Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0226(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0003/2014

Teksty złożone :

A7-0003/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0180

Teksty przyjęte
PDF 425kWORD 134k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w zakresie przyjmowania niektórych środków (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0484),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0205/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0003/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2014 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w zakresie przyjmowania niektórych środków
P7_TC1-COD(2013)0226

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”) uprawnienia powierzone Komisji należy dostosować do postanowień art. 290 i 291 Traktatu.

(2)  W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(2), Komisja zobowiązała się(3) do dokonywania przeglądu aktów ustawodawczych, które nie zostały dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed wejściem w życie traktatu z Lizbony, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Traktacie.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(4) powierza Komisji uprawnienia w zakresie wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia.

(4)  W kontekście dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 do nowych postanowień TFUE, należy ugruntować uprawnienia wykonawcze obecnie powierzone Komisji, przyznając jej uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych lub wykonawczych.

(5)  Jeśli chodzi o rozporządzenie (WE) nr 1365/2006, w celu uwzględnienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania progu objęcia statystykami transportu wodami śródlądowymi, dostosowania definicji głównych i przyjęcia definicji dodatkowych. Ponadto Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu, a takżedostosowania zakresu gromadzenia danych oraz treści załączników. [Popr. 1]

(6)  Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne lub respondentów. [Popr. 2]

(7)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(8)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) nr 1356/2006 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania uzgodnień w sprawie przekazywania danych Komisji, obejmujących standardy dotyczące wymiany danych, uzgodnień dotyczących rozpowszechniania wyników przez Komisję (Eurostat), a także do opracowywania i publikowania wymogów i kryteriów metodologicznych ustanowionych w celu zapewnienia jakości otrzymywanych danych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. Do przyjęcia tych aktów należy zastosować procedurę sprawdzającą ze względu na ich ogólny zakres. [Popr. 3]

(9)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, w celu osiągnięcia podstawowego celu dostosowania uprawnień powierzonych Komisji do postanowień art. 290 i art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej konieczne i właściwe jest ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących takiego dostosowania w zakresie statystyk dotyczących transportu. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tego celu, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. [Popr. 4]

(10)  Aby zapewniona została pewność prawa, niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyjmowania środków, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(11)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1365/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1365/2006 wprowadza się następujące zmiany:

-1a) W art. 2 ust. 4 skreśla się lit. b); [Popr. 5]

-1b) W art. 2 ust. 4 skreśla się literę c); [Popr. 6]

1)  w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:"

„5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w razie konieczności aktów delegowanych dotyczących dostosowania progu objęcia statystykami transportu wodami śródlądowymi, zgodnie z art. 9, z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.”; [Popr. 7]

"

2)  w art. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:"

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia w razie konieczności aktów delegowanych dotyczących dostosowania definicji głównych i przyjęcia definicji dodatkowych, zgodnie z art. 9, z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.”; [Popr. 8]

"

3)  w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:"

„4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w razie konieczności aktów delegowanych dotyczących dostosowania zakresu gromadzenia danych oraz treści załączników, zgodnie z art. 9, z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.”; [Popr. 9]

"

4)  w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Komisja przyjmuje uzgodnienia w sprawie przekazywania danych Komisji (Eurostatowi), obejmujące standardy dotyczące wymiany danych, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

"

5)  w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:"

„Komisja przyjmuje uzgodnienia dotyczące rozpowszechniania wyników zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

"

6)  w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Komisja przyjmuje wymagania metodologiczne oraz kryteria ustanowione w celu zapewnienia jakości otrzymywanych danych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

"

6a)  w art. 7 dodaje się ustępy w brzmieniu:"

„3a. Do celów niniejszego rozporządzenia kryteria jakości stosowane w odniesieniu do przekazywanych danych to kryteria wymienione w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009*.

3b.  W drodze aktów wykonawczych Komisja określa metody, strukturę, okresowość i elementy zapewniające porównywalność dla sprawozdań na temat jakości. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.

________________________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164). [Popr. 10]

"

6b)  Art. 8 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"

„Do dnia …(5), a następnie co trzy lata, po konsultacji z Komitetem ds. Programu Statystycznego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia. W szczególności sprawozdanie to:”; [Popr. 11]

"

7)  art. 9 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 9

Wykonywanie przekazanych uprawnień [Popr. 12]

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. [Popr. 13]

2.  Wykonując uprawnienia przekazane w art. 2 ust. 5, art. 3 oraz art. 4 ust. 4, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów.

3.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 5, art. 3 i art. 4 ust. 4, powierza się Komisji na okres 5 lat począwszy od …(6). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski sprzeciwi się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. [Popr. 14]

4.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 5, art. 3 i art. 4 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 5, art. 3 i art. 4 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

"

8)  art. 10 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 10

Komitet

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (*). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (**).

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2a.  W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 15]

______________

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(**) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”;

"

(8a)  W załączniku B tabela B1 otrzymuje brzmienie:"

„Tabela B1. Transport towarowy i pasażerki ze względu na przynależność państwową i rodzaj statku (dane roczne)

Elementy

Oznaczenie

Nazewnictwo

Jednostka

Tabela

2-alfanumeryczne

„B1”

Kraj przedstawiający sprawozdanie

2-literowe

Kod krajowy ISO

Rok

4-cyfrowe

„rrrr”

Kraj/region załadunku

4-alfanumeryczne

NUTS2 (*)

Kraj/region rozładunku

4-alfanumeryczne

NUTS2 (*)

Rodzaj transportu

1-cyfrowe

1= Krajowy

2 = Międzynarodowy (z wyjątkiem tranzytu)

3= Tranzyt

Rodzaj statku

1-cyfrowe

1= Barka z własnym napędem

2= Barka bez własnego napędu

3= Barka-tankowiec z własnym napędem

4= Barka-tankowiec bez własnego napędu

5= Inny statek transportowy

6= Statek pełnomorski

7= Statek pasażerki transportujący ponad 100 pasażerów

8= Prom przewożący pasażerów przez ponad 300 metrów

Przynależność państwowa statku

2-literowe

Kod krajowy ISO (**)

Przetransportowane tony

Tony

Tony-Km

Tony-km

Przewóz pasażerów

12-cyfrowe

Pasażer

Pasażer-km

12-cyfrowe

Pasażer

Dostępne miejsca pasażerskie

12-cyfrowe

Miejsce pasażerskie

(*) Jeśli kod regionalny jest nieznany lub niedostępny, stosuje się następujący sposób kodowania:

–  „NUTS0 + ZZ”, jeśli dla danego kraju partnerskiego istnieje kod NUTS;

–  „Kod ISO + ZZ”, jeśli dla danego kraju partnerskiego nie istnieje kod NUTS;

–  „ZZZZ”, jeśli kraj partnerski jest zupełnie nieznany;

(**) Jeśli dla danego kraju rejestracji statku nie istnieje kod NUTS, należy podać kod krajowy ISO. W przypadku nieznanego kraju pochodzenia statku należy zastosować kod „ZZ”.”

"

[Popr. 16]

9)  skreśla się załącznik G.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyjmowania środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1365/2006, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r.
(2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(3)Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 19.
(4)Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 1).
(5)Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(6) Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności