ukraines borgere, og som misbrugte statens magt, bør stilles for uafhængige domstole; opfordrer til nedsættelse af en uafhængig kommission, som i tæt samarbejde med Europarådets internationale rådgivende panel og OSCE skal undersøge de menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted, siden demonstrationerne begyndte;

5.  støtter EU's -tilgang, som kombinerer intensiverede diplomatiske bestræbelser med målrettede sanktioner mod de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med politisk undertrykkelse; opfordrer til, at der iværksættes målrettede sanktioner som vedtaget af Udenrigsrådet, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre deres egen lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at stoppe strømmen af penge, der er tilegnet gennem underslæb, fra Ukraine og til at sikre tilbagelevering af stjålne aktiver deponeret i EU; mener, at en reel uafhængig undersøgelse af de forbrydelser, der er begået, bør indledes omgående, og at de målrettede sanktioner bør ophæves, så snart situationen i Ukraine forbedres, og undersøgelsen af de forbrydelser, der er begået, begynder at vise resultater; opfordrer til, at der foretages en efterforskning af det omfattende underslæb, som den afsatte præsident Janukovitjs venner og "familie" har begået med statens midler og aktiver, at deres aktiver fastfryses, mens man undersøger, hvordan de er blevet erhvervet, og hvor de er stjålet fra, og opfordrer til, at disse aktiver tilbageleveres af EU-medlemsstaternes regeringer;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og internationale humanitære organisationer til at yde hurtig, robust og direkte lægelig og humanitær bistand til alle ofrene;

7.  opfordrer alle parter og tredjelande til at respektere og støtte Ukraines enhed og territoriale integritet; opfordrer alle politiske kræfter i Ukraine og alle de involverede internationale aktører til at forpligte sig til at arbejde for territorial integritet og national enhed i Ukraine under hensyntagen til den kulturelle og lingvistiske sammensætning af landet og dets historie; opfordrer det ukrainske parlament og den kommende regering til at respektere mindretallenes rettigheder i landet og anvendelsen af russisk og andre mindretalssprog; opfordrer til vedtagelse af en ny lov i overensstemmelse med Ukraines forpligtelser i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog;

8.  erindrer om, at Ukraines nuværende grænser blev garanteret af USA, Den Russiske Føderation og Det Forenede Kongerige i Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier, da Ukraine gav afkald på atomvåben og tilsluttede sig traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT); minder Den Russiske Føderation om, at den sammen med de to ovennævnte lande i den samme traktat har forpligtet sig til at afstå fra økonomisk tvang med det formål at lade Ukraines udøvelse af de rettigheder, der ligger i dets suverænitet, være underlagt Den Russiske Føderations egne interesser og således sikre sig fordele af enhver art;

9.  understreger vigtigheden af ikke at tabe momentum for så vidt angår at få taget fat på de dybereliggende årsager til krisen og genoprette borgernes tillid til politik og institutionerne; mener endvidere, at dette kræver forfatningsmæssige og strukturelle reformer, der sigter mod at skabe et effektivt magtdelingssystem, en tættere forbindelse mellem politik og samfund, retsstaten, ansvarlighed og virkelig uafhængige og upartiske domstole og troværdige valg;

10.  glæder sig over konklusionerne fra Udenrigsrådets ekstraordinære møde den 20. februar 2014 og navnlig beslutningen om at indføre målrettede sanktioner, herunder indefrysning af aktiver og visumforbud rettet mod dem, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne, vold og overdreven magtanvendelse, og om at suspendere eksportlicenserne for udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse; påpeger den enorme indvirkning, disse sanktioner har haft på den offentlige opinion i Ukraine, og er af den opfattelse, at disse foranstaltninger burde have været truffet tidligere; mener imidlertid, at disse sanktioner bør fastholdes som led i EU's politik over for Ukraine under denne overgangsperiode;

11.  glæder sig over løsladelsen af tidligere premierminister Julia Timosjenko fra fængslet og udtrykker håb om, at hendes løsladelse vil symbolisere afslutningen på en selektiv og politisk motiveret retfærdighed i Ukraine; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle de demonstranter og politiske fanger, der er ulovligt tilbageholdt, frafald af alle anklager mod dem og politisk rehabilitering af dem;

12.  opfordrer indtrængende alle politiske kræfter til på dette kritiske tidspunkt i Ukraine at samarbejde hen imod en fredelig politisk overgang, en ambitiøs og bred reformdagsorden og en regering, der er orienteret mod europæiske standarder, for at opretholde landets enhed og territoriale integritet og lette kompromisløsninger for Ukraines fremtid; opfordrer de midlertidige myndigheder til at garantere alle demokratiske politiske kræfter demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder og til at undgå ethvert angreb på dem;

13.  understreger, at det er op til det ukrainske folk – og kun det – at træffe beslutning, uden udenlandsk indblanding, om dets lands geopolitiske orientering, og hvilke internationale aftaler og fællesskaber Ukraine bør tilslutte sig;

14.  fordømmer angrebet på og ødelæggelsen af det ukrainske kommunistpartis og andre partiers hovedkvarter og forsøgene på at forbyde det ukrainske kommunistparti;

15.  gentager, at associeringsaftalen/aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde er klar til at blive undertegnet af den nye regering så snart som muligt, og så snart den nye regering er parat;

16.  glæder sig over, at ét ud af de tre benchmarks, som Udenrigsrådet fastlagde i 2012, nemlig benchmarket om at gøre en ende på selektiv retfærdighed (herunder fængslingen af Julia Timosjenko), er blevet opfyldt, mens de resterende to om retfærdighed og valgsystemet, som også er protestbevægelsens krav, allerede er genstand for omfattende ændringer og reformer, der forhåbentligt snart vil blive afsluttet af den nye koalitionsregering og støttet af det nye parlamentariske flertal;

17.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med de ukrainske myndigheder med henblik på at finde måder til at opveje virkningerne af de gengældelsesforanstaltninger, som Rusland vedtog for at standse undertegnelsen af associeringsaftalen, og af eventuelle nye foranstaltninger; glæder sig over meddelelsen fra Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender og euroen, om, at EU er rede til at give en omfattende og ambitiøs finansiel hjælpepakke, som både er kortsigtet og langsigtet, når der er fastlagt en politisk løsning baseret på demokratiske principper, et tilsagn om reformer og udnævnelsen af en legitim regering; opfordrer Rusland til at indtage en konstruktiv holdning, således at der kan skabes de rette betingelser for, at Ukraine kan få gavn af bilaterale forbindelser med både EU og Rusland; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at tale til Rusland med én stemme til støtte for de europæiske ambitioner hos Ukraine og andre lande i det østlige partnerskab, der frit vælger at styrke deres forbindelser med EU;

18.  forventer, at Rådet og Kommissionen sammen med IMF og Verdensbanken snarest muligt vil vedtage kortsigtet finansiel bistand og en betalingsbalancemekanisme, og at de sammen med EBRD og EIB vedtager en langsigtet finansiel støttepakke for at bistå Ukraine med at tackle sin stadig mere forringede økonomiske og sociale situation og yde økonomisk støtte til at iværksætte de nødvendige dybdegående og omfattende reformer af den ukrainske økonomi; opfordrer til afholdelse af en international donorkonference så hurtigt som muligt; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at gøre bedst mulig brug af de midler, der er til rådighed for Ukraine under de eksisterende finansielle instrumenter, og til at overveje at stille yderligere midler til rådighed for Ukraine snarest muligt;

19.  anerkender, at den udbredte korruption på alle forvaltningsniveauer fortsat udgør en hæmsko for Ukraines udviklingspotentiale og underminerer borgernes tillid til deres egne institutioner; opfordrer derfor indtrængende den nye regering til at give bekæmpelse af korruption topprioritet i sit program og opfordrer EU til at støtte disse bestræbelser;

20.  understreger det presserende behov for at indføre et reelt uafhængigt og upartisk retssystem;

21.  opfordrer Rådet til at bemyndige Kommissionen til at fremskynde visumdialogen med Ukraine; understreger, at en hurtig færdiggørelse af visumliberaliseringsaftalen – med Moldova som forbillede – mellem EU og Ukraine er den bedste måde, hvorpå det ukrainske civilsamfunds forventninger og de ukrainske unges forventninger kan opfyldes; opfordrer i mellemtiden til øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige visumprocedurer på EU-plan og medlemsstatsplan sammen med styrket forskningssamarbejde, udvidede ungdomsudvekslinger og et øget udbud af studielegater;

22.  mener, at bestemmelserne i den vidtgående og brede frihandelsaftale ikke udgør kommercielle udfordringer for Den Russiske Føderation, og at associeringsaftalen ikke udgør en hindring for Ukraines gode forbindelser med dets østlige naboland; understreger, at manglende stabilitet i det fælles naboskabsområde hverken er i EU's eller Ruslands interesse; understreger, at anvendelsen af politisk, økonomisk eller andre former for tvang er i modstrid med Helsinkislutakten;

23.  noterer sig beslutningen om at afholde præsidentvalg den 25. maj 2014; understreger behovet for at sikre, at dette valg bliver frit og retfærdigt; opfordrer kraftigt det ukrainske parlament til at vedtage den nødvendige valglovgivning i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger, herunder en revideret lovgivning om finansiering af politiske partier, der løser problemerne identificeret af Greco og OSCE/ODIHR; opfordrer til, at det kommende valg kommer under international observation, og erklærer sig rede til selv at etablere en valgobservationsmission til dette formål gennem en talstærk valgobservationsmission fra Europa-Parlamentet; mener, at parlamentsvalget bør afholdes hurtigt efter præsidentvalget og inden udgangen af året; opfordrer Kommissionen, Europarådet og OSCE/ODIHR til at yde øget støtte i perioden forud for valget og en betydelig langsigtet valgovervågningsmission, således at præsidentvalget, der er planlagt til den 25. maj 2014, kan afholdes i overensstemmelse med de højeste standarder og bevirke et resultat, som alle kandidater kan acceptere; opfordrer til, at der bliver udsendt personale fra Europa-Parlamentet til at deltage i EU-delegationen i Kijev i en overgangsperiode op til valget;

24.  glæder sig over Rådets nylige anerkendelse af, at associeringsaftalen, herunder et vidtgående og bredt frihandelsområde, ikke udgør det endelige mål for samarbejdet mellem EU og Ukraine; påpeger, at EU er parat til at undertegne associeringsaftalen, herunder et vidtgående og bredt frihandelsområde, så snart den nuværende politiske krise er løst, og de nye ukrainske myndigheder er klar til et seriøst europæisk perspektiv; minder endvidere om, at artikel 49 i TEU henviser til alle europæiske stater, herunder Ukraine som kan ansøge om at blive medlem af Unionen, såfremt det overholder principperne om demokrati, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og minoritetsrettigheder og sikrer retsstaten;

25.  understreger vigtigheden af sikker, diversificeret og økonomisk overkommelig energiforsyning som et bærende element i den økonomiske, sociale og politiske overgangsproces og af at sikre en konkurrencedygtig og stærk økonomi for alle ukrainere; understreger i denne sammenhæng den strategiske rolle Energifællesskabet, som Ukraine udøver formandskabet for i 2014, spiller som den eneste traktat, der i øjeblikket forbinder Ukraine og Den Europæiske Union;

26.  giver udtryk for sin støtte til initiativet fra civilsamfundet og de partineutrale om at oprette en ”Maidan-platform” med sigte på at udvikle en strategi for at sætte en stopper for den endemiske korruption i Ukraine;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines fungerende præsident, regering og parlament, Europarådet og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0098.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0595.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik