Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2150(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0070/2014

Внесени текстове :

A7-0070/2014

Разисквания :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0178

Приети текстове
PDF 391kWORD 84k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените
P7_TA(2014)0178A7-0070/2014

Резолюция на Европейския парламент от 27 февруари 2014  г. относно конкретните действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (2013/2150(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид приложимото законодателство спрямо Европейския фонд за рибарството, по-конкретно Регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета, които установяват правилата и договореностите относно структурната помощ в областта на рибарството,

—  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(1),

—  като взе предвид своята позиция от 6 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството(2),

—  като взе предвид своята позиция от 12 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури(3),

—  като взе предвид предложението, направено от Комисията, и позициите, възприети от Европейския парламент и Съвета, относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (COM(2011)0804),

—  като взе предвид предложенията, направени от Комисията, и позициите, възприети от Европейския парламент и Съвета, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0810),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2005 г. относно мрежите, обединяващи жени: риболов, земеделие и диверсификация(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2012 г. относно реформата на общата политика в областта на рибарството - общо съобщение(7),

—  като взе предвид изслушването на тема „Жените и устойчивото развитие в областта на рибарството“, проведено от комисията по рибно стопанство на 1 декември 2010 г.,

—  като взе предвид изслушването, проведено в Европейския парламент на 14 октомври 2013 г. от комисията по рибно стопанство и комисията по правата на жените и равенството между половете, относно засилването на ролята на жените в европейското рибарство и аквакултура,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по рибно стопанство и на комисията за правата на жените и равенството между половете в съответствие с член 51 от Правилника,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0070/2014),

A.  като има предвид, че работата, извършвана от жените в областта на рибарството и аквакултурите, не е призната и като цяло остава невидима, въпреки че представлява значителна икономическа добавена стойност и допринася за социалната, икономическата и екологичната устойчивост на множество общности и региони в Европа, особено в районите, зависещи от рибарството;

Б.  като има предвид, че повече от 100 000 жени работят в областта на рибарството в държавите членки, от които 4% работят в риболовния сектор и полагат труд, свързан с дейността на риболовните кораби, като плетачки на рибарски мрежи, разтоварачки на улова или опаковачки, 30% в областта на аквакултурите, главно в улова на миди и ракообразни без плавателно средство, и около 60% в преработващата промишленост;

В.  като има предвид, че работата, извършвана традиционно от жените в областта на рибарството и аквакултурите, е тежка, например уловът на миди и ракообразни без плавателно средство, традиционната продажба на риба, било тя амбулантна, на открити щандове или в магазини, производството и поддържането на рибарски мрежи (плетачки на рибарски мрежи), разтоварването и сортирането на улова и опаковането в особено тежки климатични условия;

Г.  като има предвид, че статистиката значително занижава действителната трудова заетост на жените в някои от тези сектори и че ширещата се икономическа криза и висока безработица в някои държави членки допринесе за по-нататъшно увеличение на тези цифри и доведе до нарастване на броя на жените, ангажирани в дейности в рибарския сектор, по-специално улова на морски дарове без плавателно средство, като начин за допълване или дори осигуряване на техния семеен доход;

Д.  като признава приноса на жените в дейности, свързани с рибарството и аквакултурите, и по-специално тези, свързани с изработването и поправянето на риболовните съоръжения, разтоварването и сортирането на улова, управлението на снабдяването на кораба с продукти, преработването, пакетирането и търговската реализация на рибата и управлението на риболовни предприятия;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството призовава в параграф 30 държавите членки да вземат предвид значението на икономическата, социалната и културната роля на жените в риболовната промишленост, така че жените да имат възможност за достъп до социални придобивки, и посочва, че със своето активно участие в различните дейности, свързани с рибарството, жените допринасят за запазването и оцеляването, на първо място, на рибарския сектор, а на второ — на традициите и специфичните практики, както и за съхраняването на културното многообразие на отделните региони;

Ж.  като има предвид, че Парламентът в своята позиция от 12 септември 2012 г. призова за действия за насърчаване на участието на жените в организациите на производителите в сектора на рибарството и аквакултурите;

З.  като има предвид, че Парламентът в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството призовава в параграф 31 да се предоставя финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), за да се насърчи участието на жените в областта на рибарството, да се подкрепят сдруженията на жените, професионалното обучение за жени и подобряване на ролята на жените в областта на рибарството, като се подкрепят дейностите, извършвани на сушата, и дейностите, свързани с риболова, както нагоре, така и надолу по веригата на рибарството;

И.  като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството призовава в параграф 39 Комисията и държавите членки да предприемат мерки, за да гарантират, че жените получават равностойно заплащане и други социални и икономически права, включително застраховане, което покрива рисковете и мерките за прилагането на редуциращи коефициенти за възрастта с цел по-ранно пенсиониране поради тежките условия на труд (нощен труд, опасни условия, работно време в зависимост от ритъма на производство или възможността за риболов) за работещите в сектора на рибарството, и признаване на техните специфични заболявания като професионални болести;

Й.  като има предвид, че статистическите данни относно работната сила, и по-специално относно разпределянето на работната сила по пол в определени дейности, както и относно дребномащабния и непромишления риболов, екстензивните аквакултури и свързаните с тях дейности, остават на втори план по отношение на данните относно улова, разтоварванията на брега, тонажа и т. н.;

К.  като има предвид, че статистическите данни за ЕС и държавите членки относно работната сила в областта на рибарството, аквакултурите и свързаните с тях сектори са недостатъчно пълни, хармонизирани или разбити по показатели, така че да може да се установи приносът на жените в тези сектори;

Л.  като има предвид, че независимо от работата, извършвана от жените в областта на рибарството и аквакултурите, и от техния ключов икономически принос, те не се ползват с адекватна социална и трудова закрила, нито пък с подходящ професионален и трудов статут;

M.  като има предвид, че спрямо жените в риболовния сектор съществува икономическа дискриминация и че те получават по-ниско заплащане за същата работа в сравнение с мъжете;

Н.  като има предвид, че работата на жените в рибарския сектор често няма правно признаване, нито достъп до социална закрила, съизмерима със специфичните рискове и последици за здравето, свързани с тези дейности;

О.  като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишлен риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството призовава в параграф 42 Комисията и държавите членки да предприемат мерки в полза на по-голямо правно и социално признаване на труда на жените в сектора на рибарството, за да гарантират, че жените, които работят на пълно или непълно работно време в семейни предприятия или помагат на своите съпрузи, като по този начин допринасят за личната икономическа устойчивост и тази на семейството, получават законно признаване или социални придобивки, равностойни на тези, от които се ползват лицата със статут на самостоятелно заети лица, по-специално чрез прилагане на Директива 2010/41/ЕС, както и да се гарантират техните социални и икономически права, включително равно заплащане, помощи при безработица в случай че загубят работата си (временно или постоянно), право на пенсия, съвместяване на професионалния и семейния живот, право на отпуск за отглеждане на дете, достъп до системата за социално осигуряване и до безплатно здравно обслужване, както и до здравословни и безопасни условия на труд и застраховка, покриваща рисковете за работещите в морето;

П.  като има предвид, че Парламентът в своята резолюция от 12 септември 2012 г. се произнася относно необходимостта ролята на жените в сектора на рибарството да бъде предмет на по-голямо правно и социално признаване и по-високо възнаграждение, жените да имат същите права, каквито имат мъжете, а също и съпругите и небрачните партньори на рибарите, които спомагат да се поддържа семейния бизнес, да имат правен статут и социални придобивки, равностойни на тези, от които се ползват лицата със статут на самостоятелно заети лица;

1.  Настоятелно призовава Комисията да насърчи създаването на специфична статистическа програма относно зависимите от рибарството райони, като обърне особено внимание на дребномащабния крайбрежен риболов, традиционните методи за риболов и специфичните канали за търговската реализация, както и на работата и на социалните и трудови условия на заетите в улова на морски дарове, плетачките на рибарски мрежи и работничките, заети в дребномащабното рибарство и свързаните с тях дейности, с цел да се направи оценка на специфичните нужди на дейността на жените и да се подобри социалното признаване на тези толкова тежки професии;

2.  Счита, че е необходимо да се подобри събирането и анализът на статистически данни относно заетостта в сектора на рибарството от гледна точка на съотношението между половете, вида на дейността и видовете заетост (самостоятелно заети лица, заети лица, работещи на непълно работно време, работещи на пълен работен ден, временна заетост), за да може да се оцени приносът на жените в областта на рибарството и аквакултурите;

3.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че събирането на данни по полов признак обхваща също така риболовния сектор и че са въведени нови показатели като възраст, ниво на образование и обучение и дейност на съпруга или партньора, които сътрудничат;

4.  Счита за необходимо да се установят ясни определения на статистическите показатели, използвани за събирането на данни относно заетостта на работната сила в областта на рибарството, аквакултурите и свързаните с тях сектори; също така счита, че е необходимо да се изготви хармонизиран набор от статистически показатели на равнище на ЕС, и призовава държавите членки да предоставят своевременно пълни данни в съответствие с тези показатели;

5.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета да признаят от правна и социална гледна точка ролята на жените в областта на рибарството и аквакултурите, както и в устойчивото развитие на районите, зависими от рибарството, с цел да се премахнат всички икономически, административни и социални бариери, които правят по-трудно участието им при равнопоставени условия;

6.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета да насърчат държавите членки да регулират и признаят за професионални заболявания уврежданията на ставите или гръбначния стълб и ревматичните заболявания, причинени от тежките метеорологични условия, при които трябва да работят жените, заети в улова на морски дарове, плетенето на рибарски мрежи, преработването, риболова и продажбите, както и уврежданията, произтичащи от вдигането на прекомерни тежести;

7.  Настоятелно призовава Комисията да признае, че работата на жените допринася за подобряване на проследимостта на рибните продукти, което на свой ред допринася за информираността на потребителя и гарантира по-високи стандарти за качество и безопасност на рибните продукти и продуктите от аквакултури и увеличава икономическите, гастрономическите и туристическите възможности на риболовните райони;

8.  Призовава за създаването (в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство и/или други инструменти) на специални механизми за подкрепа, които могат да бъдат задействани при извънредни ситуации (природни бедствия), както и на механизми за финансово обезщетение, които да подпомагат рибарите мъже, рибарите жени и техните семейства в периодите на временна забрана на риболова, по-специално в области, където рибарството е единственият източник на доходи;

9.  Счита, че е необходимо да се насърчават и подкрепят финансово сдруженията между жените чрез национални и европейски мрежи, обединяващи жени, с цел да се увеличи видимостта на жените в рибарския сектор, обществото да осъзнае техния принос за риболовната дейност, да се улесни обменът на опит и да се представят нуждите и исканията на жените, както на равнище местни администрации, така и на равнище европейски органи;

10.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да улеснят достъпа до финансиране за организациите на жени в рибарството, аквакултурите и свързаните с тях сектори, като им се предоставя възможност да изпълняват инициативите си, да укрепят своите организационни структури и да установят контакт с други организации на жени за обмен на опит и добри практики;

11.  Счита, че е необходимо да се насърчава и увеличава ефективното участие на жените в консултативните органи, консултативните съвети, органите за вземане на решения и представителните, регионалните и професионалните органи, като се гарантира участието им при вземането на решения в публичния и частния сектор на равни начала с мъжете;

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 2013—2020 г.

12.  Отбелязва, че само една от държавите членки използва възможностите, предлагани от ос 4 на Европейския фонд за рибарство относно финансирането на проекти, чиито бенефициенти са жени, и настоятелно призовава държавите членки да се възползват от възможностите, предлагани от EФMДP, за да:

   прилагат принципа на равните възможности както в разработването, така и в развитието и прилагането на оперативните програми;
   насърчават участието на жените в сектора на рибарството, като преструктурират сектора и предлагат необходимото оборудване (като съблекални на корабите и пристанищата);
   подкрепят сдруженията на жени и тяхното организиране в мрежи (напр. плетачки на рибарски мрежи, разтоварачки и опаковачки);
   подпомагат проекти за смекчаване на проблемите, свързани с условията на труд на жени, заети в улова на морски дарове без плавателно средство, включително съвместяването на професионалния и семейния живот;
   подпомагат проекти за насърчаването, диверсификацията и повишаването на оценката за ролята на жените в областта на рибарството и аквакултурите;
   предоставят на жените и на младите жени достъп до образование чрез финансирането на специализирано обучение и професионално образование и чрез професионалното признание на тяхната дейност; за тази цел държавите членки следва да въведат процедури за придобиване на официално признати удостоверения за професионална квалификация и да създадат центрове за обучение за тези професионални дейности, традиционно упражнявани от жените в различните общности;
   предлагат по-добър достъп на младите жени до работни места, както и да подкрепят приемствеността между поколенията, по-специално чрез развиването на дейности, устойчиви за морската среда;
   насърчават професионалното обучение, особено за жените, които работят в сектора на рибарството и аквакултурите, за да се разшири възможността им на достъп до управленски и технически квалифицирани позиции и управленски постове, свързани с рибарството, при условия на равенство в заплащането;
   подобряват ролята на жените в областта на рибарството, по-специално като подкрепят извършваните на сушата дейности и дейностите, свързани с риболова, както в производството, така и в преработването, предлагането на пазара и продажбите;
   насърчават предприемаческите инициативи, започнати от жени, включително, когато е целесъобразно, икономическата диверсификация на определени дейности, свързани със сектора на рибарството, включително дейности като музейно дело, културни традиции, занаяти, кулинарно изкуство и ресторантьорство;
   насърчават предприемаческите инициативи в дейности, които не са свързани с риболовната дейност, в крайбрежните зони, засегнати от загуба на работни места в резултат на прилагането на реформата в областта на рибарството;

13.  Настоятелно призовава държавите членки да предоставят възможности за кредити при облекчени условия, които да позволят да се преодоляват специфичните трудности, срещани от жените при финансирането на проекти, отговарящи на условията за включване в националните програми в рамките на EФMДP;

14.  Призовава държавите членки да подкрепят предприемаческите инициативи на жените чрез улесняване на благоприятна система за микрокредитиране и предоставяне на подходяща информация относно възможностите за финансиране;

15.  Настоятелно призовава държавите членки да вземат мерки за развитие и модернизиране на местната инфраструктура, за диверсификация на икономическите дейности и за подобряване на качеството на живот в риболовните зони, особено тези, които зависят изцяло от рибарството, така че да се гарантира тяхното устойчиво развитие, като същевременно се води борба с бедността като цяло, и в частност – когато засяга жените и децата, и да се стремят да предотвратяват насилието срещу жени и домашното насилие;

16.  Отново потвърждава позициите, възприети в рамките на процедурата за „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) относно насърчаването на участието на жените във всички научни изследвания, проекти и научни дисциплини, и по-специално на тези, чиято професионална дейност е посветена на изследването на морската среда;

17.  Призовава държавите членки да:

   признаят от правна гледна точка работата на жените, които допринасят икономически за издържането на семейството, и на тези, които допринасят за това с работата си, макар и без да получават заплащане;
   осигурят подкрепа за жените, като им предоставят обезщетения за безработица, ако са принудени да прекратят (временно или окончателно) работата си, право на пенсия, съвместяване на професионалния и личния живот, право на отпуск за отглеждане на дете (независимо от техният статут на обвързване в рамките на двойката), достъп до системата за социално осигуряване, до безплатно здравно обслужване и защита срещу рисковете, произтичащи от работата им в морския сектор и сектора на рибарството;

18.  Отбелязва, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството отправя искане в параграф 28 ЕС да се застъпи, в рамките на СТО, за наказателни мерки спрямо държавите, извършващи действия на дискриминация срещу жените, а в параграф 45 изисква от Комисията да гарантира при преговорите за споразумения относно рибарството, че крайбрежната държава отделя значителна част от секторната подкрепа за развитие на признаването, насърчаването и диверсификацията на ролята на жените в сектора на рибарството, като се гарантира прилагането на принципа на равноправното третиране и равните възможности за жените и мъжете, особено по отношение на обучението и достъпа до финансиране и кредити;

19.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че европейското измерение, свързано с пола, е залегнало и гарантирано в споразуменията за икономическо партньорство, включващи сектора на рибарството;

Основният регламент относно общата политика в областта на рибарството

20.  Настоятелно призовава държавите членки да осигурят изпълнението на целите на новата обща политика в областта на рибарството по отношение на достъпа до рибни ресурси, въз основа на прозрачни критерии от екологично, социално и икономическо естество, включващи принципите на равно третиране и равни възможности за жените и мъжете;

21.  Настоятелно призовава държавите членки да признаят трудовия статус на жените в случаите на временно преустановяване на дейност, включително периодите на биологични паузи;

22.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират спазването на Директива 2010/41/ЕС, за да могат жените в сектора на рибарството, които работят на пълно или непълно работно време в семейни предприятия или подкрепят съпрузите или партньорите си, като по този начин допринасят за своята собствена или за семейната икономическа устойчивост, както и тези, които извършват тази дейност като средство за препитание и не принадлежат към семейна единица, да получават законно признаване и социални придобивки, равностойни на тези, от които се ползват лицата със статут на самостоятелно заети лица;

o
o   o

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0040.
(3) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр 212.
(4) ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 519.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0460.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0461.
(7) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 104.

Правна информация - Политика за поверителност