Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0226(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0003/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0003/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0180

Elfogadott szövegek
PDF 424kWORD 111k
2014. március 11., Kedd - Strasbourg
A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0484),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0205/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0003/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0226

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) hatálybalépésének következtében a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni a Szerződés 290. és 291. cikkével.

(2)  Az 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) elfogadásával kapcsolatban a Bizottság kötelezettséget vállalt(3) arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződésben foglalt feltételekkel összhangban felülvizsgálja a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz hozzá nem igazított jogalkotási aktusokat.

(3)  Az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) hatáskört ruház a Bizottságra a rendelet néhány rendelkezésének végrehajtása érdekében.

(4)  Az 1365/2006/EK rendeletnek az EUMSZ új szabályaihoz való hozzáigazítása keretében biztosítani kell, hogy a rendelet által jelenleg a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörrel egészüljenek ki.

(5)  Az 1365/2006/EK rendeletet illetően, a gazdasági és technikai helyzet alakulásának figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a belvízi szállítás statisztikai küszöbértékének kiigazítására kiigazítása, a fogalommeghatározások kiigazítására kiigazítása és további fogalommeghatározások elfogadására vonatkozóan. Emellett a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatgyűjtés alkalmazási körének elfogadása, valamint a mellékletek tartalmának kiigazítása érdekében tekintetében. [Mód. 1]

(6)  A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra, illetve az adatszolgáltató egységekre adatszolgáltatókra. [Mód. 2]

(7)  Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítése és szövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat az Európai Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítsa.

(8)  Az 1365/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy adattovábbítással kapcsolatos szabályokat, ezen belül adatcsere szabványokat, valamint az eredmények Bizottság (Eurostat) általi terjesztésével kapcsolatos szabályokat fogadjon el, továbbá az előállított adatok minőségének biztosítását szolgáló módszertani követelményeket és kritériumokat dolgozzon ki és tegyen közzé. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. Általános hatáskörükre tekintettel e jogi aktusok elfogadására vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni. [Mód. 3]

(9)  Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvével összhangban a Bizottságra az EUMSZ Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkének megfelelően ruházott hatáskörök összehangolására irányuló alapvető célkitűzések eléréséhez szükséges és célszerű megállapítani az összehangolás közös szabályait a közlekedési statisztikák területén. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket. [Mód. 4]

(10)  A jogbiztonság biztosítása érdekében ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt megkezdett, de még nem végrehajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat.

(11)  Ezért az 1365/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1365/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

-1a. A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontját el kell hagyni. [Mód. 5]

-1b. A 2. cikk (4) bekezdésének c) pontját el kell hagyni. [Mód. 6]

1.  A 2. cikk szövege az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:"

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy szükség esetén a 9. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló, a gazdasági és technikai helyzet alakulását tekintetbe vevő jogi aktusokat fogadjon el a belvízi szállítással kapcsolatos statisztikai lefedettség küszöbértékének kiigazítására vonatkozóan.” [Mód. 7]

"

2.  A 3. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:"

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy szükség esetén a 9. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló, a gazdasági és technikai helyzet alakulását tekintetbe vevő jogi aktusokat fogadjon el a fogalommeghatározások kiigazítására és további fogalommeghatározások elfogadására vonatkozóan.” [Mód. 8]

"

3.  A 4. cikk szövege az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:"

„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy szükség esetén a 9. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló, a gazdasági és technikai helyzet alakulását tekintetbe vevő jogi aktusokat fogadjon el az adatgyűjtés alkalmazási körének, valamint a mellékletek tartalmának kiigazítására vonatkozóan.” [Mód. 9]

"

4.  Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A Bizottság adattovábbítással kapcsolatos szabályokat, többek között adatcsere szabványokat fogad el a 10. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.”

"

5.  A 6. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:"

„A Bizottság az eredmények terjesztésével kapcsolatos szabályokat fogad el a 10. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.”

"

6.  A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A 10. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság elfogadja azokat a módszertani követelményeket és kritériumokat, amelyek az előállított adatok minőségének biztosítását szolgálják.”

"

6a.  A 7. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

„(3a) E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségkritériumokat kell alkalmazni.

(3b)  A Bizottság végrehajtási aktusok révén határozza meg a minőségjelentések módját, szerkezetét, ütemezését és összehasonlíthatósági elemeit. E végrehajtási aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

____________________________

* Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).” [Mód. 10]

"

6b.  A 8. cikk (1) bekezdése bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:"

„A Bizottság 2009. október 15-ig, …-ig(5), és azt követően háromévente, és a statisztikai programbizottsággal folytatott konzultációt követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentés különösen:” [Mód. 11]

"

7.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„9. cikk

A felhatalmazáson alapuló hatáskörök felhatalmazás gyakorlása [Mód. 12]

(1)  Ez a cikk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit határozza meg. [Mód. 13 – A magyar változatot nem érinti]

(2)  A 2. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk és a 4. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

(3)  A Bizottságnak a 2. cikk (5) bekezdésében, a 3. cikkben és a 4. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre ötéves időtartamra szól, (Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)-…(6)-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 14]

(4)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (5) bekezdésében, a 3. cikkben és a 4. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást.

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 2. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk, illetve a 4. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.”

"

8.  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„10. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottság munkáját a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel* létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet** értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(2a)  Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó. [Mód. 15]

______________

* Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”

"

8a.  A B. melléklet B1. táblázata a következővel helyettesítendő:"

„B1. táblázat Szállítás Áru- és személyszállítás a hajó nemzetisége és típusa szerint (éves adatok)

Elemek

Kódolás

Nómenklatúra

Egység

Táblázat

2-alfa

‘B1’

A jelentést nyújtó ország

kétbetűs

ISO-országkód

Év

négy számjegyű

‘yyyy’

Berakodási ország/régió

4-alfa

NUTS2 (*)

Kirakodási ország/régió

4-alfa

NUTS2 (*)

Szállítási mód

egy számjegyű

1 = belföldi

2 = nemzetközi (kivéve tranzitszállítás)

3 = tranzit

Hajó típusa

egy számjegyű

1 = önjáró uszály

2 = nem önjáró uszály

3 = önjáró tartályuszály

4 = nem önjáró tartályuszály

5 = egyéb áruszállító hajó

6 = tengerjáró hajók

7 = több mint 100 utast szállító tengerjáró hajók

8 = 300 méternél hosszabb távon közlekedő személyszállító kompok

Hajó nemzetisége

kétbetűs

ISO-országkód (**)

Rakomány súlya (tonna)

tonna

Tonna-km

tonna-km

Szállított utasok

12 számjegyű

utas

Utaskilométer

12 számjegyű

utas

Rendelkezésre álló utasülések

12 számjegyű

utasülés

(*) Ha az országkód nem ismert vagy nem áll rendelkezésre, a következő kódolást használják:

—  „NUTS0 + ZZ” a partnerországra vonatkozó NUTS-kód megléte esetén

—  „ISO-kód + ZZ” a partnerországra vonatkozó NUTS-kód hiánya esetén.

—  „ZZZZ” ha a partnerország egyáltalán nem ismert.

(**)A hajó nyilvántartási országára vonatkozó NUTS-kód hiánya esetén a nemzeti ISO-kódot kell jelenteni. Amennyiben a hajó nemzetisége ismeretlen, a „ZZ” kód használandó.”

"

[Mód. 16]

9.  A G. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet nem érinti az 1365/2006/EK rendeletben előírt, e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett, de még nem végrehajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) Az Európai Parlament 2014. március 11-i állásponjta.
(2)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(3)HL L 55., 2011.2.28., 19. o.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról (HL L 264., 2006.9.25., 1. o.).
(5) E rendelet hatálybalépésétől számított három év.
(6) Ezen módosító rendelet hatálybalépésnek időpontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat