Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0207/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.13

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0176

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 40k
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
Olukord Venezuelas
P7_TA(2014)0176RC-B7-0207/2014

Euroopa Parlamendi 27. veebruari 2014. aasta resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2014/2600(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eelkõige 24. mai 2007. aasta resolutsiooni telekanali Radio Caracas TV juhtumi kohta Venezuelas(1), 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valimisõiguse äravõtmise juhtumite kohta Venezuelas(2), 7. mai 2009. aasta resolutsiooni Manuel Rosalese juhtumi kohta Venezuelas(3), 11. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Venezuela kohta(4), 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni Venezuela, eelkõige Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta(5) ning 24. mai 2012. aasta resolutsiooni Venezuela võimaliku väljaastumise kohta Ameerika Inimõiguste Komisjonist(6),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 14. veebruari 2014. aasta avaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 21. veebruari 2014. aasta avaldust Venezuela rahutuste kohta,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades Venezuelas praegu valitseva olukorra tõsidust; arvestades, et alates 12. veebruarist 2014 on üliõpilaste eestvedamisel kogu Venezuelas toimunud rahumeelsed meeleavaldused, mis on viinud surmava vägivallani, mille tagajärjel on hukkunud vähemalt 13 inimest, üle 70 on saanud vigastada ja sajad inimesed on vahistatud; arvestades, et üliõpilaste nõudmised on seotud president Maduro valitsuse suutmatusega lahendada kõrge inflatsiooni, kuritegevuse ja esmatarbekaupade nappuse probleeme, samuti süveneva korruptsiooniga ja meedia ja demokraatliku opositsiooni hirmutamisega; arvestades, et valitsus on süüdistanud defitsiidis „sabotööre” ja „korrumpeerunud kasuminäljas ärimehi”; arvestades, et Venezuela on riik, millel on Ladina-Ameerika suurimad energiavarud;

B.  arvestades, et viimaste päevade jooksul ei ole meeleavaldajate arv vähenenud, vaid hoopis suureneb, ning ametivõimude ja ebaseaduslike relvarühmituste toimepandud brutaalse mahasurumistegevuse tagajärjel kasvab hukkunute, vigastatute ja vahistatute arv;

C.  arvestades, et poliitilised pinged ja polariseerumine Venezuelas süvenevad; arvestades, et rahu ja tasakaalukuse säilitamisele kaasaaitamise asemel on Venezuela võimud ähvardanud „relvastatud revolutsiooniga”;

D.  arvestades repressioone üliõpilaste, ajakirjanike, opositsioonijuhtide ja rahumeelsete kodanikuühiskonna aktivistide vastu, keda kiusatakse taga ja jäetakse ilma vabadusest;

E.  arvestades, et vägivaldsed ja kontrollimatud valitsusmeelsed relvarühmitused on Venezuelas pikka aega karistamatult tegutsenud; arvestades, et opositsioon on süüdistanud neid rühmitusi vägivalla õhutamises rahumeelsete meeleavalduste ajal, mis on põhjustanud surmajuhtumeid ja mitmeid vigastusi; arvestades, et Venezuela valitsus ei ole veel neid juhtumeid selgitanud;

F.  arvestades, et meedia suhtes rakendatakse tsensuuri ja ähvardamist ning paljusid ajakirjanikke on pekstud või vahistatud või on nende tööga seotud materjalid hävitatud;

G.  arvestades, et sõnavabadus ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalemise õigus on demokraatia põhielemendid, ning arvestades, et võrdõiguslikkus ja õiglus kõikide jaoks ei saa eksisteerida ilma põhivabadusteta ja kõikide kodanike õiguste austamiseta; arvestades, et Venezuela põhiseaduses on sätestatud kodanike rahumeelse kogunemise, ühinemise ja meeleavaldamise õigus; arvestades, et riigiasutused peavad kaitsma oma kodanike põhiõigusi ning tagama nende julgeoleku ja elu ilma neid piiramata;

H.  arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste austamine, konstruktiivne ja lugupidav dialoog ning sallivus saaksid riigi praegusest tõsisest kriisist välja tuua ning aidata nii tulevasi probleeme ennetada;

1.  mõistab hukka kõik vägivallaaktid ja traagilise inimelude kaotuse 12. veebruaril 2014 ja sellele järgnenud päevadel toimunud rahumeelsete meeleavalduste ajal ning avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.  väljendab tugevat solidaarsust Venezuela rahvaga ja muret selle üle, et uued protestid võivad viia järjekordsete vägivallaaktideni, mis ainult süvendaks lõhet valitsuse ja opositsiooni seisukohtade vahel ja polariseeriks veelgi enam Venezuela praegusi tundlikke poliitilisi arenguid; kutsub kõikide erakondade ja Venezuela kõikide ühiskonnarühmade esindajaid üles jääma rahulikuks nii tegudes kui ka sõnades;

3.  tuletab Venezuela valitsusele meelde, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel on igas demokraatlikus ühiskonnas põhilised inimõigused, nii nagu on sätestatud ka Venezuela põhiseaduses, ning kutsub president Madurot üles täitma rahvusvahelisi lepinguid, millega Venezuela on ühinenud, eelkõige Ameerika riikide demokraatiahartat;

4.  tuletab Venezuela valitsusele meelde kohustust tagada riigis kõigi kodanike julgeolek, olenemata nende poliitilistest vaadetest ja poliitilisest kuuluvusest; väljendab sügavat muret üliõpilaste ja opositsioonijuhtide vahistamise pärast ja nõuab nende kohest vabastamist;

5.  tuletab meelde, et võimude lahususe põhimõtte austamine on demokraatia seisukohalt esmase tähtsusega ja ametiasutused ei või kasutada kohtusüsteemi demokraatliku opositsiooni poliitilise tagakiusamise ja represseerimise vahendina; kutsub Venezuela ametiasutusi üles tühistama opositsioonijuhtidele esitatud põhjendamatud süüdistused ja välja antud vahistamismäärused;

6.  palub Venezuela ametivõimudel kontrollimatud relvastatud valitsusmeelsed rühmitused viivitamata desarmeerida ja laiali saata ning teha lõpp nende karistamatusele; nõuab selgitusi seoses surmajuhtumitega, et võtta süüdlased nende tegude eest vastutusele;

7.  ergutab kõiki osapooli ja eelkõige Venezuela ametivõime pidama rahumeelset dialoogi ja kaasama kõiki Venezuela ühiskonnarühmi, et teha kindlaks ühised pidepunktid ja võimaldada poliitilistel jõududel arutleda riigi ees seisvate kõige tõsisemate probleemide üle;

8.  rõhutab, et ajakirjandus-, teabe- ja arvamusvabaduse austamine ning poliitiline pluralism on demokraatia põhialus; peab kahetsusväärseks meedia ja interneti tsenseerimist ja asjaolu, et juurdepääs mõnedele blogidele ja sotsiaalvõrgustikele on piiratud; mõistab hukka ahistamise, mida on kogenud paljud trükimeedia väljaanded, audiovisuaalmeediakanal NTN24 ja hispaaniakeelne CNN, ning on seisukohal, et selline toimimine on vastuolus Venezuela põhiseadusega ja Venezuela Bolívari Vabariigi võetud kohustustega;

9.  nõuab, et Venezuelasse saadetaks võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ajutine delegatsioon, kes hindaks olukorda riigis;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 484.
(2) ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 85.
(3) ELT C 212 E, 5.8.2010. lk 113.
(4) ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 69.
(5) ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 130.
(6) ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 88.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika