Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2990(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0187/2014

Внесени текстове :

B7-0187/2014

Разисквания :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0175

Приети текстове
PDF 328kWORD 76k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
P7_TA(2014)0175B7-0187/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (2013/2990(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз(2),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3, алинея първа, член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7–0344/2013),

—  като взе предвид декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население (приета с резолюция № 61/295 на Общото събрание на ООН на 13 септември 2007 г.)(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал(4),

—  като взе предвид доклада на Световната банка от 14 март 2012 г., озаглавен „Справедливост за горите: подобряване на усилията на наказателното правосъдие за борба с незаконната сеч“(5),

—  като взе предвид доклада на „Хюман райтс уоч“ от 16 юли 2013 г., озаглавен „Тъмната страна на зеления растеж: въздействие върху правата на човека на слабото управление на горския сектор в Индонезия“(6),

—  като взе предвид подписаното на 9 ноември 2009 г. Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна,

—  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 30 септември 2013 г. правителството на Индонезия и ЕС подписаха споразумение за доброволно партньорство (СДП) относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (FLEGT), като потвърдиха своя взаимен ангажимент да гарантират, че навлизащият в ЕС дървен материал се произвежда, добива и превозва по законен начин;

Б.  като има предвид, че СДП имат за цел да изкоренят незаконната сеч, да подобрят управлението на горите и в крайна сметка да доведат до устойчиво управление на горите, както и до подпомагане на усилията в световен мащаб за спиране на обезлесяването и деградацията на горите;

В.  като има предвид, че СДП имат за цел да насърчават системни промени в горския сектор, като възнаграждават усилията на добросъвестните оператори, които придобиват дървен материал от законни и надеждни източници, и да ги защитят от нелоялна конкуренция;

Г.  като има предвид, че в Индонезия се намира третата по големина област с тропически гори в световен мащаб след Амазонка и басейна на р. Конго, но че тя също така е значителен източник на парникови газове основно в резултат на широкомащабната конверсия на нейните тропически гори и богатите на въглерод торфища с цел други начини на използване на земята, като например производство на палмово масло и хартия;

Д.  като има предвид, че през периода 2009 – 2011 г. Индонезия е изгубила най-малко 1 240 000 хектара гори;

Е.  като има предвид, че само 10% от стойността на износа на дървен материал и продукти от дървен материал от Индонезия понастоящем са предназначени за ЕС, докато по-голямата част от износа е насочена към азиатските страни, като това превръща СДП във важен инструмент за определяне на стандарти за цялата дърводобивна промишленост на Индонезия;

Ж.  като има предвид, че в горския сектор на Индонезия съществува висока степен на риск от изпиране на пари и данъчни измами според Интерпол и проучване на Световната банка от 2012 г.;

З.  като има предвид, че според „Хюман райтс уоч“ корупцията, данъчните измами и изпирането на пари в горския сектор са стрували на страната 7 милиарда щатски долара през периода 2007 – 2011 г.; като има предвид, че заместник-председателят на индонезийската комисия за изкореняване на корупцията (KPK) описва горския сектор като „източник на неизчерпаема корупция“(7); като има предвид, че при все това Индонезия постигна значителен напредък през последните години по отношение на преследването на финансови престъпления, както това беше доказано от присъда на Върховния съд за укриване на данъци на производителя на палмово масло Азиатска група Агри през декември 2012 г.;

И.  като има предвид, че и двете страни трябва да се договорят относно индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (СОЗДМ)/Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), за да може дървеният материал и продуктите от дървен материал от Индонезия, обхванати от СДП, да навлязат на пазара на ЕС като дървен материал, обхванат от разрешително за FLEGT, който автоматично се разглежда като законен съгласно разпоредбите на Регламента на ЕС относно дървения материал(8),

Й.  като има предвид, че индонезийската СОЗДМ понастоящем е в процес на преразглеждане с цел привеждането ѝ в съответствие с изискванията на СДП;

К.  като има предвид, че на Комисията са възложени правомощия съгласно Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност(9) с цел приемане на подробни изисквания за издаване на разрешителни FLEGT и за изменение на списъка на държавите партньори и определените от тях лицензиращи органи, посочени в приложение І към този регламент;

Л.  като има предвид, че на 6 май 2013 г. Конституционният съд на Индонезия постанови, че горите, принадлежащи по силата на обичайното право на коренното население, не следва да бъдат класифицирани като спадащи към „държавния горски фонд“, с което положи основите за едно по-широко признаване на правата на коренното население на архипелага;

1.  Приветства огромното доброволно усилие на Индонезия за разрешаване на проблема със силно разпространената незаконна сеч и свързаната с нея търговия, като развие своята СОЗДМ посредством процес, включващ множество заинтересовани страни, и по-специално постигнатия през последните месеци значителен напредък; при все това продължава да изразява загриженост относно определени проблеми; припомня, че с цел официално издаване на разрешителни FLEGT СОЗДМ трябва да бъде оперативна с оглед на постигането на целите на СДП;

2.  Приветства резултатите от преговорите по Споразумението за доброволно партньорство между ЕС и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за ЕС; отново заявява подкрепата си за сключването на СДП и готовността си да подкрепи успешното му прилагане;

3.  Отбелязва, че по-голямата част от въпросните източници на дървен материал в страната все още не са сертифицирани от СОЗДМ и че големи обеми непроверен дървен материал от изсичане на гори навлизат във веригата на доставки;

4.  Подчертава колко е важно да се разшири обхватът на схемата на СОЗДМ, включително одитирането, за да се включат всички области на производство на дървен материал и всеки етап от веригата на доставки, както и да се гарантира, че дървеният материал с доказан законен произход се отделя от този с недоказан произход, така че последният да не навлиза във веригата на доставки на СОЗДМ;

5.  Счита въпросът за конверсията на горите за продължаващ проблем на системата на Индонезия за управление на използването на земята; изразява съжаление относно факта, че понастоящем СОЗДМ не одитира процеса, чрез който концесиите за конверсия на горите се предоставят на предприятията, особено по отношение на приключването на оценките на въздействието върху околната среда и на спазването на ограниченията, наложени като част от процеса на получаване на разрешително за конверсия на горите;

6.  Отбелязва, че действащата СОЗДМ води до сертифициране на операции с дървен материал като законни дори когато исковете относно правата на коренното население и на местните общности във връзка с използването на земята не са били уредени и/или не е било платено подходящо обезщетение, ако е необходимо; призовава Комисията настоятелно да призове правителството на Индонезия да гарантира, че при проверката на законността се отчитат правата на традиционните общности на гори, свободното, предварително и информирано съгласие на коренното население и на местните общности, както и обезщетенията за загуба на достъп до горски земи, ако е необходимо, и че на проверяващите органи е предоставен мандат да оценяват дали предприятията са спазили местните права за използване на земята и дали земята е била преотредена законосъобразно;

7.  Насърчава правителството на Индонезия да гарантира, че процесът на сертифициране не дискриминира малките и средните предприятия;

8.  Призовава Комисията настоятелно да призове правителството на Индонезия да даде гаранции, че:

   всички източници на дървен материал и техните пълни вериги на попечителство са одитирани, включително проверка на това, че дърводобивните предприятия са имали правото да добиват на първо място,
   сертифицираният и несертифицираният дървен материал и продукти от дървен материал се държат отделно,
   конверсията на естествени гори е сведена до минимум и законният произход на дървения материал от области, подлежащи на конверсия, е проверен, включително съществуването на оценка на въздействието върху околната среда и/или спазване на условията в нея, които регламентират използването на земята, отдадена на концесия;

9.  Призовава правителството на Индонезия, с оглед на повишаването на надеждността на страната при издаването на разрешителни FLEGT да допълни проверката на законността съгласно СОЗДМ с решителни действия за борба с финансовите престъпления, свързани с горския сектор, като например изпирането на пари и данъчните измами;

10.  Призовава правителството на Индонезия да предприеме последващи действия във връзка със своето неотдавнашно решение за правоприлагане на данъчното законодателство и да изиска документация, която разкрива, че дружествата, изнасящи дървен материал, спазват изцяло данъчното законодателство и законодателството за борба с изпирането на пари на Индонезия от 2010 г.;

11.  Приветства инициативата на правителството на Индонезия за единна карта с цел да се увеличи публичният достъп до актуални и прозрачни данни и карти, без които доброто управление на горите в Индонезия е възпрепятствано от непоследователни и многобройни тълкувания на законодателството и конфликти с местните и коренните общности; подчертава факта, че независимите наблюдатели на горите трябва да имат достъп до такава основна информация, за да изпълняват надеждно своята роля, и че карти за концесии, планове на добив и информация за разрешителни следва да бъдат включени в публичен регистър; призовава правителството на Индонезия да ускори инициативата за единна карта и да публикува нейна първа версия, включително съответна информация, свързана с искове за разрешителни за горски дейности и използване на земята;

12.  Призовава Комисията, чрез участието си в Съвместния комитет за прилагане на споразумението, да гарантира, че рискът от измами и корупция е разгледан в съществена степен, включително чрез изготвянето на основан на риска план за контролиране на измамите;

13.  Потвърждава, че проверката на законността на дървения материал разчита почти изцяло на резултатите от одиторите и независимия мониторинг; приветства СОЗДМ за нейната официална роля по отношение на независимия мониторинг от страна на гражданското общество; при все това отбелязва, че капацитетът на мрежите за независим мониторинг е все още силно ограничен по отношение на човешките и финансовите ресурси;

14.  Призовава Комисията настоятелно да призове правителството на Индонезия да гарантира, че одиторите и проверяващите органи, както и независимите наблюдатели на горите получават подходящо финансиране и обучение, така че да могат да извършват редовен мониторинг на място, проверки на място и одити;

15.  Приветства усилията, положени от правителството на Индонезия, да засили ролята на създадената горска полиция; при все това отбелязва, че Министерството на горското стопанство на Индонезия следва допълнително да подобри своята политика за мониторинг, включване в каталог и предприемане на последващи действия във връзка със случаи на незаконна сеч; подчертава, че е изключително важно дружествата, за които се установи, че извършват незаконни дейности, да бъдат докладвани пред правоприлагащите органи;

16.  Призовава Комисията настоятелно да призове правителството на Индонезия да гарантира, че във връзка с докладите от независимия мониторинг, които сигнализират за нарушения на съответното законодателство, се предприемат подходящи мерки и че съответните органи предприемат ефективни и разубеждаващи правоприлагащи действия при установяване на нарушения на въпросното законодателство;

17.  Подчертава факта, че независимият мониторинг и спазването на правата на коренното население и местните общности са изключително важни фактори за осигуряването на надеждност на СОЗДМ; следователно подчертава, че е важно този ангажимент да продължи, да се засили прозрачността по отношение на други заинтересовани страни от гражданското общество, независимият мониторинг от страна на гражданското общество да се извършва без насилие, заплахи или каквато и да е форма на злоупотреба, като посочените явления се преследват строго в случай на възникването им;

18.  Призовава Комисията настоятелно да призове правителството на Индонезия да гарантира:

   продължаване и засилване на участието на заинтересованите страни в прилагането и привеждането в действие на СОЗДМ,
   извършване на независимия мониторинг от гражданското общество без насилие, заплахи или каквато и да е форма на злоупотреба, както и строго преследване на посочените явления в случай на възникването им,
   получаване на свободно, предварително и информирано съгласие на коренното население и на местните общности във всички случаи и изплащане на справедливо обезщетение, по целесъобразност, за загуба на достъп до горски земи, които са от жизненоважно значение за техния поминък, като неподлежащо на преговори условие за издаване на разрешителни FLEGT,
   нестатичност на одитните изисквания на СОЗДМ, като те подлежат на периодичен преглед от страна на заинтересованите страни в Индонезия с цел постоянното им усъвършенстване;

19.  Призовава Комисията да гарантира, че констатациите на решението на Конституционния съд на Индонезия от 6 май 2013 г. са надлежно отчетени при преразглеждането на СОЗДМ;

20.  Призовава Комисията да съдейства на правителството на Индонезия във връзка с изискваните от него усилия и да гарантира равнопоставеност на регионално равнище, като уважи искането на правителството на Индонезия регионът на Сарауак да бъде включен в преговорите за СДП между ЕС и Малайзия;

21.  Съзнава, че някои искания, съдържащи се в настоящата резолюция, надвишават критериите, установени в приложение 8 към СДП във връзка с одобряването на системата на разрешителни; призовава Комисията да гарантира постигането на напредък по удовлетворяването на тези допълнителни искания, които Парламентът счита за важни, и отново да докладва пред последния относно въпросния напредък преди одобряването на системата на разрешителни;

22.  Призовава Комисията да докладва редовно пред Парламента относно напредъка, постигнат при прилагането на СДП, и по-специално относно това как горепосочените проблеми са били и ще бъдат решени;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Индонезия.

(1) Документ на Съвета 11767/1/2013.
(2) Документ на Съвета 11769/1/2013.
(3) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(4) OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.
(5) Световна банка, Справедливост за горите: подобряване на усилията на наказателното правосъдие за борба с незаконната сеч, 2012 г., стр. 5 – 10, http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
(6) „Хюман райтс уоч“, Тъмната страна на зеления растеж: въздействие върху правата на човека на слабото управление на горския сектор в Индонезия, 2013 г., http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf
(7) Онлайн новини на Ройтерс, 17 септември 2010 г., „Подкупи биха могли да изложат на опасност сделките на Индонезия в областта на климата“, http://www.reuters.com/article/2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917
(8) Регламент (ЕС) № 995/2010.
(9) OВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност