Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2567(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0201/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0172

Přijaté texty
PDF 207kWORD 47k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Používání ozbrojených bezpilotních letounů
P7_TA(2014)0172RC-B7-0201/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi (2014/2567(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávy o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi, které předložil zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy dne 28. května 2010 a dne 13. září 2013 a zvláštní zpravodaj OSN pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v rámci boje proti terorismu dne 18. září 2013,

–  s ohledem na prohlášení o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi, které dne 13. srpna 2013 učinil generální tajemník OSN Pan Ki-mun,

–  s ohledem na slyšení o dopadech používání bezpilotních letounů na lidská práva konané dne 25. dubna 2013, které uspořádal parlamentní podvýbor pro lidská práva společně s podvýborem pro bezpečnost a obranu,

–  s ohledem na svou studii o dopadu používání bezpilotních letounů a robotů ve válečných konfliktech na lidská práva ze dne 3. května 2013,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. a 20. prosince 2013 o přípravě programu evropských dálkově řízených leteckých systémů (RPAS) příští generace s dlouhou dobou letu určených pro operace ve středních výškách,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v posledních deseti letech došlo k významnému nárůstu používání dálkově řízených letounů (RPAS, dále jen „bezpilotní letouny“) při exteritoriálních operacích, které mají za následek lidské oběti;

B.  vzhledem k tomu, že nelze stanovit počet osob z řad civilistů, které byly při útocích prováděných prostřednictvím bezpilotních letounů mimo deklarované oblasti konfliktů zabity či vážně zraněny nebo které si nesou v každodenním životě v jejich důsledku trauma;

C.  vzhledem k tomu, že objeví-li se nepodložená tvrzení o smrti civilistů v důsledku útoků prováděných prostřednictvím bezpilotních letounů, mají státy povinnost provést rychlé, nezávislé vyšetření, a jestliže se tato tvrzení prokáží, musí veřejně stanovit odpovědnost, potrestat odpovědné osoby a zajistit přístup k nápravě, včetně odškodnění rodin obětí;

D.  vzhledem k tomu, že se v čl. 51 odst. 2 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám stanoví, že „násilné činy nebo hrozby násilnými činy, jejichž základním cílem je terorizování civilního obyvatelstva, jsou zakázány“;

E.  vzhledem k tomu, že útoky, které bez vyhlášení války vede prostřednictvím bezpilotních letounů jeden stát na území jiného státu bez jeho souhlasu nebo souhlasu Bezpečnostní rady OSN, představují porušení mezinárodního práva a územní celistvosti a svrchovanosti této země;

F.  vzhledem k tomu, že mezinárodní právo v oblasti lidských práv zakazuje svévolné zabíjení v každé situaci; vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární právo zakazuje cílené zabíjení osob nacházejících se ve státech, které nevedou válku;

G.  vzhledem k tomu, že veškeré výdaje vyplývající z operací, které souvisí s vojenstvím nebo obranou jsou vyloučeny z financování z rozpočtu EU (čl. 41 odst. 2 SEU);

H.  vzhledem k tomu, že sedm členských států (Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Řecko a Španělsko) podepsalo s Evropskou obrannou agenturou předběžnou smlouvu, v níž ji pověřuje úkolem vypracovat studii týkající se společné výroby letounů s dlouhou dobou letu určených pro operace ve středních výškách, které by bylo možné používat k útokům na vojenské cíle nebo k vyhledávání lodí s přistěhovalci ve Středozemním moři, a zahájit tak práci na evropských bezpilotních letounech;

I.  vzhledem k tomu, že z finančních prostředků EU jsou v rámci výzkumu a vývoje podporovány studie se zaměřením na výrobu vojenských i civilních bezpilotních letounů, a vzhledem k tomu, že se plánuje v tomto pokračovat i v budoucnu;

1.  vyjadřuje vážné obavy v souvislosti s používáním bezpilotních letounů vybavených zbraněmi, aniž by pro to existoval mezinárodní právní rámec; naléhavě vyzývá EU, aby přijala odpovídající politické řešení na evropské i celosvětové úrovni, které bude v souladu s lidskými právy a mezinárodním humanitárním právem;

2.  vyzývá vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby:

   a) se postavily proti mimosoudnímu cílenému zabíjení a zakázaly je;
   b) zajistily, že se členské státy nebudou v souladu se svými právními závazky dopouštět nezákonného cíleného zabíjení ani umožňovat takovéto zabíjení jiným státům;
   c) zahrnuly bezpilotní letouny vybavené zbraněmi do příslušných evropských a mezinárodních systémů odzbrojování a kontroly zbraní;
   d) zakázaly vývoj, výrobu a používání plně autonomních zbraní, které umožňují vést útoky bez zásahu lidí;
   e) přijaly závazek, že v případech, kdy existuje odůvodněné podezření, že jednotlivec nebo subjekt spadající do jejich soudní příslušnosti může být spojován s nezákonným cíleným zabíjením v zahraničí, budou přijata patřičná opatření v souladu s jejich vnitřními nebo mezinárodními právními závazky;
   f) podpořily činnost a řídily se doporučeními zvláštního zpravodaje OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy a zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v rámci boje proti terorismu;

3.  naléhavě vyzývá Radu, aby přijala společný postoj EU týkající se používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi;

4.  vyzývá EU, aby prosazovala transparentnější a odpovědnější používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi ze strany třetích zemí na základě přijetí právního rámce upravujícího jejich používání a stanovení funkční odpovědnosti, a aby umožnila soudní přezkum útoků vedených prostřednictvím bezpilotních letounů a zajistila obětem nezákonných útoků vedených prostřednictvím bezpilotních letounů účinný přístup k nápravě;

5.  dále vyzývá Komisi k tomu, aby v budoucnu Parlament pravidelně a řádně informovala o všech případech, kdy jsou finanční prostředky EU využívány na projekty v oblasti výzkumu a vývoje související s výrobou bezpilotních letounů; vyzývá k provádění posouzení dopadu na lidská práva v případě dalších projektů zaměřených na vyvíjení bezpilotních letounů;

6.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, parlamentům členských států, zvláštnímu zpravodaji OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy, zvláštnímu zpravodaji OSN pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v rámci boje proti terorismu a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí