Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2150(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0070/2014

Predkladané texty :

A7-0070/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0178

Prijaté texty
PDF 329kWORD 75k
Štvrtok, 27. februára 2014 - Štrasburg
Osobitné opatrenia v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva na rozvoj úlohy žien
P7_TA(2014)0178A7-0070/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. februára 2014 o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva na rozvoj úlohy žien (2013/2150(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na Európsky rybársky fond, najmä nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007, v ktorých sú vymedzené presné pravidlá a dohody, pokiaľ ide o štrukturálnu pomoc Spoločenstva odvetviu rybárstva,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 6. februára 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 12. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry(3),

–  so zreteľom na návrh Komisie a pozície, ktoré prijali Parlament a Rada, o Európskom fonde pre námorníctvo a rybárstvo (COM(2011)0804),

–  so zreteľom na návrh Komisie a pozície prijaté Parlamentom a Radou, pokiaľ ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0810),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010) 0491),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o sieťach žien: rybolov, poľnohospodárstvo a diverzifikácia(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2012 o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva – spoločné oznámenie(7),

–  so zreteľom na vypočutie na tému Ženy a trvalo udržateľný rozvoj v oblasti rybolovu vo Výbore pre rybárstvo 1. decembra 2010,

–  so zreteľom na vypočutie Výboru pre rybárstvo a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v Európskom parlamente o rozvoji úlohy žien v oblasti rybolovu a akvakultúry v Európe,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rybárstvo a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0070/2014),

A.  keďže práca, ktorú vykonávajú ženy v oblasti rybolovu a akvakultúry, nie je uznaná a spravidla ostáva neviditeľná aj napriek tomu, že predstavuje pridanú ekonomickú hodnotu a významne prispieva k sociálnej, hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti mnohých komunít a regiónov Európy, najmä v oblastiach, ktoré sú závislé od rybolovu;

B.  keďže v odvetví rybolovu členských štátov pracuje viac ako 100 000 žien, z čoho 4 % pracujú v rybolovnom priemysle a na pracovných miestach spájajúcich sa s činnosťami rybárskych plavidiel, ako je výroba sietí, práce v prístavoch a baliarňach, 30 % v odvetví akvakultúry, predovšetkým pri ručnom zbere morských plodov, a približne 60 % v spracovateľskom priemysle;

C.  keďže uznáva, že práca, ktorú tradične vykonávajú ženy v odvetví rybolovu a akvakultúry, je namáhavá, ako v prípade ručného zberu morských plodov, tradičného predaja rýb, či už podomového predaja, na trhu alebo v obchodoch, výroby a opravy rybolovných sietí (ženy opravujúce siete), vykladania a triedenia úlovkov a baliacich prác v mimoriadne drsných klimatických podmienkach;

D.  keďže štatistiky hrubo podceňujú realitu ženskej práce v niektorých z týchto sektorov a keďže všeobecná hospodárska kríza a vysoká nezamestnanosť v niektorých členských štátoch viedli k ďalšiemu zvýšeniu týchto čísel a k rastúcemu počtu žien zapojených do činností v odvetví rybolovu, najmä do zberu vodných schránkovcov a kôrovcov na pevnine, čo využívajú ako prostriedok na doplnenie alebo dokonca zaistenie príjmu pre svoje rodiny;

E.  keďže uznáva prínos žien k činnostiam súvisiacim s rybolovom a akvakultúrou, najmä v oblasti výroby a opravy rybárskych sietí, vykladania a triedenia úlovkov, riadenia zásobovania lodí, spracovania, balenia a predaja rýb alebo riadenia rybárskych podnikov;

F.  keďže Parlament v odseku 30 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky vyzýva členské štáty, aby brali do úvahy význam hospodárskej, sociálnej a kultúrnej úlohy žien v rybárskom priemysle a umožnili im prístup k sociálnym výhodám, a zdôrazňuje, že aktívna účasť žien na činnostiach súvisiacich s rybárstvom pomáha zachovať a zaistiť prežitie odvetvia rybolovu a druhotne jeho tradícií a osobitných postupov a pomáha tiež zachovať kultúrnu rozmanitosť rôznych regiónov;

G.  keďže Parlament vo svojej pozícii z 12. septembra 2012 požaduje opatrenia na podporu účasti žien vo výrobných organizáciách v odvetví rybolovu a akvakultúry;

H.  keďže Parlament v odseku 31 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky žiada o pridelenie finančných prostriedkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu na posilnenie účasti žien v odvetví rybolovu, podporu združení žien, podporu odbornej prípravy žien a posilňovanie úlohy žien v rybolove poskytovaním podpory na činnosti uskutočňované na pevnine a na činnosti, ktoré súvisia s rybolovom v oboch smeroch reťazca;

I.  keďže Parlament v odseku 39 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali ženy rovnaké platy a ostatné pracovné, sociálne a ekonomické práva vrátane poistenia na krytie rizík, a opatrenia na uplatňovanie vyrovnávacieho príplatku k predčasnému odchodu do dôchodku, ktorými by sa kompenzoval namáhavý charakter tejto práce (nočná práca, nebezpečenstvo, pracovný čas, o ktorom rozhoduje tempo výroby a rybolovné príležitosti), ktorým sú vystavené v práci v sektore rybolovu, ako aj uznanie špecifických ochorení ako chorôb z povolania;

J.  keďže štatistickým údajom týkajúcim sa pracovnej sily a najmä jej rozdelenia v určitých činnostiach podľa pohlavia, ako aj údajom, ktoré sa týkajú maloobjemového pobrežného a drobného rybolovu, rozsiahlej akvakultúry a súvisiacich činností, sa venuje menej pozornosti ako údajom týkajúcim sa výlovu, vykládky, množstva atď.;

K.  keďže štatistické údaje pre EÚ a členské štáty týkajúce sa pracovnej sily v oblasti rybolovu, akvakultúry a súvisiacich odvetviach nie sú úplné, harmonizované ani rozdelené podľa ukazovateľov, ktoré by umožnili stanoviť prínos žien v týchto odvetviach;

L.  keďže aj napriek práci, ktorú ženy vykonávajú v odvetví rybolovu a akvakultúry, a ich významnému hospodárskemu prínosu nemajú primeranú sociálnu a pracovnoprávnu ochranu, ani príslušné odborné a pracovné postavenie;

M.  keďže ženy v odvetví rybolovu trpia ekonomickou diskrimináciou a za rovnakú prácu dostávajú nižšiu mzdu ako muži;

N.  keďže práca žien v odvetví rybolovu často nie je zákonne uznaná a ženy nemajú prístup k sociálnej ochrane zodpovedajúcej osobitným rizikám a zdravotným následkom súvisiacim s touto prácou;

O.  keďže Parlament v odseku 42 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na dosiahnutie väčšieho právneho aj spoločenského uznanie práce žien v rybárskom odvetví a aby ženám, ktoré pracujú v rodinnom podniku na plný alebo čiastočný úväzok alebo pomáhajú svojim manželom a prispievajú tak k vlastnej hospodárskej udržateľnosti, ako aj  udržateľnosti svojich rodín, zabezpečili rovnaké právne postavenie a sociálne výhody, aké majú samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä uplatnením smernice 2010/41/EÚ, a aby zaručili ich sociálne a ekonomické práva vrátane rovnakého odmeňovania, dávok v nezamestnanosti, ak stratia prácu (dočasne alebo trvalo), práva na dôchodok, zladenia pracovného a súkromného života, možnosti materskej dovolenky, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších sociálnych a ekonomických práv vrátane poistenia pokrývajúceho riziká na mori;

P.  keďže Parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2012 poukazuje na to, že úloha žien v odvetví rybolovu by sa mala viac právne i spoločensky uznávať a odmeňovať, že by ženy mali mať rovnaké práva ako muži a že by manželky a životné partnerky rybárov, ktoré sa starajú o rodinný podnik, mali mať právne postavenie a sociálne dávky rovnocenné s tými, ktoré dostávajú osoby s postavením samostatne zárobkovo činných osôb;

1.  žiada Komisiu, aby zaviedla osobitný štatistický program pre regióny závislé od rybolovu a venovala osobitnú pozornosť drobnému a pobrežnému rybolovu, tradičným metódam rybolovu, osobitným distribučným kanálom a práci a pracovným a sociálnym podmienkam zberačiek vodných schránkovcov a kôrovcov, ženám opravujúcim siete a pracovníčkam v oblasti drobného rybolovu a súvisiacich činností s cieľom posúdiť osobitné potreby súvisiace s činnosťou žien a zlepšiť spoločenské uznanie týchto mimoriadne náročných profesií;

2.  považuje za potrebné zlepšiť zber a analýzu štatistických údajov týkajúcich sa zamestnanosti v odvetví rybolovu rozdelených podľa pohlavia, druhu činnosti a druhu pracovnoprávneho vzťahu (samostatná zárobková činnosť, práca na dohodu, čiastočný pracovný úväzok, plný pracovný úväzok, príležitostná práca) s cieľom stanoviť prínos žien v odvetví rybolovu a akvakultúry;

3.  vyzýva Komisiu, aby sa zber údajov rozdelených podľa pohlavia rozšírila aj na odvetvie výlovu a aby sa stanovili nové ukazovatele, ako sú vek, úroveň vzdelania a odbornej prípravy a činnosť manželov alebo partnerov;

4.  považuje za potrebné stanoviť jasné vymedzenia, pokiaľ ide o štatistické ukazovatele používané na zber údajov o zamestnávaní pracovnej sily v odvetviach rybolovu, akvakultúry a súvisiacich odvetviach; zároveň považuje za potrebné vypracovať harmonizovaný súbor štatistických ukazovateľov na úrovni EÚ a vyzýva členské štáty, aby včas poskytovali úplné údaje v súlade s týmito ukazovateľmi;

5.  vyzýva Komisiu a Radu, aby z právneho a spoločenského hľadiska uznali úlohu žien v odvetví rybolovu a akvakultúry, ako aj v rámci udržateľného rozvoja oblastí závislých od rybolovu s cieľom odstrániť všetky hospodárske, administratívne a sociálne prekážky, ktoré sťažujú ich rovnocennú účasť;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby nabádali členské štáty, aby regulovali a uznali ako choroby z povolania poranenia kĺbov alebo chrbtice či reumatické ochorenia vyvolané nepriaznivými poveternostnými podmienkami, v ktorých musia pracovať ženy v oblasti zberu schránkovcov a kôrovcov, opravy sietí, spracovania, výlovu rýb, predaja, ako aj poranenia, ktoré sú vyvolané zdvíhaním ťažkého nákladu;

7.  vyzýva Komisiu, aby uznala skutočnosť, že práca žien prispieva k zlepšeniu vysledovateľnosti produktov rybolovu, čo zvyšuje znalosti spotrebiteľov a zaručuje lepšiu kvalitu a bezpečnosť produktov rybolovu a akvakultúry a zlepšuje hospodárske, gastronomické a turistické možnosti rybárskych oblastí;

8.  žiada, aby boli vytvorené (v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu alebo iných nástrojov ) konkrétne mechanizmy podpory, ktoré možno aktivovať v krízových situáciách (prírodné katastrofy), ako aj mechanizmy finančnej kompenzácie na pomoc rybárom, rybárkam a ich rodinám počas dočasných zákazov rybolovu, a to najmä v oblastiach, kde je rybolov jediným zdrojom zárobkov;

9.  považuje za potrebné podnecovať a finančne podporovať vytváranie združení žien prostredníctvom vnútroštátnych a európskych sietí žien s cieľom zvýšiť viditeľnosť žien v odvetví rybolovu, vytvárať sociálne povedomie o prínose žien k rybolovnej činnosti, uľahčiť výmenu skúseností a informovať o potrebách a požiadavkách žien od miestnych samospráv až po európske orgány;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili prístup k financovaniu pre organizácie žien v oblasti rybolovu, akvakultúry a v súvisiacich odvetviach, aby im umožnili realizovať iniciatívy, konsolidovať ich organizačné štruktúry a kontaktovať iné organizácie žien s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy;

11.  považuje za potrebné podporiť a posilniť efektívnu účasť žien v poradných orgánoch a radách, v rozhodovacích, zastupujúcich, regionálnych a profesijných orgánoch, čím sa zabezpečí ich účasť na rozhodovacom procese vo verejnom a súkromnom sektore za rovnakých podmienok ako v prípade mužov;

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 2013 – 2020

12.  pripomína, že iba jeden členský štát využil možnosti, ktoré ponúka os 4 Európskeho rybárskeho fondu na financovanie projektov, ktorých príjemcami sú ženy, a vyzýva členské štáty, aby využili možnosti, ktoré ponúka ENRF, a aby:

   uplatňovali zásadu rovnosti príležitostí v oblasti vypracovania, ako aj v oblasti rozvoja a vykonávania operačných programov,
   prostredníctvom reformy odvetvia a poskytnutím vhodných zariadení (napríklad šatní na lodiach a v prístavoch) vytvorili priaznivejšie prostredie pre ženy;
   podporovali združenia žien a ich spájanie do sietí, (napríklad žien, ktoré vyrábajú siete alebo pracujú v prístavoch a baliarňach,
   podporovali projekty zamerané na zmiernenie problémov vyplývajúcich z pracovných podmienok zberačiek, ktoré zbierajú schránkovce a kôrovce pešky, vrátane zosúladenia pracovného a rodinného života,
   podporovali projekty zamerané na rozvoj, diverzifikáciu a zviditeľnenie úlohy žien v oblasti rybolovu a akvakultúry,
   uľahčili ženám a dievčatám prístup k vzdelaniu financovaním osobitných školení a odbornej prípravy a profesionálnym uznaním ich činnosti, členské štáty by na tento účel mali iniciovať proces získania oficiálne uznaných osvedčení o kvalifikácii a zriadiť strediská odbornej prípravy pre pracovné činnosti, ktoré tradične vykonávajú ženy v jednotlivých komunitách;
   ponúkli mladým ženám lepšie pracovné príležitosti a podporili kontinuitu medzi generáciami, najmä rozvíjaním udržateľných pracovných činností v námornom prostredí,
   podporili odbornú prípravu, najmä pre ženy, ktoré pracujú v odvetví rybolovu a akvakultúry s cieľom zvýšiť možnosti ich prístupu k riadiacim pozíciám a kvalifikovaným technickým a riadiacim pozíciám v oblasti rybolovu za rovnakých mzdových podmienok,
   posilnili úlohu žien v oblasti rybolovu, najmä zabezpečením podpory pre činnosti vykonávané na zemi a činnosti súvisiace s rybolovom v oblasti výroby, spracovania, distribúcie a predaja,
   podporovali podnikateľské iniciatívy iniciované ženami prípadne aj hospodársku diverzifikáciu určitých činností súvisiacich s odvetvím rybolovu vrátane takých činností, ako napr. muzeológia, kultúrne tradície, remeslá a gastronomické a reštauračné odvetvie;
   podporovali podnikateľské iniciatívy v oblastiach činností, ktoré nesúvisia s rybolovom v pobrežných oblastiach, kde v dôsledku vykonávania reformy rybolovu došlo k zániku pracovných miest;

13.  vyzýva členské štáty, aby zjednodušili poskytovanie úverov za zvýhodnených podmienok s cieľom vyhnúť sa osobitným problémom, ktorým čelia ženy pri financovaní projektov, ktoré sú oprávnené na začlenenie do vnútroštátnych programov v rámci fondu ENRF;

14.  vyzýva členské štáty, aby podporovali podnikateľské iniciatívy žien, a to prostredníctvom priaznivých mikroúverov a relevantných informácií o možnostiach financovania;

15.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na rozvoj a modernizáciu miestnej infraštruktúry, aby diverzifikovali hospodárske činnosti a zlepšili kvalitu života v rybárskych oblastiach, najmä v oblastiach, ktoré sú úplne závislé od rybolovu, aby tak zaistili ich udržateľný rozvoj a zároveň aby sa bojovalo proti chudobe všeobecne a konkrétne proti chudobe žien a detí a aby sa zabránilo násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu;

16.  pripomína stanoviská, ktoré boli prijaté v rámci postupu týkajúceho sa programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inovácie (2014 – 2020), pokiaľ ide o povzbudenie účasti žien na všetkých výskumoch, projektoch a vedeckých disciplínach, najmä tých, ktoré svoju profesionálnu činnosť zameriavajú na poznanie morského prostredia;

17.  vyzýva členské štáty, aby:

   z právneho hľadiska uznali prácu žien, ktoré finančne prispievajú rodine, a žien, ktoré tak robia prostredníctvom svojej práce, aj keď nedostávajú plat,
   zabezpečili pomoc ženám, a to poskytovaním dávok v nezamestnanosti v prípade (dočasného alebo úplného) prerušenia práce, práva na dôchodok, zosúladením pracovného a rodinného života, umožnením rodičovskej dovolenky (bez ohľadu na to, v akom zväzku žijú), sociálnym zabezpečením a bezplatnými zdravotnými službami a ochranou pred rizikami, ktorým sú vystavené pri práci v odvetví námorníctva a rybolovu;

18.  berie na vedomie, že Parlament v odseku 28 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky žiada, aby EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) presadzovala sankcionovanie výroby tých krajín, ktoré diskriminujú ženy, a v odseku 45 vyzýva Komisiu, aby počas rokovaní o dohodách o rybolove dosiahla, aby pobrežný štát vyčlenil značnú časť odvetvovej rozvojovej podpory získanej na projekty, ktorých cieľom je uznanie, podpora a diverzifikácia úlohy žien v odvetví rybolovu, a aby sa zaistilo uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a príležitostí pre ženy a mužov, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu a prístup k financovaniu a úverom;

19.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaistila, aby sa do dohôd o hospodárskom partnerstve týkajúcich sa odvetvia rybolovu začlenil európsky rodový rozmer a aby bol v nich zaručený;

Základné nariadenie o spoločnej rybárskej politike

20.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnenie cieľov novej spoločnej rybárskej politiky týkajúcich sa prístupu k zdrojom rybolovu, ktorý je založený na transparentných environmentálnych, sociálnych a hospodárskych kritériách zahŕňajúcich zásady rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre ženy a mužov;

21.  vyzýva členské štáty, aby uznali zamestnanecký štatút žien v prípade dočasného pozastavenia činnosti vrátane období biologického odpočinku;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie smernice 2010/41/EÚ, aby ženy v odvetví rybolovu, ktoré pracujú na plný alebo čiastočný úväzok v rodinných podnikoch alebo pomáhajú svojim manželom alebo partnerom, čím prispievajú k vlastnej hospodárskej udržateľnosti a udržateľnosti svojich rodín, ako aj ženy, ktoré túto činnosť vykonávajú ako živobytie a nepatria do žiadnej rodinnej jednotky, získali uznanie z právneho hľadiska a rovnaké sociálne dávky ako samostatne zárobkovo činné osoby;

o
o   o

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0040.
(3) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 212.
(4) Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 519.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2012)0460.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0461.
(7) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 104.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia