Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2114(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0114/2014

Predkladané texty :

A7-0114/2014

Rozpravy :

PV 27/02/2014 - 9
CRE 27/02/2014 - 9

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.16
CRE 27/02/2014 - 10.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0179

Prijaté texty
PDF 225kWORD 70k
Štvrtok, 27. februára 2014 - Štrasburg
Poplatky za súkromné kopírovanie
P7_TA(2014)0179A7-0114/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. februára 2014 o poplatkoch za súkromné kopírovanie (2013/2114(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(1),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372), a na sprievodné posúdenie vplyvu,

–  so zreteľom na články 4, 6, 114 a 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, najmä z 21. októbra 2010 vo veci C-467/08, Padawan SL/SGAE [2010] ECR I-10055, zo 16. júna 2011vo veci C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH a ďalší [2011] ECR I-05331, z 9. februára 2010 vo veci C-277/10, Martin Luksan/Petrus van der Let (zatiaľ nezverejnený), z 27. júna 2013 v spojených veciach C-457/11 až C-460/11, VG WORT/Kyocera Mita a. i. (zatiaľ nezverejnený) a z 11. júla 2013 vo veci C-521/11, Austro Mechana/Amazon (zatiaľ nezverejnený),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. mája 2011 s názvom „Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva: Podpora kreativity a inovácií na zabezpečenie hospodárskeho rastu, pracovných miest vysokej kvality a prvotriednych výrobkov a služieb v Európe, COM(2011)0287,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. decembra 2012 o obsahu na digitálnom jednotnom trhu (COM(2012)0789),

–  so zreteľom na odporúčania Antónia Vitorina z 31. januára 2013 vyplývajúce z mediácie v oblasti poplatkov za súkromné kopírovanie a reprografiu,

–  so zreteľom na pracovný dokument Výboru pre právne veci s názvom „Autorské práva v hudobnom a audiovizuálnom sektore“, ktorý bol schválený 29. júna 2011,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0114/2014),

A.  keďže kultúra a tvorivá činnosť predstavujú základ európskej identity v minulosti i v súčasnosti a budú zohrávať významnú úlohu v hospodárskom a sociálnom rozvoji Európskej únie v budúcnosti;

B.  keďže kultúra a tvorivá činnosť sú neoddeliteľnou súčasťou digitálneho hospodárstva; keďže vyjadrovanie náročného i každodenného kultúrneho obsahu vychádza z rovnakého prístupu k digitálnemu rastu Európy a keďže z konzultácií vyplýva, že európsky digitálny trh ešte stále nesplnil sľuby týkajúce sa efektívneho šírenia, spravodlivého odmeňovania tvorcov a spravodlivého a účinného rozdelenia príjmu v odvetví kultúry vo všeobecnosti a že na vyriešenie týchto problémov je potrebné konať na úrovni Únie;

C.  keďže prechod na digitálne technológie má obrovský vplyv na vyjadrovanie, šírenie a rozvoj kultúrnej identity; keďže zníženie prekážok pre účasť a vznik nových distribučných kanálov uľahčuje prístup k dielam a kultúre a zlepšuje šírenie, objavovanie a znovuobjavovanie kultúrnej a umeleckej tvorby na celom svete a poskytuje príležitosti pre tvorcov a umelcov; keďže v dôsledku toho došlo k enormnému nárastu trhových príležitostí pre nové služby a podniky;

D.  keďže nárok autorov na ochranu ich tvorivého diela a právo na spravodlivú odmenu za toto dielo musí existovať aj v digitálnom veku;

E.  keďže súkromné digitálne kopírovanie nadobudlo v dôsledku technologického pokroku, prechodu na internet a cloud computing veľký hospodársky význam a keďže existujúci systém poplatkov za súkromné kopírovanie dostatočne nezohľadňuje vývoj v digitálnom veku; keďže v súčasnosti neexistuje alternatívny prístup k tejto oblasti, ktorý by zaistil primerané odmeňovanie držiteľov práv a zároveň umožnil súkromné kopírovanie; keďže sa však musí uskutočniť diskusia s cieľom zmodernizovať mechanizmus súkromného kopírovania, ktorý ho zefektívni a väčšmi zohľadní technologický pokrok;

F.  keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu, ktorú Parlament a Rada prijali 4. februára 2014, podporuje fakt, že riadenie autorských práv si vyžaduje osobitný dôraz na transparentnosť tokov príjmov, ktoré inkasujúce spoločnosti vyzbierali, prerozdelili a vyplatili držiteľom práv, a to aj za súkromné kopírovanie;

G.  keďže smernica 2001/29/ES členské štáty oprávňuje, aby stanovili výnimku z práva na rozmnožovanie alebo jeho obmedzenie, pokiaľ ide o určité typy rozmnožovania zvukových, vizuálnych a audiovizuálnych diel na súkromné účely za primeranú kompenzáciu, a spotrebiteľom umožňuje, aby v krajine, ktorá takéto obmedzenie zaviedla, svoje hudobné a audiovizuálne zbierky voľne a neobmedzene kopírovali z jedného nosiča alebo multimediálneho zariadenia na iné bez toho, aby museli žiadať o súhlas držiteľov práv, ak ide o používanie na súkromné účely; keďže poplatky sa musia vypočítať na základe potenciálnej škody, ktorá držiteľom práv vzniká príslušným súkromným kopírovaním;

H.  keďže celková výška poplatkov za súkromné kopírovanie, ktoré boli vybraté v 23 členských štátoch z celkového počtu 28 členských štátov, sa od nadobudnutia účinnosti smernice 2001/29/ES zvýšila viac než trojnásobne a podľa odhadov Európskej komisie v súčasnosti predstavuje 600 miliónov EUR, čo predstavuje pre umelcov značnú sumu;

I.  keďže tieto poplatky predstavujú len malú časť obratu – odhadom celkovo viac než 1 000 miliárd EUR – výrobcov a dovozcov tradičných a digitálnych nosičov, záznamových zariadení a materiálu;

J.  keďže mnohé mobilné terminály teoreticky umožňujú kopírovanie na súkromné účely, ale v skutočnosti sa na tento účel nepoužívajú; žiada preto o začatie dlhodobej diskusie s cieľom vypracovať účinnejší a aktuálnejší prístup, ktorý nevyhnutne nemusí byť založený na paušálnom poplatku za tieto zariadenia;

K.  keďže ak sa ceny, za ktoré sa tieto materiály predávajú v krajine, ktorá vyberá poplatok, porovnajú s cenami krajiny, ktorá tieto poplatky nevyberá, bude zrejmé, že poplatok za súkromné kopírovanie nemá podstatný vplyv na ceny výrobkov;

L.  keďže výrobcovia a dovozcovia tradičných a digitálnych nosičov, záznamových zariadení a materiálu viedli od nadobudnutia účinnosti smernice 2001/29/ES mnoho súdnych konaní na vnútroštátnej i európskej úrovni;

M.  keďže smernica 2001/29/ES ani judikatúra Súdneho dvora Európskej únie neukladajú členským štátom povinnosť zaručiť držiteľom práv priame vyplácanie všetkých poplatkov vyzbieraných za súkromné kopírovanie a keďže členské štáty majú k dispozícii veľké právomoci, aby stanovili, že časť uvedenej kompenzácie by sa mala vyplácať nepriamo;

N.  keďže poplatky za súkromné kopírovanie platia spotrebitelia pri nákupe nosiča alebo služieb zaznamenávania alebo ukladania, preto majú právo vedieť o existencii a výške týchto poplatkov; keďže výška poplatku za súkromné kopírovanie by mala odrážať skutočné používanie týchto zariadení a služieb na účely súkromného kopírovania zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu;

O.  keďže ceny nosičov a materiálov sa nemenia v závislosti od rôznych sadzieb poplatkov za súkromné kopírovanie, ktoré sa uplatňujú v Únii, a keďže zrušenie poplatkov za súkromné kopírovanie v Španielsku v roku 2012 nemalo žiadny vplyv na ceny nosičov a materiálov;

P.  keďže existujú rozdiely medzi rôznymi modelmi vyberania a sadzbami poplatkov za súkromné kopírovanie vrátane ich vplyvu na spotrebiteľov a jednotný trh; keďže je potrebné stanoviť európsky rámec s cieľom poskytnúť držiteľom práv, výrobcom a dovozcom zariadení, spotrebiteľom a poskytovateľom služieb v celej Európskej únii vysokú mieru transparentnosti a keďže v záujme udržania základnej stability tohto systému v digitálnom veku a v časoch jednotného trhu by sa ustanovenia o autorských poplatkoch mali v mnohých členských štátoch modernizovať a mal by sa vytvoriť európsky rámec, aby sa zaručili rovnocenné podmienky pre držiteľov práv, spotrebiteľov, výrobcov a dovozcov zariadení, ako aj poskytovateľov služieb v celej Únii;

Q.  keďže systémy udeľovania výnimiek a platieb za používanie na profesionálne účely, ktoré boli zavedené v členských štátoch, musia byť účinné; keďže v niektorých členských štátoch sú tieto systémy potrebné a keďže súdne rozhodnutia prijaté v niektorých členských štátoch sa nie vždy uplatňujú;

R.  keďže v prípade internetových diel z hľadiska prístupu a predaja sú postupy udeľovania licencií doplňujúce k systému poplatkov za súkromné kopírovanie;

S.  keďže najmä v digitálnej oblasti sa klasický proces kopírovania nahrádza streamingovými systémami (s tokom údajov), pri ktorých sa do terminálu používateľa nevkladá žiadna kópia diela chráneného autorskými právami, a keďže preto by sa v týchto prípadoch mali uprednostniť modely poskytovania licencií;

Spravodlivý systém, ktorý si vyžaduje modernizáciu a harmonizáciu

1.  pripomína, že kultúrny sektor zabezpečuje v EÚ 5 miliónov pracovných miest a 2,6 % jej HDP, je jednou z hlavných hnacích síl rastu v Európe a zdrojom nových pracovných miest, ktoré nemožno premiestniť, stimuluje inovácie a je účinným prostriedkom boja proti súčasnej recesii;

2.  pripomína, že zákon o autorských právach by mal vyvážiť záujmy o. i. tvorcov a spotrebiteľov; v tejto súvislosti sa domnieva, že všetci európski spotrebitelia by mali mať právo na vytváranie súkromných kópií obsahu získaného legálnym spôsobom;

3.  vyzýva preto Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na revíziu smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti vrátane udeľovania plne zosúladených výnimiek a obmedzení týkajúcich sa, okrem iného, súkromného kopírovania;

4.  zdôrazňuje, že súčasný fragmentovaný režim autorských práv sa musí prepracovať, aby uľahčil prístup ku kultúrnemu a tvorivému obsahu a zvýšil jeho (globálne) šírenie, a to spôsobom, ktorý umelcom, tvorcom, spotrebiteľom, podnikom a poslucháčom umožní využívať digitálny rozvoj, nové distribučné kanály, nové podnikateľské modely a iné možnosti, najmä v časoch úsporných rozpočtových opatrení;

5.  konštatuje, že poplatky za súkromné kopírovanie sú zdrojom príjmu, ktorý má pre rôzne kategórie držiteľov práv odlišný význam, a že jeho význam sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši;

6.  domnieva sa, že systém súkromného kopírovania je spravodlivý systém, ktorý udržiava rovnováhu medzi výnimkou kopírovania na súkromné použitie a právom na spravodlivé úhrady pre držiteľov práv, a že sa ho oplatí zachovať, najmä v prípadoch, keď držitelia práv nie sú schopní poskytnúť priame licencie na právo na rozmnožovanie na zariadeniach hromadného typu; domnieva sa, že v krátkodobom horizonte neexistuje žiadna alternatíva k tomuto vyváženému systému; zdôrazňuje však, že v dlhodobom horizonte je potrebné uskutočniť diskusiu s cieľom neustále vyhodnocovať systém súkromného kopírovania v súvislosti s vývojom digitálnych technológií, s vývojom na trhu a so správaním spotrebiteľov a podľa možnosti skúmať prípadné alternatívy, ktoré by splnili cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi výnimkou na spotrebiteľské kopírovanie a kompenzáciou pre tvorcov;

7.  zdôrazňuje, že výrazné rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami vyberania poplatkov, najmä čo sa týka spoplatnených druhov výrobkov a výšky týchto poplatkov, môžu narušiť hospodársku súťaž a viesť k špekuláciám pri vyhľadávaní čo najvýhodnejšieho právneho postavenia (tzv. forum shopping) na vnútornom trhu;

8.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali štúdiu o základných prvkoch súkromného kopírovania, najmä spoločnú definíciu pojmu „spravodlivá kompenzácia“, ktorý v súčasnosti výslovne neupravuje smernica 2001/29/ES, a pojmu „poškodenie“ autora, ktoré vyplýva z neoprávneného rozmnožovania diel držiteľa práv na súkromné účely; vyzýva Komisiu, aby našla spoločný základ, pokiaľ ide o produkty, ktoré by mali byť spoplatnené, a aby stanovila spoločné kritériá podmienok rokovania o sadzbách platných pre súkromné kopírovanie s cieľom presadiť systém, ktorý je transparentný, spravodlivý a jednotný pre spotrebiteľov i tvorcov;

Jednotný postup výberu, lepšia informovanosť spotrebiteľov a účinnejšie postupy uhrádzania

9.   domnieva sa, že poplatok za súkromné kopírovanie by sa mal vzťahovať na všetky materiály a nosiče používané na súkromné zaznamenávanie a ukladanie, keď súkromné kopírovanie spôsobuje tvorcom škodu;

10.  zdôrazňuje, že pojem „súkromné kópie“ by sa mal jasne definovať pre každý materiál a že používatelia by mali mať na základe jednotnej platby prístup k obsahu na všetkých nosičoch; vyzýva, aby sa dodržiavali opatrenia platné v členských štátoch, ako sú výnimky a platobné výnimky, a aby ich bolo možné súbežne uplatňovať na trhu;

11.  domnieva sa, že poplatok za súkromné kopírovanie by sa mal vyberať na úrovni výrobcov alebo dovozcov; dodáva, že presunutie tohto poplatku na úroveň maloobchodníkov by predstavovalo príliš veľké administratívne zaťaženie malých a stredných distribučných spoločností a organizácií správy kolektívnych práv;

12.  odporúča, aby sa v prípade cezhraničných transakcií poplatky za súkromné kopírovanie vyberali v členskom štáte sídla konečného používateľa, v súlade s rozsudkom vo veci C-462/09 (Opus), uvedeným vyššie;

13.  domnieva sa preto, že s cieľom zabrániť možnému dvojitému plateniu v prípade cezhraničných transakcií poplatky za súkromné kopírovanie toho istého produktu by mala vyberať iba raz organizácia kolektívnej správy členského štátu a že poplatky neoprávnene vyplatené v inom členskom štáte, než je štát koncového používateľa, by sa mali vrátiť;

14.  zastáva názor, že členské štáty, v ktorých sa tieto poplatky v súčasnosti účtujú alebo vyberajú, by mali svoje sadzobníky zjednodušiť a zosúladiť;

15.  žiada členské štáty, aby po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami zjednodušili postupy stanovenia poplatkov spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivosť a objektívnosť;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné spotrebiteľom vysvetliť úlohu systému súkromného kopírovania v súvislosti s odmeňovaním umelcov a šírením kultúry; naliehavo vyzýva členské štáty a držiteľov práv, aby spustili „pozitívne“ kampane s dôrazom na prínos poplatkov za súkromné kopírovanie;

17.  domnieva sa, že je potrebné informovať spotrebiteľov o výške, účele a použití poplatkov, ktoré platia; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s výrobcami, dovozcami, maloobchodníkmi a spotrebiteľskými združeniami zabezpečili, že sa tieto informácie jednoznačne dostanú k spotrebiteľom;

18.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali transparentné pravidlá v oblasti udeľovania výnimiek na profesionálne účely s cieľom zabezpečiť, aby boli aj v praxi oslobodené od poplatkov za súkromné kopírovanie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora;

19.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby sa poplatky za súkromné kopírovanie nikdy nemuseli platiť v prípadoch, keď sa uvedené nosiče používajú na profesionálne účely, a aby rôzne systémy hradenia poplatkov zaplatených za profesionálnych používateľov boli nahradené systémami, ktoré zaručia, že títo používatelia v prvom rade nebudú povinní zaplatiť poplatok;

Transparentnosť v rozdeľovaní príjmov

20.  víta návrh smernice o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv, ktorú nedávno prijali Parlament a Rada a v ktorej sa požaduje väčšia transparentnosť prostriedkov, ktoré organizácie kolektívnej správy vyzbierali, rozdelili a vyplatili držiteľom práv, a to napríklad vo forme každoročného zverejňovania správy o transparentnosti vrátane osobitnej časti o použití vybraných súm na sociálne a kultúrne účely;

21.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili lepšiu transparentnosť v rozdeľovaní príjmov z poplatkov za súkromné kopírovanie;

22.  žiada členské štáty, aby stanovili, že minimálne 25 % súm získaných z príjmov za súkromné kopírovanie sa použije na podporu tvorivej činnosti a scénického umenia a ich produkciu;

23.  vyzýva členské štáty, aby zverejňovali správy o rozdeľovaní príjmov v otvorenom formáte s údajmi, ktoré možno ľahko vykladať;

24.  naliehavo žiada organizátorov kultúrnych podujatí a predstavení, ktorí dostávajú finančné prostriedky z poplatkov za súkromné kopírovanie, aby o tom lepšie informovali svoje cieľové publikum dodatočnou propagáciou;

Technické ochranné opatrenia

25.  pripomína, že výnimka vzťahujúca sa na súkromné kópie dáva občanom právo, aby voľne rozmnožovali svoj hudobný a audiovizuálny materiál z jedného nosiča alebo typu multimediálneho materiálu na iný bez toho, aby museli žiadať držiteľov práv o súhlas, ak ide o použitie na súkromné účely;

26.  zdôrazňuje, že najmä v digitálnom veku je potrebné povoliť používanie technických ochranných opatrení na obnovenie rovnováhy medzi právom na slobodné kopírovanie na súkromné účely a výhradnými právami na kopírovanie;

27.  zdôrazňuje, že technické ochranné opatrenia by nemali brániť spotrebiteľom v kopírovaní ani držiteľom práv v spravodlivej kompenzácii za súkromné kopírovanie;

Licencie

28.  konštatuje, že napriek rozvoju streamingového prístupu sa diela naďalej sťahujú, ukladajú a súkromne kopírujú; domnieva sa, že systém poplatkov za súkromné kopírovanie je preto v online prostredí stále dôležitý; zdôrazňuje však, že by sa vždy mali uprednostňovať licenčné modely, ktoré sú v prospech všetkých držiteľov práv, ak nie je povolené žiadne kopírovanie diel chránených autorským právom na nosičoch a zariadeniach;

29.  zdôrazňuje, že výnimky týkajúce sa súkromného kopírovania by sa mali vzťahovať na určité online služby vrátane určitých služieb v oblasti cloud computingu;

Nové podnikateľské modely v digitálnom prostredí

30.  žiada Komisiu, aby posúdila vplyv služieb cloud computingu, ktoré umožňujú rozmnožovanie a ukladanie na súkromné účely, na systém súkromného kopírovania, s cieľom stanoviť, či by sa toto súkromné kopírovanie chránených diel malo zohľadniť v mechanizmoch kompenzácie, a ak áno, akým spôsobom;

o
o   o

31.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia