Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0226(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0003/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0003/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0180

Pieņemtie teksti
PDF 484kWORD 99k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0484),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0205/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0003/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem
P7_TC1-COD(2013)0226

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Stājoties spēkā Līgumam par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”), Komisijai piešķirtās pilnvaras jāsaskaņo ar Līguma 290. un 291. pantu.

(2)  Saistībā ar to, ka tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011(2), Komisija, ievērojot Līgumā noteiktos kritērijus, ir apņēmusies(3) pārskatīt leģislatīvos aktus, kuri pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā netika pielāgoti regulatīvai kontroles procedūrai.

(3)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1365/2006(4) Komisijai ir piešķirtas pilnvaras īstenot dažus minētās regulas noteikumus.

(4)  Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1365/2006 saskaņošanu ar jaunajiem LESD noteikumiem īstenošanas pilnvaras, kas šobrīd Komisijai piešķirtas ar minēto regulu, būtu jāpiešķir ar pilnvarām pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

(5)  Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1365/2006, lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu apjoma pielāgojumiem, definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu. Turklāt Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu datu vākšanas jomu un, kā arī pielikumu saturu satura pielāgojumiem. [Gr. 1]

(6)  Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu administratīvais slogs dalībvalstīm vai respondentu vienībām respondentiem. [Gr. 2]

(7)  Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(8)  Lai Regulas (EK) Nr. 1365/2006 īstenošanas nosacījumi būtu vienveidīgi, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartus, un kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus, kā arī izstrādāt un publicēt metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu minētos aktus, ņemot vērā to vispārējo raksturu. [Gr. 3]

(9)  Lai sasniegtu pamatmērķi saskaņot Komisijai piešķirtās pilnvaras ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu, saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt kopējus noteikumus par šādu saskaņošanu pārvadājumu statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu. [Gr. 4]

(10)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir nepieciešams, lai šī regula neietekmētu pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

(11)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1365/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1365/2006 groza šādi:

(-1a) regulas 2. panta 4. punkta b) apakšpunktu svītro; [Gr. 5]

(-1b) regulas 2. panta 4. punkta c) apakšpunktu svītro; [Gr. 6]

(1)  regulas 2. pantā pievieno šādu 5. punktu:"

“5. Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu.”; [Gr. 7]

"

(2)  regulas 3. pantā pievieno šādu daļu:"

“Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu.”; [Gr. 8]

"

(3)  regulas 4. pantā pievieno šādu 4. punktu:"

“4. Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz datu vākšanas jomu un pielikumu saturu.”; [Gr. 9]

"

(4)  regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartus, Komisija pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(5)  regulas 6. pantā pievieno šādu daļu:"

“Kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

(6)  regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Komisija saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru pieņem metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti.”;

"

(6a)  regulas 7. pantam pievieno šādus punktus:"

„3.a Šīs regulas vajadzībām nosūtāmajiem datiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009* 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

3.b  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija precizē kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru, periodiskumu un salīdzināmības elementus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

_______________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.)”; [Gr. 10]

"

(6b)  regulas 8. panta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

„Komisija, apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, līdz …(5) un pēc tam reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:”; [Gr. 11]

"

(7)  regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:"

“9. pants

Deleģēto pilnvaru Deleģēšanas īstenošana [Gr. 12]

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. [Gr. 13; Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.  Īstenojot 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

3.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku piecu gadu laikposmu no … (6)(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās dienu). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 14]

4.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu.

Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

5.  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 2. panta 5. punktu, 3. pantu un 4. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

"

(8)  regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:"

“10. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku(*). Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, nozīmē(**).

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2.a  Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa. [Gr. 15]

______________

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009, 164. .lpp)

(**) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.)”;

"

(8a)  B pielikuma B1 tabulu aizstāj ar šādu:"

„B1 tabula. Pasažieru un preču pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības un kuģa veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

„B1”

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

Gads

četrciparu

„gggg”

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

Pārvadājuma veids

viencipara

1= valsts

2 = starptautiskā (izņemot tranzītu)

3= tranzīts

Kuģa veids

viencipara

1= pašpiedziņas liellaiva

2= liellaiva, kas nav pašpiedziņas

3= pašpiedziņas tankkuģis

4= tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

5= cita veida kuģis preču pārvadāšanai

6= okeāna kuģis

7= kruīzu kuģi, kas pārvadā vairāk nekā 100 pasažieru

8= pasažieru prāmji, kas garāki par 300 metriem

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (**)

Pārvadātais apjoms tonnās

Tonnas

Tonnkilometri

Tonnkilometri

Pārvadātie pasažieri

divpadsmitciparu

Pasažieris

Pasažierkilometri

divpadsmitciparu

Pasažieris

Pasažieriem pieejamo sēdvietu skaits

divpadsmitciparu

Pasažiera sēdvieta

(*) Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

—  „NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

—  „ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

—  „ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(**) Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods „ZZ”.”

"

[Gr. 16]

(9)  svītro G pielikumu.

2. pants

Šī regula neskar Regulā (EK) Nr. 1365/2006 paredzētās pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta nostāja.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(3)OV L 55, 28.2.2011., 19. lpp.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1365/2006 ( 2006. gada 6. septembris) par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un par Padomes Direktīvas 80/1119/EEK atcelšanu (OV L 264, 25.9.2006., 1. lpp.).
(5) Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(6) Šīs regulas spēkā stāšanās diena.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika