Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2990(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0187/2014

Předložené texty :

B7-0187/2014

Rozpravy :

PV 26/02/2014 - 18
CRE 26/02/2014 - 18

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0175

Přijaté texty
PDF 309kWORD 73k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU
P7_TA(2014)0175B7-0187/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unieEe (2013/2990(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie(1),

–  s ohledem na dobrovolnou dohodu o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie(2),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 prvním pododstavcem, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0344/2013),

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původního obyvatelstva (přijatou rezolucí Valného shromáždění č. 61/295 dne 13. září 2007)(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky(4),

–  s ohledem na zprávu Světové banky ze dne 14. března 2012 nazvanou „Spravedlnost pro lesy: zvýšit úsilí v oblasti trestního práva proti nezákonné těžbě dřeva(5),

–  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 16. července 2013 nazvanou „Odvrácená strana ekologického růstu. Dopady slabé správy v lesním hospodářství v Indonésii na lidská práva(6),

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé podepsanou dne 9. listopadu 2009,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 30. září 2013 podepsaly indonéská vláda a EU dobrovolnou dohodu o partnerství o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU (FLEGT), v níž obě strany potvrdily, že budou společně usilovat o to, aby dřevo vstupující na území EU bylo vyráběno, těženo a přepravováno legálně;

B.  vzhledem k tomu, že cílem dobrovolných dohod o partnerství je zastavit nezákonnou těžbu dřeva, zlepšit správu lesů a v konečném důsledku zajistit udržitelné lesní hospodářství, jakož i podporovat celosvětové úsilí o zastavení odlesňování a zhoršování stavu lesů;

C.  vzhledem k tomu, že dobrovolné dohody o partnerství mají podporovat systémové změny v odvětví lesnictví, odměňovat ty, kteří svědomitě získávají dřevo z legálních a spolehlivých zdrojů, a chránit je před nekalou konkurencí;

D.  vzhledem k tomu, že na území Indonésie se po Amazonii a Konžské pánvi nachází třetí největší oblast deštných pralesů na světě, nicméně Indonésie je zároveň významným emitentem skleníkových plynů, zejména z důvodu rozsáhlé přeměny svých deštných pralesů a na uhlík bohatých rašelinišť k jiným účelům, jako je například výroba palmového oleje a papíru;

E.  vzhledem k tomu, že v Indonésii zmizelo v letech 2009 až 2011 téměř 1 240 000 hektarů lesa;

F.  vzhledem k tomu, že do EU směřuje v současné době pouze 10 % hodnoty indonéského dřeva a dřevařských výrobků, zatímco většina vývozu míří do asijských zemí, což činí z dobrovolné dohody o partnerství důležitý faktor pro stanovení standardů pro celý indonéský dřevařský průmysl;

G.  vzhledem k tomu, že podle Interpolu a studie Světové banky z roku 2012 existuje v odvětví lesnictví v Indonésii velké riziko praní špinavých peněz a daňových úniků;

H.  vzhledem k tomu, že podle organizace Human Rights Watch stály korupce, daňové úniky a praní špinavých peněz v odvětví lesnictví Indonésii v letech 2007 až 2011 až 7 miliard USD; vzhledem k tomu, že místopředseda indonéské protikorupční komise (KPK) označil odvětví lesního hospodářství za „zdroj neomezené korupce“(7); vzhledem k tomu, že Indonésie přesto dosáhla v posledních letech významného pokroku při stíhání finanční trestné činnosti, dokladem čehož je odsuzující rozsudek nad výrobcem palmového oleje Asian Agri Group pro daňový únik vynesený Nejvyšším soudem v prosinci 2012;

I.  vzhledem k tomu, že obě strany se musí dohodnout na indonéském Systému zajištění zákonnosti dřeva (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK), aby dřevo a dřevařské výrobky z Indonésie, na něž se vztahuje dobrovolná dohoda o partnerství, mohly vstupovat na trh EU jako dřevo s licencí FLEGT, které je podle nařízení EU o dřevu a dřevařských výrobcích(8) automaticky považováno za legální;

J.  vzhledem k tomu, že indonéský systém SVLK nyní prochází revizí s cílem vyhovět požadavkům dobrovolné dohody o partnerství;

K.  vzhledem k tomu, že podle nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství(9) je Komise zmocněna přijmout podrobné požadavky pro udělování licencí FLEGT a pozměnit seznam partnerských zemí a jejich určených licenčních orgánů uvedených v příloze I tohoto nařízení;

L.  vzhledem k tomu, že indonéský ústavní soud vydal dne 6. května 2013 rozhodnutí, podle kterého by tradiční lesy původních obyvatel neměly být klasifikovány jako „státní lesy“, čímž se napomůže širšímu uznání práv původních obyvatel na souostroví;

1.  vyjadřuje Indonésii uznání za to, že dobrovolně vyvíjí obrovské úsilí o zastavení bující nezákonné těžby dřeva a obchodu s touto těžbou spojeného, a to vytvářením systému SVLK se zapojením více zúčastněných stran, a uznává zejména významný pokrok, jehož dosáhla v uplynulých měsících; zůstává však znepokojen určitými problémy; připomíná, že za účelem dosažení cílů dobrovolné dohody o partnerství mohou být licence FLEGT formálně vydávány teprve poté, co bude systém SVLK provozuschopný;

2.  vítá výsledek jednání o dobrovolné dohodě o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie; znovu vyjadřuje svou podporu uzavření této dohody a svou ochotu přispět k jejímu úspěšnému provádění;

3.  konstatuje, že většina příslušných zdrojů dřeva v zemi zatím nebyla systémem SVLK certifikována a že do dodavatelského řetězce vstupuje velké množství neověřeného dřeva pocházejícího z odlesňování;

4.  zdůrazňuje, že je důležité, aby se systém SVLK, včetně auditu, rozšířil na všechny oblasti produkce dřeva a na všechny stupně dodavatelského řetězce s cílem zajistit, aby bylo ověřené zákonně vytěžené dřevo odděleno od neověřeného dřeva, jež by tak nemohlo vstupovat do dodavatelských řetězců SVLK;

5.  považuje otázku přeměny lesů za trvající problém indonéského systému územního řízení; lituje skutečnosti, že systém SVLK v současnosti neprovádí audit procesu, jehož prostřednictvím jsou podnikům udíleny koncese na přeměnu lesních ploch, zejména pokud jde o dokončování hodnocení dopadu na životní prostředí (AMDAL) a dodržování omezení stanovených v rámci udílení povolení k přeměně lesa (IPK);

6.  konstatuje, že stávající systém SVLK vede k tomu, že je těžba dřeva certifikována jako zákonná, i když nebyly vyřešeny spory s původními obyvateli a místními komunitami ohledně práv na využívání půdy a nebylo případně vyplaceno řádné odškodnění; vyzývá Komisi, aby vyvíjela tlak na indonéskou vládu s cílem zajistit, že při ověřování legality budou řádně zohledňována práva tradičních komunit na lesy, svobodné udělení předchozího a informovaného souhlasu původních obyvatel a místních komunit a jejich případné odškodnění za ztrátu přístupu k lesní půdě a že ověřovací orgány budou mít mandát k posouzení toho, zda podniky dodržují práva místních obyvatel na využívání půdy a zda byla půda předmětem oficiálního oznámení;

7.  vybízí indonéskou vládu, aby zajistila, že proces certifikace nebude diskriminovat malé a střední podniky;

8.  vyzývá Komisi, aby se snažila indonéskou vládu přimět k tomu, aby poskytla ujištění, že:

   veškeré zdroje dřeva a jejich úplné dodavatelské řetězce podléhají auditům, jejichž součástí je i ověřování toho, zda dřevařské podniky vůbec mají právo těžit,
   je odděleno certifikované a necertifikované dřevo a dřevařské výrobky,
   přeměna pralesů je omezena na minimum a ověřuje se zákonný původ dřeva z přeměněných oblastí, včetně toho, zda bylo provedeno hodnocení dopadu na životní prostředí, případně zda byla dodržena ustanovení týkající se využívání půdy v rámci koncese;

9.  vyzývá indonéskou vládu, aby za účelem posílení důvěryhodnosti země při vydávání licencí FLEGT doplnila ověřování legality v rámci systému SVLK o rozhodná opatření proti finanční trestní činnosti v odvětví lesního hospodářství, jako je praní špinavých peněz a daňové podvody;

10.  vyzývá indonéskou vládu, aby navázala na své nedávné rozhodnutí uplatňovat daňové zákony a požadovat doklady o tom, že společnosti vyvážející dřevo plně dodržují indonéské daňové předpisy a zákon proti praní špinavých peněz z roku 2010;

11.  vítá iniciativu indonéské vlády „jedna mapa“, která má rozšířit přístup veřejnosti k aktuálním a transparentním údajům a mapám, bez nichž by nebylo možné řádné řízení lesů v Indonésii kvůli nejednotnému výkladu zákonů a kvůli konfliktům s místním a původním obyvatelstvem; zdůrazňuje skutečnost, že nezávislí pozorovatelé lesů musí mít přístup k těmto základním informacím, mají-li věrohodně plnit svou úlohu, a že mapy koncesí, plány těžby a informace o povoleních by měly být k dispozici ve veřejné evidenci; vyzývá indonéskou vládu, aby iniciativu „jedna mapa“ urychlila a uveřejnila její první verzi, včetně relevantních informací o lesních licencích a sporech o využívání půdy;

12.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím své účasti ve Společném výboru pro provádění dohody zajistila, že bude zásadním způsobem řešeno riziko podvodů a korupce, mimo jiné formou vypracování plánu proti podvodům založeného na rizicích;

13.  uznává, že ověřování zákonnosti dřeva závisí téměř výhradně na kvalitě práce auditorů a subjektů provádějících nezávislé pozorování; vyjadřuje uznání systému SVLK za jeho oficiální úlohu v souvislosti s nezávislým pozorováním ze strany občanské společnosti; konstatuje nicméně, že kapacita sítí nezávislého pozorování je stále obrovsky omezena co do lidských i finančních zdrojů;

14.  vyzývá Komisi, aby naléhala na indonéskou vládu s cílem zajistit, že auditoři, ověřovací orgány a nezávislí pozorovatelé lesů obdrží dostatečné financování a odbornou přípravu, aby mohli provádět pravidelná pozorování na místě, namátkové kontroly a audity;

15.  vítá úsilí indonéské vlády o posílení úlohy lesní policie; konstatuje však, že indonéské ministerstvo lesního hospodářství by mělo dále zlepšit svůj postup pro pozorování, katalogizaci a následná opatření přijímaná v případě nezákonné těžby; zdůrazňuje, že je maximálně důležité, aby byly donucovacím orgánům hlášeny společnosti, u kterých se zjistí, že svou činnost provozují nezákonně;

16.  vyzývá Komisi, aby naléhala na indonéskou vládu s cílem zajistit, že bude přiměřeně reagováno na zprávy nezávislých pozorovatelů hlásících porušování příslušných předpisů a že budou příslušné orgány přijímat efektivní a odrazující opatření, pokud budou takováto porušení zaznamenána;

17.  zdůrazňuje skutečnost, že nezávislé pozorování a dodržování práv původních obyvatel a místních komunit jsou klíčovými faktory, které dodají systému SVLK důvěryhodnost; zdůrazňuje proto, že je důležité, aby tato snaha pokračovala, zvýšila se transparentnost vůči ostatním představitelům občanské společnosti, nezávislé pozorování ze strany občanské společnosti probíhalo bez násilí, hrozeb a veškeré formy nátlaku a aby veškeré případy takového jednání byly důsledně stíhány, pokud se vyskytnou;

18.  vyzývá Komisi, aby se snažila indonéskou vládu přimět k tomu, aby zajistila, že:

   bude zachována a rozšířena účast zúčastněných stran na provádění a praktickém provozu systému SVLK;
   nezávislé pozorování ze strany občanské společnosti bude probíhat bez násilí, vyhrožování a jakýchkoli jiných forem nátlaku, přičemž případy takového jednání budou důsledně stíhány, pokud se vyskytnou,
   nezbytnou podmínkou udělení licence FLEGT bude, že původní obyvatelé a místní komunity ve všech případech svobodně udělí svůj předchozí a informovaný souhlas a bude jim případně vyplaceno spravedlivé odškodnění za ztrátu přístupu k lesní půdě, kterou nezbytně potřebují ke svému životu,
   požadavky na audit systému SLVK nebudou statické, nýbrž předmětem pravidelných přezkumů prováděných indonéskými zúčastněnými stranami za účelem jejich neustálého zdokonalování;

19.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že zjištění obsažená v rozhodnutí indonéského ústavního soudu ze dne 6. května 2013 budou řádně zohledněna při revizi systému SVLK;

20.  vyzývá Komisi, aby napomáhala při plnění požadavků indonéské vlády a zajistila rovné podmínky v regionu tím, že vyhoví žádosti indonéské vlády o zahrnutí Sarawaku do jednání o dobrovolné dohodě o partnerství mezi EU a Malajsií;

21.  je si vědom toho, že některé požadavky týkající se schválení systému vydávání licencí obsažené v tomto usnesení jdou nad rámec kritérií uvedených v příloze 8 dobrovolné dohody o partnerství; vyzývá Komisi, aby zajistila, že dojde k pokroku při plnění těchto dodatečných požadavků, které Parlament považuje za důležité, a aby jej o tomto pokroku informovala předtím, než bude schválen systém licencí;

22.  vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o pokroku při provádění dobrovolné dohody o partnerství, zejména o tom, jak byly a budou řešeny výše uvedené problémy;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Indonésie.

(1) Dokument Rady 11767/1/2013.
(2) Dokument Rady 11769/1/2013.
(3) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(4) Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.
(5) Světová banka, Spravedlnost pro lesy: zvýšit úsilí v oblasti trestního práva proti nezákonné těžbě dřeva (Justice for forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging), 2012, s. 5–10, http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
(6) Human Rights Watch, Odvrácená strana ekologického růstu. Dopady slabé správy v lesním hospodářství v Indonésii na lidská práva (The dark side of green growth: Human rights impacts of weak governance in Indonesia’s forestry sector), 2013, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf
(7) Reuters Online News, 17. září 2010, „Graft could jeopardise Indonesia’s climate deals“, http://www.reuters.com/article/2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917
(8) Nařízení (EU) č. 995/2010.
(9) Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí