Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0226(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0003/2014

Esitatud tekstid :

A7-0003/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0180

Vastuvõetud tekstid
PDF 333kWORD 78k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0484),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0205/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0003/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. märtsil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks
P7_TC1-COD(2013)0226

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) jõustumisega tuleb komisjonile antud volitused viia vastavusse ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.

(2)  Seoses sellega, et võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011(2), on komisjon võtnud kohustuse(3) vaadata asutamislepingus sätestatud kriteeriumide seisukohast läbi seadusandlikud aktid, mida ei kohandatud kontrolliga regulatiivmenetlusega enne Lissaboni lepingu jõustumist.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat(4), anti komisjonile volitused rakendada mõningaid selle määruse sätteid.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1365/2006 vastavusseviimisel ELi toimimise lepingu uute eeskirjadega tuleks komisjonile antud praegused volitused näha ette volitustena võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(5)  Et saaks arvesse võtta majanduse ja tehnika arengut, peaks määruse (EÜ) nr 1365/2006 puhul olema komisjonil õigus võtta kooskõlas ELi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada siseveetranspordi alase statistika ulatust käsitlevat künnist, kohandada mõisteid, ja kehtestada lisamõisteid. Ühtlasi tuleks anda komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, et ja kohandada andmete kogumise ulatust ja lisade sisu. [ME 1]

(6)  Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

(7)  On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(8)  Et tagada määruse (EÜ) nr 1365/2006 rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused võtta vastu andmete edastamise, sealhulgas andmevahetusstandardite, ja andmete komisjonipoolse levitamise (Eurostat) kord ning töötada välja ja avaldada andmete kvaliteedi tagamiseks ettenähtud metoodilised nõuded ja kriteeriumid. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. Kõnealuste aktide üldist kohaldamisala arvestades tuleks need vastu võtta kontrollimenetluse kohaselt. [ME 3]

(9)  Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ja selleks, et saavutada põhieesmärk viia ELi Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaselt komisjonile antud volitused vastavusse, on vajalik ja asjakohane kehtestada transpordistatistika valdkonnas sellist vastavusse viimist käsitlevad ühised eeskirjad. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4 ei lähe käesolev määrus kõnealuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. [ME 4]

(10)  Õiguskindluse tagamiseks on vaja, et käesolev määrus ei mõjutaks meetmete vastuvõtu menetlusi, mis on alustatud, kuid mis ei ole enne käesoleva määruse jõustumist lõpule jõudnud.

(11)  Määrust (EÜ) nr 1365/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1365/2006 muudetakse järgmiselt.

-1a) Artikli 2 lõike 4 punkt b jäetakse välja. [ME 5]

-1b) Artikli 2 lõike 4 punkt c jäetakse välja. [ME 6]

1)  Artiklile 2 lisatakse lõige 5:"

„5. Komisjonile antakse õigus võtta siseveetranspordi alase statistika ulatust käsitleva künnise kohandamiseks vajaduse korral vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 9, et võtta arvesse majanduse ja tehnika arengut.” [ME 7]

"

2)  Artiklile 3 lisatakse järgmine lõik:"

„Komisjonile antakse õigus võtta mõistete kohandamiseks ja täiendavate mõistete lisamiseks vajaduse korral vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 9, et võtta arvesse majanduse ja tehnika arengut.” [ME 8]

"

3)  Artiklile 4 lisatakse lõige 4 järgmiselt:"

„4. Komisjonile antakse õigus võtta andmete kogumise ulatuse ja lisade sisu kohandamiseks vajaduse korral vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 9, et võtta arvesse majanduse ja tehnika arengut.” [ME 9]

"

4)  Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Komisjon võtab andmete komisjonile (Eurostat) edastamise, sealhulgas andmevahetusstandardite, ja andmete komisjonipoolse levitamise (Eurostat) korra vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

"

5)  Artiklile 6 lisatakse järgmine lõik:"

„Komisjon võtab tulemuste levitamise korra vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

"

6)  Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Komisjon võtab statistiliste andmete kvaliteedi tagamiseks ettenähtud metoodilised nõuded ja kriteeriumid vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

"

6a)  Artiklisse 7 lisatakse järgmised lõiked:"

„3a. Käesolevas määruses kohaldatakse edastatavate andmete suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009* artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

3b.  Komisjon täpsustab rakendusaktide abil kvaliteediaruannete tingimuste, struktuuri, perioodilisuse ja võrreldavuse üksikasju. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

______________________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).” [ME 10]

"

6b)  Artikli 8 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:"

„…(5) ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon pärast konsulteerimist statistikaprogrammi komiteega Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. See aruanne sisaldab eelkõige:” [ME 11]

"

7)  Artikkel 9 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 9

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõikes 5, artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 4 osutatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

3.  Artikli 2 lõikes 5, artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates …(6) (Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation). Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 14]

4.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 5, artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 2 lõike 5, artikli 3 või artikli 4 lõike 4 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti neile teatavakstegemist esitanud vastuväiteid, või enne selle tähtaja möödumist, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

"

8)  Artikkel 10 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 10

Komitee

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta*. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)** tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

2a.  Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku. [ME 15]

______________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).”

"

8a)  B lisa tabel B1 asendatakse järgmisega:"

„Tabel B1. Reisijate ja kaupade vedu laeva riikkondsuse ja laevaliigi kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kood

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

„B1”

Andmeid esitav riik

2täheline

NUTS0 (riigi kood)

Aasta

4numbriline

„yyyy”

Lastimisriik/ piirkond

4tähtnumbriline

NUTS2 (*)

Lossimisriik/ piirkond

4tähtnumbriline

NUTS2 (*)

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2= rahvusvaheline (v.a transiit)

3= transiit

Laeva tüüp

1numbriline

1= mootorpraam

2= mitte-iseliikuv praam

3= mootorpraamtanker

4= mitte-iseliikuv praamtanker

5= muu kaubaveolaev

6= merelaev

7= enam kui 100 reisijat vedav kruiisilaev

8= reisijaid vähemalt 300 m kaugusele vedav parvlaev

Laeva riikkondsus

2täheline

NUTS0 (riigi kood) (**)

Transporditud tonnid

Tonn

Tonn-km

Tonn-km

Transporditud reisijad

12numbriline

Reisija

Reisija-km

12numbriline

Reisija

Reisijakohtade arv

12numbriline

Reisijakoht

(*) Kui piirkonna kood ei ole teada või ei ole kättesaadav, kasutatakse järgmisi koode:

—  “NUTS0 + ZZ”, kui NUTS kood on olemas partnerriigi jaoks;

—  “ISO kood + ZZ”, kui NUTS koodi partnerriigi jaoks ei ole;

—  “ZZZZ”, kui partnerriik on täiesti tundmatu.

(**) Kui NUTS koodi ei ole olemas riigi jaoks, kus laev on registrisse kantud, esitatakse riigi ISO-kood. Kui laeva riikkondsus on teadmata, kasutatakse koodi “ZZ”.”

"

[ME 16]

9)  Lisa G jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus ei mõjuta määruses (EÜ) nr 1365/2006 sätestatud meetmete vastuvõtmise menetlusi, mis on alustatud, kuid ei ole enne käesoleva määruse jõustumist lõpule jõudnud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seisukoht.
(2)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(3)ELT L 55, 28.2.2011, lk 19.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (ELT L 264, 25.9.2006, lk 1).
(5) Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
(6) Muutmismääruse jõustumise täpne kuupäev.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika