Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0194/2014

Predkladané texty :

B7-0194/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0177

Prijaté texty
PDF 301kWORD 54k
Štvrtok, 27. februára 2014 - Štrasburg
Budúcnosť vízovej politiky EÚ
P7_TA(2014)0177B7-0194/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. februára 2014 o budúcnosti vízovej politiky EÚ (2014/2586(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 77,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Implementácia a rozvoj spoločnej vízovej politiky v záujme podnietenia rastu v EÚ (COM(2012)0649),

–  so zreteľom na správu Komisie o fungovaní miestnej schengenskej spolupráce počas prvých dvoch rokov vykonávania vízového kódexu (COM(2012)0648),

–  so zreteľom na siedmu správu Komisie o zachovávaní vízových požiadaviek niektorými tretími krajinami v rozpore so zásadou reciprocity (COM(2012)0681),

–  so zreteľom na nedávne revízie(1) nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti(2),

–  so zreteľom na nedávne dohody s Gruzínskom(3), Ukrajinou(4), Moldavskom(5), Kapverdmi(6), Arménskom(7) a Azerbajdžanom(8) o zjednodušení udeľovania víz,

–  so zreteľom na otázku Komisii o budúcnosti vízovej politiky EÚ (O‑000028/2014 – B7‑0108/2014),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločná vízová politika predstavuje nevyhnutný dôsledok zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru;

B.  keďže hlavné prvky spoločnej vízovej politiky sú: spoločné zoznamy krajín, ktorých občania podliehajú vízovej povinnosti, a krajín, ktorých občania sú od tejto povinnosti oslobodení, ako sa uvádzajú v prílohách k nariadeniu (ES) č. 539/2001, spoločné pravidlá pre vydávanie víz obsiahnuté vo vízovom kódexe, jednotný formát víz, výmena informácií prostredníctvom vízového informačného systému a súbor medzinárodných dohôd s tretími krajinami o oslobodení od vízovej povinnosti a o zjednodušení udeľovania víz;

C.  keďže podľa Lisabonskej zmluvy sa riadny legislatívny postup uplatňuje v prípade všetkých aspektov spoločnej vízovej politiky a súhlas Parlamentu je potrebný pre všetky medzinárodné dohody na túto tému;

D.  keďže je dôležité iniciovať reflexiu a medziinštitucionálnu diskusiu o budúcnosti spoločnej vízovej politiky EÚ, najmä pokiaľ ide o kroky smerujúce k ďalšej harmonizácii vízových postupov vrátane spoločných pravidiel pre vydávanie víz;

Všeobecná vízová politika a preskúmanie vízového kódexu

1.  víta pokrok dosiahnutý v oblasti vízového acquis, ale vyzýva tiež Komisiu a členské štáty, aby vykonávanie súčasného vízového acquis zlepšili; požaduje najmä posilnenie miestnej schengenskej spolupráce s cieľom zlepšiť vykonávanie vízového kódexu v krátkodobom horizonte;

2.  domnieva sa, že v budúcnosti by sa mali podniknúť kroky na ďalšiu harmonizáciu vízových postupov vrátane skutočne spoločných pravidiel pre vydávanie víz;

3.  domnieva sa, že v mnohých tretích krajinách je konzulárne zastúpenie v súčasnosti jasne nedostatočné;

4.  nazdáva sa, že spoločné strediská na podávanie žiadostí o víza sa ukázali byť užitočným nástrojom, ktorý by sa v budúcnosti mohol stať štandardom;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nepredložila štúdiu o možnosti zaviesť spoločný európsky mechanizmus vydávania víz na krátkodobý pobyt zahŕňajúcu preskúmanie toho, do akej miery by hodnotenie individuálneho rizika mohlo nahrádzať predpoklad rizika spojeného so štátnou príslušnosťou žiadateľa, ako sa od nej požadovalo v Štokholmskom programe (bod 5.2);

6.  domnieva sa, že cestovanie v dobrej viere a časté cestovanie by sa malo ďalej uľahčovať, a to najmä prostredníctvom častejšieho využívania víz na viac vstupov s dlhšou platnosťou;

7.  vyzýva členské štáty, aby využili súčasné ustanovenia vízového kódexu a Kódexu schengenských hraníc umožňujúce vydávanie humanitárnych víz a uľahčili poskytovanie dočasného útočiska obhajcom ľudských práv, ktorí sú v tretích krajinách ohrození;

8.  so záujmom očakáva plánovaný návrh na preskúmanie vízového kódexu, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia jeho prijatie opakovane odložila;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia ešte stále nepredložila celkové hodnotenie vízového kódexu; nesúhlasí so zámerom Komisie predložiť toto hodnotenie spolu s návrhom na revíziu vízového kódexu; domnieva sa, že by bolo vhodnejšie, keby Komisia najprv predložila hodnotiacu správu, a tak umožnila inštitúciám, aby na jej základe viedli diskusiu;

Zjednodušenie vízového režimu

10.  požaduje, aby sa v prípade potreby uzavreli ďalšie dohody o zjednodušení udeľovania víz a aby sa už existujúce dohody monitorovali a vylepšovali;

11.  žiada o systematické hodnotenie existujúcich dohôd o zjednodušení udeľovania víz s cieľom posúdiť, či dosahujú zamýšľaný cieľ;

Nariadenie (ES) č. 539/2001

12.  víta nedávne aktualizácie zoznamov obsiahnutých v nariadení (ES) č. 539/2001 a uvádzajúcich tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú alebo nepodliehajú vízovej povinnosti, a najmä ďalšie oslobodenia od vízovej povinnosti; pripomína význam bezvízového styku pre tretie krajiny, a najmä ich občianske spoločnosti, ale aj pre vlastné záujmy EÚ;

13.  v tejto súvislosti zastáva názor, že dohoda o bezvízovom styku medzi EÚ a Ukrajinou je spôsobom, ako reagovať na výzvy ukrajinskej občianskej spoločnosti a študentov, ktorí v uplynulých dňoch demonštrovali; poukazuje na to, že takáto dohoda by posilnila výmeny a osobné kontakty medzi občianskymi spoločnosťami, čím by zvýšila vzájomné porozumenie a priniesla by výhody v podobe hospodárskych výmen; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, na základe ktorého by sa Ukrajina zaradila do zoznamu tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti; vyzýva tiež členské štáty, aby v plnej miere presadzovali súčasnú dohodu o zjednodušení udeľovania víz, a tak uľahčili vstup do EÚ, a to najmä študentom a vedcom;

14.  víta aktualizáciu kritérií pre oslobodenie od vízovej povinnosti s cieľom zahrnúť do nich úvahy o základných právach, ale aj o ekonomických výhodách, najmä z hľadiska cestovného ruchu a zahraničného obchodu, a ich začlenenie do článku nariadenia;

15.  zdôrazňuje, že ďalšia liberalizácia vízového režimu vyžaduje viac vedomostí o uplatňovaní súčasného bezvízového styku, a to aj prostredníctvom Elektronického systému cestovných povolení EÚ (EÚ-ESTA); vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili obsiahlejšiu informovanosť Európskeho parlamentu o situácii v prediskutovávaných tretích krajinách s cieľom umožniť riadnu demokratickú kontrolu;

16.  vyzýva Komisiu, aby uvažovala o tom, ako by sa v budúcnosti mohli paralelne zabezpečiť zmeny príloh k nariadeniu a bilaterálnych dohôd o bezvízovom styku, ak sa budú považovať za potrebné, s cieľom predísť riziku, že po zmene príloh nebude okamžite nasledovať nevyhnutná dohoda o bezvízovom styku;

17.  berie na vedomie dohodu o mechanizme pozastavenia; očakáva, že členské štáty aktivujú mechanizmus v dobrej viere a len ako poslednú možnosť v núdzovej situácii, keď je potrebná naliehavá reakcia, aby sa vyriešili ťažkosti, ktorým čelí Únia ako celok, a keď budú splnené príslušné kritériá;

18.  domnieva sa, že úplná vízová reciprocita je cieľ, o ktorý by sa Únia mala aktívne snažiť vo svojich vzťahoch s tretími krajinami, a tak pomáhať zvyšovať dôveryhodnosť a súdržnosť vonkajšej politiky Únie na medzinárodnej úrovni;

19.  požaduje diskusiu o prepojení medzi ďalšou liberalizáciou vízového režimu a žiadosťami niektorých členských štátov o zvýšené bezpečnostné opatrenia a prísnejšie hraničné kontroly pre cestujúcich, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti;

Vízový informačný systém (VIS)

20.  vyzýva agentúru eu-LISA, aby čo najskôr predložila očakávanú hodnotiacu správu o VIS;

Zapojenie Európskeho parlamentu

21.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zlepšili poskytovanie informácií Parlamentu, pokiaľ ide o rokovania o medzinárodných dohodách vo vízovej oblasti, v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou;

22.  oznamuje svoj zámer zriadiť v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci kontaktnú skupinu pre vízovú politiku; vyzýva predsedníctvo Rady a členské štáty, aby sa spoločne s Komisiou zúčastňovali na stretnutiach tejto kontaktnej skupiny;

o
o   o

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Nariadenie (EÚ) č. 1091/2010, Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010, s. 1; Nariadenie (EÚ) č. 1211/2010, Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 6; Nariadenie (EÚ) č. 1289/2013, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 74; COM(2012)0650; COM(2013)0853.
(2) Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.
(3) Rozhodnutie Rady 2011/117/EÚ, Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2011, s. 33.
(4) Rozhodnutie Rady 2013/297/EÚ, Ú. v. EÚ L 168, 20.6.2013, s. 10.
(5) Rozhodnutie Rady 2013/296/EÚ, Ú. v. EÚ L 168, 20.6.2013, s. 1.
(6) Rozhodnutie Rady 2013/521/EÚ, Ú. v. EÚ L 282, 24.10.2013, s. 1.
(7) Rozhodnutie Rady 2013/628/EÚ, Ú. v. EÚ L 289, 31.10.2013, s. 1.
(8) COM(2013)0742.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia