Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0194/2014

Внесени текстове :

B7-0194/2014

Разисквания :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0177

Приети текстове
PDF 363kWORD 57k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Бъдещето на визовата политика на ЕС
P7_TA(2014)0177B7-0194/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014 г. относно бъдещето на визовата политика на ЕС (2014/2586(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по‑специално член 77 от него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Осъществяване и развитие на общата визова политика с цел насърчаване на растежа в ЕС“ (COM(2012)0649),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно функционирането на местното шенгенско сътрудничество през първите две години от прилагането на Визовия кодекс (COM(2012)0648),

—  като взе предвид Седмия доклад на Комисията относно поддържането от някои трети държави на изискване за виза в нарушение на принципа на реципрочност (COM(2012)0681),

—  като взе предвид неотдавнашните актуализации(1) на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване(2),

—  като взе предвид неотдавнашните споразумения за визови облекчения с Грузия(3), Украйна(4), Молдова(5), Кабо Верде(6), Армения(7) и Азербайджан(8),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно бъдещето на визовата политика на ЕС (O‑000028/2014 — B7‑0108/2014),

—  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че общата визова политика съставлява необходима част от премахването на контрола по вътрешните граници в Шенгенското пространство;

Б.  като има предвид, че основните елементи на общата визова политика са: общи списъци на държавите, чиито граждани трябва да притежават виза, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване, съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 539/2001, общи правила за издаване на визи съгласно Визовия кодекс, унифициран формат за визите, обмен на информация чрез Визовата информационна система и редица международни споразумения с трети държави относно освобождаване от визи и визови улеснения;

В.  като има предвид, че Договорът от Лисабон предвижда използването на обикновената законодателна процедура за всички аспекти на общата визова политика, както и на процедурата за одобрение от Парламента за всички международни споразумения в тази област;

Г.  като има предвид, че е важно да започне обмисляне и обсъждане между институциите на бъдещето на общата визова политика на ЕС, и по-конкретно по отношение на стъпките към по-нататъшно хармонизиране на процедурите по издаване на визи, в т.ч. на общи правила за издаването на визи;

Обща визова политика и преглед на Визовия кодекс

1.  Приветства напредъка в областта на визовото законодателство на Съюза, но призовава Комисията и държавите членки да подобрят прилагането на настоящото визово законодателство; призовава по-специално за засилено местно шенгенско сътрудничество, за да се подобри прилагането на Визовия кодекс в краткосрочен план;

2.  Счита, че в бъдеще следва да бъдат предприети стъпки за по-нататъшно хармонизиране на процедурите по издаване на визи, включващи действително общи правила за издаването на визи;

3.  Счита, че в много трети държави настоящото консулско присъствие очевидно не е задоволително;

4.  Счита, че общите центрове за приемане на заявления за издаване на визи са се доказали като полезен инструмент, който в бъдеще би могъл да стане норма;

5.  Изразява съжаление, че Комисията не е представила проучване относно възможността за създаване на „общ европейски механизъм за издаване на краткосрочни визи“, като включително се разгледа въпросът за това „до каква степен оценката на индивидуалния риск може да допълни презумпцията за риск, свързан с националността“, за което се призовава в Стокхолмска програма (точка 5.2);

6.  Счита, че пътуването на добросъвестни и често пътуващи лица следва да бъде допълнително улеснено, по-специално чрез по-често използване на многократни визи с по-дълъг срок;

7.  Призовава държавите членки да се възползват от настоящите разпоредби на Визовия кодекс и Кодекса на шенгенските граници, позволяващи издаването на хуманитарни визи, както и да се улесни предоставянето на временен подслон за защитниците на правата на човека, изложени на риск в трети държави;

8.  Очаква с нетърпение предложението за преразглеждане на Визовия кодекс, но изразява съжаление от факта, че приемането му е било многократно отлагано от Комисията;

9.  Изразява съжаление от факта, че Комисията все още не е представила цялостната оценка на Визовия кодекс; съжалява за намерението на Комисията да представи тази оценка заедно с предложението за преразглеждане на Визовия кодекс; счита, че би било по-подходящо Комисията първо да представи доклада за оценката и по този начин да даде възможност на институциите да проведат обсъждане по него;

Визови улеснения

10.  Призовава за сключването на допълнителни споразумения за облекчаване на визовия режим, когато е уместно, както и за наблюдение и подобряване на тези, които вече съществуват;

11.  Призовава за систематична оценка на съществуващите споразумения за облекчаване на визовия режим, за да се прецени дали са постигнали предвидената цел;

Регламент (ЕО) № 539/2001

12.  Приветства последните актуализации на списъците на трети държави, чиито граждани са или не са предмет на изискване за виза съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001, и по-специално допълнителните освобождавания от изискването за виза; припомня значението на безвизовото пътуване за третите държави, и в частност за техните граждански общества, но също така и за собствените интереси на ЕС;

13.  Счита в този контекст, че едно споразумение за безвизов режим между ЕС и Украйна е начин да се отговори на призивите на гражданското общество и на студентите в Украйна, които демонстрираха през последните няколко дни; посочва, че такова споразумение би засилило обмена и междуличностните контакти между гражданските общества и по този начин би увеличило взаимното разбирателство и би било от полза за икономическия обмен; призовава Комисията да представи предложение за включване на Украйна в списъка на третите държави, от чиито граждани не се изисква виза; призовава също така държавите членки да прилагат изцяло настоящото споразумение за визови облекчения, за да се улесни достъпът до ЕС, най-вече за студенти и учени;

14.  Приветства актуализирането на критериите за освобождаване от изискване за виза, с което се включват съображения, свързани с основните права, но също така и икономически ползи, и по-специално по отношение на туризма и външната търговия, и включването им в член от регламента;

15.  Подчертава, че по-нататъшното либерализиране на визовия режим се нуждае от повече знание за прилагането на сегашната отмяна на визите, включително чрез Електронната система на ЕС за разрешения за пътуване (ЕС – ЕСРП); призовава Съвета и Комисията да гарантират, че Парламентът е по-добре информиран относно положението с някои трети държави в процес на обсъждане, така че да се даде възможност за подходящ демократичен контрол;

16.  Приканва Комисията да обмисли как в бъдеще промените в приложенията към регламента и двустранните споразумения за премахване на визите, където това бъде счетено за необходимо, могат да бъдат осъществявани паралелно, така че да се избегне рискът дадено изменение на приложенията да не бъде последвано веднага от необходимото споразумение за отмяната на визовия режим;

17.  Отбелязва споразумението за механизъм за временно преустановяване; очаква държавите членки да задействат този механизъм добронамерено и само като крайна мярка в извънредни ситуации, когато е необходима спешна реакция, за да се разрешат трудности, пред които е изправен Съюзът като цяло, както и когато са изпълнени съответните критерии;

18.  Счита, че пълната визова реципрочност е цел, която Съюзът следва да преследва активно в рамките на своите отношения с трети държави, като по този начин допринася за подобряване на авторитета и последователността на външната политика на Съюза на международно равнище;

19.  Призовава за дебат относно връзката между по-нататъшната либерализация на визовия режим и призивите от страна на някои държави членки за увеличаване на мерките за сигурност и по-строги гранични проверки за пътници, освободени от изискването за виза;

Визова информационна система (ВИС)

20.  Призовава Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) да представи очаквания доклад за оценка на ВИС възможно най-скоро;

Участие на Европейския парламент

21.  Призовава Съвета и Комисията да подобрят потока от информация към Парламента относно преговорите за международни споразумения в областта на визовия режим в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия;

22.  Обявява намерението си да създаде контактна група по въпросите на визовата политика в рамките на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи; приканва председателството на Съвета и държавите членки, заедно с Комисията, да участват в заседанията на тази контактна група;

o
o   o

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Регламент (ЕС) № 1091/2010 (ОВ L 329, 14.12.2010 г., стр. 1); Регламент (ЕС) № 1211/2010 (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 6); Регламент (ЕС) № 1289/2013 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 74); COM(2012)0650; COM(2013)0853.
(2) ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.
(3) Решение № 2011/117/ЕС на Съвета (ОВ L 52, 25.2.2011 г., стр. 33).
(4) Решение № 2013/297/ЕС на Съвета (ОВ L 168, 20.6.2013 г., стр. 10).
(5) Решение № 2013/296/ЕС на Съвета (ОВ L 168, 20.6.2013 г., стр. 1).
(6) Решение № 2013/521/ЕС на Съвета (ОВ L 282, 24.10.2013 г., стр. 1).
(7) Решение № 2013/628/ЕС на Съвета (ОВ L 289, 31.10.2013 г., стр. 1).
(8) COM(2013)0742.

Правна информация - Политика за поверителност