Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2150(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0070/2014

Texte depuse :

A7-0070/2014

Dezbateri :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0178

Texte adoptate
PDF 318kWORD 84k
Joi, 27 februarie 2014 - Strasbourg
Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii
P7_TA(2014)0178A7-0070/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (2013/2150(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere legislația aplicabilă Fondului european pentru pescuit (FEP), în special Regulamentele (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului, care stabilesc norme detaliate și reglementări privind asistența structurală a Comunității în sectorul pescuitului,

–  având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului(1),

–  având în vedere poziția sa din 6 februarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului(2),

–  având în vedere poziția sa din 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură(3),

–  având în vedere propunerea Comisiei și pozițiile adoptate de Parlament și de Consiliu cu privire la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (COM(2011)0804),

–  având în vedere propunerea prezentată de Comisie și pozițiile adoptate de Parlament și de Consiliu referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)(COM(2011)0810),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Strategie pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2005 referitoare la rețelele de femei: pescuit, agricultură și diversificare(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2012 referitoare la reforma politicii comune din domeniul pescuitului – comunicare generală(7),

–  având în vedere audierea intitulată „Femeile și dezvoltarea durabilă în domeniul pescuitului”, organizată de Comisia pentru pescuit la 1 decembrie 2010,

–  având în vedere audierea care a avut loc la Parlamentul European la 14 octombrie 2013 în cadrul Comisiei pentru pescuit și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, care a avut ca temă dezvoltarea rolului femeii în domeniul pescuitului și al acvaculturii în Europa,

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru pescuit și ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, care au avut loc în temeiul articolului 51 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0070/2014),

A.  întrucât munca depusă de femei în domeniul pescuitului și al acvaculturii nu este recunoscută și, în general, rămâne invizibilă, în ciuda faptului că ea are o valoare adăugată economică considerabilă și în ciuda faptului că ea contribuie la durabilitatea socială, economică și de mediu a numeroase localități și regiuni din Europa, în special a zonelor dependente de pescuit;

B.  întrucât, în statele membre, peste 100 000 de femei lucrează în sectorul pescuitului, dintre care circa 4 % în sectorului pescuitului propriu-zis și în activități asociate navelor de pescuit, precum confecționerele de plase de pescuit, lucrătoarele portuare și împachetatoarele, circa 30 % în acvacultură, în special în domeniul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, și circa 60 % în industria de prelucrare;

C.  întrucât trebuie să se țină seama de caracterul dificil al muncii depuse în mod tradițional de către femei în sectorul pescuitului și al acvaculturii, cum este pescuitul manual al crustaceelor și moluștelor, vânzarea tradițională de pește, fie ambulantă, fie în spații special amenajate în acest scop, fabricarea și repararea plaselor de pescuit (confecționerele de plase de pescuit), descărcarea și clasificarea peștelui și ambalarea în condiții climatice deosebit de dificile etc.;

D.  întrucât statisticile subestimează puternic realitatea implicării profesionale a femeilor în unele dintre aceste sectoare și întrucât criza economică generalizată și șomajul ridicat din unele state membre au contribuit la creșterea numerică a acestei categorii de populație, asistându-se la o participare tot mai intensă a femeilor în activitățile din domeniul pescuitului, în special în ceea ce privește pescuitul manual al crustaceelor și moluștelor, ca modalitate de a completa sau chiar de a asigura veniturile familiei;

E.  întrucât se recunoaște contribuția adusă de femei în cadrul activităților conexe pescuitului și acvaculturii, în special în domeniile legate de confecționarea și repararea plaselor de pescuit, descărcarea și clasificarea peștelui, gestionarea aprovizionării cu produse a vasului, prelucrarea, transformarea, împachetarea și comercializarea produselor din pește sau în domeniul gestiunii întreprinderilor de pescuit;

F.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului, la punctul 30, solicită statelor membre să ia în considerare importanța rolului economic, social și cultural al femeilor în industria piscicolă, astfel încât acestea să poată avea acces la prestațiile sociale și semnalează faptul că participarea activă a femeilor la diferitele activități din domeniul pescuitului contribuie, pe de o parte, la păstrarea și supraviețuirea sectorului pescuitului și, pe de altă parte, la protecția tradițiilor și practicilor specifice, precum și a diversității culturale a diferitelor regiuni;

G.  întrucât, în poziția sa din 12 septembrie 2012, Parlamentul European a cerut creșterea participării femeilor în organizațiile de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii;

H.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului, la punctul 31 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), solicită finanțare pentru a crește participarea femeilor în sectorul pescuitului, sprijinirea asociațiilor de femei, formare profesională destinată femeilor, precum și îmbunătățirea rolului femeilor în domeniul pescuitului prin acordarea de sprijin activităților desfășurate pe uscat și activităților asociate pescuitului, atât în domeniul producției, cât și în cel al transformării și comercializării;

I.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului, la punctul 39, solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a se asigura că femeile beneficiază de o remunerație egală, precum și de alte drepturi sociale și economice, inclusiv de o asigurare, care să acopere riscurile și măsurile pentru aplicarea coeficienților de reducere a vârstei de pensionare (activitate pe timpul nopții, gradul de pericol, programul de lucru impus de ritmul de producție sau de posibilitatea de pescuit) la care acestea sunt expuse ca urmare a activităților desfășurate în sectorul pescuitului, precum și de recunoașterea ca boli profesionale a afecțiunilor specifice;

J.  întrucât informațiile statistice referitoare la forța de muncă și, în special, referitoare la distribuția sa pe genuri în cadrul anumitor activități, precum și informațiile referitoare la pescuitul artizanal sau la scară mică, la acvacultura extensivă și activitățile conexe, rămân în plan secund față de informațiile referitoare la capturi, descărcări, tonaj etc.;

K.  întrucât datele statistice la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre referitoare la forța de muncă în domeniul pescuitului, acvaculturii și al activităților conexe nu sunt complete, armonizate și detaliate pe indicatori care să permită estimarea contribuției femeilor în aceste sectoare;

L.  întrucât, în ciuda faptului că munca depusă de către femei în sectorul pescuitului și al acvaculturii și a contribuției sale economice importante, femeile nu se bucură de o protecție socială și de muncă adecvată și nici de un statut profesional și de muncă adecvat;

M.  întrucât femeile suferă din cauza discriminării economice în sectorul pescuitului și primesc o remunerație mai mică comparativ cu bărbații pentru realizarea acelorași activități;

N.  întrucât adesea munca femeilor din domeniul pescuitului nu se bucură de recunoaștere legală și nu le dă drept de acces la o protecție socială pe măsura riscurilor și a afecțiunilor de sănătate specifice și caracteristice acestor activități;

O.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului, la punctul 42, invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru o mai mare recunoaștere juridică și socială a activității femeilor în domeniul pescuitului și pentru a garanta că femeile care lucrează cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă în întreprinderile familiale sau care își ajută soții și contribuie astfel la sustenabilitatea economică proprie și a familiei beneficiază de recunoaștere legală sau că li se acordă beneficii sociale echivalente cu cele de care se bucură persoanele care desfășoară activități independente, în special prin aplicarea Directivei 2010/41/UE și pentru a le garanta drepturile sociale și economice, inclusiv egalitatea salarială, ajutoare de șomaj în caz de întrerupere (temporară sau definitivă) a activității, dreptul la pensie, concilierea vieții profesionale cu viața privată, accesul la concediul de maternitate, accesul la asigurările sociale, la serviciile sanitare gratuite și la protecția securității și sănătății la locul de muncă, dar și la asigurări care să acopere riscurile la care se expun atunci când lucrează pe mare;

P.  întrucât, în Rezoluția sa din 12 septembrie 2012, Parlamentul European s-a pronunțat în favoarea necesității de a acorda o mai mare recunoaștere juridică și socială și o mai mare recompensă rolului pe care îl au femeile în sectorul pescuitului și aceleași drepturi ca și bărbații, precum și un statut juridic și beneficii sociale echivalente celor de care se bucură lucrătorii independenți femeilor care își ajută soții și partenerii de viață care lucrează în sectorul pescuitului, contribuind astfel la întreținerea unei întreprinderi familiale,

1.  solicită Comisiei să sprijine realizarea unui program statistic specific privind regiunile dependente de pescuit, acordând o atenție deosebită pescuitului costier artizanal, metodelor de pescuit tradiționale și canalelor de comercializare specifice, precum și muncii și condițiilor sociale și de muncă ale lucrătoarelor în domeniul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, confecționerelor de plase de pescuit și femeilor care lucrează în domeniul pescuitului artizanal și în activitățile conexe, cu scopul de a evalua necesitățile specifice ale activității femeilor și de a îmbunătăți recunoașterea socială a acestor profesii care presupun o muncă foarte dură;

2.  consideră că este necesar să se îmbunătățească modul de colectare și de analizare a informațiilor statistice referitoare la ocuparea forței de muncă în domeniul pescuitului, informații defalcate pe sexe, tip de activitate și tipul de contract de muncă (activități independente, salariate, fracțiune de normă, normă întreagă, ocazional), pentru a putea estima contribuția femeilor în sectorul pescuitului și al acvaculturii;

3.  îndeamnă Comisia să se asigure că datele compilate defalcate pe gen se referă și la sectorul capturilor și că sunt introduși noi indicatori cum ar fi vârsta, nivelul de educație și nivelul de formare, precum și activitatea soților și a partenerilor de viață;

4.  consideră necesară stabilirea unor definiții clare cu privire la indicatorii statistici folosiți în culegerea de date referitoare la ocuparea forței de muncă în domeniul pescuitului, acvaculturii și al activităților conexe; consideră, de asemenea, necesară elaborarea unui set de indicatori statistici armonizați la nivelul UE și invită statele membre să furnizeze la timp date complete în conformitate cu indicatorii în cauză;

5.  cere Comisiei și Consiliului să acorde recunoaștere juridică și socială rolului pe care îl au femeile în sectorul pescuitului și al acvaculturii, precum și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă al zonelor dependente de pescuit, cu scopul de a elimina toate barierele economice, administrative și sociale care îngreunează participarea acestora în condiții de egalitate;

6.  cere Comisiei și Consiliului să îndemne statele membre să reglementeze și să recunoască drept boli profesionale leziunile articulațiilor sau ale coloanei vertebrale sau bolile reumatice provocate de condițiile meteorologice dure în care trebuie să muncească lucrătoarele din domeniul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, confecționerele de plase de pescuit, lucrătoarele portuare, împachetatoarele, femeile care lucrează în întreprinderi prelucrătoare sau în domeniul prelucrării, al pescuitului și al comercializării, precum și bolile cauzate de ridicarea unor greutăți excesive;

7.  îndeamnă Comisia să recunoască faptul că munca femeilor contribuie la o mai bună trasabilitate a produselor piscicole, ceea ce contribuie la o mai bună informare a consumatorului și asigură standarde mai înalte de calitate și securitate a produselor piscicole și de acvacultură și sporește astfel oportunitățile economice, gastronomice și turistice ale zonelor de pescuit;

8.  solicită crearea (în cadrul Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime și/sau al altor instrumente) unor mecanisme specifice de sprijin care să poată fi activate în situații de urgență (dezastre naturale) precum și a unor mecanisme de compensare financiară a pescarilor, a pescărițelor și a familiilor lor pe perioadele de interzicere temporară a pescuitului, mai ales în zonele în care pescuitul este unica activitate aducătoare de venit;

9.  consideră că este necesar să se încurajeze și să se acorde sprijin economic pentru asocierea între femei prin intermediul rețelelor de femei, la nivel național și european, cu scopul de a crește vizibilitatea rolului femeilor în sectorul pescuitului, de a sensibiliza societatea în ceea ce privește contribuția femeilor la această activitate, de a facilita schimburile de experiență și de a comunica necesitățile și revendicările femeilor de la nivelul administrațiilor locale și până la organismele europene;

10.  solicită Comisiei și statelor membre să faciliteze accesul la finanțare al organizațiilor de femei din domeniul pescuitului, acvaculturii și activităților conexe astfel încât acestea să își poată pune în practică inițiativele, să își consolideze organizațiile și să stabilească legături cu alte organizații de femei în vederea schimbului de experiență și bune practici;

11.  consideră că este necesar să se încurajeze și să se consolideze participarea efectivă a femeilor în cadrul organelor de consultare și al consiliilor consultative, de decizie, de reprezentare, regionale, precum și în cadrul organizațiilor profesionale, garantând participarea acestora la luarea deciziilor atât în sectorul public, cât și în cel privat în aceleași condiții ca și bărbații;

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 2013-2020

12.  ia act de faptul că numai unul dintre statele membre a utilizat oportunitățile oferite de axa 4 a Fondului european pentru pescuit pentru a finanța proiecte ai căror beneficiari sunt femeile, cere statelor membre să profite de ocaziile oferite de FEPAM în următoarele scopuri:

   să aplice principiul egalității de șanse, atât în etapa de elaborare, cât și în cea de dezvoltare sau de punere în aplicare a programelor operaționale;
   să încurajeze participarea femeilor în sectorul pescuitului reorganizând sectorul și oferind dotări adecvate (cum ar fi vestiare pe bărci și în porturi);
   să sprijine asociațiile de femei și funcționarea acestora într-o structură de tip rețea, cum ar fi confecționerele de plase de pescuit, lucrătoarele portuare și împachetatoarele;
   să sprijine proiectele care au scopul de a ameliora problemele cauzate de condițiile de muncă ale lucrătoarelor în domeniul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, inclusiv prin reconcilierea vieții profesionale cu viața familială;
   să sprijine proiecte pentru dezvoltarea, diversificarea și valorificarea rolului femeilor în domeniul pescuitului și al acvaculturii;
   să faciliteze accesul femeilor și al tinerelor la formare profesională prin intermediul finanțării de cursuri de formare specifice, al finanțării învățământului profesional și al recunoașterii profesionale a activității acestora. În acest scop, statele membre ar trebui să pună în aplicare procese pentru obținerea certificatelor profesionale cu recunoaștere oficială și pentru înființarea de centre de formare în aceste profesii pe care, de obicei, le desfășoară femeile din diferite colective de muncă;
   să ofere tinerelor oportunități de angajare mai bune și să sprijine continuitatea de la o generație la alta, în special prin dezvoltarea de activități profesionale durabile pentru mediul marin;
   să încurajeze formarea profesională, în special pentru femeile care lucrează în sectorul pescuitului și al acvaculturii, pentru a crește posibilitățile acestora de acces la posturi de conducere și la posturi tehnice calificate și de gestiune în domeniul pescuitului, în condiții salariale egale cu ale bărbaților;
   să îmbunătățească rolul femeilor în domeniul pescuitului, sprijinind în special activitățile realizate pe uscat și activitățile asociate pescuitului, atât în etapa de producție, cât și în cea de prelucrare, comercializare și vânzare;
   să încurajeze inițiativele antreprenoriale ale femeilor, inclusiv, după caz, diversificarea economică a anumitor activități relaționate cu sectorul pescuitului, dar și a unor activități precum muzeologia, tradițiile culturale, artizanatul, gastronomia și restaurantele;
   să încurajeze inițiativele antreprenoriale în activități care nu au legătură cu activitatea de pescuit, în acele zone de coastă care au pierdut locuri de muncă în urma aplicării reformei în domeniul pescuitului;

13.  cere statelor membre să faciliteze modalități de creditare flexibile, care să permită depășirea dificultăților specifice cu care se confruntă femeile pentru a-și finanța proiectele pasibile de a fi incluse în programele naționale în cadrul FEPAM;

14.  solicită statelor membre să sprijine inițiativele antreprenoriale ale femeilor prin facilitarea unui sistem favorabil de microcredite și printr-o informare adecvată privind oportunitățile de finanțare;

15.  solicită statelor membre să ia masuri de dezvoltare și modernizare a infrastructurii locale, de diversificare a activităților economice și de îmbunătățire a calității vieții în zonele pescărești, mai ales în zonele care depind în întregime de pescuit, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a acestora, combaterea sărăciei în general și a femeilor si copiilor în mod special, precum și a violenței îndreptate împotriva femeilor și a violenței domestice;

16.  reamintește pozițiile adoptate în cadrul procedurii referitoare la Orizont 2020, Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont (2014-2020), referitoare la impulsionarea participării femeilor în toate activitățile de cercetare, proiectare și în disciplinele științifice, precum și, în special, femeilor care își dedică activitatea profesională cunoașterii mediului marin;

17.  Invită statele membre:

   să acorde recunoaștere juridică pentru munca femeilor care contribuie din punct de vedere economic la unitatea familială și a femeilor care contribuie prin munca pe care o depun, deși neremunerată;
   să garanteze acordarea de ajutoare femeilor, acordându-le ajutoare de șomaj în cazul în care sunt obligate să recurgă la o întrerupere (temporară sau definitivă) a activității profesionale, dreptul la pensie, posibilitatea de reconciliere a vieții profesionale cu cea privată, acces la concediu de maternitate (indiferent de statutul lor conjugal în cadrul cuplului), la securitate socială și la servicii sanitare gratuite și la protecția în fața riscurilor la care se expun deoarece muncesc în sectorul maritim și al pescuitului;

18.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului, la punctul 28, cere ca, în cadrul OMC, UE să susțină penalizarea țărilor unde au loc acțiuni de discriminare a femeilor și, la punctul 45, îndeamnă Comisia ca, în cursul negocierilor acordurilor din domeniul pescuitului, să se asigure că statul costier alocă o parte substanțială din sprijinul sectorial pentru dezvoltare proiectelor care au drept obiectiv recunoașterea, promovarea și diversificarea rolului femeilor în sectorul pescuitului, asigurând aplicarea principiului egalității de tratament și al egalității de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește în special formarea și accesul la finanțare și la credite;

19.  solicită Comisiei să se asigure că dimensiunea europeană de gen se regăsește și este garantată în cadrul Acordurilor de Parteneriat Economic care implică activitatea de pescuit;

Regulamentul de bază privind politica comună în domeniul pescuitului

20.  cere statelor membre să vegheze la îndeplinirea obiectivelor din cadrul noii politici comune în domeniul pescuitului în ceea ce privește accesul la resurse de pescuit, pe baza unor criterii transparente de mediu, sociale și economice, introducând principiile egalității de tratament și de șanse între femei și bărbați;

21.  cere statelor membre să recunoască statutul profesional al femeilor în cazurile de întrerupere temporară a activității, inclusiv în cazurile de întrerupere din motive biologice;

22.  cere Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a asigura respectarea Directivei 2010/41/UE pentru ca femeile care lucrează în domeniul pescuitului cu normă întreaga sau cu fracțiune de normă în întreprinderile familiale sau care își ajută soții sau partenerii de viață și contribuie astfel la sustenabilitatea economică proprie și a familiei, precum și femeile care realizează această activitate ca mod de viață și care nu aparțin niciunei unități familiale, să beneficieze de recunoaștere legală și de beneficii sociale echivalente cu cele de care se bucură persoanele care desfășoară activități independente;

o
o   o

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 180, 15.7.2010, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0040.
(3) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 212.
(4) JO C 286 E, 23.11.2006, p. 519.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2012)0460.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2012)0461.
(7) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 104.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate