Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0201/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Antagna texter :

P7_TA(2014)0172

Antagna texter
PDF 115kWORD 40k
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg
Användningen av bestyckade drönare
P7_TA(2014)0172RC-B7-0201/2014

Europaparlamentets resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare (2014/2567(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rapporterna om användningen av bestyckade drönare av den 28 maj 2010 och den 13 september 2013 från FN:s särskilde rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar samt av den 18 september 2013 från FN:s särskilde rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 augusti 2013 från FN:s generalsekreterare, Ban Ki‑moon, om användningen av bestyckade drönare,

–  med beaktande av den utfrågning om hur användningen av drönare påverkar de mänskliga rättigheterna, som parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter och underutskott för säkerhet och försvar gemensamt organiserade den 25 april 2013,

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 19 och 20 december 2013 om förberedelser för ett program för nästa generations europeiska fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på medelhög höjd och med lång uthållighet,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen,

A.  Användningen av fjärrstyrda luftfartygssystem (nedan kallade drönare) i extraterritoriella dödliga operationer har ökat kraftigt under det senaste årtiondet.

B.  Ett okänt antal civila har dödats, allvarligt sårats eller traumatiserats i sina dagliga liv av drönarattacker i områden som inte förklarats vara konfliktzoner.

C.  I händelse av uppgifter om att civila ska ha dödats under drönarattacker är staterna skyldiga att genomföra en snabb, oberoende och opartisk utredning och, om anklagelserna visar sig stämma, gå vidare med att offentligt klarlägga ansvarsfrågan, bestraffa de skyldiga och ge möjlighet till rättslig prövning, inklusive ekonomisk ersättning till de drabbades familjer.

D.  I artikel 51.2 i tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna fastställs det att ˮvåldshandlingar eller hot om våld vars primära syfte är att sprida terror bland civilbefolkningen är förbjudnaˮ.

E.  En stats drönarattacker – utan krigsförklaring – på en annan stats territorium utan den senares eller FN:s säkerhetsråds samtycke innebär en kränkning av folkrätten och av den drabbade statens territoriella integritet och suveränitet.

F.  Enligt internationell humanitär rätt är godtyckligt dödande förbjudet i alla lägen, och internationell humanitär rätt tillåter inte riktat dödande av personer som befinner sig i icke-krigförande länder.

G.  Utgifter som är kopplade till operationer som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser står utanför EU:s budget (artikel 41.2 i EU-fördraget).

H.  Sju medlemsstater (Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland) har undertecknat en avsiktsförklaring med Europeiska försvarsbyrån och gett denna i uppgift att ta fram en studie om gemensam produktion av MALE-luftfartyg (medelhög höjd, lång uthållighet) som kan användas för att angripa militära mål eller övervaka migrantbåtar i Medelhavet. Detta innebär alltså startpunkten för ett europeiskt fjärrstyrt luftfartygssystem.

I.  Forsknings- och utvecklingsstudier i samband med konstruktionen av drönare, såväl militära som civila, har mottagit stöd i form av EU-medel, och detta stöd väntas fortsätta i framtiden.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över användningen av bestyckade drönare utanför den internationella rättsliga ramen. EU uppmanas eftertryckligen att utarbeta ett lämpligt politiskt svar på såväl europeisk som global nivå som respekterar människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

2.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik liksom medlemsstaterna och rådet att

   a) motsätta sig och förbjuda utomrättsligt, riktat dödande,
   b) se till att medlemsstaterna, i enlighet med sina rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga till olagligt riktat dödande eller underlättar för andra stater att göra sig skyldiga till sådant dödande,
   c) inkludera bestyckade drönare i de relevanta europeiska och internationella systemen för nedrustning och vapenkontroll,
   d) förbjuda utveckling, produktion och användning av helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker utan mänsklig medverkan,
   e) åta sig att, när det finns rimliga skäl att tro att en person eller enhet inom deras jurisdiktion kan ha koppling till ett olagligt riktat dödande utomlands, se till att åtgärder vidtas i enlighet med deras nationella och internationella rättsliga skyldigheter,
   f) stödja arbetet med och uppföljningen av rekommendationerna från FN:s särskilde rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och från FN:s särskilde rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att anta en gemensam ståndpunkt för EU i frågan om användningen av bestyckade drönare.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för ökad insyn och ansvarsskyldighet från tredjeländers sida vid användningen av bestyckade drönare med hänsyn till den rättsliga grunden för deras användning och till det operativa ansvaret, att möjliggöra rättsliga prövningar av drönarattacker och se till att offren för de olagliga drönarattackerna får effektiv tillgång till rättsmedel.

5.  Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att hålla parlamentet vederbörligen underrättat om användningen av EU-medel vid alla forsknings- och utvecklingsprojekt som rör konstruktion av drönare. Parlamentet vill se konsekvensbedömningar av de mänskliga rättigheterna i samband med framtida utvecklingsprojekt om drönare.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas parlament, FN:s särskilde rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, FN:s särskilde rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen, samt FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy