Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0226(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0003/2014

Předložené texty :

A7-0003/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0180

Přijaté texty
PDF 477kWORD 83k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření (COM(2013)0484 – C7–0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0484),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0205/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0003/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. …/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření
P7_TC1-COD(2013)0226

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V důsledku vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v platnost je třeba určité pravomoci svěřené Komisi uvést do souladu s články 290 a 291 Smlouvy.

(2)  V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(2), se Komise s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě zavázala(3) přezkoumat legislativní akty, které nebyly před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost upraveny v souladu s regulativním postupem s kontrolou.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006(4) svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých ustanovení tohoto nařízení.

(4)  V souvislosti s přizpůsobením nařízení (ES) č. 1365/2006 novým pravidlům SFEU by prováděcí pravomoci, které Komise nyní má, měly být uděleny prostřednictvím zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

(5)  Pokud jde o nařízení (ES) č. 1365/2006, měla by být na Komisi za účelem zohlednění hospodářského a technického a vývoje přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy prahu pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy, úpravy definic a přijímání dodatečných definic, Kromě toho by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem úprav rozsahu shromažďování údajů jakož i úpravy obsahu příloh. [pozm. návrh 1]

(6)  Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy nebo respondenty. [pozm. návrh 2]

(7)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(8)  V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění nařízení (ES) č. 1365/2006 by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci k přijímání způsobů předávání údajů, včetně norem pro výměnu údajů, způsobů šíření výsledků Komisí (Eurostatem) a k vypracování a zveřejnění metodických požadavků a kritérií, jejichž cílem je zajistit kvalitu získaných údajů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Pro přijímání těchto aktů by se měl vzhledem k jejich obecné působnosti použít přezkumný postup. [pozm. návrh 3]

(9)  V souladu se zásadou proporcionality, stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, je pro dosažení základního cíle, který spočívá v uvedení pravomocí svěřených Komisi do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie, nutné a vhodné stanovit společná pravidla pro dosažení souladu v oblasti dopravních statistik. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii. [pozm. návrh 4]

(10)  K zajištění právní jistoty je nezbytné, aby postupy pro přijímání opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebyly tímto nařízením dotčeny.

(11)  Nařízení (ES) č. 1365/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1365/2006 se mění takto:

(-1a) V čl. 2 odst. 4 se zrušuje písmeno b); [pozm. návrh 5]

(-1b) V čl. 2 odst. 4 se zrušuje písmeno c); [pozm. návrh 6]

(1)  V článku 2 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:"

„5. S přihlédnutím k hospodářskému a technickému vývoji je Komise v případě potřeby zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9, pokud jde o úpravy prahu pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy.“ [pozm. návrh 7]

"

(2)  V článku 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„S přihlédnutím k hospodářskému a technickému vývoji je Komise v případě potřeby zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9, pokud jde o úpravy definic a přijímání dodatečných definic.“ [pozm. návrh 8]

"

(3)  V článku 4 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:"

„4. S přihlédnutím k hospodářskému a technickému vývoji je Komise v případě potřeby zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9, pokud jde o úpravy rozsahu shromažďování údajů a obsahu příloh.“ [pozm. návrh 9]

"

(4)  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. Pravidla pro předávání údajů Komisi (Eurostatu), včetně norem pro výměnu údajů, přijme Komise v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 10 odst. 2.“

"

(5)  V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Způsoby šíření výsledků přijme Komise v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 10 odst. 2.“

"

(6)   V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Komise přijme metodické požadavky a kritéria, jejichž cílem je zajistit kvalitu získaných údajů, v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 10 odst. 2.“

"

(6a)  V článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:"

„3a. Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009.

3b.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů určuje formy, strukturu, periodicitu a srovnatelné prvky zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

––––––––––––––––––––

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164)“. [pozm. návrh 10]

"

(6b)  V článku 8 se návětí odstavce 1 nahrazuje tímto:"

„Do …(5) a poté každé tři roky předloží Komise po konzultaci s Výborem pro statistické programy Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva zejména:“; [pozm. návrh 11]

"

(7)  Článek 9 se nahrazuje tímto:"

„Článek 9

Výkon přenesené přenesení pravomoci [pozm. návrh 12]

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku. [pozm. návrh 13]

2.  Při výkonu přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou pěti let počínaje dnem…(6) (Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 14]

4.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 kdykoli zrušit.

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

"

(8)  Článek 10 se nahrazuje tímto:"

„Článek 10

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice(*). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(**).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2a.  Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011. [pozm. návrh 15]

______________

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(**) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

8a)  V příloze B se tabulka B1 nahrazuje tímto:"

„Tabulka B1. Přeprava věcí a cestujících podle země registrace plavidla a druhu plavidla (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„B1“

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země NUTS 0

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

Země / region nakládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS 2 (*)

Země / region vykládky

čtyřmístný alfanumerický

NUTS 2 (*)

Druh dopravy

jednomístný číselný

1 = vnitrostátní

2 = mezinárodní (kromě tranzitní)

3 = tranzitní

Druh plavidla

jednomístný číselný

1 = nákladní loď s vlastním pohonem

2 = nákladní loď bez vlastního pohonu

3 = tankové plavidlo s vlastním pohonem

4 = tankové plavidlo bez vlastního pohonu

5 = jiné nákladní plavidlo.

6 = námořní plavidlo

7 = výletní loď přepravující více než 100 cestujících

8 = trajekty přepravující cestující na vzdálenost více než 300 metrů

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

kód země NUTS 0 (**)

Přepravené tuny

tuny

Tunokilometry

tunokilometry

Přepravení cestující

dvanáctimístný číselný

Cestující

Osobokilometry

dvanáctimístný číselný

Cestující

Místa k dispozici pro cestující

dvanáctimístný číselný

Sedadla pro cestující

(*) Pokud kód regionu není znám nebo není k dispozici, použije se tato kodifikace:

–  „NUTS 0 + ZZ“ pokud pro partnerskou zemi existuje kód NUTS.

–  „kód ISO + ZZ“ pokud pro partnerskou zemi neexistuje kód NUTS.

–  „ZZZZ“ pokud je partnerská země zcela neznámá.

(**)Pokud pro zemi registrace plavidla neexistuje kód NUTS, vykáže se kód země ISO. Pokud země registrace plavidla není známa, použije se kód „ZZ“.“

"

[pozm. návrh 16]

(9)  Příloha G se zrušuje.

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 1365/2006, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament Za Radu

Předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014.
(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3)Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 1).
(5) Tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.
(6) Datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí