Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2150(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0070/2014

Předložené texty :

A7-0070/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Hlasování :

PV 27/02/2014 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0178

Přijaté texty
PDF 354kWORD 78k
Čtvrtek, 27. února 2014 - Štrasburk
Zvláštní opatření v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen
P7_TA(2014)0178A7-0070/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. února 2014 o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen (2013/2150(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na právní předpisy, které se vztahují na Evropský rybářský fond, zejména nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007, která stanoví pravidla a dohody týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu,

—  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS(1),

—  s ohledem na svůj postoj ze dne 6. února 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice(2),

—  s ohledem na svůj postoj ze dne 12. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(3),

—  s ohledem na návrh, který předložila Komise, a na stanoviska Parlamentu a Rady k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu (COM(2011)0804),

—  s ohledem na návrh, který předložila Komise, a na stanoviska Parlamentu a Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)(COM(2011)0810),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015 (COM(2010)0491),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2005 o ženských sdruženích: rybolov, zemědělství a rozmanitost(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky(5),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o vnější dimenzi společné rybářské politiky(6),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2012 o reformě společné rybářské politiky – zastřešujícím sdělení(7),

—  s ohledem na slyšení na téma „Ženy a udržitelný rozvoj v odvětví rybolovu“, které uspořádal Výbor pro rybolov dne 1. prosince 2010,

—  s ohledem na slyšení Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví na téma „Rozvoj úlohy žen v evropském rybolovu a akvakultuře“, které se konalo v Evropském parlamentu dne 14. října 2013,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na společná jednání Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0070/2014),

A.  vzhledem k tomu, že práce žen v odvětví rybolovu a akvakultury není uznávána a obvykle zůstává bez povšimnutí, ačkoli představuje z ekonomického hlediska významný přínos a přispívá k sociální, hospodářské a ekologické udržitelnosti mnoha míst a regionů v Evropě, zejména v oblastech, které jsou na rybolovu závislé;

B.  vzhledem k tomu, že v členských státech pracuje v odvětví rybolovu více než 100 000 žen, z toho 4 % ve vlastním rybolovu a na pracovních místech spojených s provozem rybářských lodí, jako je výroba sítí, práce v přístavech či balírnách ryb, 30 % v akvakultuře, zejména při ručním sběru měkkýšů a korýšů, a přibližně 60 % ve zpracovatelském průmyslu;

C.  vzhledem k obtížné povaze činností tradičně vykonávaných ženami v odvětví rybolovu a akvakultury, jako je ruční sběr měkkýšů a korýšů, tradiční prodej ryb, jak podomní, tak v odpovídajících zařízeních, výroba a oprava rybářských sítí, vykládka a třídění úlovků a práce při balení ryb ve zvlášť náročných klimatických podmínkách;

D.  vzhledem k tomu, že statistiky hrubě podceňují skutečnou situaci pracujících žen v některých těchto odvětvích a rozsáhlá hospodářská krize a vysoká nezaměstnanost v některých členských státech vedla k dalšímu zvýšení těchto čísel a k tomu, že stále větší počet žen se zapojuje do činností v odvětví rybolovu, zejména do sběru měkkýšů a korýšů na pevnině, jako prostředku k doplnění, či dokonce zajištění příjmu své rodiny;

E.  uznávaje přínos žen v činnostech souvisejících s rybolovem a akvakulturou, zejména v činnostech spojených s výrobou a opravou rybářských sítí, vykládkou a tříděním úlovků, řízením dodávek na palubu, zpracováním ryb, balením a uváděním na trh nebo při řízení rybářských podniků;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament v bodě 30 svého usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu důležitost hospodářské, sociální a kulturní úlohy žen v odvětví rybolovu a umožnily jim tak získat přístup k sociálním výhodám, a zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do různých činností souvisejících s odvětvím rybolovu předně přispívá k zachování odvětví rybolovu a zajištění jeho pokračování, ale také napomáhá ochraně kulturní rozmanitosti těchto oblastí;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém postoji ze dne 12. září 2012 žádá, aby byla podporována účast žen v organizacích producentů v odvětví rybolovu a akvakultury;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky žádá v bodě 31, aby byly z Evropského námořního a rybářského fondu financovány akce v oblasti zapojení žen v odvětví rybolovu, podpory ženských sdružení, odborného vzdělávání žen a posílení úlohy žen v oblasti rybolovu zajištěním podpory činnostem prováděným na souši a činnostem souvisejícím s rybolovem, jak v rámci produkce, tak zpracování a uvádění na trh;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá v bodě 39 Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, jimiž zaručí ženám stejnou mzdu a další pracovní, sociální a ekonomická práva, včetně pojištění, které bude pokrývat rizika, a opatření týkajících se žádosti o předčasný důchod jako kompenzaci za náročnou povahu práce (práce v noci, nebezpečí, pracovní doba podřizovaná tempu výroby a rybolovným možnostem), jíž jsou při práci v odvětví rybolovu vystaveny, a aby uznaly jejich specifická onemocnění za nemoci z povolání;

J.  vzhledem k tomu, že statistickým informacím týkajícím se pracovní síly a zejména informacím o genderovém rozložení pracovních sil v určitých činnostech, stejně jako informacím o řemeslném rybolovu, drobném pobřežním rybolovu a extenzivní akvakultuře a činnostech, které s nimi souvisejí, není ve srovnání s informacemi o úlovcích, vykládkách, tonáži atd. věnována dostatečná pozornost;

K.  vzhledem k tomu, že statistické údaje týkající se pracovní síly v odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících odvětvích v EU a členských státech nejsou dostatečně úplné, harmonizované či rozčleněné podle ukazatelů, aby mohly sloužit jako podklad pro odhad míry zapojení žen v těchto odvětvích;

L.  vzhledem k tomu, že navzdory práci, kterou ženy vykonávají v odvětví rybolovu a akvakultury, a jejímu hospodářskému významu, nemají odpovídající sociální a pracovní ochranu ani odpovídající profesní a pracovní status;

M.  vzhledem k tomu, že ženy čelí v odvětví rybolovu ekonomické diskriminaci a že za stejnou práci pobírají nižší plat než muži;

N.  vzhledem k tomu, že práce žen v odvětví rybolovu často není právně uznávána a neumožňuje přístup k sociální ochraně odpovídající specifickým rizikům a účinkům na zdraví spojeným s uvedenými činnostmi;

O.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá v bodě 42 Komisi a členské státy, aby podnikly kroky v zájmu dosažení větší míry uznání práce žen v odvětví rybolovu jak na legislativní, tak na sociální úrovni, a aby zajistily, aby se ženám, jež pracují na plný nebo částečný úvazek v rodinných podnicích nebo které pomáhají svým partnerům, a přispívají tak k vlastní hospodářské samostatnosti i samostatnosti své rodiny, dostalo právního uznání nebo sociálních dávek rovnocenných s dávkami samostatně výdělečně činných osob, zejména prostřednictvím uplatňování směrnice 2010/410/EU, a aby byla zaručena jejich sociální a hospodářská práva, včetně rovného odměňování, práva na podporu v nezaměstnanosti v případě ztráty zaměstnání (dočasné nebo trvalé), práva na získání důchodového příspěvku, možnosti sladit pracovní a rodinný život, dostupnosti mateřské dovolené, přístupu k sociálnímu zabezpečení a bezplatné zdravotní péči a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další sociální a hospodářská práva, včetně pojištění námořních rizik;

P.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 12. září 2012 vyjádřil názor, že úloha žen v odvětví rybolovu by měla dostát většího právního a společenského uznání a ocenění a ženy v odvětví rybolovu by měly mít stejná práva jako muži a že manželky a životní partnerky rybářů, které podporují rodinný podnik, by měly získat stejné právní postavení a sociální výhody, jaké mají osoby samostatně výdělečně činné;

1.  vyzývá Komisi, aby zřídila zvláštní statistický program pro oblasti závislé na rybolovu, se zvláštním zaměřením na pobřežní a řemeslný rybolov, tradiční metody rybolovu a specifické obchodní kanály, a na práci a sociální a pracovní podmínky žen věnujících se sběru měkkýšů a korýšů, vyrábějících a opravujících sítě a žen pracujících v řemeslném rybolovu a souvisejících činnostech s cílem posoudit zvláštní potřeby činnosti žen a zlepšit sociální uznání těchto velmi obtížných profesí;

2.  považuje za nezbytné zlepšit shromažďování a analýzu statistických informací týkajících se zaměstnanosti v odvětví rybolovu, členěných podle pohlaví, typu činnosti a pracovního rámce (samostatná výdělečná činnost, zaměstnanecký poměr, částečný úvazek, plný úvazek, příležitostná práce), aby bylo možné posoudit přínos žen v odvětví rybolovu a akvakultury;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že se shromažďování údajů rozčleněných podle pohlaví rozšíří také na odvětví lovu a že budou zavedeny nové ukazatele, jako je věk, stupeň vzdělání a odborné přípravy a činnost manželů/manželek nebo životních partnerů/partnerek;

4.  považuje za nezbytné stanovit jasné definice týkající se statistických ukazatelů používaných pro shromažďování údajů o zaměstnanosti pracovní síly v odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících odvětvích; považuje rovněž za nezbytné vypracovat harmonizovaný soubor statistických ukazatelů EU, a žádá proto členské státy, aby včas poskytovaly úplné údaje v souladu s těmito ukazateli;

5.  vyzývá Komisi a Radu, aby poskytly právní a společenské uznání úloze žen v odvětví rybolovu a akvakultury a při udržitelném rozvoji oblastí závislých na rybolovu s cílem odstranit veškeré ekonomické, správní a sociální překážky jejich rovnoprávného zapojení;

6.  vyzývá Komisi a Radu, aby členské státy vybízely k tomu, aby v právních předpisech upravily a uznaly jako nemoci z povolání poškození kloubů nebo páteře či revmatická onemocnění způsobená obtížnými meteorologickými podmínkami, v nichž musí pracovat ženy sbírající měkkýše a korýše, vyrábějící a opravující sítě, ženy pracující ve zpracovatelském odvětví, rybářky, prodejkyně, stejně jako poškození způsobená zdviháním nadměrné váhy;

7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby uznala, že práce žen přispívá k lepší sledovatelnosti produktů rybolovu, což přispívá ke znalostem spotřebitelů a zaručuje vyšší standardy kvality a bezpečnosti produktů rybolovu a akvakultury a zvyšuje tak ekonomické, gastronomické a turistické možnosti rybářských oblastí;

8.  vyzývá k vytvoření (v rámci Evropského námořního a rybářského fondu nebo jiných nástrojů) zvláštních podpůrných mechanismů, které lze aktivovat v mimořádných situacích (přírodní katastrofy), a mechanismů finančních náhrad na podporu rybářů, rybářek a jejich rodin během období přechodného zákazu rybolovu, zejména v oblastech, kde je rybolov jediným zdrojem příjmů;

9.  považuje za nezbytné prosazovat a finančně podporovat prostřednictvím vnitrostátních a evropských sítí ženských organizací vznik ženských sdružení, jejichž cílem bude zviditelnění žen v odvětví rybolovu, budování společenského povědomí o podílu žen na rybolovných činnostech, snazší výměna zkušeností a předávání informací o potřebách a požadavcích žen, a to od úrovně místní samosprávy až po evropské orgány;

10.  naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby ženským organizacím v odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících odvětvích usnadnily přístup k financování a umožnily jim provádět své iniciativy, upevnit své organizace a kontaktovat dalších ženské organizace za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů;

11.  považuje za nezbytné podporovat a posilovat účinné zapojení žen do konzultativních orgánů, poradních sborů a rozhodovacích, zastupitelských, regionálních a profesních orgánů a zaručit tak jejich účast na přijímání rozhodnutí ve veřejném i soukromém sektoru za podmínek rovnocenných s muži;

Evropský námořní a rybářský fond 2013–2020

12.  bere na vědomí, že pouze jediný členský stát využil možnosti nabídnuté v rámci osy 4 Evropského rybářského fondu k financování projektů, jejichž příjemci jsou ženy, vyzývá naléhavě členské státy, aby se chopily příležitostí, které nabízí Evropský námořní a rybářský fond, a:

   uplatňovaly zásadu rovných příležitostí, a to jak při vypracovávání, tak při rozvíjení nebo provádění operačních programů;
   učinily odvětví rybolovu vstřícnějším vůči ženám pomocí jeho reformy a poskytnutím odpovídajícího vybavení (například šatny na lodích a v přístavech);
   podporovaly ženská sdružení a jejich organizaci do sítí (např. sdružení žen vyrábějících a opravujících sítě, pracujících v přístavech či při balení ryb);
   podporovaly projekty zaměřené na řešení problémů, které vyplývají z pracovních podmínek žen ručně sbírajících měkkýše a korýše, včetně opatření na slaďování pracovního a rodinného života;
   podporovaly projekty, jejichž cílem je podpora, diverzifikace a zviditelnění úlohy žen v odvětví rybolovu a akvakultury;
   umožňovaly ženám a dívkám snadnější přístup ke vzdělání prostřednictvím financování specializované odborné přípravy a vzdělání a uznávání profesní kvalifikace jejich činnosti; členské státy by za tímto účelem měly zahájit postupy pro získávání oficiálně uznávaných osvědčení o dovednostech a zřídit školicí střediska pro tato povolání, jež v daných komunitách tradičně vykonávají ženy;
   nabízely dívkám kvalitnější pracovní činnosti a podporovaly kontinuitu mezi generacemi, zejména rozvojem udržitelných činností v námořním prostředí;
   podněcovaly odborné vzdělávání, zejména pro ženy, které pracují v odvětví rybolovu a akvakultury, s cílem zvýšit jejich možnosti získat řídící pozice a kvalifikovaná odborná a vedoucí pracovní místa související s rybolovem za stejných platových podmínek;
   zlepšovaly úlohu žen v rybolovu, zejména prostřednictvím podpory činností prováděných na souši a v rámci činností spojených s rybolovem, jak v produkci, tak při zpracování, uvádění na trh a prodeji;
   podporovaly podnikatelské iniciativy žen, včetně případné hospodářské diverzifikace určitých činností souvisejících s odvětvím rybolovu, a to mj. činností, jako jsou muzeologie, kulturní tradice, řemesla, gastronomie a pohostinství;
   podporovaly podnikatelské iniciativy týkající se činností nesouvisejících s rybolovem v pobřežních oblastech, kde došlo ke ztrátě pracovních míst v důsledku provedení reformy v oblasti rybolovu;

13.  vyzývá členské státy, aby podporovaly poskytování zvýhodněných úvěrů, které by ženám umožnily vyhnout se specifickým obtížím, jimž čelí v souvislosti s financováním projektů, které by mohly být zařazeny do národních programů v rámci Evropského námořního a rybářského fondu;

14.  vyzývá členské státy, aby podporovaly podnikatelské iniciativy žen tím, že vytvoří výhodný systém pro poskytování mikroúvěrů a budou poskytovat náležité informace o možnostech financování;

15.  naléhavě žádá členské státy, aby přijaly opatření pro rozvoj a modernizaci místní infrastruktury, diverzifikaci hospodářských činností a zlepšení kvality života v rybolovných oblastech, zejména pokud jsou na rybolovu zcela závislé, s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj, a aby zároveň bojovaly proti chudobě obecně, zejména pokud postihuje ženy a děti, a usilovaly o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí;

16.  trvá na svých postojích přijatých v rámci postupu týkajícího se Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020), pokud jde o podněcování účasti žen na celém výzkumu, projektech a vědeckých disciplínách, zejména těch, které se profesně věnují poznání mořského prostředí;

17.  vyzývá členské státy, aby:

   poskytly právní uznání práci žen, které ekonomicky podporují rodinu nebo které ji podporují svou prací, i když neplacenou;
   zajistily pomoc ženám prostřednictvím poskytování podpor v nezaměstnanosti v případě nuceného přerušení práce (dočasného nebo trvalého), nároku na důchod, slaďování profesního a rodinného života, přístupu k rodičovské dovolené (bez ohledu na to, zda žijí v manželském nebo nesezdaném svazku), sociálnímu zabezpečení a bezplatné zdravotní péči a k ochraně před riziky, jimž jsou tyto osoby vystaveny při práci v námořním a rybářském odvětví;

18.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o vnější dimenzi společné rybářské politiky v bodě 28 žádá, aby v rámci WTO byly penalizovány země, které diskriminují ženy, a v bodě 45 stejného usnesení naléhavě žádá Komisi, aby během jednání o dohodách o udržitelném rybolovu zaručila, aby pobřežní stát věnoval určitou část odvětvové podpory na projekty, jejichž cílem je uznání, podpora a diverzifikace role žen v rybářském odvětví, čímž se zajistí uplatnění zásady rovného zacházení a rovných příležitostí pro ženy a muže, především pokud jde o odbornou přípravu a přístup k financím a úvěrům;

19.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila začlenění evropského genderového rozměru do dohod o hospodářském partnerství týkajících se odvětví rybolovu a zaručila přítomnost tohoto rozměru v těchto dohodách;

Základní nařízení o společné rybářské politice

20.  vyzývá členské státy, aby dohlížely na plnění cílů nové společné rybářské politiky, které se týkají přístupu k rybolovným zdrojům na základě transparentních ekologických, sociálních a ekonomických kritérií, jejichž součástí jsou zásady rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy;

21.  vyzývá členské státy, aby uznaly pracovní status žen v případech dočasného přerušení činnosti, včetně období biologického klidu;

22.  žádá Komisi a členské státy, aby dohlížely na plnění směrnice 2010/41/EU, aby ženy v odvětví rybolovu, které pracují na plný nebo částečný úvazek v rodinných podnicích nebo pomáhají svým manželům nebo životním partnerům a přispívají tak k vlastní samostatnosti i samostatnosti své rodiny, stejně jako ženy, pro které je tato činnost obživou a které nepatří k žádné domácnosti, získaly právní uznání a sociální výhody, jakých požívají osoby samostatně výdělečně činné;

o
o   o

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.
(2) Texty přijaté, P7_TA(2013)0040.
(3) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 212.
(4) Úř. věst. C 286 E, 23.11.2006, s. 519.
(5) Texty přijaté, P7_TA(2012)0460.
(6) Texty přijaté, P7_TA(2012)0461.
(7) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 104.

Právní upozornění - Ochrana soukromí