Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0226(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0003/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0003/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0180

Hyväksytyt tekstit
PDF 327kWORD 81k
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0484),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0205/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7‑0003/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi
P7_TC1-COD(2013)0226

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, tultua voimaan komissiolle siirretty valta on yhdenmukaistettava perussopimuksen 290 ja 291 artiklan määräysten kanssa.

(2)  Yleisistä säännöistä ja periaatteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) mukaisesti komissio on sitoutunut(3) tarkastelemaan uudelleen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joita ei ole mukautettu valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä vastaaviksi ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, perussopimuksessa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1365/2006(4) komissiolle siirretään valta panna täytäntöön tiettyjä mainitun asetuksen säännöksiä.

(4)  Mukautettaessa asetusta (EY) N:o 1365/2006 SEUT-sopimuksen uusiin sääntöihin komissiolle tällä hetkellä kyseisellä asetuksella siirretystä täytäntöönpanovallasta olisi säädettävä antamalla komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 1365/2006 osalta komissiolle olisi perussopimuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti annettava valta antaa säädöksiä sisävesiliikenteen tilastojen kattavuutta koskevien kynnysarvojen mukauttamiseksi, määritelmien mukauttamiseksi ja lisämääritelmien antamiseksi sekä liitteiden sisällön mukauttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys. Lisäksi komissiolle olisi annettava valta antaa delegoituja säädöksiä tiedonkeruun soveltamisalan ja liitteiden sisällön mukauttamiseksi. [tark. 1]

(6)  Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille vastaajille. [tark. 2]

(7)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(8)  Jotta varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset asetuksen (EY) N:o 1365/2006 täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, jotta se voi vahvistaa sekä järjestelyt tietojen toimittamiseksi, mukaan lukien tiedonsiirtoa koskevat standardit, että järjestelyt, joiden mukaisesti komissio (Eurostat) levittää tuloksia, ja kehittää ja julkaista menetelmävaatimuksia ja kriteerejä, joilla varmistetaan tuotettujen tietojen laatu. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Kyseisiä säädöksiä hyväksyttäessä olisi niiden yleisen soveltamisalan vuoksi noudatettava tarkastelumenettelyä. [tark. 3]

(9)  Jotta perustavoite eli komissiolle siirretyn vallan yhdenmukaistaminen perussopimuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan määräysten kanssa saavutettaisiin, on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeen ja aiheellista vahvistaa yhteiset säännöt, joiden mukaisesti yhdenmukaistaminen toteutetaan liikennetilastojen osalta. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. [tark. 4]

(10)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen, että tämä asetus ei vaikuta sellaisiin toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(11)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1365/2006 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1365/2006 seuraavasti:

-1 a) Poistetaan 2 artiklan 4 kohdan b alakohta. [tark. 5]

-1 b) Poistetaan 2 artiklan 4 kohdan c alakohta. [tark. 6]

1)  Lisätään 2 artiklaan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Komissiolle annetaan 9 artiklan mukaisesti valta hyväksyä tarvittaessa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sisävesiliikenteen tilastojen kattavuutta koskevien kynnysarvojen mukauttamista, jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys.” [tark. 7]

"

2)  Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:"

”Komissiolle annetaan 9 artiklan mukaisesti valta hyväksyä tarvittaessa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat määritelmien mukauttamista ja lisämääritelmien antamista, jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys.” [tark. 8]

"

3)  Lisätään 4 artiklaan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Komissiolle annetaan 9 artiklan mukaisesti valta hyväksyä tarvittaessa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tiedonkeruun soveltamisalan ja liitteiden sisällön mukauttamista, jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys.” [tark. 9]

"

4)  Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Komissio vahvistaa järjestelyt tietojen toimittamiseksi komissiolle (Eurostat), mukaan lukien tiedonsiirtoa koskevat standardit, 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.”

"

5)  Lisätään 6 artiklaan alakohta seuraavasti:"

”Komissio vahvistaa järjestelyt, joiden mukaisesti tulokset levitetään, 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.”

"

6)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Komissio laatii menetelmävaatimukset ja kriteerit, joilla varmistetaan tuotettujen tietojen laatu, 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.”

"

6 a)  Lisätään 7 artiklaan kohdat seuraavasti:"

”3 a. Toimitettaviin tietoihin sovelletaan tässä asetuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009* 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä.

3 b.  Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä täsmentää laatuselvitysten menettelyt, rakenteen, jaksotuksen ja vertailukelpoisuutta koskevat seikat. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

__________

* Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009 (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164)”; [tark. 10]

"

6 b)  Korvataan 8 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

Kuultuaan tilasto-ohjelmakomiteaa komissio antaa viimeistään … päivänä …kuuta …(5) ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen. Kertomuksessa on erityisesti:; [tark. 11]

"

7)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:"

”9 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen [tark. 12 ei vaikuta suomenkieliseen versioon.]

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset. [tark. 13 ei vaikuta suomenkieliseen versioon.]

2.  Käyttäessään 2 artiklan 5 kohdan, 3 artiklan ja 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

3.  Siirretään 2 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklassa ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi komissiolle … päivästä …kuuta …(6) viiden vuoden ajaksi alkaen (Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation) 2 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklassa ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 14]

4.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklassa ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 5 kohdan, 3 artiklan ja 4 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

"

8)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:"

”10 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009(*) perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011(**) tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2 a.  Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa. [tark. 15]

______________

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

8 a)  Korvataan liitteessä B oleva B1 taulukko seuraavasti:"

Taulukko B1. Henkilö- ja tavarakuljetukset aluksen kansallisuuden ja alustyypin mukaan (vuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

”B1”

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 kansallinen tunnus)

Vuosi

4-numeroinen

”vvvv”

Kuormausmaa/-alue 4-merkkinen aakkosnumeerinen

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Purkamismaa/-alue

Purkamismaa/-alue 4-merkkinen

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Purkamismaa/-alue

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1= kansallinen

2= kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3= kauttakuljetus

Alustyyppi

1-numeroinen

1= omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu

2= proomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa

3= omalla kuljetuskoneistolla varustettu säiliöproomu

4= säiliöproomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa

5= muu tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu alus

6= merialus

7= yli 100 matkustajan risteilyalukset

8= yli 300 metrin pituiset matkustaja‑alukset

Aluksen kansallisuus

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus) (**)

Kuljetetut tonnit

tonnia

Tonnikilometrit

tonnikilometriä

Kuljetetut matkustajat

12-numeroinen

matkustajaa

Matkustaja-kilometrit

12-numeroinen

matkustajaa

Matkustajapaikat

12-numeroinen

matkustajapaikkaa

(*) Jos alueellinen tunnus on tuntematon tai sitä ei ole saatavilla, käytetään seuraavaa koodausta:

–  ”NUTS0 + ZZ” kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnus on olemassa.

–  ”ISO-koodi + ZZ” kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnusta ei ole olemassa.

–  ”ZZZZ” kun kumppanuusvaltio on täysin tuntematon.

(**) Jos aluksen rekisteröintivaltiolle ei ole olemassa NUTS-tunnusta, ilmoitetaan ISO-maakoodi. Jos aluksen kansallisuus ei ole tiedossa, käytetään koodia ”ZZ””.

"

[tark. 16]

9)  Poistetaan liite G.

2 artikla

Tämä asetus ei vaikuta asetuksessa (EY) N:o 1365/2006 säädettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 19.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1365/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista ja neuvoston direktiivin 80/1119/ETY kumoamisesta (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 1).
(5)Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
(6)Tämän muutoasetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö