Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0207/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0176

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 40k
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg
Venezuelan tilanne
P7_TA(2014)0176RC-B7-0207/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta (2014/2600(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta eli 24. toukokuuta 2007 Radio Caracas TV -kanavan tapauksesta Venezuelassa(1), 23. lokakuuta 2008 poliittisten oikeuksien menetyksistä Venezuelassa(2), 7. toukokuuta 2009 Manuel Rosalesin tapauksesta(3), 11. helmikuuta 2010 Venezuelasta(4), 8. heinäkuuta 2010 Maria Lourdes Afiunin tapauksesta(5) ja 24. toukokuuta 2012 Venezuelan mahdollisesta eroamisesta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 14. helmikuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Catherine Ashtonin 21. helmikuuta 2014 antaman julkilausuman Venezuelan levottomuuksista,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Venezuela on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon Venezuelan tämänhetkisen tilanteen vakavuuden; ottaa huomioon, että 12. helmikuuta 2014 lähtien ympäri Venezuelaa on järjestetty opiskelijoiden johtamia rauhanomaisia mielenosoituksia, jotka ovat johtaneet väkivaltaisuuksiin, joissa ainakin 13 ihmistä on saanut surmansa, yli 70 on loukkaantunut ja satoja on pidätetty; ottaa huomioon, että opiskelijoiden vaatimukset koskivat sitä, että presidentti Maduron hallitus ei ole kyennyt ratkaisemaan ongelmia, kuten korkeaa inflaatiota, rikollisuutta ja pulaa joistakin perushyödykkeistä sekä lisääntyvää korruptiota ja tiedotusvälineiden ja demokraattisen opposition uhkailua; ottaa huomioon, että hallitus on syyttänyt pulasta ”sabotoijia” ja ”rahanahneita korruptoituneita liikemiehiä”; ottaa huomioon, että Venezuelassa on Latinalaisen Amerikan suurimmat energiavarat;

B.  ottaa huomioon, että viime päivien aikana mielenosoittajien määrä ei ole vähentynyt vaan päinvastoin kasvanut jatkuvasti, mikä on puolestaan lisännyt kuolonuhrien, loukkaantuneiden ja pidätettyjen määrää hallituksen viranomaisten ja laittomien aseistettujen ryhmien tukahduttamistoimien seurauksena;

C.  ottaa huomioon, että poliittiset jännitteet ovat kiristymässä ja kahtiajako syvenemässä Venezuelassa; ottaa huomioon, että Venezuelan viranomaiset eivät edistä rauhan ylläpitämistä vaan ovat uhanneet järjestää ”aseellisen vallankumouksen”;

D.  panee merkille tukahduttavat toimet, joita on kohdistettu erityisesti opiskelijoihin, toimittajiin, oppositiojohtajiin sekä rauhanomaisiin aktivisteihin, joiden vapautta on rajoitettu;

E.  ottaa huomioon, että hallitusta kannattavat väkivaltaiset ja valvomattomat aseelliset ryhmät ovat toimineet Venezuelassa rankaisematta jo pitkään; ottaa huomioon, että oppositio on syyttänyt kyseisiä ryhmiä väkivaltaan yllyttämisestä rauhanomaisten mielenosoitusten aikana, minkä vuoksi ihmisiä on kuollut ja useita loukkaantunut; ottaa huomioon, että Venezuelan hallitus ei ole vielä selvittänyt näitä tapahtumia;

F.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineitä sensuroidaan ja uhkaillaan ja että joukoittain toimittajia on pahoinpidelty ja pidätetty tai heidän ammatillinen aineistonsa on tuhottu;

G.  katsoo, että sananvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratian peruspilareita ja että kaikkien tasa-arvo ja oikeus ovat mahdottomia ilman perusvapauksien toteutumista ja kaikkien kansalaisten oikeuksien kunnioittamista; toteaa, että Venezuelan perustuslaissa taataan kansalaisten kokoontumis- ja yhdistymisvapaus sekä oikeus rauhanomaiseen mielenilmaisuun; korostaa, että viranomaisilla on velvollisuus suojella kansalaisten perusoikeuksia ja taata heidän turvallisuutensa ja henkensä perusoikeuksia rajoittamatta;

H.  katsoo, että vain perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen, rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu sekä suvaitsevaisuus voivat auttaa maata pääsemään tästä vakavasta kriisistä ja näin voittamaan tulevia vaikeuksia;

1.  tuomitsee kaikki väkivallanteot ja traagiset ihmishenkien menetykset rauhanomaisissa mielenosoituksissa 12. helmikuuta 2014 ja sitä seuraavina päivinä ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien omaisille;

2.  ilmaisee voimakkaan solidaarisuutensa Venezuelan kansalle ja on sen tavoin huolissaan mahdollisuudesta, että uudet protestit voisivat johtaa uusiin väkivaltaisuuksiin, jotka vain loitontaisivat hallituksen ja opposition kantoja yhä kauemmas toisistaan ja polarisoisivat vielä jyrkemmin Venezuelan tämänhetkistä poliittista tilannetta; kehottaa kaikkien puolueiden ja Venezuelan yhteiskunnan kaikkien osien edustajia noudattamaan pidättyväisyyttä sanoissaan ja teoissaan;

3.  muistuttaa Venezuelan hallitusta siitä, että sananvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia kaikissa demokratioissa, kuten Venezuelan perustuslaissa todetaan, ja kehottaa presidentti Maduroa noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, joiden sopimuspuolena Venezuela on, ja erityisesti Amerikan maiden demokratian peruskirjaa;

4.  muistuttaa Venezuelan hallitusta sen velvollisuudesta varmistaa kaikkien maan kansalaisten turvallisuus riippumatta näiden poliittisista mielipiteistä tai suuntautumisesta; on erittäin huolestunut opiskelijoiden ja oppositiojohtajien pidätyksistä ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi;

5.  muistuttaa, että vallanjakoperiaatteen noudattaminen on demokratian kannalta ensiarvoisen tärkeää ja että viranomaiset eivät voi käyttää oikeusjärjestelmää poliittisen vainon ja demokraattisen opposition tukahduttamisen välineenä; kehottaa Venezuelan viranomaisia perumaan oppositiojohtajiin kohdistamansa perusteettomat syytökset ja pidätysmääräykset;

6.  kehottaa Venezuelan viranomaisia riisumaan välittömästi aseista ja hajottamaan hallitusta kannattavat valvomattomat aseistetut ryhmät ja lopettamaan niiden rankaisemattomuuden; vaatii selvittämään kuolemantapaukset, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan;

7.  kannustaa kaikkia puolueita ja erityisesti Venezuelan viranomaisia käymään rauhanomaista vuoropuhelua, johon kaikki Venezuelan yhteiskuntaryhmät voivat osallistua, jotta voidaan määrittää yhdistäviä tekijöitä ja kaikki poliittiset toimijat voivat keskustella vakavimmista maata vaivaavista ongelmista;

8.  korostaa, että lehdistön-, tiedon- ja mielipiteenvapauden samoin kuin poliittisen moniarvoisuuden kunnioittaminen muodostaa demokratian perustan; pitää valitettavana tiedotusvälineiden ja internetin sensuroimista ja joihinkin blogeihin ja sosiaaliseen mediaan pääsyn rajoittamista; tuomitsee vainon, jonka kohteeksi monet sanomalehdet ja audiovisuaaliset tiedotusvälineet, kuten NTN24 ja espanjankielinen CNN-kanava, ovat joutuneet, ja katsoo, että nämä toimet ovat Venezuelan perustuslain ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan antamien sitoumusten vastaisia;

9.  pyytää lähettämään ensi tilassa nykyisen parlamentin tilapäisen valtuuskunnan arvioimaan maan tilannetta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 484.
(2)EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 85.
(3)EUVL C 212 E, 5.8.2010. s. 113.
(4)EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 69.
(5)EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 130.
(6)EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 88.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö