Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2586(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0194/2014

Předložené texty :

B7-0194/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0177

Přijaté texty
PDF 210kWORD 55k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Budoucnost vízové politiky EU
P7_TA(2014)0177B7-0194/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o budoucnosti vízové politiky EU (2014/2586(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na článek 77 této smlouvy,

–  s ohledem na sdělení Komise pod názvem „Provádění a rozvoj společné vízové politiky k podpoře růstu v EU“ (COM(2012)0649),

–  s ohledem na zprávu Komise o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu (COM(2012)0648),

–  s ohledem na Sedmou zprávu ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti (COM(2012)0681),

–  s ohledem na nedávné revize(1) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni(2),

–  s ohledem na nedávno uzavřené dohody o zjednodušení vízového režimu s Gruzií(3), Ukrajinou(4), Moldavskem(5), Kapverdami(6), Arménií(7) a Ázerbájdžánem(8),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně budoucnosti vízové politiky EU (O‑000028/2014 – B7‑0108/2014),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společná vízová politika představuje nezbytný důsledek zrušení kontrol na vnitřních hranicích v rámci schengenského prostoru;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními prvky společné vízové politiky jsou: společné seznamy zemí, jejichž občané podléhají vízové povinnosti a zemí, jejichž občané jsou od této povinnosti osvobozeni, jak je uvedeno v příloze k nařízení (ES) č. 539/2001, společná pravidla pro vydávání víz, která jsou obsažena ve vízovém kodexu, jednotná podoba víz, výměna informací pomocí vízového informačního systému a řada mezinárodních dohod se třetími zeměmi týkajících se bezvízového režimu a usnadnění udělování víz;

C.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva stanoví pro všechny aspekty společné vízové politiky požívání řádného legislativního postupu a souhlas Parlamentu pro všechny mezinárodní dohody v této oblasti;

D.  vzhledem k tomu, že je důležité iniciovat úvahy a interinstitucionální diskusi o budoucnosti společné vízové politiky EU, zejména pokud jde o kroky směrem k další harmonizaci vízových postupů, včetně společných pravidel pro vydávání víz;

Obecná vízová politika a přezkum vízového kodexu

1.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti právních předpisů týkajících se víz, avšak vyzývá také Komisi a členské státy ke zlepšení provádění stávajícího vízového acquis; vyzývá zvláště k posílení místní schengenské spolupráce s cílem zlepšit krátkodobé provádění vízového kodexu;

2.  je přesvědčen, že v budoucnu by měly být učiněny kroky směrem k další harmonizaci vízových postupů, včetně společných pravidel vydávání víz;

3.  domnívá se, že v mnoha třetích zemích je stávající konzulární zastoupení zjevně neuspokojivé;

4.  domnívá se, že společná střediska pro žádosti o víza prokázala, že jsou užitečným nástrojem, který se v budoucnu může stát standardem;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepředložila studii o možnosti zavést společný evropský mechanismus pro vydávání krátkodobých víz včetně přezkumu, „do jaké míry by posouzení individuálního rizika mohlo doplnit předpoklad rizika spojeného se státní příslušností žadatele“, k čemuž byla vyzvána ve Stockholmském programu (bod 5.2);

6.  domnívá se, že by mělo být dále usnadňováno cestování v dobré víře a cesty častých cestujících, zejména pomocí častějšího využívání dlouhodobějších vícenásobných víz;

7.  vyzývá členské státy, aby využívaly stávající ustanovení vízového kodexu a Schengenského hraničního kodexu, které umožňují vydávání víz z humanitárních důvodů, a aby usnadňovaly poskytování dočasného přístřeší pro obránce lidských práv, kteří jsou ve třetích zemích vystaveni riziku;

8.  očekává předpokládaný návrh revize vízového kodexu, avšak vyjadřuje politování nad tím, že Komise jeho přijetí opakovaně odložila;

9.  lituje, že Komise stále nepředložila celkové hodnocení vízového kodexu; vyjadřuje politování nad úmyslem Komise předložit toto hodnocení společně s návrhem na revizi vízového kodexu; domnívá se, že by bylo vhodnější, kdyby Komise nejprve předložila hodnoticí zprávu, což by orgánům a institucím umožnilo, aby na jejím základě vedly diskusi;

Zjednodušení postupu vyřizování žádostí o vízum

10.  vyzývá k uzavírání dalších dohod o zjednodušení vízového režimu tam, kde je to vhodné, a k monitorování a zdokonalování dohod již existujících;

11.  vyzývá k systematickému hodnocení stávajících dohod o zjednodušení vízového režimu s cílem posoudit, zda tyto dohody dosahují svého zamýšleného cíle;

Nařízení (ES) č. 539/2001

12.  vítá nedávnou aktualizaci seznamů třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají či nepodléhají vízové povinnosti, který je obsažen v nařízení (ES) č. 539/2001, a zejména dodatečné výjimky z vízové povinnosti; připomíná význam bezvízového cestování pro třetí země a zejména pro jejich občanskou společnost, ale také pro vlastní zájmy EU;

13.  domnívá se v této souvislosti, že dohoda o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou je cestou, jak reagovat na výzvy ukrajinské občanské společnosti a studentů, kteří demonstrovali v několika uplynulých dnech; zdůrazňuje, že tato dohoda by upevnila výměny a mezilidské kontakty mezi příslušníky občanských společností, což by zlepšilo vzájemné porozumění a prospělo hospodářským výměnám; vyzývá Komisi, aby předložila návrh s cílem zařadit Ukrajinu na seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci nepodléhají vízové povinnosti; vyzývá také členské státy, aby plně prováděly stávající dohodu o zjednodušení vízového režimu s cílem usnadnit přístup k EU zejména pro studenty a vědecké pracovníky;

14.  vítá aktualizaci kritérií bezvízového režimu s cílem zahrnout zohlednění základních práv, ale také hospodářských přínosů, zejména v oblasti cestovního ruchu a zahraničního obchodu, a jejich začlenění do jednoho článku nařízení;

15.  zdůrazňuje, že další uvolňování vízového režimu vyžaduje více znalostí o uplatňování stávajících případů osvobození od vízové povinnosti, včetně využívání elektronického systému cestovních povolení EU (EU-ESTA); vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily podrobnější informovanost Parlamentu, pokud jde o situaci třetích zemí, o nichž se vede diskuse, aby tak byl umožněn řádný výkon demokratické kontroly;

16.  vyzývá Komisi, aby zvážila, jak v budoucnu mohou být paralelně zajištěny změny v přílohách nařízení a ve dvoustranných dohodách o zrušení vízové povinnosti, pokud je to považováno za nezbytné, aby se tak zabránilo riziku, že po změně příloh nebude bezprostředně následovat nezbytná dohoda o zrušení vízové povinnosti;

17.  bere na vědomí dohodu o mechanismu pozastavení; očekává, že členské státy budou tento mechanismus aktivovat v dobré víře a pouze jako nejzazší opatření v naléhavé situaci, kdy je zapotřebí urychleně reagovat s cílem vyřešit obtíže, jimž čelí Unie jako celek, a při splnění odpovídajících kritérií;

18.  domnívá se, že Unie by měla ve svých vztazích se třetími zeměmi aktivně usilovat o úplnou vzájemnost v oblasti vízového styku se třetími zeměmi, a napomoci tak k větší důvěryhodnosti a soudržnosti vnější politiky Unie na mezinárodní úrovni;

19.  vyzývá k diskusi o souvislosti mezi budoucím uvolněním vízového režimu a výzvami ze strany některých členských států ke zvýšení bezpečnostních opatření a zpřísnění pohraničních kontrol u cestujících osvobozených od vízové povinnosti;

Vízový informační systém (VIS)

20.  vyzývá Evropskou agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva eu-LISA, aby co nejdříve předložila očekávanou zprávu o hodnocení Vízového informačního systému (VIS);

Zapojení Evropského parlamentu

21.  vyzývá Radu a Komisi, aby zlepšily tok informací pro Evropský parlament, pokud jde o jednání o mezinárodních dohodách v oblasti víz, v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU a s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí;

22.  oznamuje svůj záměr zřídit ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci kontaktní skupinu pro vízovou politiku; vyzývá předsednictví Rady a členské státy, aby se spolu s Komisí účastnily zasedání této kontaktní skupiny;

o
o   o

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Nařízení (EU) č. 1091/2010, (Úř. věst. L 329, 14.12.2010, s. 1); nařízení (EU) č. 1211/2010, (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 6); nařízení (EU) č. 1289/2013; (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 74); COM(2012)0650; COM(2013)0853.
(2) Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.
(3) Rozhodnutí Rady 2011/117/EU, (Úř. věst. L 52, 25.2.2011, s. 33).
(4) Rozhodnutí Rady 2013/297/EU, (Úř. věst. L 168, 20.6.2013, s. 10).
(5) Rozhodnutí Rady 2013/296/EU, (Úř. věst. L 168, 20.6.2013, s. 1).
(6) Rozhodnutí Rady 2013/521/EU, (Úř. věst. L 282, 24.10.2013, s. 1).
(7) Rozhodnutí Rady 2013/628/EU, (Úř. věst. L 289, 31.10.2013, s. 1).
(8) COM(2013) 0742.

Právní upozornění - Ochrana soukromí