Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0194/2014

Pateikti tekstai :

B7-0194/2014

Debatai :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Balsavimas :

PV 27/02/2014 - 10.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0177

Priimti tekstai
PDF 290kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d. - Strasbūras
ES vizų politikos ateitis
P7_TA(2014)0177B7-0194/2014

2014 m. vasario 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimos ES vizų politikos (2014/2586(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 77 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendros vizų politikos įgyvendinimas ir plėtojimas ekonomikos augimui ES paskatinti“ (COM(2012)0649),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu per pirmuosius dvejus Vizų kodekso įgyvendinimo metus (COM(2012)0648),

–  atsižvelgdamas į Komisijos „Septintąją ataskaitą dėl tam tikrų trečiųjų šalių tolesnio vizų režimo taikymo pažeidžiant vizų režimo abipusiškumo principą“ (COM(2012)0681);

–  atsižvelgdamas į 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus(1), naujausius patikslinimus(2),

–  atsižvelgdamas į neseniai sudarytus vizų režimo supaprastinimo susitarimus su Gruzija(3), Ukraina(4), Moldova(5), Žaliuoju Kyšuliu(6), Armėnija(7) ir Azerbaidžanu(8),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl būsimos ES vizų politikos (O‑000028/2014 – B7‑0108/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi įgyvendinant bendrą vizų politiką būtų galima atitinkamai panaikinti vidaus sienų kontrolę Šengeno erdvėje;

B.  kadangi pagrindinės bendros vizų politikos sudėtinės dalys yra šios: bendri valstybių, kurių piliečiams taikomas reikalavimas turėti vizą, ir valstybių, kurių piliečiams vizų režimas netaikomas, sąrašai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 539/2001 priede, bendros vizų išdavimo taisyklės, kaip nurodyta Vizų kodekse, vienoda vizų forma, keitimasis informacija pasitelkiant Vizų informacinę sistemą ir daugelis tarptautinių susitarimų su trečiosiomis valstybėmis dėl bevizio režimo ar vizų režimo supaprastinimo;

C.  kadangi Lisabonos sutartyje numatyta taikyti įprastą teisėkūros procedūrą visais bendros vizų politikos aspektais, o dėl visų tarptautinių šios srities susitarimų reikia gauti Parlamento pritarimą;

D.  kadangi svarbu pradėti svarstymus ir institucijų dialogą būsimos bendros ES vizų politikos klausimais, visų pirma dėl tolesnių veiksmų vizų išdavimo procedūrų suderinimo srityje, taip pat dėl bendrųjų vizų išdavimo taisyklių;

Bendroji vizų politika ir Vizų kodekso persvarstymas

1.  palankiai vertina pažangą, padarytą vizų acquis srityje, tačiau taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares geriau įgyvendinti galiojančias vizų acquis nuostatas; ypač ragina sustiprinti bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygmeniu siekiant per trumpą laiką pagerinti Vizų kodekso įgyvendinimą;

2.  mano, kad tolesnių veiksmų reikėtų imtis siekiant dar labiau suderinti vizų išdavimo procedūras, taip pat nustatyti tikrai bendras vizų išdavimo taisykles;

3.  mano, kad daugelyje trečiųjų valstybių esantis konsulinių paslaugų tinklas aiškiai nepakankamas;

4.  mano, kad bendri prašymų išduoti vizą centrai yra naudinga priemonė, kuri ateityje galėtų tapti standartine;

5.  apgailestauja, kad Komisija dar neatliko tyrimo dėl galimybės sukurti bendrą Europos mechanizmą trumpalaikėms vizoms išduoti, taip pat neišsiaiškino, kokiu mastu asmens rizikos vertinimas galėtų papildyti su pilietybe susijusios rizikos prezumpciją, nors pagal Stokholmo programą buvo raginama tai padaryti (5.2 punktas);

6.  mano, kad sąžiningiems (bona fide) ir dažniems keliautojams sienos kirtimas turėtų būti dar labiau palengvintas, visų pirma dažniau naudojant daugkartines ilgesnio galiojimo vizas;

7.  ragina valstybes nares pasinaudoti galiojančiomis Vizų kodekso ir Šengeno sienų kodekso nuostatomis, kurias taikant leidžiama išduoti humanitarines vizas, taip pat palengvinti laikino prieglobsčio suteikimą žmogaus teisių gynėjams iš trečiųjų šalių, kuriems gresia pavojus;

8.  laukia, kada bus pateiktas žadėtasis pasiūlymas dėl persvarstomo Vizų kodekso, tačiau apgailestauja dėl to, kad jo priėmimą Komisija keletą kartų atidėjo;

9.  apgailestauja dėl to, kad Komisija vis dar nepateikė bendrojo Vizų kodekso įvertinimo; nepritaria Komisijos ketinimui pateikti šį įvertinimą kartu su pasiūlymu dėl Vizų kodekso persvarstymo; mano, kad būtų tinkamiau, jei Komisija pirmiau pateiktų vertinimo ataskaitą. Tai suteiktų galimybę institucijoms ja remiantis surengti diskusiją;

Vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas

10.  ragina, kur tinkama, užbaigti susitarimus dėl tolesnio vizų režimo supaprastinimo ir stebėti, kaip įgyvendinami tie, kurie jau sudaryti, bei juos tobulinti;

11.  ragina sistemingai vertinti galiojančius susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo, kad būtų galima nustatyti, ar juos įgyvendinant pasiekiamas numatytas tikslas;

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001

12.  palankiai vertina tai, kad neseniai atnaujinti sąrašai trečiųjų valstybių, kurių piliečiams taikomas arba netaikomas vizų režimas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 539/2001, o ypač tai, kad įtrauktos papildomos vizų reikalavimo išimtys; primena, kad bevizis režimas svarbus trečiosioms valstybėms, visų pirma jų pilietinėms visuomenėms, tačiau jis taip pat svarbus pačiai ES;

13.  atsižvelgdamas į tai mano, kad ES ir Ukrainos susitarimas dėl bevizio režimo yra būdas reaguoti į Ukrainos pilietinės visuomenės ir studentų, kurie dalyvavo kelias pastarąsias dienas vykusiose demonstracijose, raginimus; pabrėžia, kad toks susitarimas sudarytų sąlygas intensyvesniems pilietinės visuomenės atstovų mainams ir žmonių tarpusavio ryšiams, taigi būtų didinamas tarpusavio supratimas, taip pat tai darytų teigiamą poveikį ekonominiams mainams; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Ukrainos įrašymo į trečiųjų valstybių, kurių piliečiams netaikomas vizų režimas, sąrašą; taip pat ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti dabartinį vizų režimo supaprastinimo susitarimą siekiant, kad visų pirma studentai ir mokslininkai galėtų lengviau atvykti į ES;

14.  palankiai vertina tai, kad atnaujinti vizų reikalavimo išimčių kriterijai, t. y. kad įtrauktas pagrindinių teisių aspektas, tačiau taip pat ekonominė nauda, visų pirma turizmas ir tarptautinė prekyba, ir kad jie įrašyti į reglamento straipsnį;

15.  pabrėžia, kad norint dar labiau liberalizuoti vizų režimą reikia gauti daugiau informacijos apie galiojančių bevizio režimo programų taikymą, įskaitant ES elektroninio kelionės leidimo sistemos (ES ESTA) taikymą; ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Parlamentas būtų išsamiau informuojamas apie padėtį trečiosiose valstybėse, dėl kurių diskutuojama, kad būtų galima vykdyti reikiamą demokratinę kontrolę;

16.  ragina Komisiją apsvarstyti, kaip ateityje būtų galima kartu priimti reglamentų ir dvišalių bevizio režimo susitarimų priedų pakeitimus, jei jie laikomi būtinais, kad būtų galima užtikrinti, jog priėmus priedų pakeitimus iškart būtų priimamas reikalingas susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo;

17.  atkreipia dėmesį į susitarimą dėl sustabdymo mechanizmo; tikisi, kad valstybės narės sąžiningai taikys šį mechanizmą ir juo naudosis tik kaip paskutine priemone susidarius ekstremaliai situacijai, dėl kurios reikėtų skubiai reaguoti siekiant pašalinti visai Sąjungai kilusius sunkumus, ir tada, kai bus tenkinami atitinkami kriterijai

18.  mano, kad visiškas vizos reikalavimų abipusiškumas yra tikslas, kurio Sąjunga turėtų aktyviai siekti plėtodama savo santykius su trečiosiomis valstybėmis, tokiu būdu prisidėdama prie Sąjungos išorės politikos patikimumo ir nuoseklumo gerinimo tarptautiniu lygiu;

19.  ragina pradėti diskusijas dėl sąsajos tarp tolesnio vizų režimo liberalizavimo ir kai kurių valstybių narių prašymo padidinti saugumo priemones ir taikyti griežtesnę sienų kontrolę keliautojams, kuriems netaikomas vizų reikalavimas;

Vizų informacinė sistema (VIS)

20.  ragina „eu-LISA“ keik galima greičiau pateikti laukiamą VIS įvertinimo ataskaitą;

Europos Parlamento dalyvavimas

21.  ragina Tarybą ir Komisiją pagerinti informacijos Parlamentui tiekimą klausimais, susijusiais su derybomis dėl tarptautinių susitarimų vizų srityje, kaip numatyta SESV 218 straipsnio 10 dalyje ir Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių;

22.  praneša, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete ketina įsteigti kontaktinę grupę vizų politikos klausimais; ragina Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę ir valstybes nares kartu su Komisija dalyvauti šios kontaktinės grupės posėdžiuose;

o
o   o

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 81, 2001 3 21, p. 1.
(2) Reglamentas (ES) Nr. 1091/2010 (OL L 329, 2010 12 14, p. 1); Reglamentas (ES) Nr. 1211/2010 (OL L 339, 2010 12 22, p. 6); Reglamentas (ES) Nr. 1289/2013 (OL L 347, 2013 12 20, p. 74); COM(2012)0650; COM(2013)0853.
(3) Tarybos sprendimas 2011/117/ES (OL L 52, 2011 2 25, p. 33).
(4) Tarybos sprendimas 2013/297/ES (OL L 168, 2013 6 20, p. 10).
(5) Tarybos sprendimas 2013/296/ES (OL L 168, 2013 6 20, p. 1).
(6) Tarybos sprendimas 2013/521/ES (OL L 282, 2013 10 24, p. 1).
(7) Tarybos sprendimas 2013/628/ES (OL L 289, 2013 10 31, p. 1).
(8) COM(2013)0742.

Teisinė informacija - Privatumo politika