Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0226(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0003/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0003/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0180

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 417kWORD 110k
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0484),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0205/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0003/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων
P7_TC1-COD(2013)0226

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εξουσίες που ανατέθηκαν στην Επιτροπή πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ.

(2)  Όσον αφορά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), η Επιτροπή έχει δεσμευτεί(3) να αναθεωρήσει, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στη Συνθήκη, τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες δεν είχαν προσαρμοστεί στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πριν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας.

(3)  Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) ανατίθενται στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

(4)  Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1365/2006 με τους νέους κανόνες λήψης αποφάσεων της ΣΛΕΕ, οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού έχουν μετατραπεί σε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

(5)  Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2006, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές τάσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου για τη στατιστική κάλυψη των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, την προσαρμογή των ορισμών και την έγκριση πρόσθετων ορισμών,. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για καθώς και την προσαρμογή του πεδίου συλλογής στοιχείων και του περιεχομένου των παραρτημάτων. [Τροπολογία 1]

(6)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτώμενους. [Τροπολογία 2]

(7)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(8)  Με σκοπό να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση ρυθμίσεων όσον αφορά τη διαβίβαση στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ανταλλαγής στοιχείων, τη διάδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή (Eurostat), καθώς, επίσης, και σχετικά με την ανάπτυξη και τη δημοσίευση μεθοδολογικών προδιαγραφών και κριτηρίων για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Για την έγκριση αυτών των πράξεων, λόγω του γενικού πεδίου εφαρμογής τους, πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης. [Τροπολογία 3]

(9)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού στόχου της ευθυγράμμισης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθοριστούν κοινοί κανόνες για την ευθυγράμμιση αυτή στον τομέα των στατιστικών για τις μεταφορές. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. [Τροπολογία 4]

(10)  Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να μην επηρεαστούν από τον παρόντα κανονισμό οι διαδικασίες θέσπισης μέτρων οι οποίες έχουν αρχίσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(11)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 τροποποιείται ως εξής:

-1a) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το στοιχείο β) διαγράφεται· [Τροπολογία 5]

-1β) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το στοιχείο γ) διαγράφεται· [Τροπολογία 6]

1)  Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:"

«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εφόσον είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 9, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και τεχνικών τάσεων, σχετικά με την αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου για τη στατιστική κάλυψη των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.» [Τροπολογία 7]

"

2)  Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εφόσον είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 9, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και τεχνικών τάσεων, για την αναπροσαρμογή των ορισμών και την έκδοση πρόσθετων ορισμών.» [Τροπολογία 8]

"

3)  Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:"

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εφόσον είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 9, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και τεχνικών τάσεων, για την αναπροσαρμογή του πεδίου συλλογής στοιχείων και του περιεχομένου των παραρτημάτων.» [Τροπολογία 9]

"

4)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι ρυθμίσεις για τη διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat), συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ανταλλαγή στοιχείων, εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.»

"

5)  Στο άρθρο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Οι ρυθμίσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.»

"

6)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή εγκρίνει τις μεθοδολογικές προδιαγραφές και κριτήρια που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.»

"

6a)  Στο άρθρο 7 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, στα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζονται εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

3β.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, προσδιορίζει τους τρόπους, τη δομή, την περιοδικότητα και τα στοιχεία συγκρισιμότητας για τις εκθέσεις ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L87 της 31.3.2009, σ. 164).» [Τροπολογία 10]

"

6β)  Στο άρθρο 8, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Μέχρι τις …(5) και εν συνεχεία ανά τριετία, και ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα, η έκθεση αυτή:» [Τροπολογία 11]

"

7)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 9

Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων της εξουσιοδότησης [Τροπολογία 12]

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 13]

2.  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5, του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 4, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

3.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα περίοδο πέντε ετών από την (Γραφείο Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού)(6). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 14]

4.  Η ανάθεση της αρμοδιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 4 είναι δυνατόν να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 5, του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

"

8)  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 10

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2a.  Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 15]

______________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»

"

8a)  Στο παράρτημα B, ο Πίνακας Β1 αντικαθίσταται ως εξής:"

«Πίνακας B1. Μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων ανά εθνικότητα του σκάφους και ανά τύπο σκάφους (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοί

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-αλφαρ.

‘B1’

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

NUTSO (εθνικός κωδικός)

Έτος

4-ψηφία

‘yyyy’

Χώρα/ περιφέρεια φόρτωσης

4-αλφαρ.

NUTS2 (*)

Χώρα/ περιφέρεια εκφόρτωσης

4-αλφαρ.

NUTS2 (*)

Είδος μεταφοράς

1-ψηφία

1= εθνική

2 = διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3= διαμετακομιστική

Τύπος σκάφους

1-ψηφία

1= αυτοκινούμενη φορτηγίδα

2= μη αυτοκινούμενη φορτηγίδα

3= αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα

4= μη αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα

5= άλλα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων

6= σκάφος θαλάσσιας ναυσιπλοΐας

7= κρουαζιερόπλοια που μεταφέρουν πάνω από 100 επιβάτες

8= οχηματαγωγά που μεταφέρουν επιβάτες σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων

Εθνικότητα του σκάφους

2-γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός) (**)

Μεταφερθέντες τόνοι

Τόνος

Τονοχιλιόμετρα

Τονοχιλιόμετρα

Μεταφερθέντες επιβάτες

12-ψηφία

Επιβάτης

Επιβατοχιλιόμετρα

12-ψηφία

Επιβάτης

Διαθέσιμα καθίσματα επιβατών

12-ψηφία

Κάθισμα επιβάτη

(*) Όταν ο κωδικός της περιφέρειας είναι άγνωστος ή δεν υπάρχει, χρησιμοποιείται η ακόλουθη κωδικοποίηση:

—  ‘NUTS0 + ZZ’ όταν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

—  ‘κωδικός ISO + ZZ’ όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

—  ‘ZZZZ’ όταν η χώρα-εταίρος είναι τελείως άγνωστη.

(**)Όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για το κράτος νηολόγησης του σκάφους, υποβάλλεται ο εθνικός κωδικός ISO. Όταν η εθνικότητα του σκάφους είναι άγνωστη, ο κωδικός που χρησιμοποιείται είναι ‘ZZ’. »

"

[Τροπολογία 16]

9)  Το παράρτημα Ζ απαλείφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τις διαδικασίες θέσπισης μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2006, οι οποίες έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 19.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και για την κατάργηση της οδηγίας 80/1119/ΕΟΚ (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 1).
(5) Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(6) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου