Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0226(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0003/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0003/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0180

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 106k
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg
Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0484),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0205/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0003/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera
P7_TC1-COD(2013)0226

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov čanak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

Budući da:

(1)  Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”), ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji trebaju se uskladiti s člancima 290. i 291. Ugovora.

(2)  U vezi s donošenjem Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(2), Komisija se u pogledu kriterija navedenih u Ugovoru prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona obvezala(3) na temeljiti pregled zakonodavnih akata koje se nije uskladilo s regulatornim postupkom s kontrolom.

(3)  Uredbom (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(4) dodjeljuje se ovlasti Komisiji radi provođenja odredbi iz ove Uredbe.

(4)  U okviru usklađivanja Uredbe (EZ) br. 1365/2006 s novim pravilima UFEU-a provedbene ovlasti koje su trenutačno dodijeljene Komisiji trebale bi biti predviđene ovlastima za donošenje delegiranih i provedbenih ovlasti.

(5)  U vezi s Uredbom (EZ) br. 1365/2006, kako bi se u obzir uzeli gospodarski i tehnički trendovi, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se dodijeliti Komisiji u vezi s prilagodbom praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, prilagodbom definicija i usvajanjem dodatnih definicija te prilagodbe sadržaja Usto, Komisija bi trebala imati ovlast za donošenje delegiranih akata kako bi se prilagodio opseg prikupljanja podataka i sadržaj priloga. [Am. 1]

(6)  Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili odjelima predstavnicima davateljima podataka ne nameće veće dodatno administrativno opterećenje.znatan dodatni administrativni teret. [Am. 2]

(7)  Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu potrebnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(8)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1365/2006, Komisiji bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti za usvajanje postupaka za dostavljanje podataka, uključujući standarde za razmjenu podataka, za objavu rezultata od strane Komisije (Eurostata) te za razvoj i objavljivanje metodoloških zahtjeva i kriterija koji su utvrđeni radi osiguravanja kvalitete danih podataka. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Za donošenje tih akata, s obzirom na njihovo opće područje primjene, trebao bi se koristiti postupak ispitivanja. [Am. 3]

(9)  U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji, za postizanje osnovnog cilja usklađivanja ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potrebno je i primjereno utvrditi pravila za takvo usklađivanje na području statistike prijevoza. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji ova Uredba ne prekoračuje okvir onoga što je potrebno kako bi se postigao taj cilj ovom su Uredbom obuhvaćene samo mjere koje su potrebne za postizanje tog cilja. [Am. 4]

(10)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je da ova Uredba ne utječe na postupke za usvajanje mjera koji su započeti i nisu završeni prije nego što je ova Uredba stupila na snagu.

(11)  Uredbu (EZ) br. 1365/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1365/2006 mijenja se kako slijedi:

(-1a) U članku 2. stavku 4. briše se točka (b); [Am. 5]

(-1b) U članku 2. stavku 4. briše se točka (c); [Am. 6]

(1)  u članak 2. dodaje se sljedeći stavak 5.:"

„5. Komisija je ovlaštena po potrebi za donošenje delegiranih akata, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, pri čemu uzima u obzir gospodarske i tehničke trendove.” [Am. 7]

"

(2)  U članku 3. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Komisija je ovlaštena po potrebi za donošenje delegiranih akata, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom definicija i usvajanjem dodatnih definicija, pri čemu uzima u obzir gospodarske i tehničke trendove.” [Am. 8]

"

(3)  U članak 4. dodaje se sljedeći stavak 4.:"

„4. Komisija je ovlaštena po potrebi donijeti delegirane akte, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom opsega prikupljanja podataka i sadržajem priloga, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.” [Am. 9]

"

(4)  U članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Komisija usvaja postupke za dostavljanje podataka Komisiji (Eurostatu), uključujući standarde za razmjenu podataka, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”

"

(5)  U članku 6. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Komisija usvaja postupke za širenje rezultata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”

"

(6)  U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Komisija usvaja metodološke zahtjeve i kriterije koji su utvrđeni radi osiguravanja kvalitete dobivenih podataka u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”

"

(6a)  U članku 7. dodaju se sljedeći stavci:"

„3a. Za potrebe ove Uredbe, kriteriji kvalitete koji se moraju primijeniti na podatke koji se prenose su oni navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta u Vijeća*.

3b.  Komisija u provedbenim aktima navodi uvjete, strukturu, periodičnost i usporedive elemente za izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

______________________________

* Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.)”. [Am. 10]

"

(6b)  U članku 8. uvodni dio stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„Najkasnije…(5) i svake tri godine nakon tog datuma, po savjetovanju s Odborom za statistički program, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. U tome se izvješću posebno: [Am. 11]

"

(7)  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:"

Članak 9.

Provedba delegiranja delegiranih [Am. 12]

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku. [Am. 13]

2.  Pri izvršavanju ovlasti iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. stavka 4. Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatan dodatni administrativni teret državama članicama i njihovim predstavnicima.

3.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje neodređeno od pet godina počevši od (Ured za publikacije: molimo unesite točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni)…(6). Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 14]

4.  Delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. stavka 4. Europski parlament ili Vijeće mogu poništiti u bilo kojem trenutku.

Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 2. stavkom 5., člankom 3. i člankom 4. stavkom 4. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavještavanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se neće protiviti. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

"

(8)  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 10.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (*). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(**).

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2a.  Ako odbor ne dostavi mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011. [Am. 15]

______________

(*) Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statističke programe Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009, str. 164.)

(**) Uredbe (EU) 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”

"

(8a)  U Prilogu B Tablica B1. zamjenjuje se sljedećim:"

Tablica B1. Prijevoz putnika i robe prema nacionalnoj pripadnosti plovila i vrsti plovila (godišnji podaci)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Mjerna jedinica

Tablica

dva alfanumerička znaka

„B1.”

Država koja izvješćuje

dva slova

NUTS 0 (oznaka države)

Godina

četiri znamenke

„yyyy”

Država/regija utovara

četiri alfanumerička znaka

NUTS 2 (*)

Država/regija istovara

četiri alfanumerička znaka

NUTS 2 (*)

Vrsta prijevoza

jedna znamenka

1 = nacionalni

2 = međunarodni (osim tranzitnog)

3 = tranzitni

Vrsta plovila

jedna znamenka

1 = barža s vlastitim porivom

2 = barža bez vlastitog poriva

3 = tanker-barža s vlastitim porivom

4 = tanker-barža bez vlastitog poriva

5 = drugo plovilo za prijevoz robe

6 = morski brod

7 = brod za kružna putovanja za prijevoz više od 100 putnika

8 = trajekti za prijevoz više od 300 putnika

Nacionalna pripadnost plovila

dva slova

NUTS 0 (oznaka države) (**)

Prevezene tone

tone

Tone ‒ kilometri

tone ‒ kilometri

Prevezeni putnici

dvanaest znamenki

putnici

Putnici ‒ kilometri

dvanaest znamenki

putnici

Raspoloživa putnička sjedala

dvanaest znamenki

putnička sjedala

(*) Kada regionalna oznaka nije poznata ili nije dostupna, upotrebljava se sljedeće označivanje:

—  „NUTS 0 + ZZ” kada postoji oznaka NUTS za partnersku državu,

—  „Oznaka ISO + ZZ” kada ne postoji oznaka NUTS za partnersku državu,

—  „ZZZZ” kada je partnerska država potpuno nepoznata.

(**)Kada ne postoji oznaka NUTS za državu registracije plovila, navodi se ISO oznaka države. Ako je nacionalna pripadnost plovila nepoznata, upotrebljava se oznaka „ZZ”.

"

[Am. 16

(9)  Prilog G briše se.

Članak 2.

Ovom Uredbom ne utječe se na postupke donošenja mjera predviđene Uredbom (EZ) br. 1365/2006 koje su pokrenute, ali nisu dovršene prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu […] dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) Stajalište Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014.
(2)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(3) SL L 55, 28.2.2011., str. 19.
(4)Uredbom (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (SL L 264, 25.9.2006., str. 1.).
(5) Tri godine nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe.
(6)Datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti